Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 108 от 30.XII

СПРАВОЧНИК НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ, ОБНАРОДВАНИ В "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК" ПРЕЗ 2014 Г.

 

СПРАВОЧНИК НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ, ОБНАРОДВАНИ В "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК" ПРЕЗ 2014 Г.

Обн. ДВ. бр.108 от 30 Декември 2014г.

Цифрата в числителя означава броя, в който е обнародван даден нормативен акт, а цифрата в знаменателя - страницата в съответния брой на вестника. Тирето ( - ) замества главната дума (главния израз) в текста.


А

Аварии, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за обследване на - в строителството 28/30.

Аварийно-възстановителни работи, Инструкция № 8121з-914 за условията и реда за осъществяване на неотложни - 101/50.

Авиационен персонал, Наредба за изменение на Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на - 81/30.

Авиационни оператори, ПМС № 268 за приемане на Наредба за условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации и на - и за изготвяне и проверка на заявления на нови участници 75/1; Наредба № 37 за условията и реда за издаване на свидетелства на - и контрола върху тях 93/43.

Авиоотряд 28, ПМС № 84 за приемане на Устройствен правилник на - 34/17.

Автомобилни превози, Закон за изменение на Закона за - 11/3; Наредба за допълнение на Наредба № 11 от 2002 г. за международен - на пътници и товари 41/47; Закон за изменение и допълнение на Закона за - 60/2.

Авторско право и сродните му права, Закон за изменение и допълнение на Закона за - 21/9.

Агенция "Митници", ПМС № 57 за приемане на Устройствен правилник на - 25/4.

Агенция по заетостта, ПМС № 269 за изменение и допълнение на Устройствения правилник на -, приет с ПМС № 125 на Министерския съвет от 2004 г. 75/9.

Адекватност на кредитните институции, Наредба за отменяне на Наредба № 8 от 2006 г. за капиталовата - 40/66.

Администрация, Правилник за - в съдилищата 8/153; ПМС № 86 за закриване на консултативни съвети по чл. 21, ал. 1 от Закона за - 36/13.

Административнопроцесуален кодекс, Закон за изменение и допълнение на - 27/2.

Аерозолни флакони, ПМС № 67 за изменение и допълнение на Наредбата за етикетиране на - и изискванията към тях, приета с ПМС № 113 на Министерския съвет от 2006 г. 30/6.

Аеронавигационни карти, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2007 г. за - 85/7.

Аеронавигационно обслужване, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2012 г. за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на -, за изискванията към организациите, извършващи -, и надзора върху тях 88/40.

Аеронавигационно информационно обслужване, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2011 г. за - 48/38.

Академия на Министерството на вътрешните работи, Наредба № Iз-849 за приемане на курсанти, студенти и докторанти в - за учебната 2014/2015 г. 37/53; Правилник за отменяне на Правилника за устройството и дейността на - 93/17; ПМС № 339 за приемане на Правилник за устройството и дейността на - 92/2.

Акредитация, Процедура за - BAS QR 2, версия 7 от 10 февруари 2014 г. 15/38; Процедура за - BAS QR 2, версия 7, ревизия 1 от 1 декември 2014 г. 106/100.

Акушерска помощ, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2007 г. за предоставяне на - на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени 9/21.

Акт, - за поемане на задължения относно издаването на облигации на стойност до 1 493 000 000 евро (или до равностойността в щатски долари), емитирани на един или повече траншове, подписан на 21 май 2014 г. 59/72.

Актюер, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен -, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, както и за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането, които отговорният - заверява 54/16.

Акцизи и данъчни складове, Правилник за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за - 12/33; Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за - 28/5.

Ароматизанти в храните, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2002 г. за изискванията към използване на - 39/9.

Асансьори, ПМС № 62 за изменение и допълнение на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на -, приета с ПМС № 75 на Министерския съвет от 2003 г. 27/51.

Асистирана репродукция, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по - 34/24.

Асоциации по водоснабдяване и канализация, Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на - 106/38.


Б

Бандероли, ПМС № 436 за допълнение на Наредбата за реда и начина за въвеждане на - за бутилирани алкохолни напитки, приета с ПМС № 157 на Министерския съвет от 2006 г. 106/36.

Банки, Наредба за изменение на Наредба № 6 от 1998 г. за кредитиране на - в левове срещу обезпечение 55/13.

Бедствия, ПМС № 6 за изменение на Наредбата за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от -, приета с ПМС № 264 на Министерския съвет от 2012 г. 9/7; ПМС № 263 за изменение и допълнение на Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на -, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, приета с ПМС № 123 на Министерския съвет от 2012 г. 74/8; ПМС № 340 за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от - 91/2.

Безвъзмездна финансова помощ, ПМС № 107 за определяне на реда за предоставяне на - по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014/2020 г. 42/2; ПМС № 118 за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на - от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 44/2.

Безплатна храна, Наредба № 8121з-792 за определяне на условията и реда за осигуряване на - за държавните служители на Министерството на вътрешните работи, извършващи дейности, свързани със специфичен характер на труда, и на ободряващи напитки за служителите, полагащи труд през нощта от 22,00 до 06,00 ч. 90/27.

Безработица, ПМС № 32 за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за -, приета с ПМС № 32 на Министерския съвет от 2002 г. 17/8.

Бензини, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на - 14/22.

Библиотечен фонд, Наредба № 3 за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от - 98/25.

Биологично производство, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2013 г. за прилагане на правилата на - на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането 63/31.

Болести, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на Международната статистическа класификация на - и проблемите, свързани със здравето - десета ревизия 75/15.

Болнична помощ, ПМС № 313 от 2013 г. за изменение и допълнение на ПМС № 17 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за - на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес 2/33.

Болнични листове, ПМС № 241 за приемане на Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените - и решенията по обжалването им 67/4.

Българска армия, ПМС № 14 за изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и -, приет с ПМС № 84 на Министерския съвет от 2010 г. 12/2.

Български лични документи, ПМС № 152 за изменение на Правилника за издаване на -, приет с ПМС № 13 на Министерския съвет от 2010 г. 50/17.

Български спортен тотализатор, ПМС № 213 за изменение и допълнение на Устройствения правилник на -, приет с ПМС № 163 на Министерския съвет от 2000 г. 62/4.

Бюджетни организации, ПМС № 304 от 2013 г. за изменение на ПМС № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в - 2/3.

Бюра за съдимост, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на - 58/40.


В

Ветеринарномедицински продукти, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 69 от 2006 г. за изискванията за Добрата производствена практика при производство на - и активни субстанции 91/38.

Взаимоспомагателни кредитни кооперации на частни земеделски стопани, ПМС № 198 за изменение и допълнение на ПМС № 343 на Министерския съвет от 2008 г. за реда за продължаване на дейността на - 59/18.

Винетни такси, Наредба за изменение на Наредба № Н-19 от 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, от - при ползване на републиканските пътища 50/28.

Вино и спиртни напитки, Закон за изменение и допълнение на Закона за - 26/2.

Висше образование, Закон за изменение на Закона за - 66/4.

Вложения на банките, Наредба за отменяне на Наредба № 17 от 2001 г. за установяване размера на - по чл. 47 от Закона за кредитните институции 40/65.

Води, Закон за изменение и допълнение на Закона за - 26/3; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2011 г. за мониторинг на - 60/60; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 2012 г. за характеризиране на повърхностните - 79/12; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните - 90/62; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на -, предназначена за питейно-битови цели 102/44.

Водни животни, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 от 2008 г. за здравните изисквания към стопанските -, продуктите от тях и предпазването и контрола на болести по - 58/38.

Водоснабдяване и канализация, Правилник за организацията и дейността на асоциациите по - 66/75.

Водоснабдителни и канализационни системи, Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на - 102/51.

Военна помощ, ПМС № 289 за условията и реда за предоставяне на спешна - на правителството на Република Ирак 79/8.

Военни клубове, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-10 от 2011 г. за организацията и дейността на - и представителните обекти на Министерството на отбраната 106/97.

Военноинвалиди, Закон за изменение и допълнение на Закона за - и военнопострадалите 54/3; ПМС № 392 за изменение на Правилника за прилагане на Закона за - и военнопострадалите, приет с ПМС № 24 на Министерския съвет от 2008 г. 102/41.

Военномедицинска академия, ПМС № 308 от 2013 г. за изменение на Правилника за устройството и дейността на -, приет с ПМС № 168 на Министерския съвет от 2009 г. 2/30; ПМС № 278 за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на -, приет с ПМС № 168 на Министерския съвет от 2009 г. 76/9.

Военнослужещи, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на - и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия 10/24; 56/59; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на - от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия 14/30; ПМС № 43 за изменение и допълнение на ПМС № 86 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите на - и цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за Министерството на вътрешните работи 20/10; Наредба № Н-5 за подбор на - и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от Българската армия за заемане на длъжности в задграничните представителства на Република България, в щабове или органи на международни организации и на други международни инициативи 44/35; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-12 от 2011 г. за психологичното осигуряване на - от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната 44/39; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-29 от 2010 г. за условията и реда за адаптация на - от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при освобождаване от военна служба 67/48; Наредба за допълнение на Наредба № Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на - от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия 77/32; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-7 от 2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на - и за специфични условия на труд на цивилните служители от служба "Военна информация" 79/33; Наредба за допълнение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на - и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия 86/19.

ВСС, Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация на дейността на - и неговата администрация 50/23.

Второстепенни разпоредители, ПМС № 50 за определяне на - с бюджет към министъра на вътрешните работи 23/11; ПМС № 222 за определяне на - с бюджет към министъра на вътрешните работи 63/6; ПМС № 305 за изменение и допълнение на ПМС № 222 на Министерския съвет от 2014 г. за определяне на - с бюджет към министъра на вътрешните работи 82/12.

Въжени линии, ПМС № 186 за приемане на Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на - 58/9.

Въздухоплаване, Закон за изменение на Закона за гражданското - 12/2; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2012 г. за метеорологичното обслужване на гражданско - 71/2.

Въздушно пространство, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 1999 г. за обслужване на въздушното движение във - на Република България 88/32.

Въздухоплавателни средства, Наредба № H-1 за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлеки -, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях 7/13; Наредба № 83 за условията и реда за предоставянето на - за ползване на лизинг 49/25; Инструкция № 8121з-514 за организацията, реда и условията за използването на - на Министерството на вътрешните работи 76/20.

Възнаграждения, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските - 28/51; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2010 г. за изискванията към - в банките 40/69.

Въоръжени сили, Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и - на Република България 1/14; ПМС № 44 за изменение и допълнение на ПМС № 333 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на План за развитие на - на Република България 20/18; ПМС № 98 за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и - на Република България, приет с ПМС № 46 на Министерския съвет от 2010 г. 37/50; ПМС № 281 за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и - на Република България, приет с ПМС № 46 на Министерския съвет от 2010 г. 77/2.

Върховен административен съд, Правилник за изменение и допълнение на Правилника за администрацията на - 24/41.

Върховен касационен съд, Правилник за администрацията на - 24/22.

Вътрешни водни пътища, ПМС № 242 за изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по - на Република България, приета с ПМС № 329 на Министерския съвет от 2007 г. 67/21.


Г

Гарантирани вземания, ПМС № 38 за изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на - при несъстоятелност на работодателя, приета с ПМС № 362 на Министерския съвет от 2004 г. 20/4.

Гасителна ефективност, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-1543 от 2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната - 36/30.

Големи експозиции на банките, Наредба за отменяне на Наредба № 7 от 2006 г. за - 40/66.

Гори, Закон за изменение и допълнение на Закона за - 28/2.

Горски територии, Наредба № 5 за строителството в - без промяна на предназначението им 68/13; Наредба за изменение на Наредба № 5 от 2014 г. за строителството в - без промяна на предназначението им 106/97.


Д

Данни, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на - от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица 100/45.

Данък върху добавената стойност, Закон за изменение и допълнение на Закона за - 105/3.

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, Закон за изменение и допълнение на - 18/5.

Двигатели с вътрешно горене, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на - за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители 3/121.

Детски градини, Правилник за организацията и дейността на държавните - към Министерството на отбраната 92/63.

Деца с изявени дарби, ПМС № 92 за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на -, приета с ПМС № 298 на Министерския съвет от 2003 г. 36/17; ПМС № 93 за приемане на Програма на мерките за закрила на - от държавни и общински училища през 2014 г. 37/2; ПМС № 157 за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на - от държавни и общински училища през 2014 г. 50/18; ПМС № 293 за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за изплащане на стипендии и/или еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на - от държавни и общински училища през 2014 г., приета с ПМС № 93 на Министерския съвет от 2014 г. 80/3; ПМС № 344 за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на - от държавни и общински училища през 2014 г., приета с ПМС № 93 на Министерския съвет от 2014 г. 92/46; ПМС № 362 за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на - от държавни и общински училища през 2014 г., приета с ПМС № 93 на Министерския съвет от 2014 г. 94/12; ПМС № 402 за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на - от държавни и общински училища през 2014 г., приета с ПМС № 93 на Министерския съвет от 2014 г. 103/24; ПМС № 408 за изменение на ПМС № 93 на Министерския съвет от 2014 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на - от държавни и общински училища през 2014 г. 103/38; ПМС № 411 за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на - от държавни и общински училища през 2014 г., приета с ПМС № 93 на Министерския съвет от 2014 г. 103/54.

Дипломатически служители, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2008 г. за условията и реда за атестиране на - 12/34.

Дирекция "Оперативни технически операции", Наредба за отменяне на Наредба № Iз-29 от 2013 г. за предоставяне на информация от специализирана - на Министерството на вътрешните работи на другите структури на Министерството на вътрешните работи, държавните органи и организации 99/58.

Дирекция "Политика по въоръженията", ПМС № 429 за изменение на ПМС № 11 на Министерския съвет от 1999 г. за създаване на - за разработване, поддържане и прилагане на класификации и номенклатури на въоръжение, техника, бойни припаси и материални средства за отбрана на страната 106/26.

Договор, - за правна помощ по наказателни дела между Република България и Кралство Мароко 1/45; - за екстрадиция между Република България и Кралство Мароко 1/49; - за прехвърляем заем с фиксиран лихвен процент с падеж 2020 г. между Република България в качеството на Кредитополучател и Дойче Банк Акциенгезелшафт в качеството на Кредитор и Агент по плащанията 3/2; - за прехвърляем заем с фиксиран лихвен процент с падеж 2023 г. между Република България в качеството на Кредитополучател и Дойче Банк Акциенгезелшафт в качеството на Кредитор и Агент по плащанията 3/9; - за прехвърляем заем с фиксиран лихвен процент с падеж 2028 г. между Република България в качеството на Кредитополучател и Дойче Банк Акциенгезелшафт в качеството на Кредитор и Агент по плащанията 3/16; - за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз между Кралство Белгия, Република България, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия и Кралство Швеция 11/4; - за изменение и допълнение на Договор № РД-НС-01-4 от 18.12.2013 г. за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2014 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз 32/12; - за подписка между Република България и Ситигруп Глобал Маркетс Лимитед, Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си и Джей Пи Морган Секюритиз Пи Ел Си във връзка с емитирането на облигации на стойност до 1 493 000 000 евро (или до равностойността в щатски долари), емитирани на един или повече траншове, подписан на 21 май 2014 г. 59/20; - за фискално агентство между Република България в качеството на емитент и Дъ Банк Ъв Ню Йорк Мелън в качеството на фискален агент и платежен агент и Дъ Банк Ъв Ню Йорк Мелън (Люксембург) С.А. в качеството на регистратор и агент по прехвърлянето относно емитирането на облигации на стойност до 1 493 000 000 евро (или до равностойността в щатски долари), емитирани на един или повече траншове, подписан на 21 май 2014 г. 59/34; - между правителството на Република България и правителството на Боливарска република Венецуела за сътрудничество в областта на туризма 63/21.

Домашни птици, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 32 от 2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от - 62/9.

Домашно насилие, ПМС № 151 за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за защита от -, приет с ПМС № 113 на Министерския съвет от 2010 г. 50/16.

Допингов контрол, ПМС № 232 за изменение и допълнение на Наредбата за - при тренировъчна и състезателна дейност, приета с ПМС № 105 на Министерския съвет от 2011 г. 66/5.

Допълнителни бюджетни кредити, ПМС № 311 от 2013 г. за предоставяне на - по бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2013 г. 2/30.

Допълнителни бюджетни разходи, ПМС № 122 за одобряване на - по бюджета на Комисията за защита на конкуренцията за 2014 г. 44/25.

Допълнително възнаграждение, ПМС № 235 за определяне на условията за изплащане и размерите на - за работа при специфични условия на държавните служители в Министерството на вътрешните работи 66/9.

Допълнителни плащания, ПМС № 41 за одобряване на - по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество 20/8; ПМС № 295 за одобряване на - по бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2014 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество 80/5.

Допълнителни разходи, ПМС № 10 за одобряване на - по бюджета на съдебната власт за 2014 г. 10/11; ПМС № 23 за одобряване на - по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г. за финансиране на дейностите по българското национално участие в ЕКСПО 2015 в Милано, Италия 15/3; ПМС № 39 за одобряване на - по бюджета на Министерския съвет за 2014 г. 20/7; ПМС № 40 за одобряване на - по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г. 20/8; ПМС № 42 за одобряване на - за предоставяне на еднократна финансова подкрепа на лица и семейства 20/9; ПМС № 54 за одобряване на - по бюджета на Министерството на културата за 2014 г. 25/1; ПМС № 56 за одобряване на - и трансфери за честване на 100-годишнината от рождението на Борис Христов 25/3; ПМС № 64 за одобряване на - по бюджета на Министерския съвет за 2014 г. 30/4; ПМС № 70 за одобряване на - по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г. 30/8; ПМС № 81 за одобряване на - за 2014 г. 34/15; ПМС № 82 за одобряване на - по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. 34/16; ПМС № 83 за одобряване на - по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г. 34/17; ПМС № 89 за одобряване на - по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г. 36/15; ПМС № 97 за одобряване на - по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г. 37/50; ПМС № 100 за одобряване на - по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. 38/4; ПМС № 101 за одобряване на - по бюджета на Министерството на отбраната за 2014 г. за участие във военната операция на Европейския съюз в Централноафриканската република (EUFOR CAR) 38/4; ПМС № 104 за одобряване на - по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. 41/3; ПМС № 105 за одобряване на - по бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2014 г. 41/3; ПМС № 111 за одобряване на - по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. 42/47; ПМС № 116 за одобряване на - /трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия 43/6; ПМС № 120 за одобряване на - /трансфери за изпълнение на дейности, свързани с инициативите за 2014 г. по Плана за изпълнение на допълнителни мерки за повишаване на готовността за реагиране при очакван засилен миграционен натиск по границите на Република България 44/21; ПМС № 121 за одобряване на - по бюджета на съдебната власт за 2014 г. 44/25; ПМС № 123 за одобряване на - по бюджета на Министерството на културата за 2014 г. 44/26; ПМС № 127 за одобряване на - и трансфери за закупуване на учебници и на учебни помагала за децата и учениците в детските градини и училища за 2014 г. 45/8; ПМС № 131 за одобряване на - по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г., в т. ч. за Българския Червен кръст, за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Република Сърбия и на Босна и Херцеговина 45/14; ПМС № 135 за одобряване на - за 2014 г. 47/4; ПМС № 137 за одобряване на - /трансфери за 2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г. 47/5; ПМС № 139 за одобряване на - по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г. 48/10; ПМС № 154 за одобряване на - по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г., в т. ч. за Българския Червен кръст, за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Ислямска република Афганистан 50/17; ПМС № 155 за одобряване на - по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. 50/18; ПМС № 158 за одобряване на - по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за 2014 г. 50/19; ПМС № 160 за одобряване на - по бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2014 г. 51/2; ПМС № 161 за одобряване на - по бюджета на Националната служба за охрана за 2014 г. 52/3; ПМС № 165 за одобряване на - /трансфери по бюджета на съдебната власт за 2014 г. 53/65; ПМС № 167 за одобряване на - по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за 2014 г. 54/9; ПМС № 172 за одобряване на - по бюджета на Министерството на културата за 2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г. 55/6; ПМС № 173 за одобряване на - по бюджета на Министерския съвет за 2014 г. 55/7; ПМС № 175 за одобряване на - по бюджета на Националната служба за охрана за 2014 г. 55/9; ПМС № 176 за одобряване на - по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на лицата, починали при наводнението вследствие на обилните валежи на територията на гр. Варна и гр. Добрич на 19 и 20 юни 2014 г. 55/9; ПМС № 180 за одобряване на - /трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия 57/3; ПМС № 182 за одобряване на - по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за 2014 г. 57/15; ПМС № 185 за одобряване на - по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. 57/23; ПМС № 188 за одобряване на - по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. 57/25; ПМС № 192 за изменение и допълнение на ПМС № 176 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на - по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на лицата, починали при наводнението вследствие на обилните валежи на територията на гр. Варна и гр. Добрич на 19 и 20 юни 2014 г. 59/7; ПМС № 193 за одобряване на - по бюджета на Министерството на културата за 2014 г. 59/7; ПМС № 194 за одобряване на - по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г. 59/7; ПМС № 200 за одобряване на - по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. 59/19; ПМС № 201 за одобряване на - по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г. 59/19; ПМС № 204 за изменение на ПМС № 22 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на - за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2014 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство 61/88; ПМС № 208 за одобряване на - /трансфери за компенсиране на част от разходите за транспорт на педагогическия персонал за 2014 г. 61/97; ПМС № 210 за одобряване на - по бюджета на Министерството на културата за 2014 г. 61/102; ПМС № 211 за одобряване на - по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г. 61/103; ПМС № 217 за одобряване на - по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. 63/4; ПМС № 218 за одобряване на - по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г. 63/4; ПМС № 219 за одобряване на - по бюджета на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и по бюджета на Комисията за защита от дискриминация за 2014 г. 63/5; ПМС № 220 за одобряване на - по бюджета на Националната разузнавателна служба за 2014 г. 63/5; ПМС № 223 за одобряване на - по бюджета на Министерството на културата за 2014 г. 63/7; ПМС № 225 за одобряване на - по бюджета на Националната служба за охрана за 2014 г. във връзка с предоставянето за управление на стопанство "Кричим" 63/8; ПМС № 226 за одобряване на - по бюджета на Министерството на финансите за 2014 г. 63/10; ПМС № 229 за одобряване на - по бюджета на Агенцията за ядрено регулиране за 2014 г. 63/11; ПМС № 237 за одобряване на - по бюджета на Министерството на отбраната за 2014 г. 66/10; ПМС № 239 за одобряване на - по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г. 66/11; ПМС № 248 за одобряване на - по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на починалите лица при наводнението на територията на с. Враниловци, област Габрово, и гр. Мизия, област Враца, вследствие на обилните валежи 69/8; ПМС № 251 за одобряване на - по бюджета на Министерството на финансите за 2014 г. за дейността на Школата по публични финанси 72/2; ПМС № 253 за одобряване на - по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г. 72/5; ПМС № 256 за одобряване на - /трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствие 72/9; ПМС № 259 за одобряване на - по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г. 73/2; ПМС № 260 за одобряване на - по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г. 73/3; ПМС № 272 за одобряване на - по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. 76/3; ПМС № 273 за одобряване на - по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г. 76/4; ПМС № 274 за одобряване на - по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г. 76/4; ПМС № 276 за одобряване на - по бюджета на Министерството на културата за 2014 г. 76/6; ПМС № 282 за одобряване на - за 2014 г. по бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2014 г. за финансиране на приоритетни инфраструктурни проекти 78/3; ПМС № 286 за одобряване на - /трансфери по бюджета на съдебната власт за 2014 г. 78/8; ПМС № 290 за одобряване на - по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на починалите лица при наводнението на територията на област Бургас 80/2; ПМС № 291 за одобряване на - /трансфер по бюджети на първостепенни разпоредители с бюджет за 2014 г. 80/2; ПМС № 308 за одобряване на - по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г. 81/28; ПМС № 306 за одобряване на - по бюджета на Националната разузнавателна служба за 2014 г. 82/12; ПМС № 314 за одобряване на - /трансфери за 2014 г. за обновяване на фондовете на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий", на регионалните библиотеки и на общински библиотеки 84/4; ПМС № 317 за одобряване на - по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г. 84/8; ПМС № 320 за одобряване на - по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на починалите лица при инцидента в завода за взривни вещества "Миджур" в с. Горни Лом на 1 октомври 2014 г. 85/2; ПМС № 321 за одобряване на - по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г. 86/2; ПМС № 328 за одобряване на - по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г. 88/20; ПМС № 330 за одобряване на - по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. 88/21; ПМС № 332 за одобряване на - по бюджета на Министерството на културата за 2014 г. 88/27; ПМС № 335 за изменение на ПМС № 120 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на - /трансфери за изпълнение на дейности, свързани с инициативите за 2014 г. по Плана за изпълнение на допълнителни мерки за повишаване на готовността за реагиране при очакван засилен миграционен натиск по границите на Република България 89/4; ПМС № 347 за одобряване на - и допълнителен трансфер за бюджети на първостепенни разпоредители с бюджет за 2014 г. 92/60; ПМС № 349 за одобряване на - по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г. 92/63; ПМС № 355 за одобряване на - по бюджета на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за 2014 г. 94/6; ПМС № 356 за одобряване на - за 2014 г. по бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2014 г. за финансиране обезопасяването на аварирал пътен участък от републикански път ІІ-19 "Симитли - Разлог - Гоце Делчев - ГКПП Илинден" в района на с. Градево при км 15+200 94/6; ПМС № 357 за одобряване на - по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на починалото лице при наводнението на територията на област Бургас 94/7; ПМС № 359 за одобряване на - по бюджета на Министерството на културата за 2014 г. 94/8; ПМС № 363 за одобряване на - по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г. 94/12; ПМС № 366 за одобряване на - по бюджета на Министерския съвет за 2014 г. 94/39; ПМС № 367 за одобряване на - /трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия 94/39; ПМС № 369 за одобряване на - по бюджета на Министерството на финансите за 2014 г. 96/3; ПМС № 373 за одобряване на - по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. 98/24; ПМС № 375 за одобряване на - по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. 100/3; ПМС № 380 за одобряване на - /трансфери по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г. 101/9; ПМС № 381 за одобряване на - за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за структурни и допълнителни фискални мерки по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. 101/10; ПМС № 387 за одобряване на - по централния бюджет за 2014 г. във връзка с управлението на държавния дълг 102/10; ПМС № 390 за одобряване на - по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г. 102/41; ПМС № 395 за одобряване на - по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г. 103/16; ПМС № 399 за одобряване на - /трансфери за 2014 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт 103/21; ПМС № 403 за одобряване на - за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за структурни и допълнителни фискални мерки по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г. 103/25; ПМС № 412 за одобряване на - по бюджета на разделеното Министерство на икономиката и енергетиката за 2014 г. за погасяване на всички взаимни вземания между Федерална република Германия и Република България във връзка с щетата по казуса "Цемеко" - ООД" 103/54; ПМС № 413 за одобряване на - за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за структурни и допълнителни фискални мерки по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. 104/3; ПМС № 414 за одобряване на - по бюджета на Министерския съвет за 2014 г. 104/3; ПМС № 416 за одобряване на - по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. 105/36; ПМС № 417 за одобряване на - по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. 105/36; ПМС № 420 за изменение и допълнение на ПМС № 308 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на - по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г. 105/38; ПМС № 421 за одобряване на - по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г. 106/8; ПМС № 432 за одобряване на - /трансфери за 2014 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт 106/28; ПМС № 437 за одобряване на - по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г. 107/101; ПМС № 438 за одобряване на - /трансфери за 2014 г. 107/102.

Допълнителни средства, ПМС № 18 за предоставяне на - от централния бюджет за честване на 1000 години от смъртта на цар Самуил Български (юли - октомври 2014 г.) 13/32; ПМС № 69 за одобряване на - от централния бюджет за 2014 г. по бюджета на Министерството на земеделието и храните 30/7; ПМС № 298 за одобряване на - от централния бюджет за 2014 г. по бюджета на Министерството на земеделието и храните 80/5.

Допълнителни трансфери, ПМС № 65 за одобряване на - за 2014 г. за отбелязване на 145-годишнината от създаването на Българската академия на науките 30/5; ПМС № 68 за одобряване на - за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г. 30/7; ПМС № 114 за одобряване на - за бюджетите на общини за 2014 г. 43/4; ПМС № 124 за одобряване на - за бюджетите на общините за 2014 г. 44/26; ПМС № 129 за одобряване на - за бюджетите на общини за 2014 г. 45/13; ПМС № 136 за одобряване на - за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г. 47/4; ПМС № 141 за одобряване на - за 2014 г. за стипендии за образователни резултати на общинските училища 49/14; ПМС № 156 за изменение на ПМС № 65 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на - за 2014 г. за отбелязване на 145-годишнината от създаването на Българската академия на науките 50/18; ПМС № 164 за одобряване на - за бюджетите на общини за 2014 г. 52/13; ПМС № 174 за одобряване на - по бюджетите на общини за 2014 г. 55/7; ПМС № 183 за одобряване на - по бюджетите на общини за 2014 г. 57/15; ПМС № 224 за одобряване на - за бюджета на община Бургас за 2014 г. 63/7; ПМС № 228 за одобряване на - за Българската академия на науките за 2014 г. за закупуване на оборудване и софтуер, необходими за изграждане на многофункционален компютърен комплекс 63/11; ПМС № 240 за одобряване на - за бюджетите на общини за 2014 г. 66/11; ПМС № 270 за одобряване на - за бюджета на община Кресна за 2014 г. за преместването на паметника на цар Самуил в гр. Кресна 76/2; ПМС № 271 за одобряване на - за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г. 76/2; ПМС № 279 за одобряване на - за бюджета на община Кърджали за 2014 г. 76/10; ПМС № 292 за одобряване на - по бюджета на Столичната община за 2014 г. 80/3; ПМС № 296 за одобряване на - по бюджета на община Пловдив за 2014 г. 80/5; ПМС № 297 за одобряване на - за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на средното образование, одобрени с Решение № 221 на Министерския съвет от 2014 г. 81/2; ПМС № 311 за одобряване на - по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г. 84/3; ПМС № 316 за одобряване на - по бюджетите на общини за 2014 г. 84/7; ПМС № 318 за одобряване на - за Софийския университет "Св. Климент Охридски" за 2014 г. 84/8; ПМС № 350 за одобряване на - за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на средното образование за 2014 г., одобрени с Решение № 221 на Министерския съвет от 2014 г. 93/6; ПМС № 346 за одобряване на - за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на средното образование, одобрени с Решение № 221 на Министерския съвет от 2014 г. 92/53; ПМС № 361 за одобряване на - за бюджетите на общини за 2014 г. 94/9; ПМС № 372 за одобряване на - за 2014 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища и обслужващи звена и на педагогическите специалисти в общинските обслужващи звена 98/18; ПМС № 386 за одобряване на - по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г. 102/10; ПМС № 396 за одобряване на - за 2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г., приета с ПМС № 93 на Министерския съвет от 2014 г. 103/17; ПМС № 398 за одобряване на - по бюджетите на общините за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "На училище без отсъствия", одобрена с Решение № 221 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование 103/18; ПМС № 405 за одобряване на - за бюджетите на общините за 2014 г. 103/26; ПМС № 406 за одобряване на - по бюджетите на общините за 2014 г. 103/29; ПМС № 407 за одобряване на - за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми, одобрени с Решение № 221 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование 103/133; ПМС № 425 за одобряване на - за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2014 г. 106/25; ПМС № 433 за изменение на ПМС № 90 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на - по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г. 106/33; ПМС № 449 за одобряване на - за бюджетите на общини за 2014 г. 108/57.

ДП "Ръководство на въздушното движение", Правилник за устройството, функциите и дейността на - 16/25.

Дървесина, ПМС № 8 за допълнение на ПМС № 343 на Министерския съвет от 2011 г. за определяне размера на частта от продажната цена на - и недървесните горски продукти по чл. 179, ал. 1 от Закона за горите 9/8.

Държавен бюджет, ПМС № 4 за условията, реда и критериите за избора на проекти и програми и прозрачното изразходване на средствата по чл. 1, ал. 5, т. 1 от Закона за - на Република България за 2014 г. (Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите") 6/11; ПМС № 3 за изпълнението на - на Република България за 2014 г. 8/2; ПМС № 19 за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от Закона за - на Република България за 2014 г. 12/2; ПМС № 25 за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за - на Република България за 2014 г. 15/4; ПМС № 88 за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от Закона за - на Република България за 2014 г. 36/15; ПМС № 96 за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за - на Република България за 2014 г. 37/49; ПМС № 125 за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за - на Република България за 2014 г. 44/29; ПМС № 128 за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 и ал. 5, т. 4 от Закона за - на Република България за 2014 г. 45/13; ПМС № 130 за изменение на ПМС № 3 на Министерския съвет от 2014 г. за изпълнението на - на Република България за 2014 г. 45/14; ПМС № 187 за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за - на Република България за 2014 г. 57/23; ПМС № 202 за изменение на ПМС № 3 на Министерския съвет от 2014 г. за изпълнението на - на Република България за 2014 г. 61/88; ПМС № 212 за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за - на Република България за 2014 г. 61/104; ПМС № 234 за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. 66/7; ПМС № 238 за извършване на промени на утвърдените със Закона за - на Република България за 2014 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. по бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2014 г. 66/10; ПМС № 249 за изменение на ПМС № 234 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за - на Република България за 2014 г. 69/8; ПМС № 283 за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за - на Република България за 2014 г. 78/3; ПМС № 288 за изменение и допълнение на ПМС № 19 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от Закона за - на Република България за 2014 г. 79/7; ПМС № 331 за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за - на Република България за 2014 г. 88/22; ПМС № 333 за изменение на ПМС № 19 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за - на Република България за 2014 г. 88/27; ПМС № 351 за изменение на ПМС № 3 на Министерския съвет от 2014 г. за изпълнението на - на Република България за 2014 г. 93/14; ПМС № 341 за извършване на промени на утвърдените със Закона за - на Република България за 2014 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. 92/22; Закон за изменение и допълнение на Закона за - на Република България за 2014 г. 98/13; ПМС № 409 за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за - на Република България за 2014 г. 103/49; ПМС № 410 за одобряване на средства от резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за - на Република България за 2014 г. 103/53; ПМС № 423 за извършване на промени на утвърдените със Закона за - на Република България за 2014 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. 106/24; ПМС № 435 за изменение и допълнение на ПМС № 19 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за - на Република България за 2014 г. 106/35; Закон за - на Република България за 2015 г. 107/24; ПМС № 443 за изменение на ПМС № 3 на Министерския съвет от 2014 г. за изпълнението на - на Република България за 2014 г. 107/106.

Държавен здравен контрол, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на - 82/34.

Държавен пристанищен контрол, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2010 г. за проверките по реда на - 85/13.

Държавен противопожарен контрол, Наредба № 8121з-882 за реда за осъществяване на - 100/7.

Държавна агенция за бежанците, ПМС № 285 за изменение и допълнение на Устройствения правилник на - при Министерския съвет, приет с ПМС № 59 на Министерския съвет от 2008 г. 78/6.

Държавна агенция "Национална сигурност", ПМС № 87 за определяне на - като точка за контакт по смисъла на Решение 1104/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правилата за достъп до публично регулираната услуга, предоставяна от глобалната навигационна спътникова система, създадена по програма "Галилео", и за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на - за 2014 г. 36/14; Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 3261 от 2011 г. за достъпа на - до информационните фондове на Министерството на вътрешните работи 47/13; Инструкция № I-1 за взаимодействие между - и Държавната комисия по хазарта 48/38.

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", ПМС № 323 за изменение и допълнение на Устройствения правилник на -, приет с ПМС № 13 на Министерския съвет от 2004 г. 86/3.

Държавна геодезическа мрежа, Наредба № H-7 за - 97/37.

Държавна гравиметрична мрежа, Наредба № Н-9 за - 97/43.

Държавни резерви и военновременни запаси, ПМС № 322 за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за организиране на дейностите по -, приета с ПМС № 234 на Министерския съвет от 2003 г. 86/2.

Държавни служители, ПМС № 284 за приемане на Наредба за условията и реда за изплащане на компенсационни суми на - от Министерството на вътрешните работи, които ползват жилище при условията на свободно договаряне 78/4; Наредба № 8121з-667 за условията и реда за изпращане на - от Министерството на вътрешните работи за изпълнение на длъжност в институции или в структури на Европейския съюз и в международни организации 85/3; Наредба № 8121з-1010 за условията и реда за осигуряване на - в Министерството на вътрешните работи на работно и униформено облекло, друго вещево имущество и снаряжение и ежегодно парична сума за облекло на неносещите униформа държавни служители 106/39.

Държавна собственост, ПМС № 16 за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за -, приет с ПМС № 254 на Министерския съвет от 2006 г. 13/7; ПМС № 26 за изменение на Правилника за прилагане на Закона за -, приет с ПМС № 254 на Министерския съвет от 2006 г. 15/7; Закон за изменение и допълнение на Закона за - 105/32.

Държавни зрелостни изпити, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2004 г. за организацията и провеждането на - 62/22.

Държавни културни институти, ПМС № 55 за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране през 2014 г. на -, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства 25/2; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на - 57/25.

Държавни топографски карти, Наредба № H-6 за средномащабните и дребномащабните - 97/34.

Държавно обществено осигуряване, ПМС № 30 за изменение и допълнение на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от -, приета с ПМС № 364 на Министерския съвет от 2006 г. 17/3; ПМС № 338 за изменение и допълнение на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от -, приета с ПМС № 364 на Министерския съвет от 2006 г. 90/17; ПМС № 370 за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на - за 2014 г. 97/28; Закон за бюджета на - за 2015 г. 107/7.

Държавно предприятие "Национална компания "Железопътна инфраструктура", Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на - 49/24.

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството, функциите и дейността на - 12/29.

Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци", Правилник за устройството и дейността на - 5/2.


Е

Европейска комисия, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2007 г. за подготовка и представяне на искания до - относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и поддържане на база данни на производителите и контролиращите лица 69/29.

Европейски парламент, ПМС № 76 за създаване на Национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност и приоритизиране на проектите в сектор "Транспорт" по Регламент (ЕС) № 1316/2013 на - и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа 33/4; ПМС № 99 за изменение и допълнение на ПМС № 74 на Министерския съвет от 2014 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за членове на - от Република България през 2014 г. 37/51.

Европейски съюз, ПМС № 162 за изменение и допълнение на Методологията за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на -, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство, приета с ПМС № 134 на Министерския съвет от 2010 г. 52/3; ПМС № 166 за изменение и допълнение на ПМС № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на - 53/65; ПМС № 247 за определяне на условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в съвместните структури за подпомагане на изпълнението и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество на -, в които Република България участва за периода 2014/2020 г. 69/6; ПМС № 353 за допълнение на ПМС № 70 на Министерския съвет от 2010 г. за координация при управлението на средствата от - 94/4.

Европейски структурни и инвестиционни фондове, ПМС № 79 за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от -, за програмен период 2014/2020 г. 34/8.

Европейски фонд за рибарство за програмен период 2007/2013 г., Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. "Развитие на рибарските области", подмярка 4.1.А. "Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи" по Приоритетна ос № 4 "Устойчиво развитие на рибарските области" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от - 64/80.

Единен административен документ, Наредба за допълнение на Наредба № H-17 от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез - 30/60; 52/14; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-17 от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез - 100/45.

Единна информационна система за противодействие на престъпността, ПМС № 134 за изменение и допълнение на Наредбата за -, приета с ПМС № 262 на Министерския съвет от 2009 г. 47/4.

Единна система за гражданска регистрация, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-9 от 2012 г. за функциониране на - 4/2.

Едромащабна топографска карта, Наредба № V-12-1720 за - 48/33.

Експертен съвет за оценка на приоритетни вещества, Правилник за организацията и дейността на - 83/21.

Електрическа енергия, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2013 г. за регулиране на цените на - 17/42.

Електрически мрежи, Наредба за отменяне на Наредба № 6 от 2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните - 31/27; Наредба № 6 за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните - 31/55.

Електронни съобщения, Решение № 928 от 2013 г. за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени - 4/6; Закон за допълнение на Закона за - 11/2; Решение № 463 за изменение и допълнение на Техническите изисквания за осъществяване на - чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба 67/51.

Електронни съобщителни мрежи, Решение № 215 за изменение на Техническите изисквания за работа на - от подвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях 42/58; Решение № 476 за изменение на Техническите изисквания за работа на - от радиослужби неподвижна-спътникова, подвижна-спътникова и съоръженията, свързани с тях 67/56.

Енергиен борд, ПМС № 258 за създаване на - 72/16.

Енергийна ефективност, Наредба № РД-16-301 за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за - на промишлени системи, реда за получаване на информация от регистрите, условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране 27/85.

Енергийни обекти, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на - 12/35.

Енергопотребление, ПМС № 36 за допълнение на Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с -, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси, приета с ПМС № 140 на Министерския съвет от 2011 г. 17/11.

Енергия от възобновяеми източници, Закон за изменение на Закона за - 33/2; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-869 от 2011 г. за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и - в транспорта 63/22.


Ж

Железопътен транспорт, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 58 от 2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в - 68/104.

Женевска конвенция, - от 12 август 1949 г. за подобряване участта на ранените и болните в действащите въоръжени сили 26/5; - от 12 август 1949 г. за подобряване участта на ранените, болните и претърпелите корабокрушение от състава на морските въоръжени сили 26/18; - от 12 август 1949 г. относно третирането на военнопленниците 26/29; - от 12 август 1949 г. относно закрила на цивилните лица във време на война 27/53; Допълнителен протокол към - от 12 август 1949 г. относно защитата на жертвите на международни въоръжени конфликти (Протокол І) 30/8; Допълнителен протокол към - от 12 август 1949 г. относно защитата на жертвите на въоръжени конфликти с немеждународен характер (Протокол IІ) 30/46; Допълнителен протокол към - от 12 август 1949 г. относно приемането на допълнителна отличителна емблема (Протокол ІІІ) 30/51.

Животни, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2013 г. за изискванията към средствата за официална идентификация на - и използването им, условията, реда и контрола по събиране, въвеждане, поддържане и използване на информацията в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните 32/26; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2012 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните - и изискванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им 86/8.

Животновъдни обекти, Наредба за изменение на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към - 15/34; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към - 62/10.


З

Заболявания, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 2004 г. за определяне на списъка на -, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично 10/24; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за -, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване 62/7; Наредба за допълнение на Наредба № 38 от 2004 г. за определяне на списъка на -, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично 108/58.

Задължителна застраховка "Отговорност на туроператора", ПМС № 306 от 2013 г. за приемане на Наредба за условията и реда за сключване на договор за - 2/4.

Заетост, Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на - 54/2.

Законна лихва, ПМС № 426 за определяне размера на - по просрочени парични задължения 106/25.

Заплати, ПМС № 1 за изменение на Наредбата за - на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 на Министерския съвет от 2012 г. 5/1.

Заразни болести, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на - 56/38.

Здраве, Закон за изменение и допълнение на Закона за - 1/8.

Зеленчуци и плодове, Наредба № 6 за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на - 73/7; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2014 г. за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на - 87/16; 100/44.

Земеделски земи, Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на - 38/1.

Земеделски и преработени земеделски продукти, ПМС № 307 от 2013 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на - и контрола върху вноса и износа на - 2/5.

Земеделски и хранителни продукти, ПМС № 337 за изменение на Наредбата за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за -, приета с ПМС № 34 на Министерския съвет от 2007 г. 90/17.

Земеделски производители, Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на - 40/7.

Здравен сертификат, Наредба № 9 за определяне на реда за издаване на - за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека 51/10.

Здравни дейности, Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от -, гарантиран от бюджета на НЗОК 15/33.

Здравноосигурени лица, ПМС № 312 от 2013 г. за изменение и допълнение на ПМС № 193 на Министерския съвет от 2012 г. за определяне размера на сумите, заплащани от - за посещение при лекар, лекар по дентална медицина и за болнично лечение 2/31.

Здравословни и безопасни условия на труд, Закон за изменение и допълнение на Закона за - 27/3.


И

Изборен кодекс, - 19/1; Закон за изменение на - 35/4.

Избори за народни представители, ПМС № 245 за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на - през 2014 г. 67/35; ПМС № 313 за изменение на ПМС № 245 на Министерския съвет от 2014 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на - през 2014 г. 84/4.

Избори за членове на Европейския парламент, ПМС № 74 за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на - от Република България през 2014 г. 31/17.

Извънучилищна тренировъчна и състезателна дейност, Наредба № 3 за организиране на - 47/10.

Изделия и технологии с двойна употреба, Закон за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на - 9/2; ПМС № 216 за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната, и Списък на -, които подлежат на контрол при внос 64/1.

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", ПМС № 2 за приемане на Устройствен правилник на - 6/1.

Изпълнителна агенция по лекарствата, ПМС № 267 за изменение и допълнение на Устройствения правилник на -, приет с ПМС № 169 на Министерския съвет от 2009 г. 74/31.

Изпълнителна агенция "Медицински одит", ПМС № 53 за приемане на Устройствен правилник на - 24/11.

Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз", ПМС № 329 за изменение на Устройствения правилник на - към министъра на финансите, приет с ПМС № 346 на Министерския съвет от 2008 г. 88/20.

Имунизации, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за - в Република България 17/40; 54/11; 92/68.

Инвестиции, ПМС № 305 от 2013 г. за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на -, приет с ПМС № 221 на Министерския съвет от 2007 г. 2/3; ПМС № 85 за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на -, приет с ПМС № 221 на Министерския съвет от 2007 г. 36/2; ПМС № 358 за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на -, приет с ПМС № 221 на Министерския съвет от 2007 г. 94/7.

Инвестиционни проекти, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на - 93/33; Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на - 102/51.

Инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство, Наредба № 10 от 2013 г. за изискванията към данните, които съдържа документацията за издаване на сертификат за регистрация, опаковката, листовката за употреба и производството на -, и редът за извършване на изпитването за чувствителност 5/16.

Институт по компютърни технологии при Министерството на вътрешните работи, ПМС № 11 за закриване на - 10/11.

Институт по отбрана, Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на - 82/32.

Интегрирана система за администриране и контрол, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на - 22/31; Наредба за изменение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на - 43/14.

Информационен център на Министерството на отбраната, Правилник за устройството и дейността на - 13/62.


К

Кадастър и имотен регистър, Закон за изменение и допълнение на Закона за - 49/2.

Канализационни системи, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на - 82/34.

Капиталови буфери на банките, Наредба № 8 за - 40/56.

Квалификация по професията "Икономист", Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 32 от 2012 г. за придобиване на - 75/16.

Квалификация по професията "Маникюрист-педикюрист", Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 56 от 2012 г. за придобиване на - 75/26.

Кланични трупове, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2005 г. за условията и реда за провеждане на курс за обучение и изпит и за издаване и отнемане на свидетелство на класификатори за окачествяване на - по скалата (S)EUROP 23/16; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2009 г. за окачествяване и класификация на - от говеда, свине и овце по скалата на Общността EUROP, докладване на цените и проверка в кланиците 23/16.

Класифицирана информация, ПМС № 110 за изменение на Наредбата за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася -, приета с ПМС № 99 на Министерския съвет от 2003 г. 41/4.

Климат, Закон за ограничаване изменението на - 22/2.

Кодекс към Международната конвенция за вахтената служба, Изменения от Манила на - и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците (STCW), 1978 г. 33/18.

Кодекс на труда, Закон за изменение и допълнение на - 27/26.

Козметични продукти, Наредба № 14 за определяне на подробни правила за представяне на информацията по чл. 19, § 4 на Регламент (ЕО) № 1223/2009 относно -, изисквания за ефикасност на слънцезащитните - и химичните методи за проверка състава на - 68/24.

Командировъчни средства, ПМС № 309 от 2013 г. за изменение на Наредбата за - при задграничен мандат, приета с ПМС № 188 на Министерския съвет от 2008 г. 2/30; ПМС № 448 за изменение на Наредбата за - при задграничен мандат, приета с ПМС № 188 на Министерския съвет от 2008 г. 108/57.

Комисия за издаване или отказ за издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност от развъдните организации, Правилник за организацията и дейността на - 24/18.

Комисия за защита на конкуренцията, Инструкция № I-4 за взаимодействие между Държавната агенция "Национална сигурност" и - 64/8.

Комисия за защита на личните данни, Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на - и на нейната администрация 46/7.

Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на - и на нейната администрация 28/7.

Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори, Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на - 56/9; 71/1.

Комисия за финансов надзор, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от - и за подлежащите на вписване обстоятелства 68/108; Наредба за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от - и за подлежащите на вписване обстоятелства 90/74.

Конвенция, Изменения на приложението към Международната - за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978 г. 17/16; Закон за денонсиране на Европейската - за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп 62/2; - за Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа 87/1.

Конвойна дейност, Инструкция № 8121з-794 за организацията и реда за осъществяване на - в Министерството на вътрешните работи 93/17.

Консулски длъжностни лица, ПМС № 255 за допълнение на Наредбата относно реда за назначаване и приемане на почетни (нещатни) -, приета с ПМС № 311 на Министерския съвет от 2003 г. 72/9.

Конституционен съд, Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на - 50/4.

Кораби, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2008 г. за техническите изисквания към -, плаващи по вътрешните водни пътища 16/38; ПМС № 73 за изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на - и корабопритежателя, приета с ПМС № 226 на Министерския съвет от 2003 г. 32/6; Наредба за изменение на Наредба № 20 от 2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите - 93/61; Наредба за изменение на Наредба № 54 от 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските - 98/33; ПМС № 374 за приемане на Наредба за условията и реда за постигане сигурността на -, пристанищата и пристанищните райони 99/11.

Кредитни институции, Закон за изменение и допълнение на Закона за - 27/9; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2009 г. за издаване на одобрения по чл. 11, ал. 3 от Закона за - 40/67.

Културни ценности, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-12 от 2012 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите -, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния регистър на недвижимите - 11/18; Наредба № 2 за реда за издаване на разрешения за износ, временен износ и временно изнасяне на движими - и на сертификата по чл. 128, ал. 3 от Закона за културното наследство за изнасяне и временно изнасяне 28/30; Наредба № Н-4 за условията и реда за представяне на - 28/44.


Л

Лекарствени продукти, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на - 15/33; 68/96; 95/21; Закон за изменение и допълнение на Закона за - в хуманната медицина 18/2; Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на - по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за - в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК 30/61; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на - по чл. 262, ал. 5, т. 1 от Закона за - в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели 48/10; Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на - по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за - в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК 52/14; 85/14; ПМС № 233 за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на -, приета с ПМС № 97 на Министерския съвет от 2013 г. 66/6; ПМС № 315 за изменение и допълнение на Правилника за условията и реда за работа на Комисията по прозрачност по Закона за - в хуманната медицина, приет с ПМС № 300 на Министерския съвет от 2007 г. 84/6; ПМС № 348 за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на -, приета с ПМС № 97 на Министерския съвет от 2013 г. 92/61; ПМС № 441 за изменение на ПМС № 233 на Министерския съвет от 2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на -, приета с ПМС № 97 на Министерския съвет от 2013 г. 107/106.

Летища, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2012 г. за - и летищното осигуряване 48/38.

Летищна сигурност, Инструкция № 8121з-891 за наблюдението на държавната граница на Република България, специфичната охранителна дейност за участие в мерките за постигане на - в обществените зони и периметъра на летищата и прилагане на компенсиращи мерки 101/14.

Лечебни заведения, Закон за допълнение на Закона за - 47/2.

Ликвидност на банките, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2007 г. за управлението и надзора върху - 40/66.

Лични данни, Инструкция № 8121з-748 за определяне на срокове за съхранение на -, обработвани в Министерството на вътрешните работи във връзка с провеждане на наказателно производство по реда на Наказателно-процесуалния кодекс и на проверки за наличие на данни за престъпления от общ характер 88/42.

Лични кадрови дела, Инструкция № 8121з-532 за реда за съхраняване и ползване на - на служителите от Министерството на вътрешните работи 78/26.

Линия на бедност, ПМС № 334 за определяне размера на - за страната за 2015 г. 89/4.

Лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от 2008 г. за условията и реда за освобождаване на - или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, от винетни такси при ползване на републиканските пътища 30/55.

Лица, зависими към опиоиди, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на - 3/81.


М

Магнитни станции, Наредба № Н-8 за мрежата от - на територията на Република България 97/40.

Материално подпомагане, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2011 г. за условията и реда за - в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия 95/25.

Медицинска експертиза, ПМС № 179 за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на - и на регионалните картотеки на -, приет с ПМС № 83 на Министерския съвет от 2010 г. 55/10.

Медицинска помощ, ПМС № 94 за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на - по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване 37/15.

Медицински изделия, Методика за условията и реда за договаряне на стойността на -, предназначени за заболявания, включени в списъка по наредбата по чл. 45, ал. 3 ЗЗО, и на -, които се заплащат в условията на болнична медицинска помощ 3/107; ПМС № 275 за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на - по чл. 30а от Закона за - и за определяне на стойността, до която те се заплащат, приета с ПМС № 364 на Министерския съвет от 2011 г. 76/4.

Медицински изисквания за работа, Наредба № 8121з-345 за определяне на - в Министерството на вътрешните работи 66/85.

Медицински стандарт "Акушерство и гинекология", Наредба № 12 за утвърждаване на - 66/20; Наредба № 19 за утвърждаване на - 106/59.

Медицински стандарт "Вирусология", Наредба № 5 от 2013 г. за утвърждаване на - 2/120.

Медицински стандарт "Имунологична подготовка при трансплантация на органи, тъкани и клетки", Наредба № 18 за утвърждаване на - 70/14.

Медицински стандарт "Нервни болести", Наредба № 2 за утвърждаване на - 15/8.

Медицински стандарт "Кардиология", Наредба за изменение на Наредба № 2 от 2010 г. за утвърждаване на - 32/22.

Медицински стандарт "Клинична лаборатория", Наредба № 1 за утвърждаване на - 13/46.

Медицински стандарт "Клинична токсикология", Наредба № 17 за утвърждаване на - 69/20.

Медицински стандарт "Неонатология", Наредба № 13 за утвърждаване на - 66/44.

Медицински стандарт "Нефрология", Наредба № 4 за утвърждаване на - 28/10.

Медицински стандарт "Нуклеарна медицина", Наредба № 11 за утвърждаване на - 56/10; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2014 г. за утвърждаване на - 106/97.

Медицински стандарт "Педиатрия", Наредба № 3 за утвърждаване на - 15/23.

Медицински стандарт "Ревматология", Наредба № 15 за утвърждаване на - 66/66.

Медицински стандарт "Урология", Наредба № 4 от 2013 г. за утвърждаване на - 2/100.

Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, ПМС № 59 за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на -, приет с ПМС № 58 на Министерския съвет от 2010 г. 25/18.

Международна статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето - десета ревизия, Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на - 106/96.

Международно сътрудничество за развитие, ПМС № 371 за допълнение на ПМС № 234 на Министерския съвет от 2011 г. за политиката на Република България на участие в - 97/28.

Меморандум, - за сътрудничество в областта на европейската и евроатлантическата интеграция между правителството на Република България и правителството на Черна гора 16/23; - в областта на европейската интеграция и в рамките на Комисията НАТО - Украйна между Министерството на външните работи на Република България и Министерството на външните работи на Украйна 32/14; - във връзка с участието в Европейски експертен център за публично-частно партньорство (Еuropian РРР ехреrtise сеntre - ЕРЕС) между Европейската инвестиционна банка, Комисията на европейските общности, Федералното министерство на финансите на Република Австрия, Федералното министерство на транспорта, строителството и градските въпроси на Федерална република Германия, Експертния център по публично-частно партньорство на Фламандското правителство, Министерството на икономиката, индустрията и заетостта на Френската република, Парпублика С.А. Португалия, Датските власти за предприятия и строителство, "Малтийска компания за управление на инвестициите" - ООД, Министерството на икономиката и финансите на Република Гърция, Министерството на финансите на Република България, Министерството на финансите на Република Финландия, Министерството на финансите на Република Ирландия, Министерството на финансите на Република Латвия, Министерството на финансите на Република Литва, Министерството на финансите на Кралство Нидерландия, Министерството на икономиката на Република Полша, Министерството на финансите на Република Словения, Министерството на финансите на Словашката република, Бюрото за планиране на Република Кипър, правителството на Уелс и Техническото звено за проектно финансиране към Министерския съвет на Италианската република 32/16; - между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на вътрешните работи на Република Сърбия за сътрудничество в областта на вътрешноведомствения контрол 36/21.

Меморандум за разбирателство, - между Министерството на културата на Република България и Министерството на културата на Китайската народна република относно взаимно създаване на културни центрове 14/21; - между министъра на националната отбрана на Република Полша, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Чешката република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Словашката република и Щаба на Върховния командващ на Съюзното командване на НАТО по трансформацията относно функционалните им отношения, касаещи Военнополицейския център за усъвършенстване на НАТО (Функционален меморандум на Военнополицейския център за усъвършенстване на НАТО) 17/34; - между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно финансирана от Съединените американски щати техническа помощ 18/97; - между Министерството на отбраната на Република България и министъра на отбраната на Кралство Белгия за сътрудничество в областта на отбраната и военните отношения 21/14; - между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Република Латвия за сътрудничество в областта на отбраната 51/9; - за икономическо сътрудничество между Министерството на икономиката и енергетиката на Република България и Комисията за развитие и реформи на провинция Анхуей, Китайска народна република 69/9; - между Министерството на здравеопазването на Република България и Световната здравна организация, чрез своя Регионален офис за Европа, за изпълнението на Програма BG07 "Инициативи за обществено здраве", финансирана от Норвежкия финансов механизъм и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009/2014 г. 81/28; - между правителството на Република България и правителството на Румъния относно извършване на проучвания за изграждане на нови мостови съоръжения на река Дунав 94/51; - по отношение сътрудничеството в областта на селското стопанство между Министерството на земеделието и храните на Република България и Министерството на селското стопанство на Азербайджанската република 105/38.

Мерки срещу изпирането на пари, ПМС № 378 за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за -, приет с ПМС № 201 на Министерския съвет от 2006 г. 101/7.

Месечно възнаграждение, ПМС № 214 за определяне размера на - на държавните служители - стажанти по Закона за Министерството на вътрешните работи 63/3.

Местно самоуправление и местна администрация, Закон за изменение и допълнение на Закона за - 1/19.

Минимална работна заплата, ПМС № 419 за определяне на нови размери на - за страната 105/37.

Министерски съвет, ПМС № 147 за изменение на Устройствения правилник на - и на неговата администрация, приет с ПМС № 229 на Министерския съвет от 2009 г. 49/24; ПМС № 190 за изменение и допълнение на Устройствения правилник на - и на неговата администрация, приет с ПМС № 229 на - от 2009 г. 58/35; ПМС № 244 за изменение и допълнение на Устройствения правилник на - и на неговата администрация, приет с ПМС № 229 на - от 2009 г. 67/33; ПМС № 368 за изменение и допълнение на Устройствения правилник на - и на неговата администрация, приет с ПМС № 229 на - от 2009 г. 94/49; ПМС № 445 за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на - за 2014 г. 107/107.

Министерство на външните работи, ПМС № 7 за увеличаване разходите по бюджета на - за 2014 г. 9/7; ПМС № 227 за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на - за 2014 г. 63/10; ПМС № 391 за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на - за 2014 г. 102/41.

Министерство на вътрешните работи, ПМС № 13 за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на - за 2014 г. 11/4; Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № М-3 от 2011 г. за взаимодействие между Министерството на отбраната и - 14/38; ПМС № 90 за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на - за 2014 г. 36/16; Закон за - 53/2; ПМС № 207 за приемане на Правилник за устройството и дейността на - 60/5; Наредба № 8121з-310 за преназначаване на държавните служители в - 60/48; Наредба № 8121з-311 за реда за прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители в - 60/51; Наредба № 8121з-344 за назначаване на държавна служба в - 64/62; Наредба № 8121з-347 за условията и реда за награждаване на служителите на - 67/37; Инструкция № 8121з-464 за реда и условията за извършване на проверки по чл. 81, ал. 1 и 2 и чл. 83, ал. 1 от Закона за - от полицейските органи 74/47; Инструкция № 8121з-582 за определяне вида, условията и реда за издаване, ползване, подмяна, отчет, съхранение и унищожаване на служебните карти, други карти и пропуски в - 82/21; Наредба № 8121з-617 за изискванията към извънщатните сътрудници на -, реда за вписването им, техните функции и ред за координация и ръководство на дейността им 84/9; Наредба № 8121з-648 за реда за употреба на помощни средства от органите на - 84/12; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-310 от 2014 г. за преназначаване на държавните служители в - 87/16; Инструкция за отменяне на Инструкция № Iз-1863 от 2009 г. за реда за издаване на удостоверителни документи за досъдебни производства в - 87/16; Наредба за изменение на Наредба № 8121з-310 от 2014 г. за преназначаване на държавните служители в - 104/21; ПМС № 431 за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики и бюджетни програми по бюджета на - за 2014 г. 106/28.

Министерство на енергетиката, ПМС № 447 за приемане на Устройствени правилници на Министерството на икономиката, на - и на Министерството на туризма 108/2.

Министерство на здравеопазването, ПМС № 302 за изменение и допълнение на Устройствения правилник на -, приет с ПМС № 149 на Министерския съвет от 2013 г. 81/17; ПМС № 442 за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на - за 2014 г. 107/106.

Министерство на земеделието и храните, ПМС № 394 за изменение и допълнение на Устройствения правилник на -, приет с ПМС № 188 на Министерския съвет от 2013 г. 103/5.

Министерство на инвестиционното проектиране, ПМС № 342 за одобряване на промени на утвърдените разходи по области на политики и по други бюджетни програми по бюджета на - за 2014 г. 92/23; ПМС № 389 за определяне на ликвидационна комисия за извършване на ликвидацията на закритото - 102/40.

Министерство на икономиката, ПМС № 447 за приемане на Устройствени правилници на -, на Министерството на енергетиката и на Министерството на туризма 108/2.

Министерство на икономиката и енергетиката, ПМС № 319 за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на - за 2014 г. 84/8.

Министерство на културата, ПМС № 360 за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на - за 2014 г. 94/8; ПМС № 422 за приемане на Устройствен правилник на - 106/8.

Министерство на младежта и спорта, ПМС № 385 за изменение и допълнение на Устройствения правилник на -, приет с ПМС № 142 на Министерския съвет от 2013 г. 102/7.

Министерство на образованието и науката, ПМС № 140 за одобряване на промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на - за 2014 г. 49/13; ПМС № 365 за изменение на Устройствения правилник на -, приет с ПМС № 11 на Министерския съвет от 2010 г. 94/39.

Министерство на околната среда и водите, ПМС № 397 за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на - за 2014 г. 103/18.

Министерство на отбраната, ПМС № 5 за приемане на Устройствен правилник на - 8/90; Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № М-3 от 2011 г. за взаимодействие между - и Министерството на вътрешните работи 14/38; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2011 г. за условията и реда за материално подпомагане в -, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия 44/39; ПМС № 307 за одобряване на промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на - за 2014 г. 82/12; ПМС № 382 за одобряване промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на - за 2014 г. 102/4; ПМС № 430 за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на - за 2014 г. 106/27.

Министерство на правосъдието, ПМС № 401 за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на - за 2014 г. 103/24; ПМС № 424 за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на - за 2014 г. 106/25.

Министерство на регионалното развитие, ПМС № 163 за одобряване на промени на утвърдените разходи по области на политики и по други бюджетни програми по бюджета на - за 2014 г. 52/12.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, ПМС № 388 за приемане на Устройствен правилник на - 102/11.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ПМС № 199 за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на - за 2014 г. 59/18; ПМС № 428 за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на - за 2014 г. 106/26.

Министерство на труда и социалната политика, ПМС № 418 за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на - за 2014 г. 105/37.

Министерство на туризма, ПМС № 447 за приемане на Устройствени правилници на Министерството на икономиката, на Министерството на енергетиката и на - 108/2.

Министерство на финансите, ПМС № 376 за изменение и допълнение на Устройствения правилник на -, приет с ПМС № 249 на Министерския съвет от 2009 г. 100/4; ПМС № 404 за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на - за 2014 г. 103/26; ПМС № 444 за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на - за 2014 г. 107/107.

Митнически органи, Наредба № H-1 за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от - върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки 8/142.

Младежки дейности, Наредба № 4 за условията и реда за финансово подпомагане на - 62/16.

Морски лица, Наредба № Н-11 за определяне на изискванията за здравословна годност на - в Република България 41/51; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на - в Република България 84/15.

Моторни превозни средства, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на - и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение 31/27; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на - и реда за провеждане на проверочните изпити 31/35; Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 3 от 2008 г. за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на - 31/51; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-157 от 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на -, отчета на водачите и тяхната дисциплина 35/17; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на - и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства 45/15; Наредба за отменяне на Наредба № I-167 от 2002 г. за условията и реда за взаимодействие между контролните органи на Министерството на вътрешните работи, застрахователните компании и Агенцията за застрахователен надзор при настъпване на застрахователни събития, свързани с - 69/10; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови - от категория L 72/28; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 125 от 2005 г. за одобряване типа на нови - от категория L по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация 72/29; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 130 от 2005 г. за одобряване типа на определени компоненти за нови - от категория L и одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение на определени характеристики 72/39; Наредба № 49 за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на - 90/62.


Н

Наводнения, Инструкция № 8121з-915 за условията и реда за осъществяване на оперативна защита при - 101/58.

Надзор на консолидирана основа, Наредба за отменяне на Наредба № 12 от 2007 г. за - 40/67.

Наказания и задържане под стража, Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на - 20/19.

Наказателно производство, Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с - 21/1.

Наказателно-процесуален кодекс, Закон за изменение и допълнение на - 21/4.

Наркотични вещества, Наредба № 6 за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на - 35/18; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за намаляване на вредите от употребата на - 44/33.

Народна просвета, ПМС № 113 за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за - 43/2; Наредба за изменение на Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на - 63/52; Наредба за изменение на Наредба № 1 от 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на - 71/1; ПМС № 262 за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за - 74/7.

Народно събрание, Правилник за организацията и дейността на - 97/2.

Научноизследователски институт по криминалистика и криминология, Правилник за устройството и дейността на - 13/34; Правилник за устройството и дейността на - 82/13.

НАТО, ПМС № 24 за одобряване на допълнителни разходи за отбелязване през 2014 г. на 10-годишнината от членството на Република България в - 15/4.

Национален доверителен екофонд, ПМС № 301 за изменение и допълнение на Наредбата за устройството и дейността на -, приета с ПМС № 96 на Министерския съвет от 2004 г. 81/16.

Национален институт за недвижимо културно наследство, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2012 г. за създаването, съдържанието, поддържането, съхраняването и използването на Националния документален архив на - и научния архив на музеите 11/17.

Национален институт за помирение и арбитраж, Правилник за изменение на Правилника за устройството и дейността на - 39/9.

Национален институт на правосъдието, Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на - и на неговата администрация 79/11.

Национален литературен музей, Правилник за устройството и дейността на - 79/9.

Национален музей на българското изобразително изкуство, Правилник за устройството и дейността на - 44/30.

Национален номерационен план, Решение № 189 за изменение на - 42/56.

Национален осигурителен институт, Правилник за организацията и дейността на - 8/182; Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на - 87/16.

Национален план за инвестиции за периода 2013/2020 г., ПМС № 75 за приемане на Наредба за организацията и контрола по изпълнението на - 31/19.

Национален рамков договор, - за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2014 г. 3/24; - за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2014 г. 3/67; Договор за изменение и допълнение на - за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2014 г. 41/4.

Национален съвет по демографска политика към Министерския съвет, ПМС № 138 за създаване на - 48/7.

Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции, ПМС № 250 за преобразуване на Националния комитет по профилактика на синдрома на придобитата имунна недостатъчност и полово предавани болести в - 70/2.

Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет, ПМС № 108 за изменение на ПМС № 313 на Министерския съвет от 2004 г. за създаване на - 42/15.

Национален контратерористичен център, ПМС № 191 за създаване на - 59/5.

Национален фонд "Култура", Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2007 г. за условията и реда на провеждане на конкурси за предоставяне на средства от - 40/42.

Национален център "Европейски младежки програми и инициативи", ПМС № 150 за закриване на - към министъра на младежта и спорта 50/13.

Национален център по обществено здраве и анализи, Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на - 66/19.

Национална здравноосигурителна каса, Договор № РД-НС-01-4 от 2013 г. за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2014 г. между - и Българския лекарски съюз 3/83; Договор № РД-НС-01-5 от 2013 г. за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2014 г. между - и Българския зъболекарски съюз 3/103; Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на - за 2014 г. 67/2; 98/13; Закон за бюджета на - за 2015 г. 107/3.

Национална млечна квота, Наредба за изменение на Наредба № 23 от 2007 г. за управление на - 46/8; ПМС № 142 за изменение и допълнение на Наредбата за реда за плащане на вноската при превишение на -, приета с ПМС № 187 на Министерския съвет от 2008 г. 49/15.

Национална програма по пчеларство за периода 2014/2016 г., Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2013 г. за условията и реда за прилагане на мерките от - 89/38.

Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014/2018 г., Наредба № 2 за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по - 34/26; Наредба за изменение на Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по - 60/52; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по - 89/45.

Национална разузнавателна служба, Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № Я-966 от 2010 г. за военната служба в - 87/17.

Национална сигурност, ПМС № 439 за допълнение на ПМС № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за - 107/104.

Национална Шенгенска информационна система, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2727 от 2010 г. за организацията и функционирането на - на Република България 37/75.

Национални музеи, ПМС № 440 за преобразуване на - 107/105.

Национални програми за развитие на средното образование за 2014 г., ПМС № 205 за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по -, одобрени с Решение № 221 на Министерския съвет от 2014 г. 61/89.

Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, Правилник за дейността на - и неговата администрация 13/74.

Национално бюро за правна помощ, ПМС № 324 за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на -, приет с ПМС № 4 на Министерския съвет от 2006 г. 86/7.

Негеографски номера, Решение № 722 за изменение и допълнение на Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на - при промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга 100/52.

Незаконни строежи, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на - или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол 20/31.

Нефт и нефтопродукти, Наредба № 1 за проверките, извършвани от Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" по Закона за запасите от - 69/33.

Номера, адреси и имена, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на - 28/50.

Нормативни актове на Министерския съвет, ПМС № 39; за допълнение на - 21/4; ПМС № 56; ПМС № 189; ПМС № 193; ПМС № 168; ПМС № 325; за изменение на - 24/31; 77/56; 77/59; 55/2; 86/7. ПМС № 9; ПМС № 12; ПМС № 21; ПМС № 58; ПМС № 149; ПМС № 178; ПМС № 181; ПМС № 236; ПМС № 277; ПМС № 280; ПМС № 287; ПМС № 303; ПМС № 326; ПМС № 327; ПМС № 377; ПМС № 393; за изменение и допълнение на - 10/9; 10/13; 14/12; 27/45; 50/9; 55/10; 57/14; 66/10; 76/6; 76/10; 79/2; 81/22; 88/2; 88/13; 101/3; 102/42. ПМС № 91; за отменяне на - 38/4.

Нотариуси, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 36 от 1998 г. за условията и реда за провеждане на конкурсите за - 50/24.


О

Областни администрации, ПМС № 51 за изменение и допълнение на Устройствения правилник на -, приет с ПМС № 121 на Министерския съвет от 2000 г. 23/12.

Обменни бюра, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на - 36/31.

Обща програма "Солидарност и управление на миграционните потоци", ПМС № 352 за изменение и допълнение на Методологията за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от Структурните фондове, Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за рибарство и фондовете от -, приета с ПМС № 134 на Министерския съвет от 2010 г. 93/14.

Обществен ред при провеждане на мероприятия, Инструкция № 8121з-988 за осигуряване на - 106/48.

Обществени поръчки, Закон за изменение и допълнение на Закона за - 40/10; ПМС № 415 за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за -, приет с ПМС № 150 на Министерския съвет от 2006 г. 104/4.

Общини, ПМС № 117 за приемане на Наредба за условията, реда и критериите за предоставяне на средства на - в затруднено финансово състояние за 2014 г. 42/48.

Овце и кози, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 52 от 2006 г. за здравните изисквания към - при придвижването или транспортирането им между Република България и държавите - членки на Европейския съюз, за определяне на здравния статус на обектите, от които произхождат, и допълнителните гаранции за здравния статус на тези обекти 48/21.

Оперативни програми, ПМС № 119 за приемане на национални правила за допустимост на разходите по -, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, за финансовата рамка 2014/2020 г. 44/8.

Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство", Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1. "Безвъзмездна финансова помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности" по Приоритетна ос № 1 "Мерки за приспособяване на българския риболовен флот" от - на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007/2013 г. 11/17; Наредба за допълнение на Наредба № 7 от 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6. "Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" по Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" от - (2007/2013 г.) (ОПРСР) на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) на ЕС 11/17; Наредба за допълнение на Наредба № 6 от 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1. "Производствени инвестиции в аквакултурата" по Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" от - на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007/2013 г. 12/34; Наредба за допълнение на Наредба № 10 от 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3. "Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити лодкостоянки" от Приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" от - на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007/2013 г. 12/34; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.5. "Пилотни проекти" по Приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" от - на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007/2013 г. 34/58; Наредба за изменение на Наредба № 21 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1. "Безвъзмездна финансова помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности" по приоритетна ос № 1 "Мерки за приспособяване на българския риболовен флот" от - на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007/2013 г. 48/33; Наредба за изменение на Наредба № 15 от 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. "Развитие на рибарските области", подмярка 4.1.А. "Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи" по Приоритетна ос № 4 "Устойчиво развитие на рибарските области" от - на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007/2013 г. 96/3.

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007/2013 г., ПМС № 299 за изменение на ПМС № 103 на Министерския съвет от 2013 г. за предоставяне на допълнителна финансова помощ чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за осигуряване участието на собственици на самостоятелни жилищни обекти в многофамилни жилищни сгради, одобрени по проект BG161PO001-1.2.01-0001 "Енергийно обновяване на българските домове" по - 81/8.

Операции по издирване и спасяване, Инструкция № 8121з-955 за условията и реда за осъществяване на - 104/26.

Органи, тъкани и клетки, Наредба № 8 за условията и реда за внос, износ и обмен на - 41/29.

Оръжия, Закон за ратифициране на Договора за търговия с - 26/4.

Осигурителни вноски, ПМС № 28 за изменение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят -, приета с ПМС № 263 на Министерския съвет от 1999 г. 17/2; ПМС № 31 за изменение и допълнение на Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните - и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", приета с ПМС № 291 на Министерския съвет от 2005 г. 17/8.

Осигурителни каси, ПМС № 29 за изменение на Наредбата за -, приета с ПМС № 89 на Министерския съвет от 2001 г. 17/2.

Основен пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на - 95/20; 106/96.

Осиновяване, Наредба № 2 за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно - и за осъществяване и прекратяване на дейността на акредитираните организации 91/15; Наредба № 3 за условията и реда за водене на регистрите при международно - и даване на съгласие от министъра на правосъдието 91/25.

Отпадъци, ПМС № 310 от 2013 г. за отменяне на ПМС № 207 на Министерския съвет от 2010 г. за определяне на размера и реда за отчисленията по чл. 71е от Закона за управление на - 2/30; Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по -, както и реда за водене на публични регистри 51/18; ПМС № 195 за приемане на Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на - 59/8; Наредба № 2 за класификация на - 66/154.

Официална сортова листа на Република България, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от - 34/69.


П

Парникови газове, ПМС № 261 за приемане на Наредба за реда и начина за организиране на националните инвентаризации на емисиите на вредни вещества и - в атмосферата 74/2; ПМС № 265 за приемане на Наредба за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на - от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в Европейската схема на търговия с емисии 74/13; ПМС № 266 за приемане на Наредба за реда и начина на администриране на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на - 74/24.

Патентно ведомство, Устройствен правилник на - 9/14; 76/13.

Патрулно-постова дейност, Инструкция № 8121з-929 за - 102/51.

Пенсии, ПМС № 47 за изменение и допълнение на Наредбата за - и осигурителния стаж, приета с ПМС № 30 на Министерския съвет от 2000 г. 23/7; ПМС № 60 за одобряване на допълнителен трансфер за изплащане на еднократна добавка към - за април 2014 г. 25/20.

Пенсионно осигуряване, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 33 от 2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително - 67/50.

Пенсиониране, Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 13 от 2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при - 62/22.

Педагогически персонал, Наредба № 1 за условията и реда за възстановяване на част от транспортните разходи на - в детските градини, училищата и обслужващите звена 46/11.

План за овладяване на кризисната ситуация, възникнала вследствие на засиления миграционен натиск към територията на Република България, ПМС № 37 за одобряване на допълнителни разходи за изпълнение на дейности, свързани с инициативите за 2014 г. по - 18/11.

Платежни системи, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на - 27/105.

Подводна дейност, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-7 от 2008 г. за извършване на водолазна и друга - 14/27.

Полети, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 1999 г. за правилата за - 80/6.

Политики/бюджетни програми, ПМС № 203 за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на - по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г. 61/88; ПМС № 221 за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на - по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г. 63/6.

Полихлорирани бифенили, ПМС № 231 за отменяне на Наредбата за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо -, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи -, приета с ПМС № 50 на Министерския съвет от 2006 г. 63/16; Наредба № 3 за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо -, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи - 70/19.

Полицейска регистрация, ПМС № 336 за приемане на Наредба за реда за извършване и снемане на - 90/3; Наредба за отменяне на Наредба № Iз-701 от 2011 г. за реда за извършване на - 92/68.

Пожар, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при - 69/10; 89/29.

Пожари, бедствия и извънредни ситуации, Инструкция № 8121з-953 за условията и реда за осъществяване на химическа, биологическа и радиационна защита при - 104/21.

Пожарна безопасност, ПМС № 246 за определяне на критерии, при наличието на които в обекти на територията на Република България е задължително създаването на звена за - 69/3; Наредба № 8121з-531 за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на - на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с -, от търговци и контрола върху тях 78/12; Наредба № 8121з-647 за правилата и нормите за - при експлоатация на обектите 89/4; Наредба № 8121з-758 за осъществяване на превантивна дейност от органите за - и защита на населението на Министерството на вътрешните работи 90/21; Наредба за изменение на Наредба № 8121з-531 от 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на - на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с -, от търговци и контрола върху тях 101/13; Наредба № 8121з-968 за правилата и нормите за - при извършване на дейности в земеделските земи 105/39.

Порционни пари, Наредба № 8121з-995 за условията и реда за предоставяне на - на служителите на Министерството на вътрешните работи 106/38.

Посадъчен материал, Наредба за изменение на Наредба № 19 от 2004 г. за производство и търговия на - от зеленчукови култури 18/102.

Посевен материал, Наредба за изменение на Наредба № 96 от 2006 г. за търговия на - от зеленчукови култури на пазара на Европейския съюз 18/102.

Посредническа дейност по наемане на работа, ПМС № 304 за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на -, приета с ПМС № 107 на Министерския съвет от 2003 г. 82/2.

Потребители, Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на - 61/3.

Потребителски кредит, Закон за изменение и допълнение на Закона за - 35/2.

Правилник за вписванията, ПМС № 230 за изменение и допълнение на -, одобрен с ПМС № 1486 на Министерския съвет от 1951 г. 63/11; ПМС № 345 за изменение и допълнение на -, одобрен с ПМС № 1486 на Министерския съвет от 1951 г. 92/50.

Превозни средства, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни - и индивидуално одобряване на пътни -, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство 31/39; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните - 73/11.

Предоставяне на финансова или материална помощ, Наредба № Н-12 за условията и реда за - и за предоставяне на помещения във военните клубове или в сгради в управление на Министерството на отбраната или структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната 61/115.

Предоставяне на финансови средства, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-1117 от 2010 г. за условията и реда за - на представителните сдружения на потребителите от държавата 96/3.

Преносни и разпределителни газопроводи, ПМС № 115 за допълнение на Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на - и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, приета с ПМС № 171 на Министерския съвет от 2004 г. 43/5.

Преференциален данъчен режим, Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с - , свързаните с тях лица и техните действителни собственици 1/15.

Природен газ, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на - 30/54.

Природен парк "Беласица", Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на - 77/3.

Природен парк "Българка", Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на - 77/5.

Природен парк "Витоша", Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на - 77/8.

Природен парк "Врачански Балкан", Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на - 77/11.

Природен парк "Златни пясъци", Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на - 77/13.

Природен парк "Персина", Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на - 77/16.

Природен парк "Рилски манастир", Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на - 77/19.

Природен парк "Русенски Лом", Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на - 77/22.

Природен парк "Сините камъни", Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на - 77/24.

Природен парк "Странджа", Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на - 77/27.

Природен парк "Шуменско плато", Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на - 77/30.

Пристанища, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 19 от 2004 г. за регистрация на - на Република България 26/68; Наредба № 10 за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на - за обществен транспорт 32/26; ПМС № 95 за изменение и допълнение на Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в - на Република България, обслужващи кораби от международно плаване, приета с ПМС № 186 на Министерския съвет от 2012 г. 37/44.

Пристанищни оператори, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2004 г. за регистрация на - в Република България 15/35.

Програма, - за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за периода 2012 - 2014 г. 1/53; - за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на науката, образованието и спорта на Република Хърватия в областта на науката и образованието за периода от 2014 до 2017 г. 42/49.

Програма за развитие на селските райони за периода 2007/2013?г., Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2008 г. за организацията по предоставяне на финансова помощ за изпълнение на дейностите по линия на техническа помощ от - 16/89; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 "Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони" и мярка 212 "Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони" от - 24/19; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от - 24/20; 36/31; Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2011 г. за условията и реда за прилагане на мярка 213 "Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО - за земеделски земи" от - 59/79; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от - 61/111; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 421 "Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество" от - 62/14; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Обновяване и развитие на населените места" от - 63/49; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от - 72/19; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Разнообразяване към неземеделски дейности" от - 72/24; Наредба за допълнение на Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от - 89/38; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие" от - 95/24.

Прокуратура на Република България, Инструкция за изменение на Инструкция № И-3 от 2012 г. за организацията на взаимодействието между - и Военна полиция 13/77.

Противопожарен контрол, Наредба за изменение на Наредба № Із-1919 от 2011 г. за реда за осъществяване на държавен - 4/1.

Протокол, - за изменение на Споразумението за многостранните разплащания в преводни рубли и организацията на Международната банка за икономическо сътрудничество, както и на Устава на тази Банка 8/126; - за изменение на Споразумението за многостранните разплащания в преводни рубли и организацията на Международната банка за икономическо сътрудничество, както и на Устава на тази Банка 8/129; - между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Република Сърбия относно мерки за укрепване на доверието и сигурността, допълващи Виенския документ от 2011 г. 9/10; - между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия за прилагане на Споразумението между Европейската общност и Република Сърбия за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица 36/23; - между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на вътрешните работи на Чешката република за осъществяване на съвместни патрули за опазване на обществения ред и сигурност в курортите на територията на Република България по време на активния туристически сезон 59/77; - за изменение и допълнение на Меморандума за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, действащо като Национален партниращ орган, Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния, действащо като Управляващ орган, Министерството на публичните финанси на Румъния, действащо като Сертифициращ орган, и Одитния орган (асоцииран към румънската Сметна палата), действащ като Одитен орган, относно изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество България - Румъния 2007/2013 г. 73/6; - по повод загрижеността на ирландските граждани относно Договора от Лисабон 101/12.

Професионална квалификация, Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване на - 21/9; ПМС № 52 за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита - на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка, приета с ПМС № 74 на Министерския съвет от 2011 г. 24/10.

Професионални болести, ПМС № 48 за изменение и допълнение на Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на -, приета с ПМС № 168 на Министерския съвет от 2008 г. 23/10.

Професионални знания, умения и компетентности, Наредба № 2 за условията и реда за валидиране на - 96/6.

Професионално образование и обучение, Закон за изменение и допълнение на Закона за - 61/58.

Професионално обучение, Наредба № 8121з-346 за - на служителите от Министерството на вътрешните работи 66/149.

Профилактика и рехабилитация, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за - 23/19; 94/57.

Пътища, Закон за изменение и допълнение на Закона за - 16/2.

Пътно движение, Инструкция № 8121з-749 за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на - 90/28.


Р

Работно време, Наредба № 8121з-407 за реда за организацията и разпределянето на -, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното -, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в Министерството на вътрешните работи 69/10; Инструкция за отменяне на Инструкция № Із-2453 от 2012 г. за реда за разпределяне на - на държавните служители в Министерството на вътрешните работи, отчитането му и компенсиране на работата извън установеното - 69/20.

Работни места, Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на - 63/52.

Радиоактивни вещества, ПМС № 17 за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на превоз на -, приета с ПМС № 156 на Министерския съвет от 2005 г. 13/7.

Радио- и телевизионни програми, Решение № 712 относно преразглеждане наложените на предприятията задължения за пренос на - по § 3, ал. 1 и 7 ПЗРЗЕС 96/11.

Радиосъоръжения, Решение № 238 за изменение и допълнение на Правилата за осъществяване на електронни съобщения чрез -, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен 47/13; Решение № 240 за приемане на Списък на -, използващи хармонизирани в рамките на Европейския съюз радиочестотни ленти, и крайните електронни съобщителни устройства 48/40.

Разрешения, издавани от Българската народна банка по Закона за кредитните институции, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2006 г. за лицензите, одобренията и - 40/65.

Райони с абразионни и ерозионни процеси, Наредба № РД-02-20-1 за условията и реда за вписване и поддържане на регистър на свлачищните райони на територията на Република България, на - по Черноморското и Дунавското крайбрежие и мониторинга им 53/93.

Растения, Закон за защита на - 61/22.

Ратифициране, Закон за - Изменението на Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие 1/2; Закон за - на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно финансирана от Съединените американски щати техническа помощ 7/2; Закон за - на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията и на Протокола за изменение на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията 11/3; Закон за - на Договора за услуги за подпомагане изпълнението на проект между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие 11/4; Закон за - на Споразумението между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) относно присъединяването на Република България към Конвенцията за учредяването на Европейска организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) и свързаните ред и условия, на Конвенцията за учредяване на Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) и на Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) 30/2; Закон за - на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на националната отбрана на Република Гърция и министъра на националната отбрана на Република Полша относно изграждането, администрирането и функционирането на Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия, подписан на 28 август 2013 г. в Норфолк, Съединени американски щати 30/3; Закон за - на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за изменение на Приложение 4 от Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз 35/2; Закон за - на Договора за подписка между Република България и Ситигруп Глобал Маркетс Лимитед, Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си и Джей Пи Морган Секюритиз Пи Ел Си във връзка с емитирането на облигации на стойност до 1 493 000 000 евро (или до равностойността в щатски долари), емитирани на един или повече траншове, подписан на 21 май 2014 г., Договора за фискално агентство между Република България в качеството на емитент и Дъ Банк Ъв Ню Йорк Мелън в качеството на фискален агент и платежен агент и Дъ Банк Ъв Ню Йорк Мелън (Люксембург) С.А. в качеството на регистратор и агент по прехвърлянето относно емитирането на облигации на стойност до 1 493 000 000 евро (или до равностойността в щатски долари), емитирани на един или повече траншове, подписан на 21 май 2014 г., и на Акта за поемане на задължения относно издаването на облигации на стойност до 1 493 000 000 евро (или до равностойността в щатски долари), емитирани на един или повече траншове, подписан на 21 май 2014 г. 49/12; Закон за - на Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, подписано на 26 юни 2012 г. в Брюксел 59/3; Закон за - на Протокола за изменение и допълнение на Меморандума за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, действащо като Национален партниращ орган, Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния, действащо като Управляващ орган, Министерството на публичните финанси на Румъния, действащо като Сертифициращ орган, и Одитния орган (асоцииран към румънската Сметна палата), действащ като Одитен орган, относно изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество България - Румъния 2007/2013 г. 59/3; Закон за - на Изменение на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция "Пътна инфраструктура" и Международната банка за възстановяване и развитие от 25 октомври 2012 г. 59/4; Закон за - на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между Министерството на земеделието и храните на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие 59/4; Закон за - на актовете на ХХV конгрес на Всемирния пощенски съюз 59/5; Закон за - на Споразумението за създаване на Център за високи постижения в областта на финансите 62/2; Закон за - на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при засилване функциите и изграждане на капацитет в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и постигане на оптимизация на разходите за постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води между Министерството на регионалното развитие и Международната банка за възстановяване и развитие 62/3; Закон за - на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на здравеопазването на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие 62/3; Закон за - на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна 66/2; Закон за - на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна 66/3; Закон за - на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна 66/3; Закон за - на Споразумението за изменение № 1 към Финансово споразумение от 29 юли 2010 г. между правителството на Република България, представлявано от министъра на регионалното развитие, и Европейската инвестиционна банка 66/3; Закон за - на Конвенцията за основаване на Европейски университетски институт, подписана във Флоренция на 19 април 1972 г., изменена с Конвенцията за ревизия от 18 юни 1992 г. 96/2; Закон за - на Изменение на Заемното споразумение "Проект за развитие на общинската инфраструктура" между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие 100/2; Закон за - на Изменение № 2 към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция "Пътна инфраструктура" и Международната банка за възстановяване и развитие 100/2; Закон за - на Изменение на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и изпълнение на Стратегия за водоснабдяване и канализация между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие 100/3; Закон за - на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България - съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014 - 2020 г. (СПЗ)") 103/3; Закон за - на Договора за заем между Република България и ЕЙЧ ЕС БИ СИ БАНК ПИ ЕЛ СИ, СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ, СИТИБАНК, ЕН ЕЙ (клон Лондон) и "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД - в ролята на регистратори и упълномощени водещи организатори, и "УНИКРЕДИТ БАНК" АГ (клон Лондон) - в ролята на агент 103/3; Закон за - на Споразумението между Министерството на икономиката на Република България и Федералното министерство на икономиката и енергетиката на Федерална република Германия за решаване по взаимно съгласие на щетата по казуса "Цемеко" ООД - София, България, и на Споразумението между Министерството на икономиката на Република България и "Klosters Beteiligungsgesellschaft mbH" - Кемпен, Германия 107/2.

Регионални здравни инспекции, Правилник за изменение на Устройствения правилник на - 68/21.

Регионални инспекторати по образованието, Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на - 32/21; 93/30; Правилник за изменение на Правилника за устройството и дейността на - 55/13.

Регионално сътрудничество, ПМС № 102 за координация по въпросите на - 40/37.

Регистрирани одитори, Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за публичен надзор над - 15/8.

Регистър на музеите, Наредба № Н-3 за водене на - и за обстоятелствата, подлежащи на вписване в него 28/39.

Редки заболявания, Наредба № 16 за условията и реда за регистриране на - и за експертните центрове и референтните мрежи за - 67/41.

Рибарството и аквакултури, Закон за изменение на Закона за - 107/2.

Рискове в банките, Наредба № 7 за организацията и управлението на - 40/49.

Рискови експозиции на банките, Наредба за отменяне на Наредба № 9 от 2008 г. за оценка и класификация на - и за установяване на специфични провизии за кредитен риск 40/67.

Родопски драматичен театър "Николай Хайтов", ПМС № 45 за преобразуване на държавни културни институти и създаване на - 23/6.


С

Самоосигуряващи се лица, ПМС № 33 за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на -, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с ПМС № 30 на Министерския съвет от 2000 г. 17/9.

Свлачищни райони, Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-1 от 2014 г. за условията и реда за вписване и поддържане на регистъра на - на територията на Република България, на районите с абразионни и ерозионни процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие и мониторинга им 102/51.

Селскостопанска академия, ПМС № 91 за изменение на Устройствения правилник на -, приет с ПМС № 226 на Министерския съвет от 2008 г. 36/17.

Служба на военния аташе към дипломатическите представителства на Република България, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-13 от 2012 г. за подбор на военнослужещи и цивилни служители за назначаване на длъжности в - 48/37.

Сметна палата, Закон за - 35/5.

Собственост, Закон за изменение и допълнение на Закона за - 107/3.

Сокове от плодове, ПМС № 384 за допълнение на Наредбата за изискванията към - и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека, приета с ПМС № 219 на Министерския съвет от 2002 г. 102/7.

Социална пенсия за старост, ПМС № 153 за определяне на нов размер на - 50/17.

Специални разузнавателни средства, Закон за изменение на Закона за - 107/3.

Социално осигуряване, Закон за изменение и допълнение на Кодекса за - 1/2.

Социално подпомагане, ПМС № 170 за изменение на Правилника за прилагане на Закона за -, приет с ПМС № 243 на Министерския съвет от 1998 г. 55/6.

Специалност "Кинезитерапия", Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2006 г. за професионалната компетентност на лицата, завършили висше образование по - 37/76; ПМС № 143 за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по - за образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър" от професионално направление "Обществено здраве" 49/15.

Специалност "обща медицина", Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2008 г. за придобиване на - от общопрактикуващите лекари 68/96.

Спешна медицинска помощ, Наредба за изменение на Наредба № 25 от 1999 г. за оказване на - 18/100.

Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, ПМС № 354 за допълнение на ПМС № 216 на Министерския съвет от 2014 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната, и -, които подлежат на контрол при внос 94/5.

Спогодба, - между Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на Република България и Държавния комитет по стандартизация на Република Беларус за обмен на информация и сътрудничество в областта на оценяване на съответствието 15/7; - за социална сигурност между Република България и Канада 39/2; Административна - между правителството на Република България и правителството на Канада за прилагане на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада 39/8; - между правителството на Република България и правителството на Китайската народна република за морски транспорт 41/44; - между правителството на Република България и правителството на Алжирската демократична и народна република за морско търговско корабоплаване 63/25; - между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за Немското училище София 102/43.

Споразумение, - за многостранните разплащания в преводни рубли и организацията на Международната банка за икономическо сътрудничество 8/117; - за основаването на Международна инвестиционна банка 8/131; - между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Република Гърция относно сътрудничество във военната област 9/8; - между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за сътрудничество в областта на информационните технологии, електронните съобщения и пощенските услуги 9/12; - между правителството на Република България и Секретариата на инициативата ЕВРИКА 10/14; - между Република България и Организацията за забрана на химическите оръжия относно привилегиите и имунитетите на Организацията 11/12; - между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за откриване на нов граничен контролно-пропускателен пункт и пътна връзка между двете държави, свързваща град Златоград в Република България и град Ксанти в Република Гърция 32/13; Изменение на - за учредяване на Черноморска банка за търговия и развитие, прието с Решение № 131 на Съвета на управителите на Банката от 19 юни 2011 г. 34/23; - между Агенцията за ядрено регулиране на Република България и Федералната служба по екологичен, технологичен и атомен надзор на Руската федерация за сътрудничество в областта на регулирането на ядрената и радиационната безопасност при използването на атомна енергия за мирни цели 41/48; - за административно сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Френската република за борба срещу недекларираната заетост, с оглед спазване на социалните права, в случай на трансгранично движение на работници и услуги 50/20; - за сътрудничество между Министерството на финансите на Република България и Министерството на финансите на Република Азербайджан 50/22; - между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука 63/29; Двугодишно - за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация 2014/2015 г. 64/52; - за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между Министерството на земеделието и храните на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие 68/2; - за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на здравеопазването на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие 70/5; - за изменение № 1 към Финансово споразумение от 29 юли 2010 г. между правителството на Република България, представлявано от министъра на регионалното развитие, и Европейската инвестиционна банка 73/3; - между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Държавата Израел за военно сътрудничество във връзка с провеждане на военни тренировки и учения 83/7; Техническо - относно дипломатически разрешения за прелитане и кацане на военнотранспортни самолети през въздушните пространства или на териториите на държавите - участнички в програмата "Европейски флот за въздушен транспорт" 83/11; - за изменение на - за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на здравеопазването на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие 91/14; - между Министерството на околната среда и водите на Република България и Министерството на околната среда и опазването на природните ресурси на Грузия за сътрудничество в областта на опазването на околната среда 95/18; - за сътрудничество в областта на младежта и спорта между Министерството на младежта и спорта на Република България и Министерството на младежта и спорта на Румъния 106/36.

Спортни дейности, Наредба № 1 за финансово подпомагане на - 40/42.

Спортни обекти, Наредба № 2 за финансово подпомагане на строителството и ремонта на - и съоръжения 40/45.

Спортно-педагогически кадри, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 25 октомври 2011 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на - 38/5.

Средищни училища, ПМС № 343 за изменение и допълнение на ПМС № 84 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списък на - в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на - и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от - 92/23.

Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор, ПМС № 71 за утвърждаване на - 31/6.

Стипендии, ПМС № 46 за допълнение на ПМС № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на - на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации 23/7.

Строителни конструкции, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране на - на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на - 104/30.

Студентски стажове, ПМС № 189 за приемане на Наредба за - в държавната администрация 58/29.

Схеми за национални доплащания, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за - и за специфично подпомагане 22/34.

Суровини и храни от животински произход, Наредба № 4 за специфичните изисквания към производството на - в кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара 60/59.

Съвет за административна реформа, ПМС № 27 за изменение и допълнение на ПМС № 192 на Министерския съвет от 2009 г. за създаване на - 16/3; ПМС № 379 за изменение и допълнение на ПМС № 192 на Министерския съвет от 2009 г. за създаване на - 101/7.

Съвет за електронно управление, ПМС № 148 за изменение и допълнение на ПМС № 268 на Министерския съвет от 2011 г. за създаване на - при Министерския съвет 50/8; ПМС № 309 за изменение и допълнение на ПМС № 268 на Министерския съвет от 2011 г. за създаване на - 84/2; ПМС № 400 за изменение и допълнение на ПМС № 268 на Министерския съвет от 2011 г. за създаване на - 103/22.

Съвет за развитие при Министерския съвет, ПМС № 294 за изменение и допълнение на ПМС № 110 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на - 80/4.

Съвет по децентрализация на държавното управление, ПМС № 133 за изменение и допълнение на ПМС № 157 на Министерския съвет от 2013 г. за създаване на - 47/3.

Съвет по животновъдство, Правилник за организацията, дейността и финансирането на - 56/7.

Съвет по международно осиновяване, Правилник за дейността на - 91/14.

Съвет по сигурността при Министерския съвет, ПМС № 257 за изменение и допълнение на Правилника за функциите, задачите и организацията на работа на -, приет с ПМС № 216 на Министерския съвет от 1998 г. 72/16; ПМС № 300 за изменение и допълнение на Правилника за функциите, задачите и организацията на работа на -, приет с ПМС № 216 на Министерския съвет от 1998 г. 81/15.

Съд на Европейския съюз, ПМС № 312 за изменение и допълнение на ПМС № 214 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на процедура за провеждане на избор на кандидат за съдия в - и в Общия съд 84/4.

Съдебни преводачи, Наредба № Н-1 за - 43/14.

Съоръжения под налягане, ПМС № 146 за изменение и допълнение на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на -, приета с ПМС № 164 на Министерския съвет от 2008 г. 49/21.

Съоръжения с повишена опасност, Правилник за организацията, задачите и функциите на специализиран орган на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за технически надзор на - 42/52.

Съпровождане на лица, спрямо които е наложена мярка за административна принуда, Инструкция № 8121з-986 за организацията и реда за - 106/42.

Съпровождане на малолетни и непълнолетни лица, Инструкция № 8121з-1008 за организацията и реда за - от полицейските органи на Министерството на вътрешните работи 106/53.


Т

Такси, ПМС № 15 за изменение и допълнение на Тарифата за държавните -, събирани от Агенцията по вписванията, приета с ПМС № 243 на Министерския съвет от 2005 г. 13/5; ПМС № 35 за изменение и допълнение на Тарифата за -, които се събират по Закона за хазарта, приета с ПМС № 289 на Министерския съвет от 2012 г. 17/10; ПМС № 61 за изменение и допълнение на Тарифата за -, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения, приета с ПМС № 374 на Министерския съвет от 2011 г. 27/49; ПМС № 66 за допълнение на Методиката за изчисляване на инфраструктурните -, събирани от управителя на железопътната инфраструктура, приета с ПМС № 92 на Министерския съвет от 2012 г. 30/6; ПМС № 106 за допълнение на Наредбата за - за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с ПМС № 280 на Министерския съвет от 1998 г. 41/4; ПМС № 109 за утвърждаване на - за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2014/2015 г. 42/18; ПМС № 112 за изменение и допълнение на Тарифата за -, които се събират от Изпълнителната агенция по трансплантация по Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, Закона за здравето и Закона за лечебните заведения, приета с ПМС № 166 на Министерския съвет от 2011 г. 42/48; ПМС № 126 за изменение и допълнение на Тарифа № 5 за -, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, одобрена с ПМС № 81 на Министерския съвет от 2000 г. 45/4; ПМС № 159 за изменение на Методиката за изчисляване на инфраструктурните -, събирани от управителя на железопътната инфраструктура, приета с ПМС № 92 на Министерския съвет от 2012 г. 50/19; ПМС № 171 за изменение на Тарифата за -, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите, приета с ПМС № 133 на Министерския съвет от 2006 г. 55/6; ПМС № 196 за одобряване на Тарифа за -, които се събират за производствата по глава единадесета от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд 58/37; ПМС № 206 за изменение и допълнение на Тарифата за -, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приета с ПМС № 296 на Министерския съвет от 2007 г. 61/96; ПМС № 215 за допълнение на Тарифата за - и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители, приета с ПМС № 92 на Министерския съвет от 2006 г. 63/4; ПМС № 243 за изменение и допълнение на Наредбата за - за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с ПМС № 280 на Министерския съвет от 1998 г. 67/25; ПМС № 254 за изменение и допълнение на Тарифата за пристанищните -, събирани от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", приета с ПМС № 97 на Министерския съвет от 2007 г. 72/5; ПМС № 264 за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за -, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните -, одобрена с ПМС № 53 на Министерския съвет от 1998 г. 74/13; ПМС № 427 за изменение на Тарифата за държавните -, събирани от Агенцията по вписванията, приета с ПМС № 243 на Министерския съвет от 2005 г. 106/26.

Таксиметров превоз, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 1999 г. за - на пътници 67/49.

Тарифа, ПМС № 78 за приемане на -, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове 34/5; ПМС № 184 за приемане на - за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2014 г. 57/21; ПМС № 252 за приемане на -, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове при произвеждането на избори за народни представители през 2014 г. 72/2.

Териториално обслужване на населението, Инструкция № 8121з-823 за организация на дейността в Министерството на вътрешните работи по - 94/58.

Технически паспорти, Наредба за изменение на Наредба № 5 от 2006 г. за - на строежите 102/51.

Топлинна енергия, Наредба № 5 за регулиране на цените на - 10/34.

Трактори, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на безопасно стъкло и на механично теглително-прикачно устройство на нови - и за одобрение на типа на нови - по отношение на отделни компоненти и характеристики 23/13; Наредба за изменение на Наредба № 14 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с компресионно запалване и за одобрение на типа на нови - по отношение на емисиите на замърсители 94/52; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни -, техните ремаркета и сменяема прикачна техника 99/59.

Трансгранично здравно обслужване, Наредба № 5 за условията и реда за упражняване правата на пациентите при - 28/19; Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2014 г. за условията и реда за упражняване правата на пациентите при - 82/34.

Трансплантация на органи, тъкани и клетки, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2007 г. за утвърждаване на медицински стандарт за - 99/58.

Трудови злополуки, ПМС № 34 за изменение и допълнение на Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на -, приета с ПМС № 263 на Министерския съвет от 1999 г. 17/10.

Търговски регистър, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до - 25/20; 53/75.

Търговско дружество "Напоителни системи" - ЕАД, ПМС № 364 за приемане на Методика за определяне размера на несправедливата финансова тежест въз основа на нетните разходи, понесени от -, на което със закон е възложено задължението за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите на територията на цялата страна 94/13.


У

Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на - 30/58.

Университет по библиотекознание и информационни технологии - София, ПМС № 103 за откриване на Институт за изследване и развитие на лидерството в информационна среда в структурата на - 41/3.

Униформено облекло, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-1429 от 2011 г. за -, отличителните знаци и принадлежностите, свързани с изпълнението на служебните задължения на държавните служители в Министерството на вътрешните работи 4/1; Наредба за допълнение на Наредба № Iз-1429 от 2011 г. за -, отличителните знаци и принадлежностите, свързани с изпълнението на служебните задължения на държавните служители в Министерството на вътрешните работи 32/22.

Уранова суровина, ПМС № 303 от 2013 г. за изменение и допълнение на ПМС № 74 на Министерския съвет от 1998 г. за ликвидиране на последствията от добива и преработка на - 2/2; Наредба № 4 за реда и начина за предоставяне и отчитане на средствата за финансиране на дейностите по техническата ликвидация, по техническата и биологичната рекултивация и изпълнението на свързаните с това дейности по водовземане, пречистване, заустване и мониторинг на води, както и всякакъв друг вид мониторинг за ликвидиране на последствията от проучването, добива и преработката на - 39/10.

Устройствени схеми и планове, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на - 22/62.

Устройство на територията, Закон за изменение и допълнение на Закона за - 98/2.

Учебен предмет "Религия", Инструкция за изменение на Инструкция № 2 от 2003 г. за провеждане на обучението по - 106/99.

Учебници, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2003 г. за оценяване и одобряване на - и учебни помагала 51/17.

Учебни разписания, Наредба № 10 за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните - 54/9.

Ученици, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2008 г. за приемане на - в училищата по изкуствата 16/91; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2011 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на - в спортните училища 41/49; ПМС № 132 за изменение на ПМС № 186 на Министерския съвет от 2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за - от I до IV клас в държавните и общинските училища 47/3; ПМС № 177 за определяне на размера на еднократната целева помощ за -, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2014/2015 г. 54/9.

Училища, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 2008 г. за определяне броя на учениците в паралелка, делението на паралелките на групи и индивидуалното обучение в - по изкуствата и - по културата 28/50; ПМС № 72 за изменение и допълнение на ПМС № 334 на Министерския съвет от 2011 г. за българските неделни - в чужбина 32/5; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от - на чужди държави 44/34.

Училища, детски градини и обслужващи звена, Наредба за допълнение на Наредба № 7 от 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на - 86/18.


Ф

Физическо възпитание и спорт, Закон за изменение и допълнение на Закона за - 21/6; ПМС № 77 за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за -, приет с ПМС № 151 на Министерския съвет от 2003 г. 33/6; Закон за допълнение на Закона за - 66/4.

Финансов договор, Изменение № 2 на - между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България - Транзитни пътища V") 6/13.

Финансови институции, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2009 г. за - 44/39; 68/107.

Фискален контрол, Наредба № Н-2 за условията и реда за осъществяване на - върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове 10/26.

Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", ПМС № 80 за изменение и допълнение на Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за -, приета с ПМС № 291 на Министерския съвет от 2005 г. 34/14.

Фонд за компенсиране на инвеститорите, Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на - 40/39; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 от 2012 г. за реда и начина за изплащане на компенсации от - 40/41.

Фонд за органите на местното самоуправление в България "ФЛАГ" - ЕАД, ПМС № 197 за определяне на условията, критериите и реда за финансово подпомагане на общините през 2014 г. за достъпа им до финансиране от - 59/10.

Фонд "Научни изследвания", Правилник за изменение и допълнение на Правилника на - 47/8.

Фонд "Солидарност" на Европейския съюз, ПМС № 434 за определяне на органите и реда за управление и контрол на средствата от - 106/33.

Фуражи, Наредба № 1 за изискванията за производството и/или търговията с медикаментозни - и/или с междинни продукти за производството им 26/63.


Х

Хазарт, Закон за изменение и допълнение на Закона за - 1/3; 105/2; ПМС № 145 за изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за -, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки, приета с ПМС № 164 на Министерския съвет от 2013 г. 49/19.

Хазартни игри, Общи игрални условия и правила за организиране на - с игрални автомати 32/37; Общи изисквания към игралните зали, в които се организират - с игрални автомати 32/39; Общи правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на - с игрални автомати 32/40; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните - от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за - към сървър на Националната агенция за приходите 43/18.

Хора с увреждания, ПМС № 49 за изменение на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на - и критериите за представителност на организациите на - и на организациите за -, приет с ПМС № 346 на Министерския съвет от 2004 г. 23/11; Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на - 27/6; Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за - и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на - 54/15; ПМС № 169 за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на -, приет с ПМС № 343 на Министерския съвет от 2004 г. 55/3.

Храни, ПМС № 383 за приемане на Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на - 102/5; Наредба за отменяне на Наредба № 23 от 2001 г. за условията и изискванията за представяне на хранителната информация при етикетирането на - 106/96.

Храни за кърмачета, ПМС № 63 за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на - и преходните храни, приета с ПМС № 312 на Министерския съвет от 2007 г. 28/4.

Храни от животински произход, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и - 46/9.


Ц

Целева помощ за отопление, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на - 53/100; 63/58; Наредба за изменение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на - 91/44.

Целодневна организация на учебния ден, Инструкция № 1 за провеждане на - 93/31.

Ценни книжа, Наредба № 27 за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на - 27/101.

Централен орган за обществени поръчки, ПМС № 144 за изменение на ПМС № 112 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на - за нуждите на органи на изпълнителната власт 49/19.

Централно военно окръжие, Правилник за устройството и дейността на - 13/65.

Център за правоприлагане в Югоизточна Европа, Протокол относно привилегиите и имунитетите на - 97/29.

Център "Фонд за асистирана репродукция", ПМС № 20 за изменение и допълнение на ПМС № 25 на Министерския съвет от 2009 г. за създаване на - 13/33; Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на работа и дейността на - 13/41.


Ч

Частна охранителна дейност, Наредба за изменение на Наредба № Із-2895 от 2011 г. за реда, по който търговци по чл. 2, ал. 2, т. 2 от Закона за - удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за - 82/33.

Частни съдебни изпълнители, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за - 47/11.

Черноморско крайбрежие, Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на - 40/4.

Чужденци, ПМС № 209 за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за - в Република България, приет с ПМС № 179 на Министерския съвет от 2011 г. 61/101.


Ш

Шенгенска информационна система, Наредба № 8121з-465 за организацията и функционирането на Националната - на Република България 74/33.

Шенгенско пространство, ПМС № 22 за одобряване на допълнителни разходи за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2014 г. за присъединяването на Република България към - 15/2; ПМС № 310 за изменение и допълнение на ПМС № 22 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2014 г. за присъединяването на Република България към - 84/3.