Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 108 от 30.XII

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 38 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПИСЪКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ЗА ЧИЕТО ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗАПЛАЩА ЛЕКАРСТВА, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НАПЪЛНО ИЛИ

 

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 38 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПИСЪКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ЗА ЧИЕТО ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗАПЛАЩА ЛЕКАРСТВА, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО (ДВ, БР. 106 ОТ 2004 Г.)

В сила от 01.01.2015 г.
Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.108 от 30 Декември 2014г.

§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 2 думата "положително" се заличава.

2. В ал. 2 думите "Националния консултативен съвет по редки болести към министъра на здравеопазването" се заменят с "Комисията по редки заболявания по чл. 2, ал. 2 от Наредба № 16 от 2014 г. за условията и реда за регистриране на редките заболявания и за експертните центрове и референтните мрежи за редки заболявания (ДВ, бр. 67 от 2014 г.)".


§ 2. В приложението към чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. След ред

"


Ендометриоза N80.8 Друга ендометриоза

"

се създава ред

"

Разстройства, свързани със скъсяване срока на бременността и ниско тегло при раждането, некласифицирани Р07.0 Изключително ниско тегло при раждането (тегло при раждането 999 г или по-малко)
другаде Р07.1 Ниско тегло при раждането (тегло при раждането 1000 - 2499 г)

"

2. След ред

"

Други вродени аномалии на нервната система Q07.0 Синдром на Арналд - Киари

"

се създават редове:

"

Вродени аномалии на сърдечните камери и Q20.0 Общ артериален трункус
съобщителните отвори Q20.1 Удвоен изходен отвор на дясната камера
  Q20.3 Дискордантно свързване на камерите с артериите
  Q20.4 Удвоен камерен входен отвор
Вродени аномалии на сърдечната преграда Q21.0 Междукамерен септален дефект
  Q21.2 Предсърдно камерен септален дефект
  Q21.4 Аортопулмонален септален дефект

"

3. След ред

"

Вродени аномалии на сърдечната преграда Q21.8 Други вродени аномалии на сърдечната преграда (Синдром на Eisenmenger)

"

се създават редове:

"

Вродени аномалии на пулмоналната и трикуспидалната клапа Q22.6 Синдром на хипопластичното дясно сърце
Вродени аномалии на аортната и митралната клапа Q23.0 Вродена стеноза на аортната клапа
Вродени аномалии на големите артерии Q25.0 Отворен дуктус артериозус
  Q25.1 Коарктация на аортата
  Q25.5 Атрезия на белодробната артерия
Вродени аномалии на големите вени Q26.2 Тотално аномално вливане на белодробните вени
  Q26.3 Частично аномално вливане на белодробните вени

"

4. В част "Забележки" се създават т. 4 и 5:

"4. За заболяванията с кодове по МКБ Р07.0 и Р07.1 могат да се изписват само лекарствени продукти за профилактика на заболявания на долните дихателни пътища, причинени от респираторно синцитиалния вирус при деца, родени преди 30 г.с.

5. За заболяванията с кодове по МКБ Q20.0, Q20.1, Q20.3, Q20.4, Q21.0, Q21.2, Q21.4, Q22.6, Q23.0, Q25.0, Q25.1, Q25.5, Q26.2 и Q26.3 могат да се изписват само лекарствени продукти за профилактика на заболявания на долните дихателни пътища, причинени от респираторно синцитиалния вирус."


Заключителни разпоредби

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2015 г.