Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 108 от 30.XII

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТОВЕТЕ, ОБНАРОДВАНИ В ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ НА "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК" ПРЕЗ 2014 Г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТОВЕТЕ, ОБНАРОДВАНИ В ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ НА "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК" ПРЕЗ 2014 Г.

Обн. ДВ. бр.108 от 30 Декември 2014г.

НАРОДНО СЪБРАНИЕ


ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


КОДЕКСИ

Изборен кодекс (№ 37) - 19


ЗАКОНИ

За ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (№ 267) - 1

За изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (№ 268) - 1

За изменение и допълнение на Закона за хазарта (№ 269) - 1

За изменение и допълнение на Закона за здравето (№ 270) - 1

За изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (№ 271) - 1

За икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (№ 272) - 1

За изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (№ 273) - 1

За ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно финансирана от Съединените американски щати техническа помощ (№ 6) - 7

За изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (№ 8) - 9

За допълнение на Закона за електронните съобщения (№ 13) - 11

За изменение на Закона за автомобилните превози (№ 14) - 11

За ратифициране на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията и на Протокола за изменение на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията (№ 15) - 11

За ратифициране на Договора за услуги за подпомагане изпълнението на проект между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие (№ 16) - 11

За изменение на Закона за гражданското въздухоплаване (№ 22) - 12

За изменение и допълнение на Закона за пътищата (№ 24) - 16

За изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (№ 30) - 18

За изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (№ 32) - 18

За изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (№ 38) - 21

За изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (№ 40) - 21

За изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (№ 41) - 21

За изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации (№ 42) - 21

За изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (№ 43) - 21

За ограничаване изменението на климата (№ 39) - 22

За изменение и допълнение на Закона за виното и спиртните напитки (№ 44) - 26

За изменение и допълнение на Закона за водите (№ 45) - 26

За ратифициране на Договора за търговия с оръжие (№ 46) - 26

За изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (№ 48) - 27

За изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (№ 49) - 27

За изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания (№ 50) - 27

За изменение и допълнение на Закона за кредитните институции (№ 51) - 27

За изменение и допълнение на Кодекса на труда (№ 52) - 27

За изменение и допълнение на Закона за горите (№ 55) - 28

За ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) относно присъединяването на Република България към Конвенцията за учредяването на Европейска организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) и свързаните ред и условия, на Конвенцията за учредяване на Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) и на Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) (№ 56) - 30

За ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на националната отбрана на Република Гърция и министъра на националната отбрана на Република Полша относно изграждането, администрирането и функционирането на Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия, подписан на 28 август 2013 г. в Норфолк, Съединени американски щати (№ 57) - 30

За изменение на Закона за енергията от възобновяеми източници (№ 69) - 33

За ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за изменение на Приложение 4 от Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз (№ 74) - 35

За изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит (№ 75) - 35

За изменение на Изборния кодекс (№ 76) - 35

За Сметната палата (№ 77) - 35

За изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (№ 114) - 38

За изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (№ 117) - 40

За изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (№ 118) - 40

За изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (№ 119) - 40

За допълнение на Закона за лечебните заведения (№ 141) - 47

За изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (№ 147) - 49

За ратифициране на Договора за подписка между Република България и Ситигруп Глобал Маркетс Лимитед, Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си и Джей Пи Морган Секюритиз Пи Ел Си във връзка с емитирането на облигации на стойност до 1 493 000 000 евро (или до равностойността в щатски долари), емитирани на един или повече траншове, подписан на 21 май 2014 г., Договора за фискално агентство между Република България в качеството на емитент и Дъ Банк Ъв Ню Йорк Мелън в качеството на фискален агент и платежен агент и Дъ Банк Ъв Ню Йорк Мелън (Люксембург) С.А. в качеството на регистратор и агент по прехвърлянето относно емитирането на облигации на стойност до 1 493 000 000 евро (или до равностойността в щатски долари), емитирани на един или повече траншове, подписан на 21 май 2014 г., и на Акта за поемане на задължения относно издаването на облигации на стойност до 1 493 000 000 евро (или до равностойността в щатски долари), емитирани на един или повече траншове, подписан на 21 май 2014 г. (№ 148) - 49

За Министерството на вътрешните работи (№ 152) - 53

За изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (№ 153) - 54

За изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите (№ 154) - 54

За ратифициране на Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, подписано на 26 юни 2012 г. в Брюксел (№ 169) - 59

За ратифициране на Протокола за изменение и допълнение на Меморандума за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, действащо като Национален партниращ орган, Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния, действащо като Управляващ орган, Министерството на публичните финанси на Румъния, действащо като Сертифициращ орган, и Одитния орган (асоцииран към румънската Сметна палата), действащ като Одитен орган, относно изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество България - Румъния 2007 - 2013 г. (№ 170) - 59

За ратифициране на Изменение на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция "Пътна инфраструктура" и Международната банка за възстановяване и развитие от 25 октомври 2012 г. (№ 171) - 59

За ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между Министерството на земеделието и храните на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (№ 172) - 59

За ратифициране на актовете на ХХV конгрес на Всемирния пощенски съюз (№ 173) - 59

За изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (№ 175) - 60

За изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите (№ 178) - 61

За защита на растенията (№ 179) - 61

За изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (№ 180) - 61

За денонсиране на Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп (№ 181) - 62

За ратифициране на Споразумението за създаване на Център за високи постижения в областта на финансите (№ 182) - 62

За ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при засилване функциите и изграждане на капацитет в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и постигане на оптимизация на разходите за постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води между Министерството на регионалното развитие и Международната банка за възстановяване и развитие (№ 188) - 62

За ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на здравеопазването на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (№ 190) - 62

За ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна (№ 191) - 66

За ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна (№ 192) - 66

За ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна (№ 193) - 66

За ратифициране на Споразумението за изменение № 1 към Финансово споразумение от 29 юли 2010 г. между правителството на Република България, представлявано от министъра на регионалното развитие, и Европейската инвестиционна банка (№ 194) - 66

За изменение на Закона за висшето образование (№ 198) - 66

За допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (№ 199) - 66

За изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. (№ 209) - 67


РЕШЕНИЯ

За изменение и допълнение на Решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички случаи на грубо партизирано кадруване в държавната администрация и в други държавни структури и предприятия, извършено в периода август 2009 - март 2013 г. - 1

За промяна в състава на Комисията по външна политика - 7

За промяна в състава на Комисията по труда и социалната политика - 7

За промяна в състава на Комисията по енергетика - 7

За промяна в състава на Комисията по икономическата политика и туризъм - 7

За промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта - 7

За промяна в състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове - 7

По Доклада на Временната анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените факти и данни за нарушения, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси - 7

За промяна в състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа - 9

За избиране на членове на Комисията за финансов надзор - 9

За прекратяване на процедурата за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет - 10

За прекратяване на пълномощията на народен представител - 10

За удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около публично огласения телефонен разговор между бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия директор на Агенция "Митници" Ваньо Танов, в който се съдържат данни за грубо склоняване към тежки престъпления и злоупотреба с власт - 13

За промени в състава на Комисията по здравеопазването - 13

За попълване състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред - 13

За попълване състава и ръководството на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове - 13

За промени в състава на Комисията по труда и социалната политика - 13

За промени в състава на Комисията по регионална политика и местно самоуправление - 13

За промени в състава на Комисията по образованието и науката - 13

За създаване на Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички факти и обстоятелства, довели до внезапното подаване на оставка от Христо Дамянов Бисеров от всички заемани постове в Народното събрание и политическата партия "Движение за права и свободи", в резултат на негови действия, след които са образувани наказателни производства за престъпления, свързани с изпиране на пари, подаване на декларации с невярно съдържание и други, както и потенциалното неправомерно изтичане на информация от българските служби за сигурност към "Боянските сараи", както и всички факти и обстоятелства, свързани с твърденията за скандална кореспонденция и среща между председателя на ГЕРБ Бойко Борисов и Бисер Миланов, известен като Петното - 13

За приемане на Процедурни правила по прилагането на чл. 122, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание - 13

По предложение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България - 14

За прекратяване на пълномощията на народен представител - 16

За удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около сделката за продажбата на летище "Божурище" през 2005 г., както и процедурата по обявяване на летището за паметник на културата през 2008 г. и 2010 г. - 18

За приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи и изслушване на кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет - 20

За приемане на процедурни правила за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет - 20

За приемане на процедурни правила за предложения за състав на Централната избирателна комисия, изслушване на кандидатите и избор на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия - 21

За попълване състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове - 23

За промяна в състава на Комисията по културата и медиите - 23

За промяна в състава на Комисията по околната среда и водите - 23

За промяна и попълване състава на Комисията по бюджет и финанси - 23

За промени в състава на Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите - 23

За промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта - 23

За промени в ръководството на Комисията по външна политика - 23

За промяна в състава на Временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички случаи на грубо партизирано кадруване в държавната администрация и в други държавни структури и предприятия, извършено в периода август 2009 - март 2013 г. - 23

За промяна в състава на Комисията по земеделието и храните - 23

За попълване състава на Комисията по икономическата политика и туризъм - 23

За попълване състава на Временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около публично огласения телефонен разговор между бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия директор на Агенция "Митници" Ваньо Танов, в който се съдържат данни за грубо склоняване към тежки престъпления и злоупотреба с власт - 23

За промяна в състава на Комисията по труда и социалната политика - 23

За промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието - 23

За промени в състава и ръководството на Комисията по инвестиционно проектиране - 23

За промяна в състава на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси - 23

За промени в състава и ръководството на Комисията по регионална политика и местно самоуправление - 23

За избиране на председател, заместник-председател и секретар и за разпределение на членовете на Централната избирателна комисия - 26

За прекратяване на пълномощията на народен представител - 27

За изменение и допълнение на Решение за избиране на председател, заместник-председател и секретар и за разпределение на членовете на Централната избирателна комисия, прието от Народното събрание на 20 март 2014 г. - 28

За прекратяване на пълномощията на народен представител - 30

За попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО - 30

За попълване състава на Комисията по отбрана - 30

За промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие - 30

За промяна в състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения - 30

За промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа - 30

Във връзка с Великденската ваканция на Народното събрание за 2014 г. - 33

За удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около публично огласения телефонен разговор между бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия директор на Агенция "Митници" Ваньо Танов, в който се съдържат данни за грубо склоняване към тежки престъпления и злоупотреба с власт - 34

За избиране на председател и членове на Комисията за защита на личните данни - 35

За избор на председател на Сметната палата на Република България - 38

За прекратяване на пълномощията на Петър Атанасов Курумбашев като народен представител от 24. многомандатен изборен район - София - 39

За прекратяване на пълномощията на народен представител - 40

За дейността на Народното събрание през месец май 2014 г. - 40

За създаване на Временна анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства, свързани с дейността на фирмите лицензианти на ДКЕВР за разпределение и снабдяване с електроенергия, а също и дружества концесионери за добив на природни богатства, довела до ощетяване на българските граждани и българската държава, както и нерегламентираните им контакти с представители на държавата и свързани с политически партии лица - 40

По искане за предсрочно освобождаване на заместник-председателя на 42-то Народно събрание Мая Божидарова Манолова - 41

За удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около публично огласения телефонен разговор между бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия директор на Агенция "Митници" Ваньо Танов, в който се съдържат данни за грубо склоняване към тежки престъпления и злоупотреба с власт - 41

За промяна в състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения - 46

За промяна в състава на Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения - 46

За попълване състава на Комисията по външна политика - 46

За промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта - 46

По предложение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България - 46

За избиране на членове на Сметната палата - 50

По предложение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България - 50

За прекратяване на пълномощията на народен представител - 50

За удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около публично огласения телефонен разговор между бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия директор на Агенция "Митници" Ваньо Танов, в който се съдържат данни за грубо склоняване към тежки престъпления и злоупотреба с власт - 52

За персонални промени в Министерския съвет на Република България - 52

За прекратяване на пълномощията на народен представител - 52

За прекратяване на пълномощията на народен представител - 52

За прекратяване на пълномощията на народен представител - 52

За прекратяване на пълномощията на народен представител - 54

За откриване на факултет "Обществено здраве и здравни грижи" в структурата на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас - 55

За прекратяване на пълномощията на народен представител - 57

За прекратяване на пълномощията на народен представител - 59

За попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество - 60

За промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз - 60

За промяна в състава на Комисията по труда и социалната политика - 61

За промяна в състава на Комисията по инвестиционно проектиране - 61

За промяна в състава на Комисията по вероизповеданията и парламентарна етика - 61

За промяна в състава и ръководството на Комисията по околната среда и водите - 61

За промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта - 61

За промяна в състава на Комисията по отбрана - 61

За промяна в състава на Комисията по културата и медиите - 61

За попълване състава и ръководството на Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения - 61

За попълване състава на Комисията по бюджет и финанси - 61

За попълване състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове - 61

За попълване състава на Комисията по правни въпроси - 61

За попълване състава на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси - 61

За попълване състава на Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения - 61

За попълване състава на Комисията по икономическата политика и туризъм - 61

За попълване състава на Комисията по регионална политика и местно самоуправление - 61

За приемане оставката на Министерския съвет - 62


ДЕКЛАРАЦИИ

Във връзка с ескалацията на напрежение на етническа, религиозна и политическа основа - 16ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


ЗАКОНИ

За ратифициране на Конвенцията за основаване на Европейски университетски институт, подписана във Флоренция на 19 април 1972 г., изменена с Конвенцията за ревизия от 18 юни 1992 г. (№ 274) - 96

За изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (№ 279) - 98

За изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. (№ 280) - 98

За изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. (№ 281) - 98

За ратифициране на Изменение на Заемното споразумение "Проект за развитие на общинската инфраструктура" между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (№ 283) - 100

За ратифициране на Изменение № 2 към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция "Пътна инфраструктура" и Международната банка за възстановяване и развитие (№ 284) - 100

За ратифициране на Изменение на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и изпълнение на Стратегия за водоснабдяване и канализация между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (№ 285) - 100

За ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България - съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014 - 2020 г. (СПЗ)") (№ 290) - 103

За ратифициране на Договора за заем между Република България и ЕЙЧ ЕС БИ СИ БАНК ПИ ЕЛ СИ, СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ, СИТИБАНК, ЕН ЕЙ (клон Лондон) и "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД - в ролята на регистратори и упълномощени водещи организатори, и "УНИКРЕДИТ БАНК" АГ (клон Лондон) - в ролята на агент (№ 291) - 103

За изменение и допълнение на Закона за хазарта (№ 289) - 105

За изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (№ 292) - 105

За изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (№ 293) - 105

За ратифициране на Споразумението между Министерството на икономиката на Република България и Федералното министерство на икономиката и енергетиката на Федерална република Германия за решаване по взаимно съгласие на щетата по казуса "Цемеко" ООД - София, България, и на Споразумението между Министерството на икономиката на Република България и "Klosters Beteiligungsgesellschaft mbH" - Кемпен, Германия (№ 295) - 107

За изменение на Закона за рибарството и аквакултурите (№ 296) - 107

За изменение и допълнение на Закона за собствеността (№ 297) - 107

За изменение на Закона за специалните разузнавателни средства (№ 298) - 107

За бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2015 г. (№ 299) - 107

За бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г. (№ 300) - 107

За държавния бюджет на Република България за 2015 г. (№ 301) - 107


ПРАВИЛНИЦИ

За организацията и дейността на Народното събрание - 97


РЕШЕНИЯ

За приемане на процедурни правила за избиране на председател на Четиридесет и третото Народно събрание - 89

За избиране на председател на Четиридесет и третото Народно събрание - 89

За приемане на процедурни правила за избиране на заместник-председатели на Четиридесет и третото Народно събрание - 89

За избиране на заместник-председатели на Четиридесет и третото Народно събрание - 89

По прилагането на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание - 89

За избиране на Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание - 89

За избиране на временни секретари на Четиридесет и третото Народно събрание - 89

За прекратяване на пълномощията на народен представител - 89

За създаване на Временна комисия по правни въпроси - 90

За създаване на Временна комисия по бюджет и финанси - 90

Във връзка със законодателни промени в областта на банковото дело - 92

За избиране на министър-председател на Република България - 93

За приемане на структура на Министерския съвет на Република България - 93

За избиране на Министерски съвет на Република България - 93

За прекратяване пълномощията на народен представител - 94

За предсрочно прекратяване на мандата на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" - 94

За попълване ръководството и състава на Временната комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание - 94

За попълване състава на Временната комисия по бюджет и финанси - 95

За попълване състава на Временната комисия по правни въпроси - 95

За приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2013 г. - 95

За приемане на Доклад за прилагането на закона и дейността на съдилищата през 2013 г. - 95

За попълване състава на Временната комисия по бюджет и финанси - 96

За прекратяване правомощията на член на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия - 96

За даване на съгласие за подготовка за поемането на външен държавен дълг - 96

За прекратяване на пълномощията на народен представител - 99

За избиране на Комисия по икономическа политика и туризъм - 99

За избиране на Комисия по енергетика - 99

За избиране на Комисия по бюджет и финанси - 99

За избиране на Комисия по правни въпроси - 99

За избиране на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление - 99

За избиране на Комисия по външна политика - 99

За избиране на Комисия по отбрана - 99

За избиране на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред - 99

За избиране на Комисия по земеделието и храните - 99

За избиране на Комисия по труда, социалната и демографската политика - 99

За избиране на Комисия по образованието и науката - 99

За избиране на Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта - 99

За избиране на Комисия по здравеопазването - 99

За избиране на Комисия по околната среда и водите - 99

За избиране на Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения - 99

За избиране на Комисия по културата и медиите - 99

За избиране на Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите - 99

За избиране на Комисия по вероизповеданията и правата на човека - 99

За избиране на Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика - 99

За избиране на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове - 99

За избиране на Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения - 99

За избиране на Комисия за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране - 99

За прекратяване на пълномощията на народен представител - 101

За приемане на Процедурни правила за изслушване и избор на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори - 101

За промяна в състава на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите - 102

За промяна в състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика - 102

За попълване състава на Комисията по бюджет и финанси - 102

За промяна в ръководството на Комисията по външна политика - 102

За промяна в състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека - 102

За попълване състава на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране - 102

За попълване състава на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление - 102

За приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документи и изслушване на кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет - 103

За приемане на процедурни правила за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет - 103

За избиране на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори - 104

За избиране председател на Комисията по културата и медиите - 104

За избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива - 106

За избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа - 106

За избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа - 106

За избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество - 106

За избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония - 106

За избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие - 106

За избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз - 106

За избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието - 106

За избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО - 106

За избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа - 106ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА


УКАЗИ

А. За насрочване избори за членове на Европейския парламент, за Народно събрание и за органи на местно самоуправление

На частичен избор за кмет на кметство Богданов дол, община Перник, област Перник (№ 260) - 1

На частичен избор за кмет на кметство Изгрев, община Благоевград, област Благоевград, на 16 март 2014 г. (№ 5) - 7

На частичен избор за кмет на кметство Сталево, община Димитровград, област Хасково, на 16 март 2014 г. (№ 7) - 7

На частичен избор за кмет на кметство Гороцвет, община Лозница, област Разград, на 8 юни 2014 г. (№ 17) - 13

За членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. (№ 54) - 26

На частичен избор за кмет на кметство Червена вода, община Русе, област Русе, на 8 юни 2014 г. (№ 71) - 34

На частичен избор за кмет на кметство Помен, община Две могили, област Русе, на 8 юни 2014 г. (№ 78) - 37

На частичен избор за кмет на кметство Черни връх, община Камено, област Бургас, на 29 юни 2014 г. (№ 113) - 40

На частичен избор за кмет на кметство Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново, на 29 юни 2014 г. (№ 115) - 41

На частичен избор за кмет на кметство Средище, община Кайнарджа, област Силистра, на 12 октомври 2014 г. (№ 120) - 43

За пренасрочване на насрочения с Указ № 115 от 8 май 2014 г. частичен избор за кмет на кметство Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново, на 12 октомври 2014 г. (№ 121) - 43

На частичен избор за кмет на кметство Партизани, община Братя Даскалови, област Стара Загора, на 12 октомври 2014 г. (№ 137) - 46

На частичен избор за кмет на кметство Полена, община Симитли, област Благоевград, на 12 октомври 2014 г. (№ 143) - 49

За промяна в Указ № 137 от 29 май 2014 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Партизанин, община Братя Даскалови, област Стара Загора (№ 149) - 50

На частичен избор за кмет на кметство Вардун, община Търговище, област Търговище, на 12 октомври 2014 г. (№ 150) - 53

На частичен избор за кмет на кметство Руец, община Търговище, област Търговище, на 12 октомври 2014 г. (№ 151) - 53

На частичен избор за кмет на кметство Победа, община Долна Митрополия, област Плевен, на 12 октомври 2014 г. (№ 156) - 55

На частичен избор за кмет на кметство Стефаново, община Радомир, област Перник, на 12 октомври 2014 г. (№ 166) - 57

На частичен избор за кмет на кметство Гагово, община Попово, област Търговище, на 12 октомври 2014 г. (№ 189) - 63

На избори за Народно събрание на 5 октомври 2014 г. (№ 201) - 65

На частичен избор за кмет на кметство Ракево, община Криводол, област Враца, на 12 октомври 2014 г. (№ 216) - 73

На частичен избор за кмет на община Копривщица, Софийска област, на 12 октомври 2014 г. (№ 217) - 73

На частичен избор за кмет на кметство Горно Кирково, община Кирково, област Кърджали, на 12 октомври 2014 г. (№ 218) - 73


Б. За назначаване и освобождаване от длъжност ръководители на дипломатически представителства и постоянни представители на Република България при международни организации

За освобождаване на Андрей Димитров Техов от длъжността постоянен представител на Република България при Съвета на Европа със седалище в Страсбург, Френската република (№ 261) - 1

За назначаване на Красимира Цонева Бешкова за постоянен представител на Република България при Съвета на Европа със седалище в Страсбург, Френската република (№ 262) - 1

За освобождаване на Веселин Иванов Вълчев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Кипър (№ 1) - 7

За назначаване на Христо Георгиев Георгиев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Кипър (№ 2) - 7

За освобождаване на Валентин Делчев Порязов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Дания (№ 3) - 8

За назначаване на Руси Боголюбов Иванов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Дания (№ 4) - 8

За назначаване на Младен Петров Червеняков за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Черна гора (№ 9) - 9

За освобождаване на Георги Георгиев Панайотов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Молдова (№ 19) - 13

За назначаване на Петър Захариев Вълов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Молдова (№ 20) - 13

За освобождаване на Борислав Кирилов Костов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индия, в Демократична социалистическа република Шри Ланка, в Народна република Бангладеш и във Федерална демократична република Непал (№ 26) - 22

За назначаване на Петко Колев Дойков за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индия (№ 27) - 22

За освобождаване на Чавдар Младенов Николов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна република Бразилия, в Република Колумбия, в Република Еквадор, в Кооперативна република Гвиана, в Република Перу, в Република Суринам и в Боливарска република Венесуела (№ 28) - 22

За назначаване на Валери Иванов Йотов за извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна република Бразилия (№ 29) - 22

За назначаване на Марин Райков Николов - извънреден и пълномощен посланик на Република България в Италианската република, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Сан Марино със седалище в Рим (№ 33) - 22

За освобождаване на Никола Иванов Карадимов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Норвегия и в Република Исландия със седалище в Осло (№ 34) - 22

За назначаване на Румяна Тодорова Митрева за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Норвегия (№ 35) - 22

За назначаване на Петко Колев Дойков - извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Демократична социалистическа република Шри Ланка със седалище в Делхи (№ 174) - 62

За назначаване на Сергей Пенчев Мичев - извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индонезия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Сингапур със седалище в Джакарта (№ 183) - 63

За назначаване на Ангел Христов Чолаков - извънреден и пълномощен посланик на Република България във Френската република, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Княжество Монако със седалище в Париж (№ 184) - 63

За назначаване на Сергей Пенчев Мичев - извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индонезия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Бруней Даруссалам със седалище в Джакарта (№ 195) - 65

За назначаване на Петко Колев Дойков - извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Малдиви със седалище в Делхи (№ 196) - 65

За назначаване на Евгени Стефанов Стойчев - извънреден и пълномощен посланик на Република България в Социалистическа република Виетнам, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Камбоджа със седалище в Ханой (№ 210) - 69

За назначаване на Сергей Пенчев Мичев - извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индонезия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Демократична република Източен Тимор със седалище в Джакарта (№ 215) - 70

За освобождаване на Благовест Христов Сендов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Филипини със седалище в Токио (№ 228) - 82

За назначаване на Евгени Стефанов Стойчев - извънреден и пълномощен посланик на Република България в Социалистическа република Виетнам, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Филипини със седалище в Ханой (№ 229) - 82

За назначаване на Евгени Стефанов Стойчев - извънреден и пълномощен посланик на Република България в Социалистическа република Виетнам, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Съюз Мианмар със седалище в Ханой (№ 230) - 82

За назначаване на Емилия Йорданова Стефанова-Велева - извънреден и пълномощен посланик на Република България в Австралийския съюз, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Нова Зеландия със седалище в Канбера (№ 235) - 85

За назначаване на Марин Райков Николов - извънреден и пълномощен посланик на Република България в Италианската република, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Малта със седалище в Рим (№ 237) - 88

За освобождаване на Боби Николов Бобев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Косово (№ 239) - 93

За назначаване на Недялчо Димитров Данчев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Косово (№ 240) - 93

За назначаване на Петко Колев Дойков - извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Народна република Бангладеш със седалище в Делхи (№ 241) - 95

За назначаване на Сергей Пенчев Мичев - извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индонезия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Малайзия със седалище в Джакарта (№ 242) - 95

За назначаване на Валери Иванов Йотов - извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна република Бразилия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Еквадор със седалище в Бразилия (№ 271) - 95

За назначаване на Румяна Тодорова Митрева - извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Норвегия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Исландия със седалище в Осло (№ 275) - 98

За назначаване на Петко Колев Дойков - извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федерална демократична република Непал със седалище в Делхи (№ 277) - 100

За назначаване на Евгени Стефанов Стойчев - извънреден и пълномощен посланик на Република България в Социалистическа република Виетнам, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Лаоската народнодемократична република със седалище в Ханой (№ 278) - 100

За назначаване на Валери Иванов Йотов - извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна република Бразилия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Перу със седалище в Бразилия (№ 282) - 101

За назначаване на Валери Иванов Йотов - извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна република Бразилия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кооперативна република Гаяна със седалище в Бразилия (№ 286) - 104

За назначаване на Бойко Василев Коцев - извънреден и пълномощен посланик на Република България в Руската федерация, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Туркменистан със седалище в Москва (№ 287) - 104

За назначаване на Метин Хюсеин Казак за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Държавата Катар (№ 288) - 105


В. За назначаване и освобождаване от длъжност други държавни служители, определени със закон

За освобождаване на бригаден генерал Васил Кирилов Димитров от длъжността началник на щаба на Съвместното командване на силите и от военна служба, считано от 2 февруари 2014 г. (№ 18) - 13

За назначаване членове на Централната избирателна комисия (№ 53) - 26

За освобождаване на бригаден генерал Живко Михайлов Михайлов от длъжността директор на дирекция "Логистика" в Министерството на отбраната и от военна служба, считано от 20 април 2014 г. (№ 58) - 32

За назначаване на Лена Минкова Русенова за член на Управителния съвет на Българската народна банка, считано от 13 юни 2014 г. (№ 72) - 35

За назначаване на Метин Мехмедов Сюлейманов за член на Централната избирателна комисия (№ 79) - 36

За освобождаване на генерал Симеон Христов Симеонов от длъжността началник на отбраната и от военна служба, считано от 30 юни 2014 г. (№ 81) - 40

За освобождаване на контраадмирал Румен Георгиев Николов от длъжността командир на Военноморските сили и назначаването му на длъжността началник на отбраната, считано от 30 юни 2014 г. (№ 82) - 40

За освобождаване на генерал-лейтенант Стефан Стефанов Василев от длъжността заместник-началник на отбраната и от военна служба, считано от 30 юни 2014 г. (№ 83) - 40

За освобождаване на генерал-майор Нейко Ненов Ненов от длъжността командир на Сухопътните войски и назначаването му на длъжността заместник-началник на отбраната, считано от 30 юни 2014 г. (№ 84) - 40

За освобождаване на контраадмирал Георги Ангелов Георгиев от длъжността заместник-началник на отбраната и от военна служба, считано от 30 юни 2014 г. (№ 85) - 40

За освобождаване на генерал-майор Константин Веселинов Попов от длъжността командир на Военновъздушните сили и назначаването му на длъжността заместник-началник на отбраната, считано от 30 юни 2014 г. (№ 86) - 40

За освобождаване на генерал-лейтенант Атанас Николов Самандов от длъжността командващ на Съвместното командване на силите и от военна служба, считано от 17 септември 2014 г. (№ 87) - 40

За назначаване на контраадмирал Георги Цветанов Мотев за временно изпълняващ задълженията на вакантната длъжност командващ на Съвместното командване на силите, считано от 17 септември 2014 г., за срок до назначаването на титуляр на длъжността, но не по-дълъг от една година (№ 88) - 40

За освобождаване на бригаден генерал Стефан Христов Петров от длъжността директор на дирекция "Операции и подготовка" на Министерството на отбраната и назначаването му на длъжността началник на щаба на Съвместното командване на силите, считано от 30 юни 2014 г. (№ 89) - 40

За освобождаване на бригаден генерал Андрей Илиев Боцев от длъжността началник на щаба на Сухопътните войски и назначаването му на длъжността командир на Сухопътните войски, считано от 30 юни 2014 г. (№ 90) - 40

За освобождаване на бригаден генерал Красимир Кънчев Кънев от длъжността заместник-командир на Сухопътните войски и от военна служба (№ 91) - 40

За освобождаване на бригаден генерал Любчо Спасов Тодоров от длъжността командир на 2-ра механизирана бригада и назначаването му на длъжността заместник-командир на Сухопътните войски, считано от 30 юни 2014 г. (№ 92) - 40

За назначаване на полковник Пламен Асенов Атанасов на длъжността началник на щаба на Сухопътните войски", считано от 30 юни 2014 г. (№ 93) - 40

За освобождаване на бригаден генерал Румен Георгиев Радев от длъжността заместник-командир на Военновъздушните сили и назначаването му на длъжността командир на Военновъздушните сили, считано от 30 юни 2014 г. (№ 94) - 40

За назначаване на полковник Анатолий Цветанов Кръстев на длъжността заместник-командир на Военновъздушните сили, считано от 30 юни 2014 г. (№ 95) - 40

За освобождаване на комодор Димитър Минев Денев от длъжността заместник-командир на Военноморските сили и назначаването му на длъжността командир на Военноморските сили, считано от 30 юни 2014 г. (№ 96) - 40

За освобождаване на комодор Димитър Ангелов Ангелов от длъжността началник на Военна академия "Г. С. Раковски" и назначаването му на длъжността заместник-командир на Военноморските сили, считано от 30 юни 2014 г. (№ 97) - 40

За назначаване на полковник Димитър Крумов Илиев на длъжността командир на 2-ра механизирана бригада, считано от 30 юни 2014 г. (№ 98) - 40

За назначаване на полковник Михаил Димитров Попов на длъжността командир на 68-а бригада "Специални сили", считано от 30 юни 2014 г. (№ 99) - 40

За освобождаване на бригаден генерал Цанко Иванов Стойков от длъжността командир на 3-та авиационна база (№ 100) - 40

За назначаване на полковник Иван Тодоров Лалов на длъжността командир на 3-та авиационна база (№ 101) - 40

За назначаване на капитан I ранг Мален Стефанов Чубенков на длъжността командир на Военноморската база, считано от 30 юни 2014 г. (№ 102) - 40

За назначаване на капитан I ранг Кирил Йорданов Михайлов на длъжността директор на дирекция "Операции и подготовка" в Министерството на отбраната, считано от 30 юни 2014 г.(№ 104) - 40

За назначаване на полковник Валентин Игнатов Кръстев на длъжността директор на дирекция "Логистика" на Министерството на отбраната, считано от 30 юни 2014 г. (№ 105) - 40

За освобождаване на бригаден генерал Христо Иванов Тихинов от длъжността директор на дирекция "Комуникационни и информационни системи" и от военна служба, считано от 29 юли 2014 г. (№ 106) - 40

За назначаване на полковник Емил Иванов Шошев на длъжността директор на дирекция "Комуникационни и информационни системи" на Министерството на отбраната, считано от 29 юли 2014 г. (№ 107) - 40

За освобождаване на комодор Митко Александров Петев от длъжността командир на Военноморската база и назначаването му на длъжността началник на Военна академия "Г. С. Раковски", считано от 30 юни 2014 г. (№ 108) - 40

За освобождаване на бригаден генерал Тодор Николаев Коджейков от длъжността началник на Националната служба за охрана и от военна служба и за назначаването на генерал-лейтенант Ангел Александров Антонов на длъжността началник на Националната служба за охрана (№ 138) - 47

За освобождаване на полковник Калин Стоянчев Иванов от длъжността заместник-началник на Националната служба за охрана и от военна служба, за назначаване на полковник Юлиан Василев Харалампиев на длъжността заместник-началник на Националната служба за охрана и на полковник Красимир Александров Станчев на длъжността заместник-началник на Националната служба за охрана (№ 139) - 47

За назначаване на полковник Николай Кирилов Петров на длъжността началник на Военномедицинската академия (№ 140) - 48

За освобождаване на бригаден генерал Стефан Динчев Янев от длъжността началник на Националния военен университет "Васил Левски" и от военна служба, считано от 9 юни 2014 г. (№ 144) - 50

За назначаване на полковник Тодор Цонев Дочев на длъжността началник на Националния военен университет "Васил Левски", считано от 9 юни 2014 г. (№ 145) - 50

За назначаване на Андреана Радева Атанасова за член на Комисията за регулиране на съобщенията, считано от 9 юли 2014 г. (№ 168) - 58

За назначаване на Красимира Георгиева Медарова за служебен министър за организация на изборния процес (№ 208) - 69

За отменяне на Указ № 208 от 8 август 2014 г. за назначаване на служебен министър за организация на изборния процес (№ 214) - 69

За назначаване на бригаден генерал Петър Петков Петров на длъжността "Главен инспектор на Министерството на отбраната" считано от 1 октомври 2014 г. (№ 233) - 84

За назначаване на полковник Боян Наков Ставрев на длъжността "Командир на Националната гвардейска част" считано от 1 октомври 2014 г. (№ 234) - 84

За освобождаване на Лазар Георгиев Груев от длъжността председател на Върховния касационен съд на Република България, считано от 21 ноември 2014 г. (№ 272) - 95


Г. За награждаване с ордени и медали

На г-н Уошингтон Луис Перейра де Соуза Нето - извънреден и пълномощен посланик на Федеративна република Бразилия в Република България, с орден "Мадарски конник" първа степен (№ 263) - 1

На Н. В. Пр. Монсеньор Януарюш Болонек - апостолически нунций в Република България, с орден "Мадарски конник" първа степен (№ 264) - 1

На Румен Стефанов Стоилов с орден "Стара планина" втора степен (№ 10) - 10

На академик Иван Тодоров Тодоров с орден "Стара планина" първа степен (№ 59) - 32

Посмъртно на генерал-полковник Симеон Стефанов Симеонов с орден "За военна заслуга" първа степен (№ 60) - 32

На о.з. генерал-майор Тодор Трифонов Тодоров с орден "За военна заслуга" първа степен (№ 61) - 32

Посмъртно на полковник Атанас Илиев Атанасов с орден "За военна заслуга" втора степен (№ 62) - 32

Посмъртно на полковник Атанас Асенов Димитров с орден "За военна заслуга" втора степен (№ 63) - 32

Посмъртно на полковник Георги Пенков Божилов с орден "За военна заслуга" втора степен (№ 64) - 32

Посмъртно на полковник Димо Иванов Димов с орден "За военна заслуга" втора степен (№ 65) - 32

На о.з. полковник Филип Георгиев Цеков с орден "За военна заслуга" втора степен (№ 66) - 32

На о.з. полковник Тома Тасев Ковачев с орден "За военна заслуга" втора степен (№ 67) - 32

На г-н Андерс Фог Расмусен - генерален секретар на НАТО, с орден "Стара планина" първа степен (№ 68) - 34

Посмъртно на Георги Аспарухов Рангелов с орден "Стара планина" първа степен (№ 122) - 45

На Ваня Атанасова Гешева с орден "Стара планина" първа степен (№ 123) - 45

На Ивана Маринова Тодорова с орден "Стара планина" първа степен (№ 124) - 45

На Стоян Славчев Хранов с орден "Стара планина" втора степен (№ 125) - 45

На Станка Златева Христова с медал "За заслуга" (№ 126) - 45

На Юлия Боянова Йорданова с медал "За заслуга" (№ 127) - 45

На Симеон Атанасов Щерев с медал "За заслуга" (№ 128) - 45

На Петя Тодорова Неделчева с медал "За заслуга" (№ 129) - 45

На Мария Димитрова Михайлова с медал "За заслуга" (№ 130) - 45

На Йорданка Благоева Иванова с медал "За заслуга" (№ 131) - 45

На Петър Райчев Стойчев с медал "За заслуга" (№ 132) - 45

На Лазар Маринов Лазаров с медал "За заслуга" (№ 133) - 45

На Люсиен Иванов Велчев с медал "За заслуга" (№ 134) - 45

На Тодор Владимиров Бурилков с орден "Св. св. Кирил и Методий" огърлие (№ 135) - 46

На Славка Николова Бозукова с орден "Св. св. Кирил и Методий" първа степен (№ 136) - 46

На Борислав Димов Иванов с орден "Св. св. Кирил и Методий" втора степен (№ 155) - 55

На г-н Герхард Райвегер - извънреден и пълномощен посланик на Република Австрия в Република България, с орден "Мадарски конник" първа степен (№ 158) - 57

На г-н Коре Ерхард Янсон - извънреден и пълномощен посланик на Кралство Дания в Република България, с орден "Мадарски конник" първа степен (№ 159) - 57

На академик Стефан Борисов Воденичаров с орден "Стара планина" първа степен (№ 160) - 57

На г-н Лешек Хенсел - извънреден и пълномощен посланик на Република Полша в Република България, с орден "Мадарски конник" първа степен (№ 161) - 57

На г-н Ставрос Амвросиу - извънреден и пълномощен посланик на Република Кипър в Република България, с орден "Мадарски конник" първа степен (№ 162) - 57

На генерал Симеон Христов Симеонов с орден "Стара планина" първа степен с мечове (№ 163) - 57

На контраадмирал Георги Ангелов Георгиев с орден "За военна заслуга" първа степен (№ 164) - 57

На генерал-лейтенант Стефан Стефанов Василев с орден "За военна заслуга" първа степен (№ 165) - 57

На г-н Коичи Киши - председател на Групата за приятелство с България в Горната камара на парламента на Япония, с орден "Мадарски конник" първа степен (№ 167) - 58

На проф. д-р Меглена Петрова Ачкова с орден "Св. св. Кирил и Методий" първа степен (№ 176) - 62

На академик Петя Иванова Василева с орден "Стара планина" първа степен (№ 211) - 69

На г-н Матиас Хьопфнер - германски гражданин, с орден "Стара планина" първа степен (№ 212) - 70

На г-н Филип Отие - френски гражданин, с орден "Стара планина" първа степен (№ 213) - 70

На г-н Кадзуо Кавамура - президент на японската корпорация "Мейджи", с орден "Мадарски конник" първа степен (№ 219) - 76

На Пламен Иванов Пенев с орден "За гражданска заслуга" втора степен (№ 220) - 78

На Иван Ганчев Иванов с орден "За гражданска заслуга" втора степен (№ 221) - 78

На Васил Петров Петров с орден "За гражданска заслуга" втора степен № 222 - 78

На Петко Стоянов Вишев с орден "За гражданска заслуга" втора степен (№ 223) - 78

На Драгомир Илиев Гайдев с орден "За гражданска заслуга" втора степен (№ 224) - 78

На Владислав Димитров Димитров с орден "За гражданска заслуга" втора степен (№ 225) - 78

На Мирослав Кунчев Маринов с орден "За гражданска заслуга" втора степен (№ 226) - 78

На о.з. генерал-лейтенант Атанас Николов Самандов с орден "За военна заслуга" първа степен (№ 232) - 83

На Албена Антонова Велкова с орден "За гражданска заслуга" първа степен (№ 245) - 95

На Тодорка Радева Бобева с орден "За гражданска заслуга" първа степен (№ 246) - 95

На Евгения Цветкова Желева с орден "За гражданска заслуга" първа степен (№ 247) - 95

На Стефка Добрева Монова с орден "За гражданска заслуга" първа степен (№ 248) - 95

На Цонка Маринова Букурова с орден "За гражданска заслуга" първа степен (№ 249) - 95

На Тодор Манолов Цанев с орден "За гражданска заслуга" първа степен (№ 250) - 95

На Петър Манолов Георгиев с орден "За гражданска заслуга" първа степен (№ 251) - 95

На Зейнеп Ибраим Келеш с орден "За гражданска заслуга" първа степен (№ 252) - 95

На Алфред Ернест Фосколо с орден "За гражданска заслуга" първа степен (№ 253) - 95

На Сабри Хюсеинов Искендеров с орден "За гражданска заслуга" първа степен (№ 254) - 95

На Георги Асенов Саръиванов с орден "За гражданска заслуга" първа степен (№ 255) - 95

На Благой Топузлиев с орден "За гражданска заслуга" първа степен (№ 256) - 95

На Вяра Георгиева с орден "За гражданска заслуга" първа степен (№ 257) - 95

Посмъртно на Димитър Амбарев с орден "За гражданска заслуга" първа степен (№ 258) - 95

Посмъртно на Едуард Генов с орден "За гражданска заслуга" първа степен (№ 259) - 95

Посмъртно на Румяна Димитрова Узунова с орден "За гражданска заслуга" първа степен (№ 260) - 95

Посмъртно на Стефан Вълков с орден "За гражданска заслуга" първа степен (№ 261) - 95

Посмъртно на Георги Атанасов Заркин с орден "За гражданска заслуга" първа степен (№ 262) - 95

Посмъртно на Васил Узунов с орден "За гражданска заслуга" първа степен (№ 263) - 95

Посмъртно на Костадин Събев с орден "За гражданска заслуга" първа степен (№ 264) - 95

Посмъртно на проф. Йордан Тодоров с орден "За гражданска заслуга" първа степен (№ 265) - 95

Посмъртно на Димитър Йорданов Влайчев с орден "За гражданска заслуга" първа степен (№ 266) - 95

Посмъртно на Нури Адалъ с орден "За гражданска заслуга" първа степен (№ 267) - 95

На г-н Бронислав Коморовски - президент на Република Полша, с орден "Стара планина" с лента (№ 273) - 97


Д. За удостояване офицери с висши военни звания

На контраадмирал Румен Георгиев Николов с висше офицерско звание "вицеадмирал" (№ 82) - 40

На бригаден генерал Андрей Илиев Боцев с висше офицерско звание "генерал-майор" (№ 90) - 40

На полковник Пламен Асенов Атанасов с висше офицерско звание "бригаден генерал" (№ 93) - 40

На бригаден генерал Румен Георгиев Радев с висше офицерско звание "генерал-майор" (№ 94) - 40

На полковник Анатолий Цветанов Кръстев с висше офицерско звание "бригаден генерал" (№ 95) - 40

На комодор Димитър Минев Денев с висше офицерско звание "контраадмирал" (№ 96) - 40

На полковник Димитър Крумов Илиев с висше офицерско звание "бригаден генерал" (№ 98) - 40

На полковник Михаил Димитров Попов с висше офицерско звание "бригаден генерал" (№ 99) - 40

На полковник Иван Тодоров Лалов с висше офицерско звание "бригаден генерал" (№ 101) - 40

На капитан I ранг Мален Стефанов Чубенков с висше офицерско звание "комодор" (№ 102) - 40

На полковник Борислав Владимиров Сертов с висше офицерско звание "бригаден генерал" (№ 103) - 40

На капитан I ранг Кирил Йорданов Михайлов с висше офицерско звание "комодор" (№ 104) - 40

На полковник Валентин Игнатов Кръстев с висше офицерско звание "бригаден генерал" (№ 105) - 40

На полковник Емил Иванов Шошев с висше офицерско звание "бригаден генерал" (№ 107) - 40

На комодор Митко Александров Петев с висше офицерско звание "контраадмирал" (№ 108) - 40

На комодор Георги Христов Фиданов с висше офицерско звание "контраадмирал" (№ 109) - 40

На бригаден генерал Марин Панайотов Начев с висше офицерско звание "генерал-майор" (№ 110) - 40

На бригаден генерал Драгомир Здравков Димитров с висше офицерско звание "генерал-майор" (№ 111) - 40

На полковник Георги Костадинов Миленов с висше офицерско звание "бригаден генерал" (№ 112) - 40

На полковник Николай Кирилов Петров с висше офицерско звание "бригаден генерал" (№ 140) - 48

На полковник Тодор Цонев Дочев с висше офицерско звание "бригаден генерал" (№ 145) - 50

На бригаден генерал Петър Петков Петров с висше офицерско звание "генерал-майор" (№ 233) - 84

На полковник Боян Наков Ставрев с висше офицерско звание "бригаден генерал" (№ 234) - 84


Е. За утвърждаване на граници и центрове за административно-териториални единици

На границите на община Сърница, област Пазарджик, с административен център гр. Сърница, включваща населените места: гр. Сърница, с. Медени поляни и с. Побит камък, и утвърждаване на нови граници на община Велинград, област Пазарджик, включваща населените места: гр. Велинград, с. Абланица, с. Алендарова, с. Биркова, с. Бозьова, с. Бутрева, с. Враненци, с. Всемирци, с. Горна Биркова, с. Горна Дъбева, с. Грашево, с. Долна Дъбева, с. Драгиново, с. Кандови, с. Кръстава, с. Пашови, с. Рохлева, с. Света Петка, с. Цветино, с. Чолакова и с. Юндола (№ 177) - 62


Ж. Други

За връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приет от ХLIІ Народно събрание на 16 януари 2014 г., и мотивите към указа (№ 12) - 9

За връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Изборния кодекс, приет от ХLIІ Народно събрание на 21 февруари 2014 г., и мотивите към указа (№ 31) - 18

За връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за Сметната палата, приет от ХLIІ Народно събрание на 28 март 2014 г., и мотивите към указа (№ 70) - 33

За връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, приет от ХLIІ Народно събрание на 4 април 2014 г., и мотивите към указа (№ 73) - 34

За поправка в приложението към т. 1 от Указ № 85 от 28 февруари 2012 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания (№ 80) - 40

За връщане за ново обсъждане в Народното събрание на разпоредби от Закона за Министерството на вътрешните работи, приет от Народното събрание на 28 май 2014 г., и мотивите към указа (№ 142) - 48

За връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, приет от ХLIІ Народно събрание на 18 юни 2014 г., и мотивите към указа (№ 157) - 54

За възлагане на Бойко Методиев Борисов да състави правителство (№ 186) - 62

За възлагане на Атанас Тодоров Мерджанов да състави правителство (№ 187) - 62

За възлагане на парламентарната група на Движение за права и свободи да посочи кандидат за министър-председател (№ 197) - 63

За назначаване на служебно правителство (№ 200) - 65

За разпускане на ХLII Народно събрание на 6 август 2014 г. (№ 201) - 65

За определяне наименованията, границите и номерацията на изборните райони за произвеждане на избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. (№ 202) - 65

За изменение и допълнение на Указ № 85 от 28 февруари 2012 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания (№ 231) - 83

За свикване на първо заседание на новоизбраното Четиридесет и трето Народно събрание на 27 октомври 2014 г. от 14,00 ч. (№ 238) - 88

За възлагане на Бойко Методиев Борисов да състави правителство (№ 243) - 92

За предлагане на Четиридесет и третото Народно събрание да избере Бойко Методиев Борисов за министър-председател на Република България (№ 244) - 93КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД


ПРАВИЛНИЦИ

За изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд - 50


РЕШЕНИЯ

По конституционно дело:

Номер 17 от 2013 г. (№ 14) - 1

Номер 19 от 2013 г. (№ 15) - 1

Номер 22 от 2013 г. (№ 1) - 10

Номер 3 от 2013 г. (№ 2) - 14

Номер 10 от 2013 г. (№ 3) - 24

Номер 12 от 2013 г. (№ 4) - 27

Номер 2 от 2014 г. (№ 5) - 31

Номер 7 от 2014 г. (№ 6) - 50

Номер 3 от 2014 г. (№ 9) - 58

Номер 4 от 2014 г. (№ 10) - 61

Номер 2 от 2013 г. (№ 11) - 61

Номер 10 от 2014 г. (№ 12) - 61

Номер 1 от 2014 г. (№ 13) - 65

Номер 12 от 2014 г. (№ 14) - 95


ОПРЕДЕЛЕНИЯ

По конституционно дело:

Номер 21 от 2013 г. (№ 1) - 7

Номер 6 от 2014 г. (№ 2) - 53

Номер 11 от 2014 г. (№ 3) - 61

Номер 9 от 2014 г. (№ 4) - 93МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ


ПОСТАНОВЛЕНИЯ

303 За изменение и допълнение на Постановление № 74 на Министерския съвет от 1998 г. за ликвидиране на последствията от добива и преработка на уранова суровина - 2

304 За изменение на Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации - 2

305 За допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с Постановление № 221 на Министерския съвет от 2007 г. - 2

306 За приемане на Наредба за условията и реда за сключване на договор за задължителна застраховка "Отговорност на туроператора" - 2

307 За приемане на Наредба за условията и реда за издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти и контрола върху вноса и износа на земеделски и преработени земеделски продукти - 2

308 За изменение на Правилника за устройството и дейността на Военномедицинската академия, приет с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2009 г. - 2

309 За изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2008 г. - 2

310 За отменяне на Постановление № 207 на Министерския съвет от 2010 г. за определяне на размера и реда за отчисленията по чл. 71е от Закона за управление на отпадъците - 2

311 За предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2013 г. - 2

312 За изменение и допълнение на Постановление № 193 на Министерския съвет от 2012 г. за определяне размера на сумите, заплащани от здравноосигурените лица за посещение при лекар, лекар по дентална медицина и за болнично лечение - 2

313 За изменение и допълнение на Постановление № 17 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес - 2

1 За изменение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. - 5

2 За приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" - 6

3 За изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г. - 8

4 За условията, реда и критериите за избора на проекти и програми и прозрачното изразходване на средствата по чл. 1, ал. 5, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. (Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите") - 6

5 За приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната - 8

6 За изменение на Наредбата за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия, приета с Постановление № 264 на Министерския съвет от 2012 г. - 9

7 За увеличаване разходите по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. - 9

8 За допълнение на Постановление № 343 на Министерския съвет от 2011 г. за определяне размера на частта от продажната цена на дървесината и недървесните горски продукти по чл. 179, ал. 1 от Закона за горите - 9

9 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет - 10

10 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г. - 10

11 За закриване на Института по компютърни технологии при Министерството на вътрешните работи - 10

12 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет - 10

13 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г. - 11

14 За изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, приет с Постановление № 84 на Министерския съвет от 2010 г. - 12

Поправка - 14

15 За изменение и допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005 г. - 13

16 За допълнение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, приет с Постановление № 254 на Министерския съвет от 2006 г. - 13

17 За изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на превоз на радиоактивни вещества, приета с Постановление № 156 на Министерския съвет от 2005 г. - 13

18 За предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за честване на 1000 години от смъртта на цар Самуил Български (юли - октомври 2014 г.) - 13

19 За одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. - 12

20 За изменение и допълнение на Постановление № 25 на Министерския съвет от 2009 г. за създаване на Център "Фонд за асистирана репродукция" - 13

21 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет - 14

22 За одобряване на допълнителни разходи за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2014 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство - 15

23 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г. за финансиране на дейностите по българското национално участие в ЕКСПО 2015 в Милано, Италия - 15

24 За одобряване на допълнителни разходи за отбелязване през 2014 г. на 10-годишнината от членството на Република България в НАТО - 15

25 За одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. - 15

26 За изменение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, приет с Постановление № 254 на Министерския съвет от 2006 г. - 15

27 За изменение и допълнение на Постановление № 192 на Министерския съвет от 2009 г. за създаване на Съвет за административната реформа - 16

28 За изменение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г. - 17

29 За изменение на Наредбата за осигурителните каси, приета с Постановление № 89 на Министерския съвет от 2001 г. - 17

30 За изменение и допълнение на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 364 на Министерския съвет от 2006 г. - 17

31 За изменение и допълнение на Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", приета с Постановление № 291 на Министерския съвет от 2005 г. - 17

32 За изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, приета с Постановление № 32 на Министерския съвет от 2002 г. - 17

33 За изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. - 17

34 За изменение и допълнение на Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г. - 17

35 За изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 2012 г. - 17

36 За допълнение на Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси, приета с Постановление № 140 на Министерския съвет от 2011 г. - 17

37 За одобряване на допълнителни разходи за изпълнение на дейности, свързани с инициативите за 2014 г. по Плана за овладяване на кризисната ситуация, възникнала вследствие на засиления миграционен натиск към територията на Република България - 18

38 За изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя, приета с Постановление № 362 на Министерския съвет от 2004 г. - 20

39 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2014 г. - 20

40 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г. - 20

41 За одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество - 20

42 За одобряване на допълнителни разходи за предоставяне на еднократна финансова подкрепа на лица и семейства - 20

43 За изменение и допълнение на Постановление № 86 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за Министерството на вътрешните работи - 20

44 За изменение и допълнение на Постановление № 333 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили на Република България - 20

45 За преобразуване на държавни културни институти и създаване на Родопски драматичен театър "Николай Хайтов" - 23

46 За допълнение на Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации - 23

47 За изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. - 23

48 За изменение и допълнение на Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2008 г. - 23

49 За изменение на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на хора с увреждания и на организациите за хора с увреждания, приет с Постановление № 346 на Министерския съвет от 2004 г. - 23

50 За определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на вътрешните работи - 23

51 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на областните администрации, приет с Постановление № 121 на Министерския съвет от 2000 г. - 23

52 За изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка, приета с Постановление № 74 на Министерския съвет от 2011 г. - 24

53 За приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Медицински одит" - 24

54 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2014 г. - 25

55 За утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране през 2014 г. на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства - 25

56 За одобряване на допълнителни разходи и трансфери за честване на 100-годишнината от рождението на Борис Христов - 25

57 За приемане на Устройствен правилник на Агенция "Митници" - 25

58 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет - 27

59 За изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, приет с Постановление № 58 на Министерския съвет от 2010 г. - 25

60 За одобряване на допълнителен трансфер за изплащане на еднократна добавка към пенсиите за април 2014 г. - 25

61 За изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения, приета с Постановление № 374 на Министерския съвет от 2011 г. - 27

62 За изменение и допълнение на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, приета с Постановление № 75 на Министерския съвет от 2003 г. - 27

63 За изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета и преходните храни, приета с Постановление № 312 на Министерския съвет от 2007 г. - 28

64 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2014 г. - 30

65 За одобряване на допълнителен трансфер за 2014 г. за отбелязване на 145-годишнината от създаването на Българската академия на науките - 30

66 За допълнение на Методиката за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура, приета с Постановление № 92 на Министерския съвет от 2012 г. - 30

67 За изменение и допълнение на Наредбата за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях, приета с Постановление № 113 на Министерския съвет от 2006 г. - 30

68 За одобряване на допълнителен трансфер за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г. - 30

69 За одобряване на допълнителни средства от централния бюджет за 2014 г. по бюджета на Министерството на земеделието и храните - 30

70 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г. - 30

71 За утвърждаване на Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор - 31

72 За изменение и допълнение на Постановление № 334 на Министерския съвет от 2011 г. за българските неделни училища в чужбина - 32

73 За изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя, приета с Постановление № 226 на Министерския съвет от 2003 г. - 32

74 За приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. - 31

75 За приемане на Наредба за организацията и контрола по изпълнението на Националния план за инвестиции за периода 2013 - 2020 г. - 31

76 За създаване на Национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност и приоритизиране на проектите в сектор "Транспорт" по Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа - 33

77 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2003 г. - 33

78 За приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове - 34

79 За създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 - 2020 г. - 34

80 За изменение и допълнение на Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", приета с Постановление № 291 на Министерския съвет от 2005 г. - 34

81 За одобряване на допълнителни разходи за 2014 г. - 34

82 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. - 34

83 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г. - 34

84 За приемане на Устройствен правилник на Авиоотряд 28 - 34

85 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с Постановление № 221 на Министерския съвет от 2007 г. - 36

86 За закриване на консултативни съвети по чл. 21, ал. 1 от Закона за администрацията - 36

87 За определяне на Държавна агенция "Национална сигурност" като точка за контакт по смисъла на Решение 1104/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правилата за достъп до публично регулираната услуга, предоставяна от глобалната навигационна спътникова система, създадена по програма "Галилео", и за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2014 г. - 36

88 За одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. - 36

89 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г. - 36

90 За одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г. - 36

91 За изменение на Устройствения правилник на Селскостопанската академия, приет с Постановление № 226 на Министерския съвет от 2008 г. - 36

92 За изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с Постановление № 298 на Министерския съвет от 2003 г. - 36

93 За приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г. - 37

94 За приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване - 37

95 За изменение и допълнение на Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване, приета с Постановление № 186 на Министерския съвет от 2012 г. - 37

96 За одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. - 37

97 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г. - 37

98 За допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2010 г. - 37

99 За изменение и допълнение на Постановление № 74 на Министерския съвет от 2014 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. - 37

100 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. - 38

101 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2014 г. за участие във военната операция на Европейския съюз в Централноафриканската република (EUFOR CAR) - 38

102 За координация по въпросите на регионалното сътрудничество - 40

103 За откриване на Институт за изследване и развитие на лидерството в информационна среда в структурата на Университета по библиотекознание и информационни технологии - София - 41

104 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. - 41

105 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2014 г. - 41

106 За допълнение на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Постановление № 280 на Министерския съвет от 1998 г. - 41

107 За определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014 - 2020 г. - 42

108 За изменение на Постановление № 313 на Министерския съвет от 2004 г. за създаване на Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет - 42

109 За утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2014/2015 г. - 42

110 За изменение на Наредбата за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация, приета с Постановление № 99 на Министерския съвет от 2003 г. - 41

111 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. - 42

112 За изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по трансплантация по Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, Закона за здравето и Закона за лечебните заведения, приета с Постановление № 166 на Министерския съвет от 2011 г. - 42

113 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за народната просвета - 43

114 За одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на общини за 2014 г. - 43

115 За допълнение на Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, приета с Постановление № 171 на Министерския съвет от 2004 г. - 43

116 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия - 43

117 За приемане на Наредба за условията, реда и критериите за предоставяне на средства на общини в затруднено финансово състояние за 2014 г. - 42

118 За условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм - 44

119 За приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, за финансовата рамка 2014 - 2020 г. - 44

120 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за изпълнение на дейности, свързани с инициативите за 2014 г. по Плана за изпълнение на допълнителни мерки за повишаване на готовността за реагиране при очакван засилен миграционен натиск по границите на Република България - 44

121 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г. - 44

122 За одобряване на допълнителни бюджетни разходи по бюджета на Комисията за защита на конкуренцията за 2014 г. - 44

123 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2014 г. - 44

124 За одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на общините за 2014 г. - 44

125 За одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. - 44

126 За изменение и допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, одобрена с Постановление № 81 на Министерския съвет от 2000 г. - 45

127 За одобряване на допълнителни разходи и трансфери за закупуване на учебници и на учебни помагала за децата и учениците в детските градини и училища за 2014 г. - 45

128 За одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 и ал. 5, т. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. - 45

129 За одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на общини за 2014 г. - 45

130 За изменение на Постановление № 3 на Министерския съвет от 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г. - 45

131 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г., в т.ч. за Българския Червен кръст, за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Република Сърбия и на Босна и Херцеговина - 45

132 За изменение на Постановление № 186 на Министерския съвет от 2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от I до IV клас в държавните и общинските училища - 47

133 За изменение и допълнение на Постановление № 157 на Министерския съвет от 2013 г. за създаване на Съвет по децентрализация на държавното управление - 47

134 За изменение и допълнение на Наредбата за Единната информационна система за противодействие на престъпността, приета с Постановление № 262 на Министерския съвет от 2009 г. - 47

135 За одобряване на допълнителни разходи за 2014 г. - 47

136 За одобряване на допълнителен трансфер за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г. - 47

137 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г. - 47

138 За създаване на Национален съвет по демографска политика към Министерския съвет - 48

139 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г. - 48

140 За одобряване на промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г. - 49

141 За одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за стипендии за образователни резултати на общинските училища - 49

142 За изменение и допълнение на Наредбата за реда за плащане на вноската при превишение на националната млечна квота, приета с Постановление № 187 на Министерския съвет от 2008 г. - 49

143 За приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Кинезитерапия" за образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър" от професионално направление "Обществено здраве" - 49

144 За изменение на Постановление № 112 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Централен орган за обществени поръчки за нуждите на органи на изпълнителната власт - 49

145 За изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки, приета с Постановление № 164 на Министерския съвет от 2013 г. - 49

146 За изменение и допълнение на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане, приета с Постановление № 164 на Министерския съвет от 2008 г. - 49

147 За изменение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. - 49

148 За изменение и допълнение на Постановление № 268 на Министерския съвет от 2011 г. за създаване на Съвет за електронно управление при Министерския съвет - 50

149 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет - 50

150 За закриване на Националния център "Европейски младежки програми и инициативи" към министъра на младежта и спорта - 50

151 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за защита от домашното насилие, приет с Постановление № 113 на Министерския съвет от 2010 г. - 50

152 За изменение на Правилника за издаване на българските лични документи, приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2010 г. - 50

153 За определяне на нов размер на социалната пенсия за старост - 50

154 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г., в т.ч. за Българския Червен кръст, за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Ислямска република Афганистан - 50

155 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. - 50

156 За изменение на Постановление № 65 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер за 2014 г. за отбелязване на 145-годишнината от създаването на Българската академия на науките - 50

157 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г. - 50

158 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за 2014 г. - 50

159 За изменение на Методиката за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура, приета с Постановление № 92 на Министерския съвет от 2012 г. - 50

160 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2014 г. - 51

161 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националната служба за охрана за 2014 г. - 52

162 За изменение и допълнение на Методологията за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство, приета с Постановление № 134 на Министерския съвет от 2010 г. - 52

163 За одобряване на промени на утвърдените разходи по области на политики и по други бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2014 г. - 52

164 За одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на общини за 2014 г. - 52

165 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за 2014 г. - 53

166 За изменение и допълнение на Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз - 53

167 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за 2014 г. - 54

168 За изменение на нормативни актове на Министерския съвет - 55

169 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с Постановление № 343 на Министерския съвет от 2004 г. - 55

170 За изменение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет от 1998 г. - 55

171 За изменение на Тарифата за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите, приета с Постановление № 133 на Министерския съвет от 2006 г. - 55

172 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г. - 55

173 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2014 г. - 55

174 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2014 г. - 55

175 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националната служба за охрана за 2014 г. - 55

176 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на лицата, починали при наводнението вследствие на обилните валежи на територията на гр. Варна и гр. Добрич на 19 и 20 юни 2014 г. - 55

177 За определяне на размера на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2014/2015 г. - 54

178 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет - 55

179 За изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г. - 55

180 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия - 57

181 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет - 57

182 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за 2014 г. - 57

183 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2014 г. - 57

184 За приемане на Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2014 г. - 57

185 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. - 57

186 За приемане на Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии - 58

187 За одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. - 57

188 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. - 57

189 За приемане на Наредба за студентските стажове в държавната администрация - 58

190 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. - 58

191 За създаване на Национален контратерористичен център - 59

192 За изменение и допълнение на Постановление № 176 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на лицата, починали при наводнението вследствие на обилните валежи на територията на гр. Варна и гр. Добрич на 19 и 20 юни 2014 г. - 59

193 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2014 г. - 59

194 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г. - 59

195 За приемане на Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци - 59

196 За одобряване на Тарифа за таксите, които се събират за производствата по глава единадесета от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд - 58

197 За определяне на условията, критериите и реда за финансово подпомагане на общините през 2014 г. за достъпа им до финансиране от Фонда за органите на местното самоуправление в България "ФЛАГ" - ЕАД - 59

198 За изменение и допълнение на Постановление № 343 на Министерския съвет от 2008 г. за реда за продължаване на дейността на взаимоспомагателните кредитни кооперации на частни земеделски стопани - 59

199 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г. - 59

200 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. - 59

201 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г. - 59

202 За изменение на Постановление № 3 на Министерския съвет от 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г. - 61

203 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г. - 61

204 За изменение на Постановление № 22 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2014 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство - 61

205 За одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на средното образование за 2014 г., одобрени с Решение № 221 на Министерския съвет от 2014 г. - 61

206 За изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приета с Постановление № 296 на Министерския съвет от 2007 г. - 61

207 За приемане на Правилник за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи - 60

208 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за компенсиране на част от разходите за транспорт на педагогическия персонал за 2014 г. - 61

209 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България, приет с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2011 г. - 61

210 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2014 г. - 61

211 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г. - 61

212 За одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. - 61

213 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Българския спортен тотализатор, приет с Постановление № 163 на Министерския съвет от 2000 г. - 62

214 За определяне размера на месечното възнаграждение на държавните служители - стажанти по Закона за Министерството на вътрешните работи - 63

215 За допълнение на Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители, приета с Постановление № 92 на Министерския съвет от 2006 г. - 63

216 За приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната, и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос - 64

217 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. - 63

218 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г. - 63

219 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и по бюджета на Комисията за защита от дискриминация за 2014 г. - 63

220 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националната разузнавателна служба за 2014 г. - 63

221 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г. - 63

222 За определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на вътрешните работи - 63

223 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2014 г. - 63

224 За одобряване на допълнителен трансфер за бюджета на община Бургас за 2014 г. - 63

225 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националната служба за охрана за 2014 г. във връзка с предоставянето за управление на стопанство "Кричим" - 63

226 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2014 г. - 63

227 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. - 63

228 За одобряване на допълнителен трансфер за Българската академия на науките за 2014 г. за закупуване на оборудване и софтуер, необходими за изграждане на многофункционален компютърен комплекс - 63

229 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Агенцията за ядрено регулиране за 2014 г. - 63

230 За изменение и допълнение на Правилника за вписванията, одобрен с Постановление № 1486 на Министерския съвет от 1951 г. - 63

231 За отменяне на Наредбата за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили, приета с Постановление № 50 на Министерския съвет от 2006 г. - 63

232 За изменение и допълнение на Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност, приета с Постановление № 105 на Министерския съвет от 2011 г. - 66

233 За изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2013 г. - 66

234 За одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. - 66

235 За определяне на условията за изплащане и размерите на допълнителното възнаграждение за работа при специфични условия на държавните служители в Министерството на вътрешните работи - 66

236 За изменение и допълнение на нормативни актове - 66

237 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2014 г. - 66

238 За извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. по бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2014 г. - 66

239 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г. - 66

240 За одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на общини за 2014 г. - 66

241 За приемане на Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им - 67

242 За изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България, приета с Постановление № 329 на Министерския съвет от 2007 г. - 67

243 За изменение и допълнение на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Постановление № 280 на Министерския съвет от 1998 г. - 67

244 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. - 67

245 За приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на избори за народни представители през 2014 г. - 67

246 За определяне на критерии, при наличието на които в обекти на територията на Република България е задължително създаването на звена за пожарна безопасност - 69

247 За определяне на условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в съвместните структури за подпомагане на изпълнението и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество на Европейския съюз, в които Република България участва за периода 2014 - 2020 г. - 69

248 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на починалите лица при наводнението на територията на с. Враниловци, област Габрово, и гр. Мизия, област Враца, вследствие на обилните валежи - 69

249 За изменение на Постановление № 234 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. - 69

250 За преобразуване на Националния комитет по профилактика на синдрома на придобитата имунна недостатъчност и полово предавани болести в Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции - 70

251 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2014 г. за дейността на Школата по публични финанси - 72

252 За приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове при произвеждането на избори за народни представители през 2014 г. - 72

253 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г. - 72

254 За изменение и допълнение на Тарифата за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2007 г. - 72

255 За допълнение на Наредбата относно реда за назначаване и приемане на почетни (нещатни) консулски длъжностни лица, приета с Постановление № 311 на Министерския съвет от 2003 г. - 72

256 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствие - 72

257 За изменение и допълнение на Правилника за функциите, задачите и организацията на работа на Съвета по сигурността при Министерския съвет, приет с Постановление № 216 на Министерския съвет от 1998 г. - 72

258 За създаване на Енергиен борд - 72

259 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г. - 73

260 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г. - 73

261 За приемане на Наредба за реда и начина за организиране на националните инвентаризации на емисиите на вредни вещества и парникови газове в атмосферата - 74

262 За допълнение на Правилника за прилагане на Закона за народната просвета - 74

263 За изменение и допълнение на Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, приета с Постановление № 123 на Министерския съвет от 2012 г. - 74

264 За изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, одобрена с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г. - 74

265 За приемане на Наредба за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в Европейската схема на търговия с емисии - 74

266 За приемане на Наредба за реда и начина на администриране на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове - 74

267 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата, приет с Постановление № 169 на Министерския съвет от 2009 г. - 74

268 За приемане на Наредба за условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации и на авиационните оператори и за изготвяне и проверка на заявления на нови участници - 75

269 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по заетостта, приет с Постановление № 125 на Министерския съвет от 2004 г. - 75

270 За одобряване на допълнителен трансфер за бюджета на община Кресна за 2014 г. за преместването на паметника на цар Самуил в гр. Кресна - 76

271 За одобряване на допълнителни трансфери за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г. - 76

272 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. - 76

273 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г. - 76

274 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г. - 76

275 За изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат, приета с Постановление № 364 на Министерския съвет от 2011 г. - 76

276 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2014 г. - 76

277 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет - 76

278 За изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Военномедицинската академия, приет с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2009 г. - 76

279 За одобряване на допълнителен трансфер за бюджета на община Кърджали за 2014 г. - 76

280 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет - 76

281 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2010 г. - 77

282 За одобряване на допълнителни разходи за 2014 г. по бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2014 г. за финансиране на приоритетни инфраструктурни проекти - 78

283 За одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. - 78

284 За приемане на Наредба за условията и реда за изплащане на компенсационни суми на държавните служители от Министерството на вътрешните работи, които ползват жилище при условията на свободно договаряне - 78

285 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, приет с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2008 г. - 78

286 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за 2014 г. - 78

287 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет - 79

288 За изменение и допълнение на Постановление № 19 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. - 79

289 За условията и реда за предоставяне на спешна военна помощ на правителството на Република Ирак - 79

290 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на починалите лица при наводнението на територията на област Бургас - 80

291 За одобряване на допълнителни разходи/трансфер по бюджети на първостепенни разпоредители с бюджет за 2014 г. - 80

292 За одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Столичната община за 2014 г. - 80

293 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за изплащане на стипендии и/или еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г., приета с Постановление № 93 на Министерския съвет от 2014 г. - 80

294 За изменение и допълнение на Постановление № 110 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет - 80

295 За одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2014 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество - 80

296 За одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на община Пловдив за 2014 г. - 80

297 За одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на средното образование, одобрени с Решение № 221 на Министерския съвет от 2014 г. - 81

298 За одобряване на допълнителни средства от централния бюджет за 2014 г. по бюджета на Министерството на земеделието и храните - 80

299 За изменение на Постановление № 103 на Министерския съвет от 2013 г. за предоставяне на допълнителна финансова помощ чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за осигуряване участието на собственици на самостоятелни жилищни обекти в многофамилни жилищни сгради, одобрени по проект BG161PO001-1.2.01-0001 "Енергийно обновяване на българските домове" по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г. - 81

300 За изменение и допълнение на Правилника за функциите, задачите и организацията на работа на Съвета по сигурността при Министерския съвет, приет с Постановление № 216 на Министерския съвет от 1998 г. - 81

301 За изменение и допълнение на Наредбата за устройството и дейността на Националния доверителен екофонд, приета с Постановление № 96 на Министерския съвет от 2004 г. - 81

302 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването, приет с Постановление № 149 на Министерския съвет от 2013 г. - 81

303 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет - 81

304 За изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, приета с Постановление № 107 на Министерския съвет от 2003 г. - 82

305 За изменение и допълнение на Постановление № 222 на Министерския съвет от 2014 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на вътрешните работи - 82

306 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националната разузнавателна служба за 2014 г. - 82

307 За одобряване на промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на Министерството на отбраната за 2014 г. - 82

308 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г. - 81

309 За изменение и допълнение на Постановление № 268 на Министерския съвет от 2011 г. за създаване на Съвет за електронно управление - 84

310 За изменение и допълнение на Постановление № 22 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2014 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство - 84

311 За одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г. - 84

312 За изменение и допълнение на Постановление № 214 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на процедура за провеждане на избор на кандидат за съдия в Съда на Европейския съюз и в Общия съд - 84

313 За изменение на Постановление № 245 на Министерския съвет от 2014 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на избори за народни представители през 2014 г. - 84

314 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за обновяване на фондовете на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий", на регионалните библиотеки и на общински библиотеки - 84

315 За изменение и допълнение на Правилника за условията и реда за работа на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приет с Постановление № 300 на Министерския съвет от 2007 г. - 84

316 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2014 г. - 84

317 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г. - 84

318 За одобряване на допълнителен трансфер за Софийския университет "Св. Климент Охридски" за 2014 г. - 84

319 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за 2014 г. - 84

320 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на починалите лица при инцидента в завода за взривни вещества "Миджур" в с. Горни Лом на 1 октомври 2014 г. - 85

321 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г. - 86

322 За изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси, приета с Постановление № 234 на Министерския съвет от 2003 г. - 86

323 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2004 г. - 86

324 За изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националното бюро за правна помощ, приет с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2006 г. - 86

325 За изменение на нормативни актове на Министерския съвет - 86

326 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет - 88

327 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет - 88

328 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г. - 88

Поправка - 90

329 За изменение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" към министъра на финансите, приет с Постановление № 346 на Министерския съвет от 2008 г. - 88

330 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. - 88

331 За одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. - 88

332 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2014 г. - 88

333 За изменение на Постановление № 19 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. - 88

334 За определяне размера на линията на бедност за страната за 2015 г. - 89

335 За изменение на Постановление № 120 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за изпълнение на дейности, свързани с инициативите за 2014 г. по Плана за изпълнение на допълнителни мерки за повишаване на готовността за реагиране при очакван засилен миграционен натиск по границите на Република България - 89

336 За приемане на Наредба за реда за извършване и снемане на полицейска регистрация - 90

337 За изменение на Наредбата за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти, приета с Постановление № 34 на Министерския съвет от 2007 г. - 90

338 За изменение и допълнение на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 364 на Министерския съвет от 2006 г. - 90

339 За приемане на Правилник за устройството и дейността на Академията на Министерството на вътрешните работи - 92

340 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия - 91

341 За извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. - 92

342 За одобряване на промени на утвърдените разходи по области на политики и по други бюджетни програми по бюджета на Министерството на инвестиционното проектиране за 2014 г. - 92

343 За изменение и допълнение на Постановление № 84 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища - 92

344 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г., приета с Постановление № 93 на Министерския съвет от 2014 г. - 92

345 За изменение и допълнение на Правилника за вписванията, одобрен с Постановление № 1486 на Министерския съвет от 1951 г. - 92

346 За одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на средното образование, одобрени с Решение № 221 на Министерския съвет от 2014 г. - 92

347 За одобряване на допълнителни разходи и допълнителен трансфер за бюджети на първостепенни разпоредители с бюджет за 2014 г. - 92

348 За изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2013 г. - 92

349 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г. - 92

350 За одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на средното образование за 2014 г., одобрени с Решение № 221 на Министерския съвет от 2014 г. - 93

351 За изменение на Постановление № 3 на Министерския съвет от 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г. - 93

352 За изменение и допълнение на Методологията за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от Структурните фондове, Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за рибарство и фондовете от Общата програма "Солидарност и управление на миграционните потоци", приета с Постановление № 134 на Министерския съвет от 2010 г. - 93

353 За допълнение на Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейския съюз - 94

354 За допълнение на Постановление № 216 на Министерския съвет от 2014 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната, и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос - 94

355 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за 2014 г. - 94

356 За одобряване на допълнителни разходи за 2014 г. по бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2014 г. за финансиране обезопасяването на аварирал пътен участък от републикански път ІІ-19 "Симитли - Разлог - Гоце Делчев - ГКПП Илинден" в района на с. Градево при км 15+200 - 94

357 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на починалото лице при наводнението на територията на област Бургас - 94

358 За допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с Постановление № 221 на Министерския съвет от 2007 г. - 94

359 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2014 г. - 94

360 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2014 г. - 94

361 За одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на общини за 2014 г. - 94

362 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г., приета с Постановление № 93 на Министерския съвет от 2014 г. - 94

363 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г. - 94

364 За приемане на Методика за определяне размера на несправедливата финансова тежест въз основа на нетните разходи, понесени от търговско дружество "Напоителни системи" - ЕАД, на което със закон е възложено задължението за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите на територията на цялата страна - 94

365 За изменение на Устройствения правилник на Министерството на образованието и науката, приет с Постановление № 11 на Министерския съвет от 2010 г. - 94

366 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2014 г. - 94

367 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия - 94

368 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. - 94

369 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2014 г. - 96

370 За одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г. - 97

371 За допълнение на Постановление № 234 на Министерския съвет от 2011 г. за политиката на Република България на участие в международното сътрудничество за развитие - 97

372 За одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища и обслужващи звена и на педагогическите специалисти в общинските обслужващи звена - 98

373 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. - 98

374 За приемане на Наредба за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони - 99

375 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. - 100

376 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 249 на Министерския съвет от 2009 г. - 100

377 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет - 101

378 За допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, приет с Постановление № 201 на Министерския съвет от 2006 г. - 101

379 За изменение и допълнение на Постановление № 192 на Министерския съвет от 2009 г. за създаване на Съвет за административната реформа - 101

380 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г. - 101

381 За одобряване на допълнителни разходи за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за структурни и допълнителни фискални мерки по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. - 101

382 За одобряване промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на Министерството на отбраната за 2014 г. - 102

383 За приемане на Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните - 102

384 За допълнение на Наредбата за изискванията към соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2002 г. - 102

385 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта, приет с Постановление № 142 на Министерския съвет от 2013 г. - 102

386 За одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г. - 102

387 За одобряване на допълнителни разходи по централния бюджет за 2014 г. във връзка с управлението на държавния дълг - 102

388 За приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - 102

389 За определяне на ликвидационна комисия за извършване на ликвидацията на закритото Министерство на инвестиционното проектиране - 102

390 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г. - 102

391 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. - 102

392 За изменение на Правилника за прилагане на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, приет с Постановление № 24 на Министерския съвет от 2008 г. - 102

393 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет - 102

394 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните, приет с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2013 г. - 103

395 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г. - 103

396 За одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г., приета с Постановление № 93 на Министерския съвет от 2014 г. - 103

397 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2014 г. - 103

398 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "На училище без отсъствия", одобрена с Решение № 221 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование - 103

399 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт - 103

400 За изменение и допълнение на Постановление № 268 на Министерския съвет от 2011 г. за създаване на Съвет за електронно управление - 103

401 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г. - 103

402 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г., приета с Постановление № 93 на Министерския съвет от 2014 г. - 103

403 За одобряване на допълнителни разходи за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за структурни и допълнителни фискални мерки по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г. - 103

404 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2014 г. - 104

405 За одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на общините за 2014 г. - 103

406 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2014 г. - 103

407 За одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми, одобрени с Решение № 221 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование - 103

408 За изменение на Постановление № 93 на Министерския съвет от 2014 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г. - 103

409 За одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. - 103

410 За одобряване на средства от резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. - 103

411 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г., приета с Постановление № 93 на Министерския съвет от 2014 г. - 103

412 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на разделеното Министерство на икономиката и енергетиката за 2014 г. за погасяване на всички взаимни вземания между Федерална република Германия и Република България във връзка с щетата по казуса "Цемеко" - ООД" - 103

413 За одобряване на допълнителни разходи за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за структурни и допълнителни фискални мерки по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. - 104

414 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2014 г. - 104

415 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с Постановление № 150 на Министерския съвет от 2006 г. - 104

416 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. - 105

417 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. - 105

418 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. - 105

419 За определяне на нови размери на минималната работна заплата за страната - 105

420 За изменение и допълнение на Постановление № 308 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г. - 105

421 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г. - 106

422 За приемане на Устройствен правилник на Министерството на културата - 106

423 За извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. - 106

424 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г. - 106

425 За одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2014 г. - 106

426 За определяне размера на законната лихва по просрочени парични задължения - 106

427 За изменение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005 г. - 106

428 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г. - 106

429 За изменение на Постановление № 11 на Министерския съвет от 1999 г. за създаване на дирекция "Политика по въоръженията" за разработване, поддържане и прилагане на класификации и номенклатури на въоръжение, техника, бойни припаси и материални средства за отбрана на страната - 106

430 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на Министерството на отбраната за 2014 г. - 106

431 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики и бюджетни програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г. - 106

432 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт - 106

433 За изменение на Постановление № 90 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г. - 106

434 За определяне на органите и реда за управление и контрол на средствата от Фонд "Солидарност" на Европейския съюз - 106

435 За изменение и допълнение на Постановление № 19 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. - 106

436 За допълнение на Наредбата за реда и начина за въвеждане на бандеролите за бутилирани алкохолни напитки, приета с Постановление № 157 на Министерския съвет от 2006 г. - 106

437 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г. - 107

438 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. - 107

439 За допълнение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност - 107

440 За преобразуване на национални музеи - 107

441 За изменение на Постановление № 233 на Министерския съвет от 2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2013 г. - 107

442 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г. - 107

443 За изменение на Постановление № 3 на Министерския съвет от 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г. - 107

444 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2014 г. - 107

445 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2014 г. - 107

447 За приемане на Устройствени правилници на Министерството на икономиката, на Министерството на енергетиката и на Министерството на туризма - 108

448 За изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2008 г. - 108

449 За одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на общини за 2014 г. - 108


ПРОГРАМИ

На мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г. - 37


ПРАВИЛНИЦИ

Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" - 6

Устройствен правилник на Министерството на отбраната - 8

Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Медицински одит" - 24

Устройствен правилник на Агенция "Митници" - 25

Устройствен правилник на Авиоотряд 28 - 34

За устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи - 60

За устройството и дейността на Академията на Министерството на вътрешните работи - 92

Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - 102

Устройствен правилник на Министерството на културата - 106

Устройствен правилник на Министерството на икономиката - 108

Устройствен правилник на Министерството на енергетиката - 108

Устройствен правилник на Министерството на туризма - 108


НАРЕДБИ

За условията и реда за сключване на договор за задължителна застраховка "Отговорност на туроператора" - 2

За условията и реда за издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти и контрола върху вноса и износа на земеделски и преработени земеделски продукти - 2

За организацията и контрола по изпълнението на Националния план за инвестиции за периода 2013 - 2020 г. - 31

За условията, реда и критериите за предоставяне на средства на общини в затруднено финансово състояние за 2014 г. - 42

За единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Кинезитерапия" за образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър" от професионално направление "Обществено здраве" - 49

За безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии - 58

За студентските стажове в държавната администрация - 58

За реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци - 59

За реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им - 67

За реда и начина за организиране на националните инвентаризации на емисиите на вредни вещества и парникови газове в атмосферата - 74

За реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в Европейската схема на търговия с емисии - 74

За реда и начина на администриране на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове - 74

За условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации и на авиационните оператори и за изготвяне и проверка на заявления на нови участници - 75

За условията и реда за изплащане на компенсационни суми на държавните служители от Министерството на вътрешните работи, които ползват жилище при условията на свободно договаряне - 78

За реда за извършване и снемане на полицейска регистрация - 90

За условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони - 99

За изискванията за етикетирането и представянето на храните - 102


ТАРИФИ

По която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове - 34

За определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2014 г. - 57

За таксите, които се събират за производствата по глава единадесета от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд - 58

По която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове при произвеждането на избори за народни представители през 2014 г. - 72


МЕТОДИКИ

За остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване - 37

За определяне размера на несправедливата финансова тежест въз основа на нетните разходи, понесени от търговско дружество "Напоителни системи" - ЕАД, на което със закон е възложено задължението за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите на територията на цялата страна - 94


РЕШЕНИЯ

808 За изменение и допълнение на Решение № 619 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списък на регулираните професии в Република България - 2

811 За отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Северна скоростна тангента" от км 0+000 до км 16+400 (идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до км 15+100" на територията на област София - 2

812 За отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала "Хемус", участък "Белокопитово - Каспичан" от км 342 + 240 до км 350 + 000 и Временна връзка с път I-7 при км 342 + 240" в землището на с. Панайот Волово, община Шумен, област Шумен - 2

813 За отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала "Марица" Оризово - Капитан Андреево, участък "Любимец - Капитан Андреево" от км 89+100 до км 108+260, подучастък Път ІІ-80 (Е-85) Свиленград - Пъстрогор, от км 0+000 до км 3+490 и пътен възел "Свиленград" при км 99+280" в землището на гр. Свиленград, област Хасково - 2

814 За отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Път ІІ-55 "Велико Търново - Гурково" от км 11+170 до км 31+561,10 - реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване" на територията на област Велико Търново - 2

815 За отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Път ІІ-18 "Софийски околовръстен път" от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780" на територията на област София - 2

816 За отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Допълнително проектиране и строителство на Автомагистрала "Тракия", Лот 3, участък Нова Загора - Ямбол от км 241+900 до км 277+597 - реконструкция на инженерни мрежи" на територията на област Сливен - 2

817 За отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала "Струма", Лот 1 "Долна Диканя - Дупница" от км 305+220 до км 322+000 - изместване на техническа инфраструктура и преоткосиране" на територията на областите Перник и Кюстендил - 2

818 За отчуждаване на част от имот - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Обходен път на град Враца - път I-1 (E-79) от км 0+000 до км 6+816.60" на територията на област Враца - 2

21 За административно-териториална промяна в община Омуртаг, област Търговище - закриване на населено място - 7

51 За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Инджова върба - 2", разположено в землището на с. Ръжево Конаре, община Калояново, област Пловдив, на "Холсим Кариерни материали Пловдив" - АД, Пловдив - 12

52 За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайси, от находище "Стария даскал", разположено в землището на с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково, на "Барон" - ООД, Хасково - 12

85 За даване на съгласие за прехвърляне на права и задължения и за удължаване на срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок Провадия", разположена на територията на Североизточна България - областите Варна, Шумен, Търговище и Разград - 16

88 За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали (метапсамити), от находище "Долината", община "Тунджа", област Ямбол, на "ИНМАТ" - ООД, София - 16

89 За изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър, приет с Решение № 545 на Министерския съвет от 2004 г. - 16

98 За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайсошисти, от находище "Бунилото", участъци "Бунилото-изток" и "Бунилото-запад", разположено в землището на с. Храбрино, община "Родопи", област Пловдив, на "Еолит" - ООД, Пловдив - 17

102 За приемане на Отчета за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2013 г. и за приемане на Националната статистическа програма за 2014 г. - 18

104 За признаване на сдружение "Национален алианс за социална отговорност" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания - 20

105 За административно-териториална промяна в община Нова Загора, област Сливен - присъединяване на едно населено място към друго населено място - 20

195 За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - андезитобазалти, от находище "Белинда", участък "Изток", община Момчилград, област Кърджали, на "Еврострой - 2004" - ООД, гр. Кърджали - 33

197 За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - пясъци, от находище "Чаирите", участъци "Северен" и "Южен", община Аврен, област Варна, на "Лонгоз 04" - ООД, Варна - 33

201 За приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2013 г. - 34

202 За изменение и допълнение на Решение № 117 на Министерския съвет от 2003 г. за приемане на списък на търговски дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства - 34

223 За изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за приемане на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна - 37

285 За административно-териториални промени в границите на община Велинград, област Пазарджик, и създаване на нова община с административен център гр. Сърница - 62

347 За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, от находище "Алчака", разположено в землището на с. Хаджиево, община Пазарджик, област Пазарджик, на "Пътно поддържане Пещера" - ЕООД, Пещера - 46

349 За признаване на сдружение "Център за психологически изследвания" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания - 47

350 За признаване на сдружение "Асоциация на родители на деца с епилепсия" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания - 47

351 За признаване на сдружение "Българска асоциация за невромускулни заболявания" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания - 47

398 За даване на разрешение за промяна в размера на площ Блок 1-12 Кнежа за търсене и проучване на суров нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, разположена в областите Враца, Плевен, Ловеч, Габрово и Велико Търново - 51

399 За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства - нефт и природен газ - природен газ и кондензат, от находище "Искър-запад", разположено на територията на общините Кнежа и Искър, област Плевен, на "Проучване и добив на нефт и газ" - АД, София - 51

413 За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - андезитобазалти, от находище "Голеш", с. Изгрев, община Царево, област Бургас, на "Роксил" - ООД, Бургас - 53

414 За обявяване на 23 юни 2014 г. за Ден на национален траур - 52

446 За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали, от находище "Юрт дере", участък "Калцит", разположено в землището на гр. Димитровград, община Димитровград, област Хасково, на "Калцит" - ООД, Димитровград - 56

459 За одобряване прилагането на Решение № 565/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. - 56

477 За продължаване срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Галата", разположен в континенталния шелф и изключителната икономическа зона на Република България в Черно море - 58

499 За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мрамори, от находище "Водицата", разположено в землището на с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград, на "Пирин кам" - ООД, гр. Гоце Делчев - 60

500 За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Лозята", разположено в землището на гр. Ветрен, община Септември, област Пазарджик, на "Вега - 3" - ЕООД, гр. Септември - 60

501 За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мрамори, от находище "Фатово", разположено в землищата на с. Полковник Серафимово и гр. Смолян, община Смолян, област Смолян - 61

553 За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали, от находище "Дядово", разположено в землищата на с. Дядово и с. Езеро, община Нова Загора, област Сливен, на "Инмат" - ООД, София - 63

555 За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайси, от находище "Кобилино", участък "Държавно лесничейство", контури "Южен" и "Северен", разположено в землището на с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково, и за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по концесията - 66

639 За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - скалнооблицовъчни материали - гранодиорити, от находище "Лиляново", участък "Тремощица", разположено в землището на с. Вихрен, община Сандански, област Благоевград - 78

679 За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - пясък и чакъл, от находище "Рибарниците", участъци "Участък - 1" и "Участък - 2", гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, на "Кариери Пазарджик" - ООД, Пазарджик - 83

682 За обявяване на 3 октомври 2014 г. за Ден на национален траур - 83

748 За разместване на почивни дни през 2015 г. - 94

788 За разплащанията на разпоредители с бюджет по договори - 100

807 За откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок 1-22 Терес", разположена в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, и за уведомление за предоставяне на разрешение чрез конкурс - 103

808 За откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок 1-14 Силистар", разположена в континенталния шелф и изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, и за уведомление за предоставяне на разрешение чрез конкурс - 103

814 За определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2015 г. - 103МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАМИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ


КОНВЕНЦИИ

Женевска конвенция от 12 август 1949 г. за подобряване участта на ранените и болните в действащите въоръжени сили - 26

Женевска конвенция от 12 август 1949 г. за подобряване участта на ранените, болните и претърпелите корабокрушение от състава на морските въоръжени сили - 26

Женевска конвенция от 12 август 1949 г. относно третирането на военнопленниците - 26

Женевска конвенция от 12 август 1949 г. относно закрила на цивилните лица във време на война - 27


СПОРАЗУМЕНИЯ

Между Република България и Организацията за забрана на химическите оръжия относно привилегиите и имунитетите на Организацията - 11

Между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за откриване на нов граничен контролно-пропускателен пункт и пътна връзка между двете държави, свързваща град Златоград в Република България и град Ксанти в Република Гърция - 32


МЕМОРАНДУМИ

За сътрудничество в областта на европейската и евроатлантическата интеграция между правителството на Република България и правителството на Черна гора - 16

За сътрудничество в областта на европейската интеграция и в рамките на Комисията НАТО - Украйна между Министерството на външните работи на Република България и Министерството на външните работи на Украйна - 32


ПРОТОКОЛИ

Допълнителен протокол към Женевските конвенции от 12 август 1949 г. относно защитата на жертвите на международни въоръжени конфликти (Протокол І) - 30

Допълнителен протокол към Женевските конвенции от 12 август 1949 г. относно защитата на жертвите на въоръжени конфликти с немеждународен характер (Протокол IІ) - 30

Допълнителен протокол към Женевските конвенции от 12 август 1949 г. относно приемането на допълнителна отличителна емблема (Протокол ІІІ) - 30

Относно привилегиите и имунитетите на Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа - 97

По повод загрижеността на ирландските граждани относно Договора от Лисабон - 101


ПРОГРАМИ

За сътрудничество в областта на културата, образованието и науката между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за периода 2012 - 2014 г. - 1


НАРЕДБИ

За изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2008 г. за условията и реда за атестиране на дипломатическите служители - 12МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


КОНВЕНЦИИ

За Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа - 87


МЕМОРАНДУМИ

За разбирателство между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно финансирана от Съединените американски щати техническа помощ - 18

Между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на вътрешните работи на Република Сърбия за сътрудничество в областта на вътрешноведомствения контрол - 36


ПРОТОКОЛИ

Между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия за прилагане на Споразумението между Европейската общност и Република Сърбия за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица - 36

Между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на вътрешните работи на Чешката република за осъществяване на съвместни патрули за опазване на обществения ред и сигурност в курортите на територията на Република България по време на активния туристически сезон - 59


ПРАВИЛНИЦИ

За устройството и дейността на Научноизследователския институт по криминалистика и криминология - 13

За устройството и дейността на Научноизследователския институт по криминалистика и криминология - 82

За отменяне на Правилника за устройството и дейността на Академията на Министерството на вътрешните работи - 93


НАРЕДБИ

За изменение на Наредба № Із-1919 от 2011 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол - 4

За изменение и допълнение на Наредба № Iз-1429 от 2011 г. за униформеното облекло, отличителните знаци и принадлежностите, свързани с изпълнението на служебните задължения на държавните служители в Министерството на вътрешните работи - 4

За допълнение на Наредба № Iз-1429 от 2011 г. за униформеното облекло, отличителните знаци и принадлежностите, свързани с изпълнението на служебните задължения на държавните служители в Министерството на вътрешните работи - 32

За изменение и допълнение на Наредба № I-157 от 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина - 35

За изменение и допълнение на Наредба № Iз-1543 от 2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност - 36

За приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи за учебната 2014/2015 г. (№ Iз-849) - 37

За изменение и допълнение на Наредба № 2727 от 2010 г. за организацията и функционирането на Националната Шенгенска информационна система на Република България - 37

За изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства - 45

За преназначаване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи (№ 8121з-310) - 60

За прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители в Министерството на вътрешните работи (№ 8121з-311) - 60

За назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи (№ 8121з-344) - 64

За определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи (№ 8121з-345) - 66

За професионалното обучение на служителите от Министерството на вътрешните работи (№ 8121з-346) - 66

За условията и реда за награждаване на служителите на Министерството на вътрешните работи (№ 8121з-347) - 67

За изменение и допълнение на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар - 69

За отменяне на Наредба № I-167 от 2002 г. за условията и реда за взаимодействие между контролните органи на Министерството на вътрешните работи, застрахователните компании и Агенцията за застрахователен надзор при настъпване на застрахователни събития, свързани с моторните превозни средства - 69

За реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в Министерството на вътрешните работи (№ 8121з-407) - 69

За организацията и функционирането на Националната Шенгенска информационна система на Република България (№ 8121з-465) - 74

За реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях (№ 8121з-531) - 78

За изменение на Наредба № Із-2895 от 2011 г. за реда, по който търговци по чл. 2, ал. 2, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност - 82

За изискванията към извънщатните сътрудници на Министерството на вътрешните работи, реда за вписването им, техните функции и ред за координация и ръководство на дейността им (№ 8121з-617) - 84

За реда за употреба на помощни средства от органите на Министерството на вътрешните работи (№ 8121з-648) - 84

За условията и реда за изпращане на държавни служители от Министерството на вътрешните работи за изпълнение на длъжност в институции или в структури на Европейския съюз и в международни организации (№ 8121з-667) - 85

За изменение и допълнение на Наредба № 8121з-310 от 2014 г. за преназначаване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи - 87

За правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (№ 8121з-647) - 89

Поправка - 105

За изменение и допълнение на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар - 89

За осъществяване на превантивна дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи (№ 8121з-758) - 90

За определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна за държавните служители на Министерството на вътрешните работи, извършващи дейности, свързани със специфичен характер на труда, и на ободряващи напитки за служителите, полагащи труд през нощта от 22,00 до 06,00 ч. (№ 8121з-792) - 90

За отменяне на Наредба № Iз-701 от 2011 г. за реда за извършване на полицейска регистрация - 92

За отменяне на Наредба № Iз-29 от 2013 г. за предоставяне на информация от специализирана дирекция "Оперативни технически операции" на Министерството на вътрешните работи на другите структури на Министерството на вътрешните работи, държавните органи и организации - 99

За реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол (№ 8121з-882) - 100

За изменение на Наредба № 8121з-531 от 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях - 101

За изменение на Наредба № 8121з-310 от 2014 г. за преназначаване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи - 104

За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи (№ 8121з-968) - 105

За условията и реда за предоставяне на порционни пари на служителите на Министерството на вътрешните работи (№ 8121з-995) - 106

За условията и реда за осигуряване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи на работно и униформено облекло, друго вещево имущество и снаряжение и ежегодно парична сума за облекло на неносещите униформа държавни служители (№ 8121з-1010) - 106


ИНСТРУКЦИИ

За изменение и допълнение на Инструкция № 3261 от 2011 г. за достъпа на Държавна агенция "Национална сигурност" до информационните фондове на Министерството на вътрешните работи - 47

За отменяне на Инструкция № Із-2453 от 2012 г. за реда за разпределяне на работното време на държавните служители в Министерството на вътрешните работи, отчитането му и компенсиране на работата извън установеното работно време - 69

За организацията, реда и условията за използването на въздухоплавателните средства на Министерството на вътрешните работи (№ 8121з-514) - 76

За реда за съхраняване и ползване на личните кадрови дела на служителите от Министерството на вътрешните работи (№ 8121з-532) - 78

За реда и условията за извършване на проверки по чл. 81, ал. 1 и 2 и чл. 83, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи от полицейските органи (№ 8121з-464) - 74

За определяне вида, условията и реда за издаване, ползване, подмяна, отчет, съхранение и унищожаване на служебните карти, други карти и пропуски в Министерството на вътрешните работи (№ 8121з-582) - 82

За отменяне на Инструкция № Iз-1863 от 2009 г. за реда за издаване на удостоверителни документи за досъдебни производства в Министерството на вътрешните работи - 87

За определяне на срокове за съхранение на лични данни, обработвани в Министерството на вътрешните работи във връзка с провеждане на наказателно производство по реда на Наказателно-процесуалния кодекс и на проверки за наличие на данни за престъпления от общ характер (№ 8121з-748) - 88

Поправка - 97

За реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение (№ 8121з-749) - 90

За организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност в Министерството на вътрешните работи (№ 8121з-794) - 93

За организация на дейността в Министерството на вътрешните работи по териториалното обслужване на населението (№ 8121з-823) - 94

За наблюдението на държавната граница на Република България, специфичната охранителна дейност за участие в мерките за постигане на летищна сигурност в обществените зони и периметъра на летищата и прилагане на компенсиращи мерки (№ 8121з-891) - 101

За условията и реда за осъществяване на неотложни аварийно-възстановителни работи (№ 8121з-914) - 101

За условията и реда за осъществяване на оперативна защита при наводнения (№ 8121з-915) - 101

За патрулно-постова дейност (№ 8121з-929) - 102

За условията и реда за осъществяване на химическа, биологическа и радиационна защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации (№ 8121з-953) - 104

За условията и реда за осъществяване на операции по издирване и спасяване (№ 8121з-955) - 104

За организацията и реда за съпровождане на лица, спрямо които е наложена мярка за административна принуда (№ 8121з-986) - 106

За осигуряване на обществения ред при провеждане на мероприятия (№ 8121з-988) - 106

За организацията и реда за съпровождане на малолетни и непълнолетни лица от полицейските органи на Министерството на вътрешните работи (№ 8121з-1008) - 106МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


ДОГОВОРИ

Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2014 г. - 3

Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2014 г. - 3

За изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2014 г. - 41


СПОРАЗУМЕНИЯ

Между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука - 63

Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация 2014 - 2015 г. - 64

За предоставяне на консултантски услуги между Министерството на здравеопазването на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие - 70

За изменение на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на здравеопазването на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие - 91


МЕМОРАНДУМИ

За разбирателство между Министерството на здравеопазването на Република България и Световната здравна организация, чрез своя Регионален офис за Европа, за изпълнението на Програма BG07 "Инициативи за обществено здраве", финансирана от Норвежкия финансов механизъм и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г. - 81


ПРАВИЛНИЦИ

За изменение и допълнение на Правилника за организацията на работа и дейността на Център "Фонд за асистирана репродукция" - 13

За изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния център по обществено здраве и анализи - 66

За изменение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции - 68


НАРЕДБИ

За утвърждаване на медицински стандарт "Урология" (№ 4) - 2

За утвърждаване на медицински стандарт "Вирусология" (№ 5) - 2

За изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди - 3

За изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени - 9

За изменение и допълнение на Наредба № 38 от 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично - 10

За утвърждаване на медицински стандарт "Клинична лаборатория" (№ 1) - 13

За утвърждаване на медицински стандарт "Нервни болести" (№ 2) - 15

За утвърждаване на медицински стандарт "Педиатрия" (№ 3) - 15

За изменение и допълнение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК - 15

За изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти - 15

За изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България - 17

За изменение на Наредба № 25 от 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ - 18

За утвърждаване на медицински стандарт "Нефрология" (№ 4) - 28

За условията и реда за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване (№ 5) - 28

За изменение на Наредба № 2 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Кардиология" - 32

За изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция - 34

За условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества (№ 6) - 35

За изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2006 г. за професионалната компетентност на лицата, завършили висше образование по специалността "кинезитерапия" - 37

За изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2002 г. за изискванията към използване на ароматизанти в храните - 39

За условията и реда за внос, износ и обмен на органи, тъкани и клетки (№ 8) - 41

За изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества - 44

За изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 5, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели - 48

За определяне на реда за издаване на здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека (№ 9) - 51

За здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания (№ 10) - 54

За изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България - 54

За утвърждаване на медицински стандарт "Нуклеарна медицина" (№ 11) - 56

За изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести - 56

За изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване - 62

За утвърждаване на медицински стандарт "Акушерство и гинекология" (№ 12) - 66

За утвърждаване на медицински стандарт "Неонатология" (№ 13) - 66

За утвърждаване на медицински стандарт "Ревматология" (№ 15) - 66

За условията и реда за регистриране на редките заболявания и за експертните центрове и референтните мрежи за редки заболявания (№ 16) - 67

За определяне на подробни правила за представяне на информацията по чл. 19, пар. 4 на Регламент (ЕО) № 1223/2009 относно козметичните продукти, изисквания за ефикасност на слънцезащитните козметични продукти и химичните методи за проверка състава на козметичните продукти (№ 14) - 68

За изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2008 г. за придобиване на специалност "обща медицина" от общопрактикуващите лекари - 68

За изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти - 68

За утвърждаване на медицински стандарт "Клинична токсикология" (№ 17) - 69

За утвърждаване на медицински стандарт "Имунологична подготовка при трансплантация на органи, тъкани и клетки" (№ 18) - 70

За изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето - десета ревизия - 75

За изменение и допълнение на Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол - 82

За допълнение на Наредба № 5 от 2014 г. за условията и реда за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване - 82

За изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България - 92

За изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК - 95

За изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти - 95

За изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2007 г. за утвърждаване на медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки - 99

За изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 102

За утвърждаване на медицински стандарт "Акушерство и гинекология" (№ 19) - 106

За отменяне на Наредба № 23 от 2001 г. за условията и изискванията за представяне на хранителната информация при етикетирането на храните - 106

За изменение и допълнение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК - 106

За изменение и допълнение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето - десета ревизия - 106

За изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Нуклеарна медицина" - 106

За допълнение на Наредба № 38 от 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично - 108МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


СПОРАЗУМЕНИЯ

За предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между Министерството на земеделието и храните на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие - 68


МЕМОРАНДУМИ

За разбирателство по отношение сътрудничеството в областта на селското стопанство между Министерството на земеделието и храните на Република България и Министерството на селското стопанство на Азербайджанската република - 105


ПРАВИЛНИЦИ

За организацията и дейността на Комисията за издаване или отказ за издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност от развъдните организации - 24

За организацията, дейността и финансирането на Съвета по животновъдство - 56


НАРЕДБИ

За изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители - 3

За изискванията към данните, които съдържа документацията за издаване на сертификат за регистрация, опаковката, листовката за употреба и производството на инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство, и редът за извършване на изпитването за чувствителност (№ 10) - 5

За изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1. "Безвъзмездна финансова помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности" по Приоритетна ос № 1 "Мерки за приспособяване на българския риболовен флот" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 - 2013 г. - 11

За допълнение на Наредба № 7 от 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6. "Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" по Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" от Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007 - 2013 г.) (ОПРСР) на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) на ЕС - 11

За допълнение на Наредба № 6 от 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1. "Производствени инвестиции в аквакултурата" по Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" от Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г. - 12

За допълнение на Наредба № 10 от 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3. "Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити лодкостоянки" от Приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г. - 12

За изменение на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти - 15

За изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2008 г. за организацията по предоставяне на финансова помощ за изпълнение на дейностите по линия на техническа помощ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - 16

За изменение на Наредба № 19 от 2004 г. за производство и търговия на посадъчен материал от зеленчукови култури - 18

За изменение на Наредба № 96 от 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на Европейския съюз - 18

За изменение и допълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол - 22

За изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане - 22

За изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на безопасно стъкло и на механично теглително-прикачно устройство на нови трактори и за одобрение на типа на нови трактори по отношение на отделни компоненти и характеристики - 23

За изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2005 г. за условията и реда за провеждане на курс за обучение и изпит и за издаване и отнемане на свидетелство на класификатори за окачествяване на кланични трупове по скалата (S) EUROP - 23

За изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2009 г. за окачествяване и класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата на Общността EUROP, докладване на цените и проверка в кланиците - 23

За изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 "Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони" и мярка 212 "Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - 24

За изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - 24

За изискванията за производството и/или търговията с медикаментозни фуражи и/или с междинни продукти за производството им (№ 1) - 26

За изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2013 г. за изискванията към средствата за официална идентификация на животните и използването им, условията, реда и контрола по събиране, въвеждане, поддържане и използване на информацията в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните - 32

За условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г. (№ 2) - 34

За изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.5. "Пилотни проекти" по Приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 - 2013 г. - 34

За изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България - 34

За изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - 36

За изменение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол - 43

За изменение на Наредба № 23 от 2007 г. за управление на националната млечна квота - 46

За изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход - 46

За изменение и допълнение на Наредба № 52 от 2006 г. за здравните изисквания към овце и кози при придвижването или транспортирането им между Република България и държавите - членки на Европейския съюз, за определяне на здравния статус на обектите, от които произхождат, и допълнителните гаранции за здравния статус на тези обекти - 48

За изменение на Наредба № 21 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1. "Безвъзмездна финансова помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности" по приоритетна ос № 1 "Мерки за приспособяване на българския риболовен флот" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г. - 48

За изменение и допълнение на Наредба № 17 от 2008 г. за здравните изисквания към стопанските водни животни, продуктите от тях и предпазването и контрола на болести по водните животни - 58

За допълнение на Наредба № 3 от 2011 г. за условията и реда за прилагане на мярка 213 "Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО - за земеделски земи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - 59

За изменение на Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г. - 60

За специфичните изисквания към производството на суровини и храни от животински произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара (№ 4) - 60

За изменение и допълнение на Наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - 61

За изменение и допълнение на Наредба № 32 от 2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици - 62

За изменение и допълнение на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти - 62

За изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 421 "Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - 62

За изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането - 63

За изменение и допълнение на Наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - 63

За изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. "Развитие на рибарските области", подмярка 4.1.А. "Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи" по Приоритетна ос № 4 "Устойчиво развитие на рибарските области" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г. - 64

За строителството в горските територии без промяна на предназначението им (№ 5) - 68

За изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2007 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и поддържане на база данни на производителите и контролиращите лица - 69

За изменение и допълнение на Наредба № 29 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - 72

За изменение и допълнение на Наредба № 30 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Разнообразяване към неземеделски дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - 72

За условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете (№ 6) - 73

За изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2012 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им - 86

За изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2014 г. за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете - 87

За допълнение на Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - 89

За изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2013 г. за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2014 - 2016 г. - 89

За изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г. - 89

За изменение и допълнение на Наредба № 69 от 2006 г. за изискванията за Добрата производствена практика при производство на ветеринарномедицински продукти и активни субстанции - 91

За изменение на Наредба № 14 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с компресионно запалване и за одобрение на типа на нови трактори по отношение на емисиите на замърсители - 94

За изменение и допълнение на Наредба № 23 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - 95

За изменение на Наредба № 15 от 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. "Развитие на рибарските области", подмярка 4.1.А. "Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи" по Приоритетна ос № 4 "Устойчиво развитие на рибарските области" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г. - 96

За изменение и допълнение на Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника - 99

За изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2014 г. за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете - 100

За изменение на Наредба № 5 от 2014 г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им - 106МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА


ДОГОВОРИ

Между правителството на Република България и правителството на Боливарска република Венецуела за сътрудничество в областта на туризма - 63


СПОРАЗУМЕНИЯ

Между правителството на Република България и Секретариата на инициативата ЕВРИКА - 10


МЕМОРАНДУМИ

За разбирателство за икономическо сътрудничество между Министерството на икономиката и енергетиката на Република България и Комисията за развитие и реформи на провинция Анхуей, Китайска народна република - 69


ПРАВИЛНИЦИ

За устройството и дейността на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" - 5


НАРЕДБИ

За изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти - 12

За обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, реда за получаване на информация от регистрите, условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране (№ РД-16-301) - 27

За отменяне на Наредба № 6 от 2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи - 31

За изменение и допълнение на Наредба № РД-16-869 от 2011 г. за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта - 63

За изменение и допълнение на Наредба № РД-16-1117 от 2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата - 96МИНИСТЕРСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ


НАРЕДБИ

За изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол - 20

За изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за обследване на аварии в строителството - 28

За едромащабната топографска карта (№ V-12-1720) - 48

За изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи - 82

За изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти - 93МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА


МЕМОРАНДУМИ

За разбирателство между Министерството на културата на Република България и Министерството на културата на Китайската народна република относно взаимно създаване на културни центрове - 14


ПРАВИЛНИЦИ

За устройството и дейността на Национален музей на българското изобразително изкуство - 44

За устройството и дейността на Национален литературен музей - 79


НАРЕДБИ

За изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2012 г. за създаването, съдържанието, поддържането, съхраняването и използването на Националния документален архив на Националния институт за недвижимото културно наследство и научния архив на музеите - 11

За изменение и допълнение на Наредба № Н-12 от 2012 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния регистър на недвижимите културни ценности - 11

За реда за издаване на разрешения за износ, временен износ и временно изнасяне на движими културни ценности и на сертификата по чл. 128, ал. 3 от Закона за културното наследство за изнасяне и временно изнасяне (№ 2) - 28

За водене на Регистър на музеите и за обстоятелствата, подлежащи на вписване в него (№ Н-3) - 28

За условията и реда за представяне на културните ценности (№ Н-4) - 28

За изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 2008 г. за определяне броя на учениците в паралелка, делението на паралелките на групи и индивидуалното обучение в училищата по изкуствата и училищата по културата - 28

За изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2007 г. за условията и реда на провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд "Култура" - 40

За изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти - 57

За съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд (№ 3) - 98МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА


СПОРАЗУМЕНИЯ

За сътрудничество в областта на младежта и спорта между Министерството на младежта и спорта на Република България и Министерството на младежта и спорта на Румъния - 106


НАРЕДБИ

За изменение и допълнение на Наредба № 2 от 25 октомври 2011 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри - 38

За финансово подпомагане на спортни дейности (№ 1) - 40

За финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения (№ 2) - 40

За изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2011 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища - 41

За организиране на извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност (№ 3) - 47

За условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности (№ 4) - 62МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


СПОГОДБИ

Между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за Немското училище София - 102


ПРОГРАМИ

За сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на науката, образованието и спорта на Република Хърватия в областта на науката и образованието за периода от 2014 до 2017 г. - 42


ПРАВИЛНИЦИ

За изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието - 32

За изменение и допълнение на Правилника на Фонд "Научни изследвания" - 47

За изменение на Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието - 55

За изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието - 93


НАРЕДБИ

За изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2008 г. за приемане на ученици в училищата по изкуствата - 16

За изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави - 44

За условията и реда за възстановяване на част от транспортните разходи на педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена (№ 1) - 46

За изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала - 51

За изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити - 62

За изменение на Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета - 63

За изменение на Наредба № 1 от 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета - 71

За изменение и допълнение на Наредба № 32 от 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Икономист" - 75

За изменение и допълнение на Наредба № 56 от 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Маникюрист-педикюрист" - 75

За допълнение на Наредба № 7 от 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена - 86

За условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности (№ 2) - 96


ИНСТРУКЦИИ

За провеждане на целодневна организация на учебния ден (№ 1) - 93

За изменение на Инструкция № 2 от 2003 г. за провеждане на обучението по учебен предмет "Религия" - 106МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


СПОРАЗУМЕНИЯ

Между Министерството на околната среда и водите на Република България и Министерството на околната среда и опазването на природните ресурси на Грузия за сътрудничество в областта на опазването на околната среда - 95


ПРАВИЛНИЦИ

За организацията и дейността на Експертния съвет за оценка на приоритетни вещества - 83


НАРЕДБИ

За изменение и допълнение на Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини - 14

За реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (№ 1) - 51

За изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2011 г. за мониторинг на водите - 60

За класификация на отпадъците (№ 2) - 66

За изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили (№ 3) - 70

За изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 2012 г. за характеризиране на повърхностните води - 79

За изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води - 90МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА


СПОРАЗУМЕНИЯ

Между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Република Гърция относно сътрудничество във военната област - 9

Между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Държавата Израел за военно сътрудничество във връзка с провеждане на военни тренировки и учения - 83

Техническо споразумение относно дипломатически разрешения за прелитане и кацане на военнотранспортни самолети през въздушните пространства или на териториите на държавите - участнички в програмата "Европейски флот за въздушен транспорт" - 83


МЕМОРАНДУМИ

За разбирателство между министъра на националната отбрана на Република Полша, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Чешката република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Словашката република и Щаба на Върховния командващ на Съюзното командване на НАТО по трансформацията относно функционалните им отношения, касаещи Военнополицейския център за усъвършенстване на НАТО (Функционален меморандум на Военнополицейския център за усъвършенстване на НАТО) - 17

За разбирателство между Министерството на отбраната на Република България и министъра на отбраната на Кралство Белгия за сътрудничество в областта на отбраната и военните отношения - 21

За разбирателство между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Република Латвия за сътрудничество в областта на отбраната - 51


ПРОТОКОЛИ

Между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Република Сърбия относно мерки за укрепване на доверието и сигурността, допълващи Виенския документ от 2011 г. - 9


ПРАВИЛНИЦИ

За устройството и дейността на Информационния център на Министерството на отбраната - 13

За устройството и дейността на Централното военно окръжие - 13

За изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Института по отбрана - 82

За организацията и дейността на държавните детски градини към Министерството на отбраната - 92


НАРЕДБИ

За изменение и допълнение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия - 10

За изменение и допълнение на Наредба № Н-7 от 2008 г. за извършване на водолазна и друга подводна дейност - 14

За изменение и допълнение на Наредба № Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия - 14

За подбор на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от Българската армия за заемане на длъжности в задграничните представителства на Република България, в щабове или органи на международни организации и на други международни инициативи (№ Н-5) - 44

За изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2011 г. за условията и реда за материално подпомагане в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия - 44

За изменение и допълнение на Наредба № Н-12 от 2011 г. за психологичното осигуряване на военнослужещите от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната - 44

За изменение и допълнение на Наредба № Н-13 от 2012 г. за подбор на военнослужещи и цивилни служители за назначаване на длъжности в Службата на военния аташе към дипломатическите представителства на Република България - 48

За изменение и допълнение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия - 56

За условията и реда за предоставяне на финансова или материална помощ и за предоставяне на помещения във военните клубове или в сгради в управление на Министерството на отбраната или структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната (№ Н-12) - 61

За изменение и допълнение на Наредба № Н-29 от 2010 г. за условията и реда за адаптация на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при освобождаване от военна служба - 67

За допълнение на Наредба № Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия - 77

За изменение и допълнение на Наредба № Н-7 от 2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от служба "Военна информация" - 79

За допълнение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия - 86

За изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2011 г. за условията и реда за материално подпомагане в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия - 95

За средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти (№ H-6) - 97

За Държавната геодезическа мрежа (№ H-7) - 97

За мрежата от магнитни станции на територията на Република България (№ Н-8) - 97

За Държавната гравиметрична мрежа (№ Н-9) - 97

За изменение и допълнение на Наредба № Н-10 от 2011 г. за организацията и дейността на военните клубове и представителните обекти на Министерството на отбраната - 106


ИНСТРУКЦИИ

За изменение на Инструкция № И-3 от 2012 г. за организацията на взаимодействието между Прокуратурата на Република България и Военна полиция - 13

За изменение и допълнение на Инструкция № М-3 от 2011 г. за взаимодействие между Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи - 14МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО


ДОГОВОРИ

За правна помощ по наказателни дела между Република България и Кралство Мароко - 1

За екстрадиция между Република България и Кралство Мароко - 1


ПРАВИЛНИЦИ

За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража - 20

За дейността на Съвета по международно осиновяване - 91


НАРЕДБИ

За изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър - 25

За съдебните преводачи (№ Н-1) - 43

За изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители - 47

За изменение и допълнение на Наредба № 36 от 1998 г. за условията и реда за провеждане на конкурсите за нотариуси - 50

За изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър - 53

За изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост - 58

За условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване на дейността на акредитираните организации (№ 2) - 91

За условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието (№ 3) - 91МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ


ДОГОВОРИ

Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България - Транзитни пътища V") - 6


СПОРАЗУМЕНИЯ

За изменение № 1 към Финансово споразумение от 29 юли 2010 г. между правителството на Република България, представлявано от министъра на регионалното развитие, и Европейската инвестиционна банка - 73


ПРОТОКОЛИ

За изменение и допълнение на Меморандума за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, действащо като Национален партниращ орган, Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния, действащо като Управляващ орган, Министерството на публичните финанси на Румъния, действащо като Сертифициращ орган, и Одитния орган (асоцииран към румънската Сметна палата), действащ като Одитен орган, относно изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество България - Румъния 2007 - 2013 г. - 73


ПРАВИЛНИЦИ

За организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация - 66


НАРЕДБИ

За изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-9 от 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация - 4

За изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове - 22

За изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ - 30

За условията и реда за вписване и поддържане на регистър на свлачищните райони на територията на Република България, на районите с абразионни и ерозионни процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие и мониторинга им (№ РД-02-20-1) - 53МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО


ПРАВИЛНИЦИ

За изменение на Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация - 106


НАРЕДБИ

За изменение на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти - 102

За изменение на Наредба № 4 от 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи - 102

За изменение на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите - 102

За изменение на Наредба № РД-02-20-1 от 2014 г. за условията и реда за вписване и поддържане на регистъра на свлачищните райони на територията на Република България, на районите с абразионни и ерозионни процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие и мониторинга им - 102

За изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции - 104МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА


КОНВЕНЦИИ

Изменения на приложението към Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978 г. - 17

Изменения от Манила на Кодекса към Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците (STCW), 1978 г. - 33


СПОГОДБИ

Между правителството на Република България и правителството на Китайската народна република за морски транспорт - 41

Между правителството на Република България и правителството на Алжирската демократична и народна република за морско търговско корабоплаване - 63


СПОРАЗУМЕНИЯ

Между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за сътрудничество в областта на информационните технологии, електронните съобщения и пощенските услуги - 9


МЕМОРАНДУМИ

За разбирателство между правителството на Република България и правителството на Румъния относно извършване на проучвания за изграждане на нови мостови съоръжения на река Дунав - 94


ПРАВИЛНИЦИ

За изменение и допълнение на Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" - 12

За устройството, функциите и дейността на ДП "Ръководство на въздушното движение" - 16

За организацията, задачите и функциите на специализиран орган на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за технически надзор на съоръженията с повишена опасност - 42

За изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие "Национална компания "Железопътна инфраструктура" - 49


НАРЕДБИ

За регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях (№ H-1) - 7

За изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2004 г. за регистрация на пристанищните оператори в Република България - 15

За изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2008 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища - 16

За изменение и допълнение на Наредба № 19 от 2004 г. за регистрация на пристанищата на Република България - 26

За изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, от винетни такси при ползване на републиканските пътища - 30

За изменение и допълнение на Наредба № 37 от 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение - 31

За изменение и допълнение на Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити - 31

За изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - 31

За обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт (№ 10) - 32

За допълнение на Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари - 41

За определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България (№ Н-11) - 41

За изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2011 г. за аеронавигационното информационно обслужване - 48

За изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2012 г. за летищата и летищното осигуряване - 48

За условията и реда за предоставянето на въздухоплавателните средства за ползване на лизинг (№ 83) - 49

За изменение на Наредба № Н-19 от 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, от винетни такси при ползване на републиканските пътища - 50

За изменение и допълнение на Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници - 67

За изменение и допълнение на Наредба № 58 от 2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт - 68

За изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2012 г. за метеорологичното обслужване на гражданското въздухоплаване - 71

За изменение и допълнение на Наредба № 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L - 72

За изменение и допълнение на Наредба № 125 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация - 72

За изменение и допълнение на Наредба № 130 от 2005 г. за одобряване типа на определени компоненти за нови моторни превозни средства от категория L и одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение на определени характеристики - 72

За изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства - 73

За изменение и допълнение на Наредба № 2 от 1999 г. за правилата за полети - 80

За изменение на Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал - 81

За изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на морските лица в Република България - 84

За изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2007 г. за аеронавигационните карти - 85

За изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол - 85

За изменение и допълнение на Наредба № 11 от 1999 г. за обслужване на въздушното движение във въздушното пространство на Република България - 88

За изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2012 г. за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване, за изискванията към организациите, извършващи аеронавигационно обслужване, и надзора върху тях - 88

За условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори и контрола върху тях (№ 37) - 93

За изменение на Наредба № 20 от 2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби - 93

За изменение на Наредба № 54 от 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби - 98


ИНСТРУКЦИИ

За изменение и допълнение на Инструкция № 3 от 2008 г. за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство - 31МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА


СПОГОДБИ

За социална сигурност между Република България и Канада - 39

Административна спогодба между правителството на Република България и правителството на Канада за прилагане на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада - 39


СПОРАЗУМЕНИЯ

За административно сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Френската република за борба срещу недекларираната заетост, с оглед спазване на социалните права, в случай на трансгранично движение на работници и услуги - 50


ПРАВИЛНИЦИ

За изменение на Правилника за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж - 39


НАРЕДБИ

За изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда - 30

За изменение и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление - 53

За изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания - 54

За минималните изисквания за микроклимата на работните места (№ РД-07-3) - 63

За изменение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление - 63

За изменение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление - 91МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ


ДОГОВОРИ

За прехвърляем заем с фиксиран лихвен процент с падеж 2020 г. между Република България в качеството на Кредитополучател и Дойче Банк Акциенгезелшафт в качеството на Кредитор и Агент по плащанията - 3

За прехвърляем заем с фиксиран лихвен процент с падеж 2023 г. между Република България в качеството на Кредитополучател и Дойче Банк Акциенгезелшафт в качеството на Кредитор и Агент по плащанията - 3

За прехвърляем заем с фиксиран лихвен процент с падеж 2028 г. между Република България в качеството на Кредитополучател и Дойче Банк Акциенгезелшафт в качеството на Кредитор и Агент по плащанията - 3

За стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз между Кралство Белгия, Република България, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия и Кралство Швеция - 11

За подписка между Република България и Ситигруп Глобал Маркетс Лимитед, Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си и Джей Пи Морган Секюритиз Пи Ел Си във връзка с емитирането на облигации на стойност до 1 493 000 000 евро (или до равностойността в щатски долари), емитирани на един или повече траншове, подписан на 21 май 2014 г. - 59

За фискално агентство между Република България в качеството на емитент и Дъ Банк Ъв Ню Йорк Мелън в качеството на фискален агент и платежен агент и Дъ Банк Ъв Ню Йорк Мелън (Люксембург) С.А. в качеството на регистратор и агент по прехвърлянето относно емитирането на облигации на стойност до 1 493 000 000 евро (или до равностойността в щатски долари), емитирани на един или повече траншове, подписан на 21 май 2014 г. - 59


СПОРАЗУМЕНИЯ

За многостранните разплащания в преводни рубли и организацията на Международната банка за икономическо сътрудничество - 8

За основаването на Международна инвестиционна банка - 8

Изменение на Споразумението за учредяване на Черноморска банка за търговия и развитие, прието с Решение № 131 на Съвета на управителите на Банката от 19 юни 2011 г. - 34

За сътрудничество между Министерството на финансите на Република България и Министерството на финансите на Република Азербайджан - 50

Поправка - 52


МЕМОРАНДУМИ

Във връзка с участието в Европейски експертен център за публично-частно партньорство (Еuropian РРР ехреrtise сеntre - ЕРЕС) между Европейската инвестиционна банка, Комисията на европейските общности, Федералното министерство на финансите на Република Австрия, Федералното министерство на транспорта, строителството и градските въпроси на Федерална република Германия, Експертния център по публично-частно партньорство на Фламандското правителство, Министерството на икономиката, индустрията и заетостта на Френската република, Парпублика С.А. Португалия, Датските власти за предприятия и строителство, "Малтийска компания за управление на инвестициите" - ООД, Министерството на икономиката и финансите на Република Гърция, Министерството на финансите на Република България, Министерството на финансите на Република Финландия, Министерството на финансите на Република Ирландия, Министерството на финансите на Република Латвия, Министерството на финансите на Република Литва, Министерството на финансите на Кралство Нидерландия, Министерството на икономиката на Република Полша, Министерството на финансите на Република Словения, Министерството на финансите на Словашката република, Бюрото за планиране на Република Кипър, правителството на Уелс и Техническото звено за проектно финансиране към Министерския съвет на Италианската република - 32


ПРОТОКОЛИ

За изменение на Споразумението за многостранните разплащания в преводни рубли и организацията на Международната банка за икономическо сътрудничество, както и на Устава на тази Банка - 8

За изменение на Споразумението за многостранните разплащания в преводни рубли и организацията на Международната банка за икономическо сътрудничество, както и на Устава на тази Банка - 8


АКТОВЕ

За поемане на задължения относно издаването на облигации на стойност до 1 493 000 000 евро (или до равностойността в щатски долари), емитирани на един или повече траншове, подписан на 21 май 2014 г. - 59


ПРАВИЛНИЦИ

За допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове - 12

За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове - 28


НАРЕДБИ

За специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки (№ H-1) - 8

За условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове (№ Н-2) - 10

За допълнение на Наредба № H-17 от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ - 30

За изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра - 36

За реда и начина за предоставяне и отчитане на средствата за финансиране на дейностите по техническата ликвидация, по техническата и биологичната рекултивация и изпълнението на свързаните с това дейности по водовземане, пречистване, заустване и мониторинг на води, както и всякакъв друг вид мониторинг за ликвидиране на последствията от проучването, добива и преработката на уранова суровина (№ 4) - 39

За изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите - 43

За допълнение на Наредба № H-17 от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ - 52

За изменение и допълнение на Наредба № H-17 от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ - 100

За изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица - 100ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


ПРАВИЛНИЦИ

Устройствен правилник на Патентното ведомство - 9

Устройствен правилник на Патентното ведомство - 76ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД


РЕШЕНИЯ

По административно дело:

Номер - 2445 от 2013 г. (№ - 7357) - 3

Номер - 49 от 2013 г. (№ - 11225) - 7

Номер - 1856 от 2013 г. (№ - 10580) - 12

Номер - 15920 от 2013 г. (№ - 2555) - 20

Номер - 868 от 2011 г. (№ - 14249) - 31

Номер - 10123 от 2013 г. (№ - 16747) - 37

Номер - 2496 от 2013 г. (№ - 481) - 49

Номер - 12407 от 2013 г. (№ - 16705) - 50

Номер - 7810 от 2013 г. (№ - 14576) - 51

Номер - 12741 от 2012 г. (№ - 2892) - 53

Номер - 3598 от 2012 г. (№ - 10965) - 56

Номер - 5218 от 2013 г. (№ - 11014) - 58

Номер - 12716 от 2013 г. (№ - 15612) - 59

Номер - 3367 от 2013 г. (№ - 2305) - 86

Номер - 3327 от 2012 г. (№ - 10993) - 90

Номер - 4486 от 2014 г. (№ - 9744) - 100


ОПРЕДЕЛЕНИЯ

По административно дело:

Номер - 3754 от 2014 г. - 53

Номер - 10545 от 2014 г. (№ 10729) - 90

Номер - 10340 от 2014 г. - 97ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИЛНИЦИ

За администрацията в съдилищата - 8

За администрацията на Върховния касационен съд - 24

За изменение и допълнение на Правилника за администрацията на Върховния административен съд - 24

За изменение и допълнение на Правилника за организация на дейността на ВСС и неговата администрация - 50

За изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Националния институт на правосъдието и на неговата администрация - 79ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ


НАРЕДБИ

За изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения - 28БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА


НАРЕДБИ

За статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа (№ 27) - 27

За изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи - 27

За организацията и управлението на рисковете в банките (№ 7) - 40

За капиталовите буфери на банките (№ 8) - 40

За отменяне на Наредба №0, 17 от 2001 г. за установяване размера на вложенията на банките по чл. 47 от Закона за кредитните институции - 40

За изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от Българската народна банка по Закона за кредитните институции - 40

За отменяне на Наредба № 7 от 2006 г. за големите експозиции на банките - 40

За отменяне на Наредба № 8 от 2006 г. за капиталовата адекватност на кредитните институции - 40

За изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2007 г. за управлението и надзора върху ликвидността на банките - 40

За отменяне на Наредба № 12 от 2007 г. за надзор на консолидирана основа - 40

За отменяне на Наредба № 9 от 2008 г. за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за установяване на специфични провизии за кредитен риск - 40

За изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2009 г. за издаване на одобрения по чл. 11, ал. 3 от Закона за кредитните институции - 40

За изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2010 г. за изискванията към възнагражденията в банките - 40

За изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2009 г. за финансовите институции - 44

За изменение на Наредба № 6 от 1998 г. за кредитиране на банки в левове срещу обезпечение - 55

За изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2009 г. за финансовите институции - 68НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ


ПРАВИЛНИЦИ

За организацията и дейността на Националния осигурителен институт - 8

За изменение на Правилника за организацията и дейността на Националния осигурителен институт - 87


НАРЕДБИ

За изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация - 23

За изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация - 94


ИНСТРУКЦИИ

За изменение и допълнение на Инструкция № 13 от 2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране - 62

Поправка - 63НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА


ДОГОВОРИ

За приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2014 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз (№ РД-НС-01-4) - 3

За приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2014 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз (№ РД-НС-01-5) - 3

За изменение и допълнение на Договор № РД-НС-01-4 от 18.12.2013 г. за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2014 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз - 32


МЕТОДИКИ

За условията и реда за договаряне на стойността на медицинските изделия, предназначени за заболявания, включени в списъка по наредбата по чл. 45, ал. 3 ЗЗО, и на медицинските изделия, които се заплащат в условията на болнична медицинска помощ - 3


УСЛОВИЯ

Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК - 30

Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК - 52

Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК - 85НАЦИОНАЛНА РАЗУЗНАВАТЕЛНА СЛУЖБА


ИНСТРУКЦИИ

За изменение и допълнение на Инструкция № Я-966 от 2010 г. за военната служба в Националната разузнавателна служба - 87ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


НАРЕДБИ

За проверките, извършвани от Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (№ 1) - 69ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР


СПОГОДБИ

Между Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на Република България и Държавния комитет по стандартизация на Република Беларус за обмен на информация и сътрудничество в областта на оценяване на съответствието - 15ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"


ИНСТРУКЦИИ

За взаимодействие между Държавна агенция "Национална сигурност" и Държавната комисия по хазарта (№ I-1) - 48

За взаимодействие между Държавната агенция "Национална сигурност" и Комисията за защита на конкуренцията (№ I-4) - 65ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


ПРАВИЛНИЦИ

За изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк "Беласица" - 77

За изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк "Българка" - 77

За изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк "Витоша" - 77

За изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк "Врачански Балкан" - 77

За изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк "Златни пясъци" - 77

За изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк "Персина" - 77

За изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк "Рилски манастир" - 77

За изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк "Русенски Лом" - 77

За изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк "Сините камъни" - 77

За изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк "Странджа" - 77

За изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк "Шуменско плато" - 77ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ"


ПРОЦЕДУРИ

За акредитация BAS QR 2, версия 7 от 10 февруари 2014 г. - 15

За акредитация BAS QR 2, версия 7, ревизия 1 от 1 декември 2014 г. - 106АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ


СПОРАЗУМЕНИЯ

Между Агенцията за ядрено регулиране на Република България и Федералната служба по екологичен, технологичен и атомен надзор на Руската федерация за сътрудничество в областта на регулирането на ядрената и радиационната безопасност при използването на атомна енергия за мирни цели - 41ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ


НАРЕДБИ

За регулиране на цените на топлинната енергия (№ 5) - 10

За изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия - 17

За присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи (№ 6) - 31ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ


ИЗИСКВАНИЯ

Общи изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални автомати - 32


ПРАВИЛА

Общи игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати - 32

Общи правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати - 32КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


ПРАВИЛНИЦИ

За изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация - 46КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО


ПРАВИЛНИЦИ

За изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и на нейната администрация - 28КОМИСИЯ ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ


ПРАВИЛНИЦИ

За изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори - 15

За изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори - 56

За изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори - 71КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА


НАРЕДБИ

За изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена - 28


РЕШЕНИЯ

За изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения (№ 928) - 4

За изменение на Националния номерационен план (№ 189) - 42

За изменение на Техническите изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от подвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях (№ 215) - 42

За изменение и допълнение на Правилата за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен (№ 238) - 47

За приемане на Списък на радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на Европейския съюз радиочестотни ленти, и крайните електронни съобщителни устройства (№ 240) - 48

За изменение и допълнение на Техническите изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба (№ 463) - 67

За изменение на Техническите изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужби неподвижна-спътникова, подвижна-спътникова и съоръженията, свързани с тях (№ 476) - 67

Относно преразглеждане наложените на предприятията задължения за пренос на радио- и телевизионни програми по § 3, ал. 1 и 7 ПЗРЗЕС (№ 712) - 96

За изменение и допълнение на Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на негеографски номера при промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга (№ 722) - 100КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР


ПРАВИЛНИЦИ

За изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите - 40


НАРЕДБИ

За изменение и допълнение на Наредба № 46 от 2012 г. за реда и начина за изплащане на компенсации от Фонда за компенсиране на инвеститорите - 40

За изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, както и за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането, които отговорният актюер заверява - 54

За изменение и допълнение на Наредба № 33 от 2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване - 67

За изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства - 68

За задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства (№ 49) - 90

За изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства - 90НАЦИОНАЛНО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА


ПРАВИЛНИЦИ

За дейността на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства и неговата администрация - 13ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ


РЕШЕНИЯ

Относно обявяване за избран за народен представител в 12. многомандатен изборен район - Монтана, Илиан Ангелов Тимчев от листата на КП "Коалиция за България" на мястото на Младен Петров Червеняков (№ 2910-НС) - 11

Относно обявяване за избран за народен представител в 24. многомандатен изборен район - София, Зоран Александров Рангелов от листата на ПП "ГЕРБ" на мястото на Владислав Иванов Горанов (№ 2916-НС) - 16

Относно обявяване за избрана за народен представител във 2. многомандатен изборен район - Бургаски, Ива Димитрова Кусева от листата на КП "Коалиция за България" на мястото на Димчо Димитров Михалевски (№ 2917-НС) - 16

За обявяване за избран за народен представител в 25. многомандатен изборен район - София, Иван Йорданов Божилов от листата на ПП "ГЕРБ" на мястото на Доброслав Дилянов Димитров (№ 2936-НС) - 27

Относно приемане на Правилник за организацията на дейността на Централната избирателна комисия, структурата, функциите и организацията на работа на нейната администрация (№ 24) - 29

Относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. (№ 29-ЕП) - 29

Относно утвърждаване на образец на изборна книга № 96 за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България (№ 30-ЕП) - 29

За обявяване за избрана за народен представител в 25. многомандатен изборен район - София, Биляна Йорданова Бекова от листата на ПП "ГЕРБ" на мястото на Иван Йорданов Божилов (№ 23-НС) - 30

Относно утвърждаване на образец на изборна книга - удостоверение за избран за народен представител (№ 33-НС) - 31

Относно поправка в образци на изборни книжа съгласно приложения, утвърдени с Решение № 29-ЕП от 29 март 2014 г. на ЦИК, и утвърждаване на изборни книжа за изборите за членове на Европейския парламент от Република България (№ 96-ЕП) - 33

Относно поправка в образци на изборни книжа съгласно приложения, утвърдени с Решение № 29-ЕП от 29 март 2014 г. на ЦИК, и утвърждаване на изборни книжа за изборите за членове на Европейския парламент от Република България (№ 227-ЕП) - 36

За обявяване за избран за народен представител в 24. многомандатен изборен район - София, Атанас Атанасов Папаризов от листата на коалиция "Коалиция за България" в 42-то Народно събрание на мястото на Петър Атанасов Курумбашев (№ 260-НС) - 39

Относно поправка в образци на изборни книжа съгласно приложения, утвърдени с Решение № 29-ЕП от 29 март 2014 г. на ЦИК, и утвърждаване на изборни книжа за изборите за членове на Европейския парламент от Република България (№ 310-ЕП) - 40

За обявяване за избран за народен представител в 24. многомандатен изборен район - София, Иван Ивайлов Ченчев от листата на коалиция "Коалиция за България" в 42-то Народно събрание на мястото на Атанас Атанасов Папаризов (№ 302-НС) - 41

Относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове (№ 316-МИ) - 41

За обявяване на окончателните резултати от произведените на 25 май 2014 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България (№ 562-ЕП) - 45

Относно обявяване на избраните членове на Европейския парламент от Република България (№ 575-ЕП) - 46

За обявяване за избрана за народен представител в 23. многомандатен изборен район - София, Ирена Тодорова Анастасова от листата на коалиция "Коалиция за България" в 42-то Народно събрание на мястото на Георги Стоянов Кадиев (№ 601-НС) - 51

За обявяване за избран за народен представител в 7. многомандатен изборен район - Габровски, Петко Кънчев Тотев от листата на партия "ГЕРБ" в 42-то Народно събрание на мястото на Томислав Пейков Дончев (№ 606-НС) - 53

За обявяване за избрана за народен представител в 3. многомандатен изборен район - Варненски, Даниела Йорданова Панайотова от листата на партия "ГЕРБ" в 42-то Народно събрание на мястото на Емил Йорданов Радев (№ 607-НС) - 53

За обявяване за избран за народен представител в 13. многомандатен изборен район - Пазарджишки, Сергей Манушов Кичиков от листата на партия "Движение за права и свободи" в 42-то Народно събрание на мястото на Искра Димитрова Михайлова-Копарова (№ 608-НС) - 53

За обявяване за избран за народен представител в 25. многомандатен изборен район - София, Емил Ценов Георгиев от листата на коалиция "Коалиция за България" в 42-то Народно събрание на мястото на Сергей Дмитриевич Станишев (№ 615-НС) - 54

За избран за народен представител в 29. многомандатен изборен район - Хасковски, Георги Добрев Еленков от листата на партия "ГЕРБ" в 42-то Народно събрание на мястото на Красимир Неделчев Стефанов (№ 624-НС) - 57

За обявяване за избрана за народен представител в 29. многомандатен изборен район - Хасковски, Цонка Илиева Каснакова-Иванова от листата на партия "ГЕРБ" в 42-то Народно събрание на мястото на Георги Добрев Еленков (№ 630-НС) - 59

Относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание (№ 632-НС) - 60

Относно допълнение на Правилника за организацията на дейността на Централната избирателна комисия, структурата, функциите и организацията на работа на нейната администрация (№ 636) - 62

Относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на избори за общински съветници и кметове (№ 633-МИ) - 62

Относно поправка в образци на изборни книжа съгласно приложения, утвърдени с Решение № 632-НС от 15 юли 2014 г. на ЦИК, за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. (№ 768-НС) - 71

Относно обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в Четиридесет и третото Народно събрание (№ 1300-НС) - 84

Относно поправка на техническа грешка в Решение № 1300-НС от 9 октомври 2014 г. на ЦИК за обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в Четиридесет и третото Народно събрание (№ 1313-НС) - 84

Относно обявяване на избраните народни представители в Четиридесет и третото Народно събрание (№ 1317-НС) - 85

Относно обявяване на избрани народни представители в Четиридесет и третото Народно събрание по реда на чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 300, ал. 2 ИК (№ 1327-НС) - 85

Относно обявяване за избран за народен представител в Деветнадесети изборен район - Русенски, Добрин Ненов Данев от листата на коалиция "БСП лява България" в 43-то Народно събрание на мястото на Христо Иванов Белоев (№ 1351-НС) - 90

Относно обявяване за избран за народен представител в Двадесет и пети изборен район - София (№ 1355-НС) - 94

Относно обявяване за избран за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район - София (№ 1356-НС) - 94

Относно обявяване за избран за народен представител в Двадесет и пети изборен район - София (№ 1357-НС) - 94

Относно обявяване за избран за народен представител в Двадесет и пети изборен район - София (№ 1358-НС) - 94

Относно обявяване за избран за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район - София (№ 1359-НС) - 94

Относно обявяване за избран за народен представител в Трети изборен район - Варненски (№ 1360-НС) - 94

Относно обявяване за избран за народен представител в Седемнадесети изборен район - Пловдивски (№ 1361-НС) - 94

Относно обявяване за избран за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район - София (№ 1362-НС) - 94

Относно обявяване за избран за народен представител в Шестнадесети изборен район - Пловдив (№ 1363-НС) - 94

Относно обявяване за избран за народен представител в Трети изборен район - Варненски (№ 1364-НС) - 94

Относно обявяване за избран за народен представител в Двадесет и шести изборен район - Софийски (№ 1365-НС) - 94

Относно обявяване за избран за народен представител в Двадесет и първи изборен район - Сливенски (№ 1366-НС) - 94

Относно обявяване за избран за народен представител във Втори изборен район - Бургаски (№ 1367-НС) - 94

Относно обявяване за избран за народен представител в Двадесет и трети изборен район - София (№ 1368-НС) - 94

Относно обявяване на Христо Георгиев Гаджев за избран за народен представител в Двадесет и пети изборен район - София (№ 1370-НС) - 94

Относно обявяване на Андрей Гришев Новаков за член на Европейския парламент от Република България (№ 1374-ЕП) - 98

Относно обявяване на Евгени Димитров Стоев за народен представител в Четвърти изборен район - Великотърновски (№ 1379-НС) - 99

Относно обявяване на Антон Ангелов Долапчиев за народен представител в Единадесети изборен район - Ловешки (№ 1381-НС) - 102