Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 96 от 19.XI

НАРЕДБА № 1 ОТ 22 ЯНУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

НАРЕДБА № 1 ОТ 22 ЯНУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.7 от 27 Януари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.83 от 27 Октомври 2015г., доп. ДВ. бр.88 от 8 Ноември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.58 от 23 Юли 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 16 Юни 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 21 Септември 2021г., попр. ДВ. бр.81 от 28 Септември 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.96 от 19 Ноември 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.51 от 13 Юни 2023г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за провеждане на обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и финансирането му.

(2) С наредбата се определя и номенклатурата на специалностите в системата на здравеопазването съгласно приложение № 1.

Чл. 2. Обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването се състои в усвояване на теоретични знания и практически умения по специалност, която обхваща обособен раздел на медицинската наука и практика и завършва с държавен изпит.

Чл. 3. (1) Специалност в системата на здравеопазването се придобива след изпълнение на учебната програма и успешно положен практически и теоретичен изпит пред държавна изпитна комисия, определена със заповед на министъра на здравеопазването.

(2) Обучението за придобиване на специалност и държавният изпит се провеждат на български език.

(3) Не може да се провежда едновременно обучение за придобиване на повече от една специалност.

Чл. 4. (1) Специалност по реда на тази наредба могат да придобиват правоспособни медицински специалисти с висше образование по специалностите от професионални направления "Медицина", "Дентална медицина", "Фармация" и "Здравни грижи".

(2) Специалност по реда на тази наредба могат да придобиват и немедицински специалисти с висше образование, ако има определена специалност за тях в номенклатурата на специалностите.

Чл. 5. (1) Теоретичното обучение се провежда от:

1. висши училища, получили положителна акредитационна оценка по Закона за висшето образование;

2. национални центрове по проблемите на общественото здраве, получили акредитация по съответната специалност по реда на Закона за висшето образование;

3. Военномедицинската академия по военномедицинските специалности.

(2) Практическото обучение се провежда в следните институции, наричани за краткост "бази за обучение":

1. заведенията по ал. 1;

2. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2019 г.) лечебни заведения, получили одобрение от министъра на здравеопазването за извършване на дейности по чл. 90, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, които имат възможност за изпълнение на учебната програма за специалността или на съответните раздели или модули от нея.

Чл. 6. Висшите училища организират, регистрират, провеждат и контролират теоретичното обучение за придобиване на специалност, базите за обучение - практическото обучение за придобиване на специалност, а Военномедицинската академия - обучението по военномедицинските специалности.

Чл. 7. Министърът на здравеопазването планира, координира и контролира дейностите по провеждане на обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) (1) Министерството на здравеопазването създава и поддържа електронен регистър на специализантите и на придобилите специалност в системата на здравеопазването като част от Националната здравноинформационна система.

(2) Регистърът по ал. 1 съдържа:

1. номер на специализанта и номер на придобилия специалност от регистъра, които се генерират и издават автоматично, след извършване на автоматизирани технически и логически проверки, при регистриране на специализант, съответно попълване на информация за сесията и годината на успешно полагане на държавния изпит за специалност, от висше училище или Военномедицинската академия;

2. имената по документ за самоличност на специализанта/придобилия специалност, гражданство и единен граждански номер/личен или друг идентификационен номер на чужденеца от документа за самоличност, вида на пребиваване на чужденеца в страната и дали е с предоставено право на убежище, признат статут на бежанец или хуманитарен статут, или чужденец от българска народност/български произход;

3. наименование и код на специалността, по която се обучава специализантът и съответно която е придобил;

4. мястото, на което е приет специализантът съобразно чл. 11, 13 или 22а и дали то е финансирано от държавата;

5. висшето училище или Военномедицинската академия, регистрирали специализанта;

6. институцията, в която се провежда теоретичното обучение и базата за обучение;

7. в случаите, когато базата за обучение е лечебно заведение - номерът и датата на заповедта за одобрение от министъра на здравеопазването за обучение на специализанти по съответната специалност, валидна към датата на започване на обучението за придобиване на специалност от специализанта, и срокът на одобрението;

8. номер и дата на сключения договор или на заповедта по чл. 11, чл. 13, чл. 22а, ал. 1 и чл. 22в, ал. 3;

9. начална и крайна дата на обучение;

10. придобитата от специализанта специалност от висшето образование, образователно-квалификационна степен и професионална квалификация, серия, номер (фабричен или електронен), регистрационен номер и дата на издаване на дипломата за висше образование, висшето училище, издало дипломата, и държава;

11. в случаите, в които е приложимо - данни за удостоверението за признаване на професионална квалификация, документа за признато висше образование, удостоверението за владеене на български език и професионалната терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в Република България, за проведена проверка на познанията на български език на медицинските специалисти, граждани на държави - членки на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, придобили професионалната си квалификация по медицинска професия в Република България;

12. промяна в данните и обстоятелствата по провеждане на обучението за придобиване на специалност (прекъсване на обучението, продължаване на обучението, прекратяване на обучението, признаване на етап от обучението, промяна на базата за обучение, промяна в имената на специализанта, придобита друга специалност и др.);

13. приемащите бази за обучение за провеждане на практическо обучение по модули и раздели, които не могат да се провеждат в основната база за обучение, а в случаите, когато приемащата база за обучение е лечебно заведение - номерът и датата на заповедта за одобрение от министъра на здравеопазването за обучение на специализанти по съответната специалност и срокът на одобрението; периодите на провеждане на обучението по тези модули и раздели;

14. информация в случаите по чл. 23, ал. 2;

15. сесията и годината на допускане до държавния изпит;

16. сесията и годината на успешното полагане на държавния изпит;

17. серия, номер и дата на издаване на свидетелството за призната специалност;

18. прикачени документи, удостоверяващи данните и обстоятелствата по провеждане на обучението и придобиването на специалност.

(3) Базите за обучение имат достъп до данните в регистъра по ал. 1 за всички специализанти, регистрирани в съответната база за обучение. Ръководителите на базите за обучение определят длъжностни лица, които да попълват искане за вписване на специализанти в регистъра по ал. 1 и да прикачат необходимите документи. Тези длъжностни лица въвеждат данните по т. 2 - 9 и т. 13 и прикачат документи, удостоверяващи тези данни и обстоятелства.

(4) Висшите училища и Военномедицинската академия имат достъп до данните в регистъра по ал. 1 за всички специализанти, регистрирани в съответната институция, и за всички лица, на които са издали свидетелство за призната специалност. Ръководителите на висшите училища и на Военномедицинската академия определят длъжностни лица, които вписват всички данни в регистъра по ал. 1, правят технически корекции при необходимост на попълнените от базите за обучение данни и прикачат необходимите документи.

(5) Министърът на здравеопазването определя длъжностни лица, които имат достъп до всички данни в регистъра по ал. 1 при изпълнение на служебните си задължения и са с администраторски права. Администраторските права не включват права за редактиране или изтриване на данни, въведени от висшите училища и базите за обучение.

(6) Всеки регистриран специализант има право на достъп до данните за него в регистъра по ал. 1. Достъпът на специализанта се предоставя въз основа на идентификация посредством квалифициран електронен подпис или на електронна идентификация по смисъла на Закона за електронната идентификация.

(7) Министърът на здравеопазването може да дава указания за работа с регистъра по ал. 1.

(8) Ако бъде установено, че специализант или придобил специалност е регистриран в несъответствие с изискванията на наредбата, в 14-дневен срок от установяването висшето училище или Военномедицинската академия отстраняват несъответствията или заличават регистрацията на специализанта.

(9) Ако бъде установено, че признаване на етап от обучението не е извършено в съответствие с изискванията на тази наредба, висшето училище или Военномедицинската академия отстраняват несъответствията в 14-дневен срок от установяването.

(10) Длъжностни лица, които имат достъп до данни и документи от регистъра, нямат право да разпространяват информация за обстоятелствата, фактите и документите, които са им станали известни при или по повод изпълнение на задълженията им, дори и при прекратяване на техните функции.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) (1) Обучението за придобиване на специалност се провежда за определения в номенклатурата на специалностите срок и съгласно рамкова учебна програма за всяка специалност, утвърдена от министъра на здравеопазването.

(2) Рамковите учебни програми се разработват от определените от министъра на здравеопазването изпитни комисии за държавен изпит за съответната специалност. Министърът на здравеопазването определя председател на изпитна комисия, който да координира и организира дейността, да съгласува рамковата учебна програма с висшите училища и да я предложи на министъра на здравеопазването за утвърждаване.

(3) Рамковите учебни програми съдържат:

1. дефиниция на специалността и професионална квалификация на лицата, които имат право да се обучават по нея;

2. продължителност на обучението съгласно срока, определен в номенклатурата на специалностите;

3. учебен план, съдържащ наименование на задължителните модули и раздели от теоретичното и практическото обучение и тяхната продължителност, и при необходимост минимален задължителен брой практически дейности (изследвания, манипулации, операции и др.);

4. задължителните колоквиуми;

5. знанията, уменията и компетентностите, които специализантът следва да придобие;

6. конспект за държавен изпит за специалност.

(4) Министерството на здравеопазването публикува на интернет страницата си утвърдените рамкови учебни програми и ги изпраща на висшите училища.

(5) При необходимост рамковите учебни програми за придобиване на специалност се актуализират в съответствие с развитието на медицинската наука и практика по реда на ал. 2.

(6) Въз основа на утвърдените рамкови учебни програми ректорите на висшите училища утвърждават учебни програми за всяка специалност, по която извършват обучение, и ги публикуват на интернет страниците си. При необходимост ректорите актуализират утвърдените от тях учебни програми.

(7) Актуализираните рамкови учебни програми и учебните програми, утвърдени от ректорите на висшите училища, се прилагат по отношение на започналите обучение за придобиване на специалност след утвърждаването им.

(8) Рамковите учебни програми за военномедицинските специалности се разработват от Военномедицинската академия, съгласуват се с министъра на отбраната и се предлагат за утвърждаване от министъра на здравеопазването. Въз основа на утвърдените рамкови учебни програми Военномедицинската академия утвърждава учебни програми по военномедицинските специалности.


Чл. 10. (1) (Доп. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) В случаите, когато се провежда обучение за придобиване на втора специалност, в която има раздели или модули, изучавани в първата, тези части от учебната програма със съответните срокове могат да бъдат признати със заповед на ректора при условия и по ред, определени от висшите училища. Заповедта за признаване на обучението се прикача в регистъра по чл. 8, ал. 1 в 7-дневен срок от издаването ѝ.

(2) Признаването на части от учебната програма по ал. 1 може да обхваща не повече от половината от продължителността на обучението по втората специалност, посочена в приложение № 1.

Глава втора.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО (ИЗМ. - ДВ, БР. 58 ОТ 2019 Г.)

Глава втора.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Раздел I.
Прием и условия за провеждане на обучение за придобиване на специалност от лица с професионална квалификация по медицинска професия от професионални направления "Медицина", "Фармация" и "Здравни грижи" и лица с висше немедицинско образование (Нов - ДВ, бр. 58 от 2019 г.)

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2019 г.) (1) Обучението за придобиване на специалност, при която основно се извършват лечебна и/или диагностична дейност или непосредствено се предоставят здравни грижи на пациенти, наричана за краткост "клинична специалност", се осъществява въз основа на едно от следните основания:

1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2020 г.) сключен срочен трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда на пълно работно време с база за обучение по съответната специалност на длъжност за специализант, посочена в чл. 17, ал. 1; договорът е със срок до изпълнението на учебната програма и индивидуалния учебен план, но не по-късно от срока по чл. 12, ал. 3;

2. договор за повишаване на квалификацията по чл. 234 от Кодекса на труда, сключен между база за обучение и неин служител с придобита вече друга специалност в системата на здравеопазването;

3. заповед на министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице по чл. 92, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

(2) Структурата, в която е назначен специализантът по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда или в която се обучава въз основа на договор по чл. 234 от Кодекса на труда или заповед по чл. 11, ал. 1, т. 3, трябва да осъществява дейности по специалността, по която той се обучава.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2020 г.) В договора и заповедта по ал. 1 се посочва задължението на ръководителя на базата за обучение да осигури присъствието на специализанта в друго лечебно заведение или в национален център по проблемите на общественото здраве при спазване на изискванията на чл. 15, ал. 2 за частите от учебната програма, които базата за обучение не може да проведе, и за предвиденото в учебната програма теоретично обучение. В тези случаи специализантите по чл. 11, ал. 1, т. 1 ползват платен служебен отпуск по чл. 161, ал. 1 от Кодекса на труда.

(4) Обучението за придобиване на клинична специалност от чужденци, които не са граждани на държава - членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, и не са с разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, или с предоставено право на убежище, признат статут на бежанец или хуманитарен статут и които не са чужденци от българска народност, се провежда въз основа на сключен договор за обучение между висшето училище, базата за практическо обучение и специализанта при спазване на изискванията на чл. 15, ал. 2.

(5) Обучението за придобиване на специалност, при която по време на обучението не се извършва лечебна и/или диагностична дейност и не се предоставят непосредствено здравни грижи на пациенти като основна дейност, наричана за краткост "неклинична специалност", се осъществява въз основа на заповед на ректора на висшето училище.

(6) Обучението за придобиване на военномедицинска специалност се осъществява въз основа на заповед на началника на Военномедицинската академия.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2019 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2020 г.) Обучението за придобиване на клинична специалност започва от датата на постъпване на специализанта на работа в случаите по чл. 11, ал. 1, т. 1 или датата, посочена в договора или заповедта по чл. 11, ал. 1, т. 2 и 3, чл. 11, ал. 4 или 5 или чл. 13, ал. 3, а обучението за придобиване на неклинична специалност започва от датата, посочена в заповедта на ректора на висшето училище.

(2) Обучението за придобиване на военномедицинска специалност започва от датата, посочена в заповедта на началника на Военномедицинската академия.

(3) Обучението за придобиване на специалност приключва с успешно полагане на държавния изпит за специалност в срок не по-дълъг от 5 години след изтичане на срока, определен в приложение № 1 за съответната специалност.

(4) След изтичане на срока по ал. 3 обучението за придобиване на специалност се прекратява по реда на чл. 25.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2019 г.) (1) Центровете за спешна медицинска помощ, центровете за трансфузионна хематология, държавните психиатрични болници и други лечебни заведения, които нямат одобрение от министъра на здравеопазването за обучение по съответната специалност, могат да сключват договори с бази за обучение по чл. 5, ал. 2 за обучение по клинични специалности на свои служители.

(2) Висшите училища могат да сключват договори с бази за обучение по чл. 5, ал. 2 за обучение по клинични специалности на свои служители.

(3) Отношенията между лечебното заведение по ал. 1, което няма одобрение от министъра на здравеопазването за обучение, или висшето училище по ал. 2 и служителя му, който ще се обучава по клинична специалност, се уреждат по реда на чл. 234 от Кодекса на труда.

(4) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2020 г.) Специализантите по ал. 1 и 2 се включват в работния график на базата за обучение и имат същите задължения като специализантите, назначени по реда на чл. 11.

(5) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2020 г.) За провеждането на обучението по реда на ал. 1 и 2 не се дължи такса на базите за обучение.

(6) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2021 г.) За времето на обучението си за придобиване на специалност специализантите, обучаващи се на места, финансирани от държавата по чл. 47, ал. 2, т. 1, буква "б", ползват платен служебен отпуск по чл. 161, ал. 1 от Кодекса на труда.Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) (1) В 7-дневен срок от сключването на договора или издаването на заповедта по чл. 11, ал. 1 или 4 или чл. 13, ал. 3 длъжностно лице по чл. 8, ал. 3 попълва искане за вписване на специализанта в регистъра по чл. 8, ал. 1, което съдържа данните по чл. 8, ал. 1, т. 2 - 9. Към искането за вписване в регистъра се прикачат в електронен вид следните документи:

1. диплома за придобитата от специализанта професионална квалификация в Република България или документ, удостоверяващ правото на специализанта да упражнява съответната професия в Република България, когато професионалната квалификация е придобита в друга държава;

2. договорът, съответно заповедта по чл. 11, ал. 1 или 4 или чл. 13;

3. удостоверение за членство на специализанта в съответната съсловна организация;

4. удостоверение за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издадено по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето в случаите по чл. 19, ал. 1 и 2;

5. протоколът от проведения конкурс по чл. 17, ал. 3;

6. заповедта на министъра на здравеопазването за одобрение на лечебното заведение за обучение на специализанти по съответната специалност.

(2) В 14-дневен срок от искането за вписване по ал. 1 висшето училище проверява дали попълнените данни и прикачените документи са в съответствие с изискванията на тази наредба.

(3) В случай че са спазени изискванията на наредбата, длъжностно лице по чл. 8, ал. 4 попълва данните по чл. 8, ал. 1, т. 10 и 11, при необходимост прави технически корекции на попълнените данни от базата за обучение и регистрира специализанта в регистъра.

(4) В случай че са установени несъответствия на попълнените данни и прикачените документи с изискванията на наредбата, висшето училище писмено уведомява базата за обучение и определя срок за отстраняването им.

(5) В 7-дневен срок от отстраняване на несъответствията по ал. 4 длъжностно лице по чл. 8, ал. 4 попълва данните по чл. 8, ал. 1, т. 10 и 11 и регистрира специализанта в регистъра.

(6) В случай че несъответствията по ал. 4 не са отстранени в определения срок, висшето училище не регистрира специализанта, за което уведомява базата за обучение. Длъжностното лице по чл. 8, ал. 4 посочва в искането по ал. 1 за вписване в регистъра причините, поради които висшето училище не регистрира специализанта, и прикача писменото уведомление до базата за обучение. Времето, през което лицето, на което е отказано да бъде регистрирано и което не е вписано в регистъра по чл. 8, ал. 1, е присъствало в базата за обучение, не се зачита за обучение за придобиване на специалност.

(7) Когато специализантът се обучава по неклинична специалност, длъжностното лице по чл. 8, ал. 4 от висшето училище, издало заповедта за провеждане на обучението, регистрира специализанта в регистъра по чл. 8, ал. 1.

(8) Когато специализантът се обучава по военномедицинска специалност, длъжностното лице по чл. 8, ал. 4, определено от Военномедицинската академия, регистрира специализанта в регистъра по чл. 8, ал. 1.

(9) След регистрацията на специализанта в регистъра по чл. 8, ал. 1 висшето училище, съответно Военномедицинската академия, издава книжка за специализация. В книжката за специализация се вписва регистрационният номер на специализанта от регистъра по чл. 8, ал. 1. Висшето училище изпраща книжката за специализация на базата за обучение в 7-дневен срок от издаването ѝ.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2019 г.) (1) Теоретичното обучение се провежда в редовна форма, а ако е предвидено в учебната програма, може да се провежда и дистанционно.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2021 г.) Практическото обучение по клиничните специалности се провежда на пълно работно време съобразно характера на дейностите по съответната специалност. Обучението се осъществява чрез личното участие на специализанта в дейностите, извършвани в базата за обучение, като той носи отговорност за извършваната от него дейност в съответствие с действащите медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика. При самостоятелно изпълнение на дейности, включени в учебната програма, специализантът се вписва в медицинската документация като изпълнител.

(3) Трудовото възнаграждение на специализанта, получавано за извършваната от него дейност, не може да бъде по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професии, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2021 г.) За времето, за което Министерството на здравеопазването предоставя средствата по чл. 42б, месечното трудово възнаграждение на специализантите, приети на места, финансирани от държавата по клинични специалности, не може да бъде по-малко от 2,5 минимални работни заплати за страната.

(5) Практическото обучение по неклиничните специалности се извършва съобразно утвърдената учебна програма.

(6) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2020 г.) Колоквиумите, предвидени в учебната програма, се провеждат пред комисия, определена със заповед на ректора на висшето училище, регистрирало специализанта, или на определено от него длъжностно лице, която се състои от най-малко двама членове. Базите за обучение подават предложения за свои представители, които да бъдат включени в комисията, по ред и при условия, определени от висшето училище.

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2019 г.) (1) Обучението за придобиване на специалността "Обща медицина" е повече с практическа, отколкото с теоретична насоченост. То се провежда съобразно учебната програма за срок от три години, от които теоретично обучение - не повече от 8 месеца, и практическо обучение - не по-малко от 28 месеца.

(2) В продължителността на практическото обучение по ал. 1 се включват най-малко 6 месеца обучение в лечебно заведение за болнична помощ, получило одобрение от министъра на здравеопазването за обучение, и най-малко 6 месеца - в амбулатория за първична медицинска помощ, получила одобрение от министъра на здравеопазването за обучение по "Обща медицина".

(3) Теоретичното обучение по ал. 1 може да се провежда в редовна или дистанционна форма. Висшите училища организират провеждането на дистанционната форма на обучение въз основа на учебна документация, разработена в съответствие с учебната програма за специалност "Обща медицина" и с Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища, приета с Постановление № 292 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 99 от 2004 г.).


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2019 г.) (1) Базите за обучение обявяват целогодишно, включително на интернет страниците си, свободните длъжности за специализанти, които могат да бъдат: "лекар, специализант по ...", "фармацевт, специализант по ...", "медицинска сестра, специализант по ...", "акушерка, специализант по ...", "фелдшер, специализант по ...", "рехабилитатор, специализант по ...", "инспектор по обществено здраве, специализант по ...". За останалите медицински специалисти и за лицата с немедицинско образование се обявява подходяща за тях длъжност за специализант.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2021 г.) Едновременно с публикуване на обявата по ал. 1 базите за обучение уведомяват по електронен път и съответната регионална здравна инспекция за обявените от тях свободни длъжности за специализанти. Регионалната здравна инспекция публикува на интернет страницата си постъпилата информация за свободни длъжности за специализанти.

(3) Заемането на длъжностите по ал. 1 се извършва след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда с изключение на длъжностите за специализанти по "Обща медицина", за които може да не се провежда конкурс.

(4) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2020 г.) При провеждането на конкурса по ал. 3 се вземат предвид:

1. средният успех от следването и от държавните изпити;

2. оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства;

3. резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства;

4. другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, компютърни, езикови и др.).

(5) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) За класиране на кандидатите базите за обучение формират бал от всеки един от компонентите, посочени в ал. 4, като преценяват индивидуалната му тежест. Правилата за балообразуването и за класирането на кандидатите се публикуват в обявата за конкурса по ал. 3.

(6) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Протоколът от проведения конкурс по ал. 3 се публикува на интернет страницата на базата за обучение.

(7) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 54 от 2020 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Времето, през което медицинските и немедицинските специалисти работят по клинична специалност в база за обучение на основание, различно от посоченото в чл. 11, ал. 1, не се зачита за обучение за придобиване на специалност.

(8) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 54 от 2020 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) В едномесечен срок от прекратяване на договора по чл. 11, ал. 1, т. 1 със специализанта поради изтичане на срока на договора ръководителят на базата за обучение писмено уведомява за това висшето училище.

(9) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2021 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Регионалните здравни инспекции уведомяват Министерството на здравеопазването за броя на обявените от базите за обучение свободни длъжности за специализанти по специалности два пъти годишно - в срок до 15 юли (за първото полугодие) и до 15 януари (за второто полугодие).


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2019 г.) (1) Приемът на специализанти по неклинични специалности се извършва след проведен конкурс по документи по ред, определен от висшето училище.

(2) Местата за специализанти по ал. 1 се определят най-малко веднъж годишно от ректора на висшето училище или от определено от него длъжностно лице.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2021 г.) Предложения за места по ал. 2 до висшето училище, с което имат сключен договор за обучение на специализанти, подават и националните центрове по проблемите на общественото здраве, които извършват обучение по съответната специалност.

(4) Редът и сроковете за подаване на предложенията по ал. 3 се определят от висшите училища.

(5) Висшите училища обявяват на интернет страниците си определените от тях места за специализанти по неклинични специалности.

(6) Приемът на специализанти по военномедицински специалности се извършва след проведен конкурс по документи по ред, определен от Военномедицинската академия.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2019 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2021 г.) Медицинските специалисти - граждани на държава - членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, придобили професионалната си квалификация по медицинска професия в държава, различна от Република България, могат да започнат обучение за придобиване на специалност след признаване на професионалната им квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации и успешно премината проверка на познанията по български език по реда на чл. 89, ал. 2 на Закона за признаване на професионални квалификации.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2021 г.) Чужденците, придобили професионална квалификация по медицинска професия, извън тези по ал. 1 могат да кандидатстват за обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването при следните условия:

1. владеят български език и професионалната терминология на български език, установено по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето;

2. имат призната професионална квалификация по медицинска професия по реда на Закона за признаване на професионални квалификации в случаите по чл. 186, ал. 3, т. 2 от Закона за здравето, или

3. успешно са положили изпит в случаите по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква "а" от Закона за здравето.

(3) Лицата, придобили професионална квалификация по немедицинска професия в чужбина, могат да кандидатстват за обучение за придобиване на специалност след признаване на висшето им образование по реда на Закона за висшето образование.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2021 г.) Владеенето на български език до степен, гарантираща възможността на гражданите на държава - членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, придобили професионалната си квалификация по медицинска професия в Република България, да се обучават за придобиване на специалност на български език, се установява при условия и ред, определени от висшето училище, а по военномедицинските специалности - от Военномедицинската академия.

(5) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2021 г.) По реда на ал. 4 се установява владеенето на български език и от лицата по ал. 3, както и от лицата, придобили професионална квалификация по немедицинска професия в Република България на език, различен от българския.


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2019 г.) (1) Ръководителят на базата за обучение определя за ръководител на специализанта лице с призната съответна специалност и трудов стаж по нея не по-малко от 5 години.

(2) Ръководителят на специализанта:

1. (доп. - ДВ, бр. 79 от 2021 г.) изработва индивидуален учебен план в срок до един месец от сключването на договора по чл. 11, ал. 1 или 4 или чл. 13, ал. 3 или от издаването на заповедта за провеждане на обучението, който включва продължителността и периодите за провеждане на задължителното теоретично и практическо обучение, приемащата база за обучение, в която трябва да се проведе практическото обучение по модул и раздел, който базата за обучение не може да проведе, както и списък със задължителните умения и компетентности, които специализантът следва да придобие по време на обучението си; индивидуалният учебен план се утвърждава от ръководителя на базата за обучение;

2. може да участва в провеждането на колоквиумите;

3. контролира и съдейства за изпълнението на изискваните по учебната програма практически дейности (изследвания, операции, манипулации и др.);

4. оценява напредъка на специализанта в края на всяка година от обучението на специализанта и отбелязва задължителните умения и компетентности, които специализантът е овладял до момента;

5. изготвя атестат за практическата дейност, реализирана по време на обучението и изпълнението на индивидуалния учебен план;

6. може да присъства на държавния изпит на специализанта;

7. (нова - ДВ, бр. 79 от 2021 г.) актуализира при необходимост индивидуалния учебен план на специализанта.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2021 г.) Лицата по ал. 2 могат да бъдат ръководители на не повече от трима специализанти по клинични специалности. За специалност "Обща медицина" ограничението се прилага до завършване на предвиденото в учебната програма практическо обучение на специализантите в базата за обучение по "Обща медицина".

(4) Ръководителят на базата за обучение изпраща във висшето училище, регистрирало специализанта, копие на индивидуалния учебен план по ал. 2, т. 1 в 7-дневен срок от утвърждаването му.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Висшето училище проверява дали индивидуалният учебен план по ал. 4 е в съответствие с утвърдената от ректора учебна програма по съответната специалност и в 1-месечен срок уведомява писмено за това базата за обучение. В случай че се установят несъответствия, висшето училище в 1-месечен срок уведомява писмено базата за обучение и определя срок за отстраняването им.

(6) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2020 г.) Всяка промяна в индивидуалния учебен план се съгласува с висшето училище, регистрирало специализанта.


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2019 г.) (1) Практическото обучение по модули и раздели, които не могат да се провеждат в базата за обучение, се провежда в други лечебни заведения или национални центрове по проблемите на общественото здраве - бази за обучение.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2020 г.) Условията и редът за провеждане на практическото обучение на специализантите за времето, за което се обучават в друго лечебно заведение или национален център по проблемите на общественото здраве, се определят в договор между базата за обучение на специализанта и приемащото лечебно заведение или национален център.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Приемащото лечебно заведение или национален център по проблемите на общественото здраве издава на специализанта удостоверение за всеки преминат модул или раздел от учебната програма. За издаване на удостоверението не се дължи такса. Копие от удостоверението се изпраща в базата за обучение на специализанта в 7-дневен срок от издаването му.

(4) Част от практическото обучение може да се провежда и в чужбина със съгласието на ръководителя на базата за обучение. Признаването на проведеното в чужбина обучение се извършва по реда на чл. 23.

(5) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Длъжностно лице по чл. 8, ал. 3 въвежда в регистъра данните по чл. 8, ал. 2, т. 13 за всеки преминат модул или раздел от учебната програма в приемащо лечебно заведение или национален център и прикача удостоверението по ал. 3 в 14-дневен срок от получаването му.


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2019 г.) (1) Висшите училища и националните центрове по проблемите на общественото здраве обявяват на интернет страниците си план-график за провеждане на включеното в учебните програми теоретично обучение по различните специалности и определените от тях такси за участие.

(2) Ако висшето училище, в което е регистриран специализантът, не може да проведе част или цялото теоретично обучение, то се провежда в друго избрано от специализанта висше училище.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Висшето училище по ал. 2, което е провело обучението, и националните центрове по проблемите на общественото здраве издават удостоверение за всяка премината от специализанта част от теоретичното обучение. За издаване на удостоверението не се дължи такса.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2021 г.) Ако специализантът по ал. 2 е приет на място по чл. 47, ал. 2, висшето училище, регистрирало специализанта, издава документ, удостоверяващ това обстоятелство. Специализантът е длъжен да представи документа във висшето училище, в което ще проведе теоретичното обучение, което не може да бъде проведено във висшето училище, в което е регистриран.


Раздел II.
Прием и условия за провеждане на обучение за придобиване на специалност от лица с професионална квалификация "лекар по дентална медицина" (Нов - ДВ, бр. 58 от 2019 г.)

Раздел II.

Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2019 г.) (1) Обучението за придобиване на специалност за лица с професионална квалификация "лекар по дентална медицина" се осъществява въз основа на заповед на ректора на висшето училище.

(2) Когато практическото обучение по специалности за лица с професионална квалификация "лекар по дентална медицина" се провежда в база за обучение - лечебно заведение по чл. 5, ал. 2, т. 2, висшето училище по ал. 1 сключва договор с лечебното заведение за провеждане на обучението в съответствие с изискванията на тази наредба.

Чл. 22б. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2019 г.) (1) Местата за специализанти - лекари по дентална медицина, се определят най-малко веднъж годишно от ректора на висшето училище или от определено от него длъжностно лице.

(2) Предложения за места по ал. 1 до висшето училище, с което имат сключен договор за обучение на специализанти, подават и лечебните заведения по чл. 5, ал. 2, т. 2, получили одобрение от министъра на здравеопазването за обучение по специалности за лица с професионална квалификация "лекар по дентална медицина".

(3) Редът и сроковете за подаване на предложенията по ал. 2 се определят от висшите училища.

(4) Висшите училища обявяват на интернет страниците си определените от тях места за специализанти по специалности за лица с професионална квалификация "лекар по дентална медицина".

Чл. 22в. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2019 г.) (1) Приемът на специализанти - лекари по дентална медицина, се извършва след проведен конкурс по ред, определен от висшето училище, съвместно с базата за обучение по чл. 22а, ал. 2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Висшето училище издава заповед за провеждане на обучението на приетите специализанти, регистрира ги и издава книжка за специализация. В книжката за специализация се вписва регистрационният номер на специализанта от регистъра по чл. 8, ал. 1.

(3) Приетите специализанти сключват договор с базата за обучение, посочена в заповедта на ректора, в който се регламентират условията за провеждане на практическото обучение в съответствие с изискванията на тази наредба. Базата за обучение изпраща в 7-дневен срок копие на договора до висшето училище, издало заповедта по ал. 2.

(4) В договора по ал. 3 се посочва задължението на ръководителя на базата за обучение да осигури присъствието на специализанта във висше училище или лечебно заведение по чл. 5, ал. 2, т. 2 за частите от учебната програма, които базата за обучение не може да проведе, и за предвиденото в учебната програма теоретично обучение.

(5) Обучението за придобиване на специалност за лица с професионална квалификация "лекар по дентална медицина" започва от датата, посочена в заповедта на ректора на висшето училище.

Чл. 22г. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2019 г.) (1) Теоретичното обучение се провежда от висшето училище съобразно утвърдените учебни програми. Висшите училища обявяват на интернет страниците си план-график за провеждане на включеното в учебните програми теоретично обучение по различните специалности и определените от тях такси за участие.

(2) Практическото обучение по специалностите за лица с професионална квалификация "лекар по дентална медицина" се провежда на пълно работно време съобразно характера на дейностите по съответната специалност. Обучението се осъществява чрез личното участие на специализанта в дейностите, извършвани в базата за обучение, като той носи отговорност за извършваната от него дейност в съответствие с действащите медицински стандарти и правилата за добра дентална практика.

(3) Колоквиумите, предвидени в учебната програма, се провеждат пред комисия, определена със заповед на ректора на висшето училище, която се състои от най-малко двама членове.

(4) С договора по чл. 22в, ал. 3 може да се предвиди и по-дълъг срок за изпълнение на учебната програма от определения в номенклатурата на специалностите при спазване изискванията на чл. 12, ал. 3 и 4.


Чл. 22д. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2019 г.) Лекарите по дентална медицина - граждани на държава - членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, придобили професионалната си квалификация в държава, различна от Република България, и лекарите по дентална медицина - граждани на трети държави, могат да започнат обучение за придобиване на специалност по реда и при условията на чл. 19.

Чл. 22е. (1) (Нов - ДВ, бр. 58 от 2019 г., предишен текст на чл. 22е - ДВ, бр. 96 от 2021 г.) Ректорът на висшето училище по предложение на ръководителя на базата за обучение определя ръководител на специализантите по специалности за лица с професионална квалификация "лекар по дентална медицина", за когото се прилагат изискванията на чл. 20, ал. 1, 2 и 3.

(2) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2021 г.) В случаите когато базата за обучение е различна от висшето училище, регистрирало специализанта, се прилагат изискванията на чл. 20, ал. 4, 5 и 6.


Чл. 22ж. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2019 г.) (1) Практическото обучение по модули и раздели, които не могат да се провеждат в базата за обучение по специалност за лица с професионална квалификация "лекар по дентална медицина", се провежда в друго лечебно заведение или висше училище - бази за обучение. Условията и редът за провеждане на това обучение се определят в договор между базата за обучение на специализанта и приемащото лечебно заведение или висше училище.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Приемащото лечебно заведение или висше училище издава на специализанта удостоверение за всеки преминат модул или раздел от учебната програма. За издаване на удостоверението не се дължи такса. Копие от удостоверението се изпраща в базата за обучение на специализанта в 7-дневен срок от издаването му.

(3) Провеждането и признаването на обучение в чужбина се извършва по реда и при условията на чл. 21, ал. 4.

(4) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Длъжностно лице по чл. 8, ал. 3 въвежда в регистъра данните по чл. 8, ал. 2, т. 13 за всеки преминат модул или раздел от учебната програма в приемащо лечебно заведение или висше училище и прикача удостоверението по ал. 2 в 14-дневен срок от получаването му.

Раздел III.
Промени в обстоятелствата по провеждане на обучението за придобиване на специалност (Нов - ДВ, бр. 58 от 2019 г.)

Раздел III.

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2019 г.) (1) Медицински специалисти, които са провели етап на обучение за придобиване на специалност в чужбина и имат право да упражняват медицинска професия съгласно Закона за здравето, могат да продължат обучението си по същата специалност по реда на тази наредба след признаване на проведения период на обучение при условия и по ред, определени от висшето училище, регистрирало специализанта, или от Военномедицинската академия - за военномедицинските специалности.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Лица, провели обучение в чужбина по специалност от номенклатурата на специалностите по програма, съответстваща на утвърдената от ректор на висше училище учебна програма по съответната специалност, могат да подадат документи за допускане до държавен изпит в избрано от тях висше училище или Военномедицинската академия за военномедицинските специалности.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Преценката за това, дали е изпълнена утвърдената от ректора учебна програма в случаите по ал. 2, се извършва при условия и по ред, определени от висшето училище или от Военномедицинската академия за военномедицинските специалности.

(4) При извършване на преценката по ал. 3 задължително се изискват становища на най-малко двама специалисти по съответната специалност, заемащи академична длъжност "доцент" или "професор".

(5) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Признаването на проведено в чужбина обучение за придобиване на специалност по ал. 1 и 2 се осъществява със заповед на ръководителя на висшето училище или на Военномедицинската академия, която в 7-дневен срок от издаването ѝ се прикача в регистъра по чл. 8, ал. 1.Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2019 г.) (1) Обучението за придобиване на специалност се прекъсва в следните случаи:

1. когато специализантът не провежда обучение за придобиване на специалност повече от 1 месец;

2. при налагане на наказание заличаване от регистъра на регионалната колегия на съответната съсловна организация за срока на заличаването;

3. в случаите по чл. 192 и 193 от Закона за здравето;

4. по молба на специализанта;

5. (нова - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) в случаите по чл. 27, ал. 4.

(2) В 7-дневен срок от настъпването на обстоятелство по ал. 1 ръководителят на базата за обучение уведомява писмено висшето училище, регистрирало специализанта.

(3) Обучението за придобиване на специалност се прекъсва със заповед на ръководителя на висшето училище или на Военномедицинската академия.

(4) Обучението за придобиване на специалност се удължава със срока на прекъсването, но не повече от срока по чл. 12, ал. 3.

(5) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2020 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) При отпадане на основанието за прекъсване на обучението и по искане на специализанта, както и в случаите по чл. 27, ал. 5 ръководителят на висшето училище или на Военномедицинската академия издава заповед за продължаване на обучението.Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2019 г.) (1) Обучението за придобиване на специалност се прекратява в следните случаи:

1. за клинични специалности при:

а) неявяване на специализант по чл. 11, ал. 4 в базата за обучение в тримесечен срок от началната дата на обучение, посочена в договора;

б) прекратяване на договора по чл. 11, ал. 1 или чл. 13 или на заповедта по чл. 11, ал. 1, т. 3 преди изпълнението на учебната програма и индивидуалния учебен план;

в) наложено с влязла в сила присъда наказание, свързано с упражняването на професията;

г) изтичане на срока на обучение по чл. 12, ал. 3;

д) (нова - ДВ, бр. 79 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) по молба на специализанта в случаите, когато продължава обучението си в същата база за обучение, но иска да се регистрира в друго висше училище, което има сключен договор с базата за обучение - в този случай прекратяването и регистрирането се извършват съгласувано от изпращащото и приемащото висше училище в две последователни дати, а специализантът изпълнява учебната програма на приемащото висше училище;

2. за неклинични специалности, специалности за лица с професионална квалификация "лекар по дентална медицина" и военномедицински специалности при:

а) неявяване на специализанта в базата за обучение в тримесечен срок от началната дата на обучение, посочена в заповедта;

б) неизпълнение на учебната програма или показани слаби резултати при усвояването на учебната програма, установено по ред и условия, определени от висшето училище, в което е регистриран специализантът, или от началника на Военномедицинската академия за военномедицинските специалности;

в) прекратяване на договора по чл. 22в, ал. 3;

г) наложено с влязла в сила присъда наказание, свързано с упражняването на професията;

д) изтичане на срока на обучение по чл. 12, ал. 3;

е) молба на специализанта.

(2) В 7-дневен срок от настъпването на обстоятелство по ал. 1 ръководителят на базата за обучение уведомява писмено висшето училище, регистрирало специализанта.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) В случаите по ал. 1 базата за обучение издава на специализанта удостоверение за преминатото до момента практическо обучение за придобиване на специалност и му предоставя заверено копие на документите, удостоверяващи преминатото обучение. За издаване на удостоверението не се дължи такса.

(4) Обучението за придобиване на специалност се прекратява със заповед на ръководителя на висшето училище или на Военномедицинската академия.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Когато след прекратяване на обучението по ал. 4 специализантът започне обучение за придобиване на същата или друга специалност, преминатото обучение, удостоверено с документа по ал. 3, може да бъде признато със заповед на ректора при условия и по ред, определени от висшето училище, регистрирало специализанта. Заповедта за признаване на обучение се прикача в регистъра по чл. 8, ал. 1 в 7-дневен срок от издаването ѝ.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Когато специализант прекрати обучението си за придобиване на специалност в една база, но в срок до един месец го продължи в друга база, която има договор с висшето училище, в което е регистриран, ректорът на висшето училище не издава заповед за прекратяване на обучението по ал. 4, а вписва промяната в регистъра по чл. 8, ал. 1.

(7) В случаите по ал. 6 специализантът писмено уведомява висшето училище, в което е регистриран, че ще продължи обучението си в друга база, която има договор с висшето училище.

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Висшите училища и Военномедицинската академия прикачат в регистъра по чл. 8, ал. 1 копие на заповедта за прекъсване, прекратяване или продължаване на обучението за придобиване на специалност в 7-дневен срок от издаването ѝ.

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2019 г.) (1) Когато лечебното заведение или националният център по проблемите на общественото здраве престане да отговаря на условията за база за обучение по чл. 5, ал. 2 и лечебното заведение или националният център не са в процедура за получаване на одобрение по чл. 90, ал. 2 от Закона за лечебните заведения или акредитация по реда на Закона за висшето образование, договорът или заповедта по чл. 11, ал. 1 или 4, чл. 13, чл. 22а, ал. 1 и чл. 22в, ал. 3 се прекратява.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) В случаите по ал. 1 лечебното заведение или националният център издава на специализанта удостоверение за преминатото до момента практическо обучение за придобиване на специалност и му предоставя заверено копие на документите, удостоверяващи преминатото обучение. За издаване на удостоверението не се дължи такса.

(3) Специализантът има право да продължи своето обучение за придобиване на специалност по реда на тази наредба в друга база за обучение.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Когато срокът на одобрението за обучение на лечебно заведение или акредитацията по реда на Закона за висшето образование на висше училище или национален център по проблемите на общественото здраве е изтекъл, но те са в процедура за получаване на последващо одобрение/акредитация, обучението за придобиване на специалност на специализантите в него се прекъсва по реда на чл. 24, ал. 3 от датата на изтичане на срока на одобрението/акредитацията. Ако към момента на изтичане на срока на одобрението/акредитацията специализантът провежда теоретично обучение или обучение по реда на чл. 21 или 22ж, обучението се прекъсва след приключване на теоретичното обучение или обучението по модула или раздела.

(5) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) В случаите по ал. 4 специализантът има право при възможност да проведе теоретично обучение или обучение по реда на чл. 21 или 22ж, като в този случай отправя искане до ръководителя на висшето училище или на Военномедицинската академия за продължаване на обучението за срока на провеждане на теоретичното обучение или обучението по реда на чл. 21 или 22ж.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Времето, през което медицински или немедицински специалист работи в лечебно заведение или национален център по проблемите на общественото здраве, което не е база за обучение по съответната специалност, не се зачита за обучение за придобиване на специалност.Глава трета.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2019 г.) (1) До държавен изпит за специалност се допускат специализантите, които са изпълнили съответната учебна програма и индивидуален учебен план съгласно изискванията на наредбата в срок до 30 април за изпитната сесия през май и в срок до 30 ноември за изпитната сесия през декември. Преценката за това, дали учебната програма е изпълнена в съответствие с изискванията на наредбата, се извършва при условия и по ред, определени от висшето училище, регистрирало специализанта и издало книжката за специализация.

(2) Специализантите, изпълнили съответната учебна програма и индивидуален учебен план, се допускат до държавен изпит при спазване на изискванията на чл. 12, ал. 3.


Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2020 г.) Министърът на здравеопазването със заповед утвърждава състава на изпитните комисии за държавен изпит за специалност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2019 г.) По всяка специалност се утвърждават по възможност най-малко две комисии, като всяка комисия се състои от не повече от 10 души.

(3) Съставът на всяка изпитна комисия за държавен изпит за специалност включва председател и не по-малко от двама членове, които заемат академична длъжност "доцент" или "професор" или притежават научна степен "доктор на науките".

Чл. 30. (1) Предложения за състава на изпитните комисии се правят не по-късно от 20 декември на предходната година от ръководителите на висшите училища и националните центрове по проблемите на общественото здраве, а по военномедицинските специалности - от началника на Военномедицинската академия.

(2) Към предложенията се прилагат копия на свидетелствата за призната специалност, копия на документи, удостоверяващи, че лицата заемат академична длъжност "доцент" или "професор" или притежават научна степен "доктор на науките".

Чл. 31. (1) Председателят на всяка изпитна комисия осигурява равномерното участие на всеки от членовете за съответните сесии, като изготвя разпределение по дати и ги включва на ротационен принцип.

(2) Разпределението се изпраща на членовете на комисиите не по-късно от 14 дни преди първата изпитна дата, като се посочват мястото, датата и часът на провеждане на всеки изпит. Копие от разпределението се изпраща в същите срокове до Министерството на здравеопазването и до висшите училища.

Чл. 32. (1) Държавните изпити за специалност се организират ежегодно и се провеждат в две изпитни сесии: от 1 до 31 май и от 1 до 31 декември.

(2) Специализантите имат право на едно явяване на държавен изпит за специалност в рамките на една изпитна сесия.

Чл. 33. (1) За допускане до държавен изпит специализантите подават лично заявление до ректора на висшето училище, регистрирало специализанта и издало книжката за специализация. Специализантите по военномедицински специалности подават заявление до началника на Военномедицинската академия.

(2) Заявлението по ал. 1 се подава от 1 до 28 февруари за изпитната сесия през май и от 1 до 30 септември за изпитната сесия през декември.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2019 г.) Към заявлението за допускане до държавен изпит специализантите, завършили обучението си в срок до 28 февруари за изпитната сесия през май и в срок до 30 септември за изпитната сесия през декември прилагат следните документи:

1. книжка за специализация;

2. документ, издаден от базата за обучение, удостоверяващ изпълнението на учебната програма, включително извършените операции, манипулации и други, когато съгласно учебната програма се изисква изпълнението на определен брой медицински дейности;

3. удостоверения за преминатите модули или раздели от учебната програма, които са проведени извън базата за обучение;

4. удостоверения за проведеното теоретично обучение;

5. атестат от ръководителя на специализанта за практическата дейност, реализирана по време на обучението и изпълнението на индивидуалния учебен план, и списък с придобитите от специализанта компетентности и умения.

(4) При установяване на непълнота на документите висшето училище изисква от специализанта предоставяне на необходимите документи, доказващи изпълнението на учебната програма.

(5) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2019 г.) Специализантите, които предстои да завършат обучението си до 30 април за изпитната сесия през май, съответно до 30 ноември за изпитната сесия през декември, прилагат следните документи към заявлението за допускане до държавен изпит по ал. 2:

1. копие на книжката за специализация;

2. документ, издаден от базата за обучение, удостоверяващ проведеното до момента теоретично и практическо обучение съгласно учебната програма, включително извършените операции, манипулации и други, когато съгласно учебната програма се изисква изпълнението на определен брой медицински дейности, както и срока, в който предстои да бъде изпълнена учебната програма;

3. удостоверения за преминатите до момента модули или раздели от учебната програма, които са проведени извън базата за обучение;

4. удостоверения за проведеното до момента теоретично обучение.

(6) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2019 г.) В 5-дневен срок от приключването на обучението, но не по-късно от 30 април за изпитната сесия през май, съответно 30 ноември за изпитната сесия през декември, специализантите по ал. 5 подават във висшето училище, в което са регистрирани, документите по ал. 3.

(7) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2019 г.) Висшето училище взема решение за допускане или недопускане на специализантите по ал. 5 в срок до 30 април за изпитната сесия през май, съответно до 30 ноември за изпитната сесия през декември.

(8) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 58 от 2019 г.) Висшето училища уведомява специализантите за допускането им до държавен изпит, както и за причините за недопускането им.

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2019 г.) (1) Висшите училища и Военномедицинската академия:

1. изпращат в Министерството на здравеопазването в срок до 20 март за изпитната сесия през май и в срок до 20 октомври за изпитната сесия през декември списък на допуснатите до държавен изпит специализанти по съответните специалности и списък на специализантите по чл. 33, ал. 5;

2. уведомяват Министерството на здравеопазването в 7-дневен срок, но не по-късно от 30 април за изпитната сесия през май, съответно 30 ноември за изпитната сесия през декември, за решението си за допускане или недопускане на специализантите по чл. 33, ал. 5;

3. разпределят допуснатите до държавен изпит специализанти и специализантите по чл. 33, ал. 5 по комисиите за държавен изпит;

4. уведомяват председателите на изпитните комисии за броя на допуснатите до държавен изпит специализанти и броя на специализантите по чл. 33, ал. 5, разпределени в тяхната комисия, в срок до 5 април за изпитната сесия през май и в срок до 5 ноември за изпитната сесия през декември;

5. уведомяват специализантите за мястото, датата и часа на провеждане на изпитите в срок до 15 април за изпитната сесия през май и в срок до 15 ноември за изпитната сесия през декември;

6. изпращат на председателите на изпитните комисии извлечение от заповедта на министъра на здравеопазването за съответната комисия за държавен изпит за специалност, документите на допуснатите специализанти и изпитен протокол за всеки от тях в срок до 20 април за изпитната сесия през май и в срок до 20 ноември за изпитната сесия през декември, а за допуснатите специализанти по чл. 33, ал. 5 - в срок до 30 април за изпитната сесия през май, съответно до 30 ноември за изпитната сесия през декември.

(2) Ако бъде установено, че специализант по ал. 1, т. 1 или 2 е допуснат до държавен изпит в несъответствие с изискванията на наредбата, Министерството на здравеопазването уведомява за това висшето училище или Военномедицинската академия. До отстраняване на несъответствието специализантът не се допуска до държавен изпит.

(3) Председателите на изпитните комисии изпращат във висшите училища, а по военномедицинските специалности - във Военномедицинската академия, определените от тях изпитни дати в срок до 10 април за изпитната сесия през май и в срок до 10 ноември за изпитната сесия през декември.


Чл. 35. (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2019 г.) Държавният изпит за специалност се провежда чрез полагане на практически и теоретичен изпит в два последователни дни. Комисията допуска до теоретичен изпит само лицата, които са издържали практическия изпит. Теоретичният изпит може да включва и полагане на тест. Решенията на изпитната комисия се вземат с обикновено мнозинство.

Чл. 36. (1) Резултатите от държавния изпит се вписват от председателя на изпитната комисия в изпитен протокол като "издържал изпита за специалност" или "неиздържал изпита за специалност". Изпитният протокол се подписва от членовете на комисията и се прилага към документите на специализанта, които се връщат от председателя на комисията на висшето училище или на Военномедицинската академия в 7-дневен срок от провеждане на изпита.

(2) На неиздържалите изпита за специалност комисията отразява в изпитния протокол мотивите за неуспешния резултат, разделите от специалността, по които специализантът няма достатъчни знания, и препоръки.

Чл. 37. (Доп. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Лицата, които са положили успешно държавния изпит, получават свидетелство за призната специалност, издадено от висшето училище, допуснало специализанта до държавен изпит, или от Военномедицинската академия в съответствие с изискванията на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, приета с ПМС № 215 от 2004 г. (ДВ, бр. 75 от 2004 г.). Копие на свидетелството за призната специалност се прикача в регистъра по чл. 8, ал. 1 в едномесечен срок от издаването му.

Чл. 38. Права, произтичащи от призната специалност, се признават от 1 юни за лицата, които успешно са положили държавния изпит през изпитната сесия през май, и от 1 януари - за успешно положилите държавния изпит през изпитната сесия през декември.

Чл. 39. (1) (Предишен текст на чл. 39 - ДВ, бр. 58 от 2019 г.) Специализантите, които не са издържали успешно държавния изпит, имат право на следващото явяване да бъдат разпределени в изпитна комисия с различен състав при условие, че е утвърдена повече от една комисия по специалността.

(2) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2019 г.) В случаите по ал. 1 лицата подават заявление до ректора на висшето училище, регистрирало специализанта, в срока по чл. 33, ал. 2.

Глава четвърта.
ФИНАНСИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Чл. 40. (1) За теоретичното обучение, предвидено в учебните програми, се заплаща такса, определена от висшето училище или националния център по проблемите на общественото здраве, провеждащи теоретичното обучение, или Военномедицинската академия.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2019 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2020 г.) Таксата по ал. 1 за български граждани, граждани на държави - членки на Европейския съюз, на другите държави от Европейското икономическо пространство и на Швейцария не може да надхвърля 230 лв. на месец. Таксите за по-кратко от един месец теоретично обучение се изчисляват пропорционално.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2021 г.) Таксата за теоретичното обучение може да бъде заплащана от специализанта, базата за обучение, от Министерството на здравеопазването за местата по чл. 47 или от друг източник, включително със средства от европейски проекти и програми.

Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2019 г.) За практическото обучение, предвидено в учебните програми, по неклинични специалности, специалности за лица с професионална квалификация "лекар по дентална медицина" и военномедицински специалности, както и в случаите по чл. 11, ал. 4, се заплаща такса, определена от базата за обучение по чл. 5, ал. 2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2019 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2020 г.) Таксата по ал. 1 за неклинични специалности и военномедицински специалности за български граждани, граждани на държави - членки на Европейския съюз, на другите държави от Европейското икономическо пространство и на Швейцария не може да надхвърля 230 лв. на месец за един месец. Таксите за по-кратко от един месец практическо обучение се изчисляват пропорционално.

(3) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2019 г.) Таксата по ал. 1 за специалности за лица с професионална квалификация "лекар по дентална медицина" за български граждани, граждани на държави - членки на Европейския съюз, на другите държави от Европейското икономическо пространство и на Швейцария, не може да надхвърля 460 лв. за един месец. Таксите за по-кратко от един месец практическо обучение се изчисляват пропорционално.

(4) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2019 г.) В таксата по ал. 3 се включват и разходи за консумативи, когато те се осигуряват от базата за обучение.

(5) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2019 г.) Базите за обучение обявяват на интернет страниците си определените от тях такси за обучение по ал. 1.

(6) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2020 г.) В случаите, когато се уговаря такса за провеждане на практическото обучение по чл. 21, ал. 1, тя не може да надхвърля 230 лв. на месец за българските граждани, гражданите на държави - членки на Европейския съюз, на другите държави от Европейското икономическо пространство и на Швейцария. Таксата за по-кратко от един месец обучение се изчислява пропорционално.

(7) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 58 от 2019 г., предишна ал. 6, доп. - ДВ, бр. 54 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2021 г.) Таксата за обучението по ал. 1 и ал. 6 може да бъде заплащана от специализанта, от Министерството на здравеопазването за местата по чл. 47, ал. 2 или от друг източник, включително със средства от европейски проекти и програми.

Чл. 42. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2015 г., предишен текст на чл. 42 - ДВ, бр. 54 от 2020 г.) Чужденците, които имат разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, лицата с предоставен статут на бежанец, хуманитарен статут или с предоставено право на убежище и чужденците от българска народност заплащат таксите, предвидени за българските граждани.

(2) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2020 г.) Български граждани, които са и граждани на друга държава, провеждат обучението си за придобиване на специалност по реда за българските граждани.


Чл. 42а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) На специализантите могат да се отпускат и финансови средства, в това число стипендии, от европейски проекти и програми или друг източник. Когато отпускането на средствата е за сметка на Европейските структурни фондове и Европейските фондове при споделено управление, размерът на сумите, тяхното предназначение, редът и условията за предоставянето им се одобряват от комитета за наблюдение на съответната оперативна програма.

Чл. 42б. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2019 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2021 г.) За специализантите, приети на местата, финансирани от държавата по клинични специалности, обучаващи се по реда на чл. 11, ал. 1, т. 1, Министерството на здравеопазването предоставя на базата за обучение по чл. 5, ал. 2 средства в размер на 2,5 минимални работни заплати за страната и дължимите от работодателя осигурителни вноски върху тях за всеки месец от практическото обучение по модули и раздели, които не могат да се провеждат в базата за обучение и за всеки месец от предвиденото в учебната програма теоретично обучение. Средствата за по-кратко от един месец практическо или теоретично обучение се изчисляват пропорционално.

(2) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2021 г.) За определения в номенклатурата на специалностите срок на обучение на специализантите, приети на местата, финансирани от държавата по клинични специалности, обучаващи се по реда на чл. 13, Министерството на здравеопазването предоставя на лечебното заведение по чл. 13, ал. 1, чийто служител е специализантът, средства в размер на 2,5 минимални работни заплати за страната и дължимите от работодателя осигурителни вноски върху тях за всеки месец от срока на обучението.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 54 от 2020 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2021 г.)

(4) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2021 г.) За специализантите, приети на местата, финансирани от държавата по специалност "Обща медицина", Министерството на здравеопазването предоставя на базата за обучение средства в размер на 1,2 пъти от размера на 2,5 минимални работни заплати за страната и дължимите от работодателя осигурителни вноски върху тях за всеки месец от срока на обучението, определен в номенклатурата на специалностите. За специализантите, обучаващи се на места, финансирани от държавата по реда на чл. 13, базата за обучение предоставя средствата по ал. 2 на лечебното заведение по чл. 13, ал. 1.

Чл. 42в. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2019 г.) (1) Базите за обучение могат да получават финансиране за обучение на специализанти по реда на чл. 11, ал. 1, т. 1 и от общини, от лечебни заведения по чл. 13, ал. 1 или по европейски проекти и програми.

(2) Лечебните заведения по чл. 13, ал. 1 могат да получават финансиране за обучение на свои служители по клинични специалности по реда на чл. 13 от общини или по европейски проекти и програми.

(3) Когато финансирането по ал. 1 и 2 се осъществява със средства от Европейските структурни фондове, размерът, редът и условията за предоставянето му се одобряват от комитета за наблюдение на съответната оперативна програма.

Чл. 43. (1) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2021 г.) Средствата от държавния бюджет за финансиране на таксата за обучението на местата по чл. 47 и средствата по чл. 42б се планират по бюджета на Министерството на здравеопазването.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2021 г.) Министерството на здравеопазването сключва договори с висшите училища за предоставяне на средствата по ал. 1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2020 г.) Средствата за таксите по чл. 40, ал. 1 и чл. 41, ал. 1 за проведеното обучение на специализантите, приети на места, финансирани от държавата, в националните центрове по проблемите на общественото здраве - второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването, се предоставят от Министерството на здравеопазването с бюджета им за текущата година. Националните центрове предоставят на шестмесечие справка за проведеното от тях обучение по чл. 40, ал. 1 и чл. 41, ал. 1.

(4) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2020 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2021 г.)

(5) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2021 г.) Средствата за таксите по чл. 41, ал. 6 за проведеното обучение на специализантите, приети на места, финансирани от държавата, определени в бази за обучение, които са второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването, се предоставят от Министерството на здравеопазването на тримесечие въз основа на представена от базата за обучение справка за проведеното обучение по чл. 21, ал. 1 в лечебни заведения, които не са второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването.

(6) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Средствата по чл. 42б, ал. 1 и 2 за националните центрове по проблемите на общественото здраве и лечебните заведения - второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването, се предоставят от Министерството на здравеопазването с бюджета им за текущата година.

(7) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2019 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 54 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2021 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Средствата по ал. 1 за обучение, което не е проведено във второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването, се предоставят на висшето училище на тримесечие въз основа на представена справка за проведеното обучение от специализантите, обучаващи се на места, финансирани от държавата, а за специализантите по "Обща медицина" - въз основа на представена справка за предстоящото им обучение. Висшето училище предоставя на базата за обучение средствата за таксите по чл. 41, ал. 1 и 6, както и средствата по чл. 42б в 10-дневен срок от получаване на средствата от Министерството на здравеопазването.

(8) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2019 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 54 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Базата за обучение предоставя средствата по ал. 7 за таксите по чл. 41, ал. 6 на приемащото лечебно заведение, което не е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на здравеопазването, а за специализантите, обучаващи се на места, финансирани от държавата по реда на чл. 13, предоставя средствата по чл. 42б, ал. 2 на лечебното заведение по чл. 13, ал. 1 в 10-дневен срок от получаване на средствата от висшето училище.


Глава пета.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТАТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА

Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2021 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Ръководителите на базите за обучение, които желаят да назначат специализанти на места, финансирани от държавата, обявяват два пъти в годината в срок до 20 март и до 20 август на интернет страницата си предложенията си за места за специализанти по клинични специалности, които да се заемат въз основа на срочен трудов договор по чл. 11, ал. 1, т. 1. В същия срок информация за предложените места, финансирани от държавата, се изпраща по електронен път и на съответната регионална здравна инспекция. Информацията включва и размера на трудовото възнаграждение за съответната длъжност за специализант, възможности за допълнителни обучения, социално-битови условия и други стимули, ако са осигурени такива.

(2) Регионалните здравни инспекции обобщават постъпилата информация по ал. 1 и я публикуват на интернет страниците си в срок до 25 март, съответно до 25 август.

(3) Лицата, които биха желали да кандидатстват на място по ал. 1, заявяват това писмено в съответната база за обучение в срок до 10 април, съответно до 10 септември.

(4) В срок до 20 април, съответно до 20 септември базите за обучение подават в регионалните здравни инспекции информация за местата по ал. 1, за които има заявен интерес от лица по ал. 3.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) В срок до 10 април, съответно до 10 септември, ръководителите на лечебни заведения по чл. 13, ал. 1, които желаят да заявят места, финансирани от държавата, предоставят в базите за обучение, с които имат договор, мотивираните си предложения да обучат свои служители по реда на чл. 13 на места за специализанти, финансирани от държавата. В срока по ал. 4 базите за обучение представят в съответните регионални здравни инспекции мотивираните предложения на лечебните заведения по чл. 13, ал. 1 съобразно своя капацитет и възможности.

(6) Информацията по ал. 4 и 5 се подава по образец, утвърден от директора на Националния център по обществено здраве и анализи, който се публикува на интернет страницата на центъра.

(7) Регионалните здравни инспекции обобщават постъпилата информация по ал. 4 и 5 и я изпращат по електронен път в Националния център по обществено здраве и анализи в срок до 30 април, съответно до 30 септември.

(8) Националният център по обществено здраве и анализи обобщава информацията по ал. 7 и в срок до 15 юни, съответно до 15 ноември изпраща по електронен път обобщената информация в Министерството на здравеопазването.

Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2021 г.) (1) Два пъти в годината в срок до 20 април и до 20 септември висшите училища обявяват на интернет страницата си предложенията си за места за специализанти, финансирани от държавата по неклинични специалности и специалности за лица с професионална квалификация "лекар по дентална медицина".

(2) Лицата, които биха желали да кандидатстват на място по ал. 1, заявяват това писмено във висшето училище в срок до 15 май, съответно до 15 октомври.

(3) В срок до 31 май, съответно до 31 октомври висшите училища предоставят в Министерството на здравеопазването информация за местата по ал. 1, за които има заявен интерес от лица по ал. 2.

Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2021 г.) (1) Регионалните здравни инспекции съвместно с районните колегии на съсловните организации проучват потребностите в областта от съответните специалисти и въз основа на информацията в регионалните регистри на членовете на съответната съсловна организация изготвят и представят по електронен път ежегодно до 15 юни в Националния център по обществено здраве и анализи анализ на състоянието на специалистите в областта на здравеопазването.

(2) Анализът по ал. 1 включва следната информация по специалности от номенклатурата на специалностите:

1. брой на придобилите и упражняващите специалност и тяхната възраст;

2. осигуреност на населението на областта със съответен вид специалисти;

3. потребностите на населението от специалисти;

4. прогноза за броя на упражняващите специалност и тяхната възраст и за потребностите от специалисти през следващите пет години.

(3) Националният център по обществено здраве и анализи обобщава информацията от анализите на състоянието на специалистите в здравеопазването по ал. 1 и 2 по области и в срок до 30 септември предоставя на електронен носител обобщената информация в Министерството на здравеопазването.

Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2021 г.) (1) Местата за специализанти, финансирани от държавата, се определят в съответствие с целите и приоритетите на националната здравна стратегия съобразно информацията по чл. 44, ал. 8, чл. 45, ал. 3 и чл. 46, ал. 3 и броя на специализантите по съответната специалност съгласно регистъра на специализантите в системата на здравеопазването.

(2) Министърът на здравеопазването два пъти в годината в срок до 15 януари и до 15 август определя със заповед броя на местата за специализанти, финансирани от държавата за съответната календарна година. Местата се разпределят, както следва:

1. за клинични специалности:

а) по специалности, по висши училища и по бази за обучение - за местата, които се заемат на основание срочен трудов договор по реда на чл. 11, ал. 1, т. 1;

б) по специалности, по висши училища, по бази за обучение и по лечебни заведения по чл. 13, ал. 1 - за местата, които се заемат по реда на чл. 13;

2. за неклинични специалности и специалности за лица с професионална квалификация "лекар по дентална медицина" - по специалности, по висши училища и по бази за обучение.

(2а) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2023 г., в сила от 01.12.2023 г.) Заповедта по ал. 2 се публикува на интернет страницата на Министерството на здравеопазването заедно с информацията по чл. 44, ал. 1, изречение трето за определените места за специализанти, финансирани от държавата.

(3) За клиничните специалности държавата финансира обучението по чл. 40, ал. 1 и чл. 41, ал. 6 и осигурява средства по чл. 42б, а за неклиничните специалности и специалностите за лица с професионална квалификация "лекар по дентална медицина" се финансира обучението по чл. 40, ал. 1 и обучението по чл. 41, ал. 1.

(4) В случай че лечебно заведение по чл. 13, ал. 1, включено в заповедта по ал. 2, стане база за обучение, то преназначава своя служител - специализант, приет на място, финансирано от държавата, на срочен трудов договор на длъжност за специализант по чл. 11, ал. 1, т. 1, а на лечебното заведение се предоставят средства по чл. 42б, ал. 1.

(5) В случай че базата за обучение по ал. 2, т. 1, буква "б" престане да отговаря на условията за база за обучение по чл. 5, ал. 2, лечебното заведение по чл. 13, ал. 1 има право да сключи договор с друга база за обучение, която има договор с висшето училище, включено в заповедта по ал. 2, за продължаване на обучението на място, финансирано от държавата.

Чл. 47а. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2021 г.) На местата за специализанти, финансирани от държавата, могат да кандидатстват български граждани, граждани на държави - членки на Европейския съюз, на другите държави от Европейското икономическо пространство и на Швейцария, както и чужденците, на които е разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, лицата с предоставен статут на бежанец, хуманитарен статут или с предоставено право на убежище и чужденците от българска народност.

Чл. 47б. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2021 г.) (1) Базите за обучение обявяват конкурси за заемането на местата по чл. 47, ал. 2, т. 1, буква "а" два пъти в годината в срок до 10 февруари и до 10 септември. В обявата се отбелязва, че местата са финансирани от държавата.

(2) Базите за обучение и лечебните заведения по чл. 13, ал. 1, включени в заповедта по чл. 47, ал. 2, организират приема на специализанти на места, финансирани от държавата, така, че обучението на специализантите да започне не по-късно от 31 март, съответно 31 октомври на календарната година, в която са издадени заповедите по чл. 47, ал. 2.

(3) За местата по чл. 47, ал. 2, т. 1, буква "б" в договора по чл. 13, ал. 3 се посочва, че мястото е финансирано от държавата.

Чл. 47в. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2021 г.) (1) Висшите училища обявяват конкурс по чл. 18, ал. 1 и по чл. 22в, ал. 1 за местата по чл. 47, ал. 2, т. 2 два пъти в годината в срок до 10 февруари и до 10 септември.

(2) Кандидатите за заемане на място по ал. 1 подават заявление в съответното висше училище в срок до 25 февруари, съответно до 25 септември.

(3) Висшето училище класира кандидатите по ал. 2 в срок до 10 март, съответно до 10 октомври и уведомява писмено класираните кандидати. Обучението на класираните кандидати започва не по-късно от 31 март, съответно от 31 октомври на календарната година, в която са издадени заповедите по чл. 47, ал. 2.

(4) Висшите училища уведомяват писмено Министерството на здравеопазването за специализантите, заели местата, финансирани от държавата, в срок до 20 април, съответно до 20 ноември.

Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2021 г.) Финансирането на обучението по чл. 40, ал. 1 и чл. 41, ал. 1 и 6, както и предоставянето на средства по чл. 42б за специализантите, приети на местата, финансирани от държавата, започва от датата на започване на обучението им за придобиване на специалност на място, финансирано от държавата.

Чл. 48а. (Отм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.)

Чл. 48б. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2020 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2021 г.)

Чл. 48в. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2021 г., отм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.)

Чл. 48г. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2019 г., предишен чл. 48б - ДВ, бр. 54 от 2020 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2021 г.)

Глава шеста.
ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО

Чл. 49. (1) Висшите училища, Военномедицинската академия, националните центрове по проблемите на общественото здраве и лечебните заведения - бази за обучение, осигуряват качеството на обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването чрез вътрешна система за оценяване, поддържане и развитие на качеството на обучението, която включва и проучване на мнението на специализантите най-малко веднъж годишно.

(2) Целта на системата по ал. 1 е да поддържа, развива и контролира качеството на обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Чл. 50. (1) Вътрешната система за оценяване, поддържане и развитие на качеството на обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването включва най-малко:

1. за лечебните заведения и националните центрове по проблемите на общественото здраве - бази за обучение:

а) разработване на вътрешни правила, с които се регламентират правата и задълженията на специализантите, на ръководителите на специализантите и на други участници в процеса на обучение;

б) периодичен анализ на резултатите от участието на специализанта в изпълнението на предвидените в учебната програма операции, манипулации, изследвания и други практически дейности;

в) провеждане на анкета сред персонала на структурата на базата за обучение (включващ лекари, медицински сестри и др.) относно комуникативните умения на специализанта и способността му за работа в екип най-малко веднъж годишно;

г) организиране на дейности за поддържане и повишаване квалификацията на ръководителите на специализантите;

д) провеждане на анкета сред специализантите най-малко веднъж годишно относно качеството на обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването в базата за обучение;

е) анализ на успеваемостта на държавен изпит за специалност на специализантите, обучавани в съответната база;

ж) огласяване на резултатите от проведени вътрешни и външни одити във връзка с обучението;

2. за висшите училища и Военномедицинската академия:

а) организиране на дейности за поддържане и повишаване квалификацията на преподавателите на специализантите;

б) провеждане на анкета сред специализантите най-малко веднъж годишно;

в) огласяване на резултатите от проведени вътрешни и външни одити във връзка с обучението.

(2) Конкретната система за поддържане на качеството, начинът ѝ на функциониране, както и редът за проучване на мнението на специализантите и начинът на оповестяване на резултатите от него се определят от висшето училище, Военномедицинската академия, националните центрове по проблемите на общественото здраве и лечебните заведения - бази за обучение.

(3) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Лечебните заведения - бази за обучение, националните центрове по проблемите на общественото здраве, висшите училища и Военномедицинската академия публикуват ежегодно на интернет страницата си резултатите и анализа на проведените анкети сред специализантите по ал. 1, т. 1, буква "д" и т. 2, буква "б".

Допълнителни разпоредби

§ 1. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2020 г.) По смисъла на тази наредба "специализант" е лице с придобита професионална квалификация, което се обучава по реда на тази наредба за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите в системата на здравеопазването.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1а. (Предишен § 1 - ДВ, бр. 54 от 2020 г.) (1) Специализантите, които са приети по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (ДВ, бр. 7 от 2007 г.), могат да:

1. продължат обучението си при условията, при които са приети, без да се прилагат по отношение на тях разпоредбите на чл. 11а от отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването;

2. продължат обучението си по реда на тази наредба, като в тримесечен срок от влизането ѝ в сила сключат трудов договор на пълно работно време по реда на чл. 11, ал. 1 с база за обучение.

(2) В случаите по ал. 1, т. 2 специализантът подава във висшето училище заявление за прекратяване на договора за обучение, сключен по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

(3) В 7-дневен срок от прекратяването на договора по ал. 2 висшите училища писмено уведомяват за това Министерството на здравеопазването.


§ 1б. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2015 г., предишен § 1а - ДВ, бр. 54 от 2020 г.) (1) Стойността на теоретичното и практическото обучение на специализантите, приети на места срещу заплащане и на места, финансирани от друг източник по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по специалностите "Анестезиология и интензивно лечение", "Обща и клинична патология", "Педиатрия", "Спешна медицина", "Инфекциозни болести" и "Неонатология", се заплаща от бюджета на Министерството на здравеопазването, считано от 1 юни 2015 г. до завършване на обучението за придобиване на специалност, но за не повече от срока на обучението по чл. 12, ал. 8 от отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

(2) Министерството на здравеопазването сключва договори с висшите училища за предоставяне на средствата по ал. 1 въз основа на представена справка за проведеното обучение на специализантите по ал. 1.

(3) Договорите за обучение за придобиване на специалност на специализантите по ал. 1 се привеждат в съответствие с разпоредбата на ал. 1 в едномесечен срок от влизането в сила на тази наредба.

§ 2. Конкурсите за прием на специализанти, които са започнали към датата на влизане в сила на тази наредба, се довършват по досегашния ред.


§ 3. До утвърждаването на учебните програми по реда на чл. 9 обучението се извършва съгласно утвърдените по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването учебни програми.

§ 4. Лицата, придобили специалност, чието наименование е променено в номенклатурата на специалностите по чл. 1, ал. 2, се ползват с правата на специалист по специалност съответно посочена в приложение № 2.

§ 5. Лицата по § 3 от преходните и заключителните разпоредби от Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти имат право да се обучават за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по реда на тази наредба.

§ 6. За свидетелство за призната специалност по смисъла на чл. 37 се признават издадените преди влизане в сила на наредбата документи за призната специалност и признати права на специалист:

1. диплома за първа специалност, издадена от ректора на медицинска академия съгласно отменената Наредба за следдипломна квалификация на висшите медицински кадри;

2. свидетелство за втора специалност, издадено от ректора на медицинска академия съгласно отменената Наредба за следдипломна квалификация на висшите медицински кадри;

3. документ, удостоверяващ легализиране на документи за получена в чужбина медицинска специалност, издаден от Министерството на народното здраве съгласувано с Комитета за наука, технически прогрес и висше образование съгласно отменената Наредба за следдипломна квалификация на висшите медицински кадри;

4. диплома за основна специалност, издадена от ректора на висш медицински институт съгласно отменената Наредба № 11 от 1994 г. за следдипломното обучение на специалистите с висше медицинско образование в системата на здравеопазването;

5. свидетелство за призната специалност, издадено от ректор на висше училище или началника на Военномедицинската академия съгласно отменените Наредба № 47 от 1995 г. за следдипломно обучение на специалистите с висше образование в системата на здравеопазването, Наредба № 31 от 2001 г. за следдипломно обучение в системата на здравеопазването и Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

§ 7. (1) (Предишен текст на § 7 - ДВ, бр. 83 от 2015 г.) Лицата, придобили основна специалност преди влизане в сила на наредбата, както и придобилите специалност по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването могат да се обучават за придобиване на специалност по реда на тази наредба, като се зачита част от обучението им по признатата специалност при условия и по ред, определени от висшето училище и при спазване изискването на чл. 10.

(2) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2015 г.) Лицата, провели част от обучението си за придобиване на специалност по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, могат да се обучават за придобиване на същата специалност по реда на тази наредба, като се зачита преминатото обучение по реда на отменената Наредба № 34 при условия и по ред, определени от висшето училище.

§ 8. Специализантите, които към влизането в сила на тази наредба не са придобили специалност при условията на § 5, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, се допускат до държавен изпит след изпълнение на актуализирани индивидуални учебни планове по реда на тази наредба в съответствие с утвърдените по реда на чл. 9, ал. 1 и § 3 учебни програми. В свидетелствата им за призната специалност се вписва наименованието на специалността от номенклатурата по чл. 1, ал. 2.

§ 9. (1) В едномесечен срок от влизане в сила на наредбата министърът на здравеопазването определя със заповед броя на местата за специализанти, разпределени по специалности и по висши училища, за които държавата ще финансира таксата за обучението по чл. 40, ал. 1 и/или чл. 41, ал. 1 за 2015 г. въз основа на информацията от анализите на състоянието на специалистите в областта на здравеопазването, предоставени по реда на чл. 18б, ал. 2 от отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

(2) Специализантите по чл. 46, ал. 1 могат да кандидатстват във висшето училище, което ги е регистрирало по реда на чл. 46 за финансиране на обучението им, в тримесечен срок от издаване на заповедта по ал. 1.

(3) Висшето училище класира кандидатите в едномесечен срок от изтичане на срока по ал. 2 в съответствие с изискванията на чл. 47 и уведомява писмено класираните кандидати. Класирането се публикува и на интернет страницата на висшето училище.

(4) Висшите училища изпращат в Министерството на здравеопазването на хартиен и електронен носител данните на класираните кандидати в 7-дневен срок от класирането.

(5) Финансирането на обучението по чл. 40, ал. 1 и/или чл. 41, ал. 1 на класираните кандидати започва от датата на класирането по ал. 3.

§ 10. Наредбата се издава на основание чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето и отменя Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (ДВ, бр. 7 от 2007 г.).

§ 11. Наредбата е съгласувана с министъра на образованието и науката и с министъра на финансите.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2015 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Преходни и Заключителни разпоредби

(ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2015 Г.)


§ 16. Специализантите, които към момента на влизане в сила на тази наредба се обучават за придобиване на специалност "Обща медицина" или за придобиване на специалности за лица с професионална квалификация "лекар по дентална медицина", довършват обучението си по реда и при условията, при които са приети.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2015 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Преходни и Заключителни разпоредби

(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2019 Г.)


§ 23. (1) Специализантите, които към момента на влизане в сила на тази наредба се обучават за придобиване на клинична специалност и са класирани на места по чл. 45, довършват обучението си по реда и при условията, при които са приети.

(2) Специализантите, които към момента на влизане в сила на тази наредба се обучават за придобиване на специалност "Обща медицина", могат да:

1. довършат обучението си по реда и при условията, при които са приети;

2. продължат обучението си по реда на тази наредба, като сключат договор по чл. 11, ал. 1, т. 1 и в 7-дневен срок от сключването на договора подадат във висшето училище, което ги е регистрирало, заявление за прекратяване на обучението въз основа на заповед на ректора; в 14-дневен срок от прекратяване на обучението въз основа на заповед на ректора висшето училище писмено уведомява за това Министерството на здравеопазването.

(3) Специализантите, които към момента на влизане в сила на тази наредба се обучават за придобиване на специалности за лица с професионална квалификация "лекар по дентална медицина", довършват обучението си по реда и при условията, при които са приети.

§ 24. (1) В 20-дневен срок от влизане в сила на наредбата ръководителите на базите за обучение, които желаят да заявят места, финансирани от държавата за 2019 г. и 2020 г., представят на директорите на регионалните здравни инспекции информацията по чл. 44, ал. 1.

(2) Регионалните здравни инспекции предоставят в Националния център по обществено здраве и анализи информацията по ал. 1 и по чл. 44, ал. 4, т. 1 - 4 в 10-дневен срок от изтичане на срока по ал. 1.

(3) В 20-дневен срок от получаването на информацията по ал. 2 Националният център по обществено здраве и анализи я обобщава и я предоставя в Министерството на здравеопазването.

(4) В 15-дневен срок от получаване на обобщената информация по ал. 3 министърът на здравеопазването определя със заповед броя на местата за специализанти по клинични специалности за 2019 г. и 2020 г., разпределени по специалности и по бази за обучение, за които държавата ще финансира обучението по чл. 40, ал. 1 и ще заплаща субсидия по чл. 42б.

(5) Местата по ал. 4 се обявяват по реда на чл. 17 и се заемат по реда на чл. 11, ал. 1, т. 1 от датата на заповедта по ал. 4 до 31.12.2020 г., като в обявата задължително се отбелязва, че местата са финансирани от държавата.

(6) Финансирането на обучението по чл. 40, ал. 1 и изплащането на субсидия по чл. 42б за специализантите, приети на местата по ал. 4, започва от датата на започване на обучението им за придобиване на специалност по реда на ал. 4.

(7) Първият списък с лечебни заведения, области и общини по чл. 48б се изготвя до 31.12.2020 г.

§ 25. (1) Специализантите, приети на места срещу заплащане по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, които продължават обучението си по реда на § 1, ал. 1, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, могат да продължат обучението си на места, финансирани от друг източник, като подадат заявление до висшето училище, в което са записани за обучение за придобиване на специалност.

(2) В 7-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 1 висшето училище организира сключване на анекс към договора за обучение за промяна на вида на мястото, заемано от специализанта.

(3) След приключване на финансирането на обучението от друг източник специализантите продължават обучението си на места срещу заплащане.

§ 26. (1) Обучението за придобиване на специалност на специализантите по § 8 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, които в срок до 1.06.2020 г. не са положили успешно държавния изпит за специалност, се прекратява със заповед на ректора на висшето училище, в което са зачислени.

(2) След прекратяване на обучението по ал. 1 лицата могат да кандидатстват за започване на обучение за придобиване на специалност по реда на глава втора. В този случай може да се зачита част от проведеното от тях обучение при условия и по ред, определени от висшето училище.

(3) Обучението на специализантите, обучаващи се по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, което не е приключило с успешно полагане на държавния изпит за специалност в срока по чл. 12, ал. 8 на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, се прекратява със заповед на ректора на висшето училище, в което е записан специализантът.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2015 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Преходни и Заключителни разпоредби

(ОБН. - ДВ, БР. 54 ОТ 2020 Г.)


§ 30. До създаването на интернет портала за специализанти по чл. 17, ал. 2 базите за обучение едновременно с публикуване на обявата по чл. 17, ал. 1 уведомяват по електронен път и Министерството на здравеопазването за обявените от тях свободни длъжности за специализанти. Министерството на здравеопазването публикува на интернет страницата си постъпилата информация за свободни длъжности за специализанти.

§ 31. Разпоредбата на чл. 13, ал. 5 не се прилага по отношение на специализантите, които към датата на влизане в сила на тази наредба се обучават по реда на чл. 13 и за обучението е уговорено заплащането на такса.

§ 32. Специализантите, приети на места по § 24, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (ДВ, бр. 58 от 2019 г.), довършват обучението си по реда и при условията, при които са приети с изключение на разпоредбата на досегашния чл. 48а, ал. 3, като за тях се прилагат и разпоредбите на чл. 41, ал. 6 и 7, чл. 48б, ал. 3, 5, 6 и 7 и чл. 48в.

§ 33. (1) За специализантите по § 23, ал. 1, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването се прилагат разпоредбите на чл. 12, ал. 3 и 4 и чл. 28, ал. 2.

(2) В свидетелствата за призната специалност на специализантите по ал. 1 се вписват наименованията на специалностите от номенклатурата на специалностите съгласно приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 към момента на издаване на свидетелството.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2015 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2021 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 81 ОТ 2021 Г.)


§ 25. (1) Специализантите, които към момента на влизане в сила на тази наредба се обучават на места, финансирани от държавата, довършват обучението си по реда и при условията, при които са приети, с изключение на разпоредбата на досегашния чл. 48б, която не се прилага по отношение на специализантите по клинични специалности, приети на места, финансирани от държавата, определени за 2020 г. и 2021 г.

(2) Разпоредбата на досегашния чл. 48б не се прилага и по отношение на специализантите по клинични специалности, приети на места, финансирани от държавата, определени за 2020 г., които към момента на влизане в сила на тази наредба са приключили обучението си с успешно полагане на държавен изпит за специалност.

§ 26. Заемането на местата, финансирани от държавата, определени за 2021 г., се извършва по досегашния ред до 31 декември 2021 г. включително.

§ 27. (1) (Попр. - ДВ, бр. 81 от 2021 г.) В 15-дневен срок от влизане в сила на наредбата ръководителите на базите за обучение, които желаят да назначат специализанти на места, финансирани от държавата за 2022 г., обявяват на интернет страницата си предложенията си за места за специализанти по клинични специалности, които да се заемат въз основа на срочен трудов договор по чл. 11, ал. 1, т. 1. В същия срок информация за предложените места, финансирани от държавата, се изпраща по електронен път и на съответната регионална здравна инспекция.

(2) В 5-дневен срок от получаване на информацията по ал. 1 регионалните здравни инспекции обобщават постъпилата информация и я публикуват на интернет страниците си.

(3) Лицата, които биха желали да кандидатстват на място по ал. 1, заявяват това писмено в съответната база за обучение в 10-дневен срок от публикуването на информацията по ал. 2.

(4) В 5-дневен срок от изтичане на срока по ал. 3 базите за обучение подават в регионалните здравни инспекции информация за местата по ал. 1, за които има заявен интерес от лица по ал. 3.

(5) (Попр. - ДВ, бр. 81 от 2021 г.) В 30-дневен срок от влизане в сила на наредбата ръководителите на лечебни заведения по чл. 13, ал. 1, които желаят да заявят места, финансирани от държавата за 2022 г., представят в съответните регионални здравни инспекции мотивираните си предложения да обучат свои служители по реда на чл. 13 на места за специализанти, финансирани от държавата, като посочат и базата за обучение, с която имат договор.

(6) Регионалните здравни инспекции обобщават постъпилата информация по ал. 4 и 5 и я изпращат по електронен път в Националния център по обществено здраве и анализи в 10-дневен срок.

(7) Националният център по обществено здраве и анализи обобщава информацията по ал. 6 и в 20-дневен срок изпраща по електронен път обобщената информация в Министерството на здравеопазването.

§ 28. (1) (Попр. - ДВ, бр. 81 от 2021 г.) В 30-дневен срок от влизане в сила на наредбата висшите училища обявяват на интернет страницата си предложенията си за места за специализанти, финансирани от държавата по неклинични специалности и специалности за лица с професионална квалификация "лекар по дентална медицина" за 2022 г.

(2) Лицата, които биха желали да кандидатстват на място по ал. 1, заявяват това писмено във висшето училище в 20-дневен срок от публикуването на информацията ал. 1.

(3) Висшите училища предоставят в Министерството на здравеопазването информация за местата по ал. 1, за които има заявен интерес от лица по ал. 2, в 20-дневен срок от изтичане на срока по ал. 2.


§ 29. Лекарите без специалност или лекарите с придобита друга специалност, които са открили амбулатория за първична медицинска помощ, могат да сключват договори с бази за обучение по чл. 5, ал. 2 за обучение по специалност "Обща медицина".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2015 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

(ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2021 Г.)


§ 2. (1) По време на обявената към момента на влизане в сила на тази наредба извънредна епидемична обстановка и два месеца след нейната отмяна базите за обучение могат да сключват срочни трудови договори по чл. 11, ал. 1, т. 1 без провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда с лекарите, работещи във:

1. клиники или отделения по анестезиология и интензивно лечение, осъществяващи лечение на пациенти с COVID-19 - за придобиване на специалност "Анестезиология и интензивно лечение";

2. клиники или отделения, осъществяващи лечение на пациенти с COVID-19 - за придобиване на специалностите "Инфекциозни болести", "Вътрешни болести" или "Пневмология и фтизиатрия";

3. структури, осъществяващи медицинска помощ по специалността "Спешна медицина" - за придобиване на специалност "Спешна медицина".

(2) В случай че базата за обучение желае мястото за специализант по ал. 1 да бъде финансирано от държавата, тя уведомява писмено Министерството на здравеопазването за това и предоставя информация за назначения специализант в 10-дневен срок от сключването на срочния трудов договор по чл. 11, ал. 1, т. 1.

(3) За специализантите по ал. 2 Министерството на здравеопазването финансира обучението по чл. 40, ал. 1 и чл. 41, ал. 6 и осигурява средствата по чл. 42б от датата на започване на обучението им за придобиване на специалност.

(4) Министерството на здравеопазването сключва договори с висшите училища за предоставяне на средствата по ал. 3 при спазване на изискванията на чл. 43, ал. 5, 6, 7 и 8.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2015 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Преходни и Заключителни разпоредби

(ОБН. - ДВ, БР. 51 ОТ 2023 Г.)


§ 26. (1) За оставащия срок от обучението на специализантите по клинични специалности, които към момента на влизане в сила на тази наредба се обучават на места, финансирани от държавата, определени за 2020 г. и 2021 г., Министерството на здравеопазването предоставя на базата за обучение или на лечебното заведение по чл. 13, ал. 1, чийто служител е специализантът, средства в размер на 2,5 минимални работни заплати за страната и дължимите от работодателя осигурителни вноски върху тях за всеки месец проведено обучение.

(2) За оставащия срок от обучението на специализантите, приети на места, финансирани от държавата, определени за 2020 г. и 2021 г. по специалност "Обща медицина", Министерството на здравеопазването предоставя на базата за обучение средства в размер на 1,2 пъти от размера на 2,5 минимални работни заплати за страната и дължимите от работодателя осигурителни вноски върху тях за всеки месец проведено обучение.

(3) От влизане в сила на тази наредба месечното трудово възнаграждение на специализантите по ал. 1 и 2 не може да бъде по-малко от 2,5 минимални работни заплати за страната.

§ 27. (1) Министерството на здравеопазването създава електронния регистър по чл. 8, ал. 1 в срок до 1 месец от влизане в сила на тази наредба, като осигурява прехвърлянето на данни от досегашните регистри на специализантите и на придобилите специалност в системата на здравеопазването.

(2) До създаването на електронния регистър по чл. 8, ал. 1 ръководителите на висшите училища и на Военномедицинската академия изпращат в Министерството на здравеопазването информация за регистъра на специализантите и на придобилите специалност в системата на здравеопазването по досегашния ред, като към информацията по досегашния чл. 8, ал. 4, т. 1 се добавят и номерът и датата на заповедта за одобрение от министъра на здравеопазването за обучение на специализанти по съответната специалност и срокът на одобрението, когато базата за обучение е лечебно заведение.

§ 28. (1) Ректорите на висшите училища утвърждават учебни програми в шестмесечен срок от утвърждаването на рамковата учебна програма по съответната специалност от министъра на здравеопазването.

(2) До утвърждаването на рамковите учебни програми и учебните програми, утвърдени от ректорите на висшите училища по реда на чл. 9, обучението се извършва съгласно утвърдените по досегашния ред учебни програми.

§ 29. Параграф 20 влиза в сила от 1 декември 2023 г.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2


(Изм. - ДВ, бр. 83 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2019 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2021 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.)


 

Номенклатура на специалностите и сроковете за придобиването им в системата на здравеопазването

№ по ред

Специалност

Срок на
обучението в години

Код на
специалността*

I.

Специалности за лица с професионална квалификация "лекар"

 

 

Клинични специалности

 

1.

Акушерство и гинекология

4

1001

2.

Ангиология

4

1002

3.

Анестезиология и интензивно лечение

4

1003

4.

Вътрешни болести

5

1004

5.

Гастроентерология

4

1005

6.

Гериатрична медицина

4

1006

7.

Гръдна хирургия

5

1007

8.

Детска гастроентерология

4

1008

9.

Детска ендокринология и болести на обмяната

4

1009

10.

Детска кардиология

4

1010

11.

Детска клинична хематология и онкология

4

1011

12.

Детска неврология

4

1012

13.

Детска нефрология и хемодиализа

4

1013

14.

Детска пневмология и фтизиатрия

4

1014

15.

Детска психиатрия

4

1015

16.

Детска ревматология

4

1016

17.

Детска хирургия

5

1017

18.

Ендокринология и болести на обмяната

4

1018

19.

Инфекциозни болести

4

1019

20.

Кардиология

4

1020

21.

Кардиохирургия

5

1021

22.

Клинична алергология

4

1022

23.

Клинична вирусология

3

1023

24.

Клинична имунология

4

1024

25.

Клинична лаборатория

4

1025

26.

Клинична микробиология

4

1026

27.

Клинична токсикология

4

1027

28.

Клинична фармакология и терапия

4

1028

29.

Клинична хематология

4

1029

30.

Кожни и венерически болести

4

1030

31.

Лицево-челюстна хирургия

5

1031

32.

Лъчелечение

4

1032

33.

Медицинска генетика

4

1033

34.

Медицинска онкология

5

1034

35.

Медицинска паразитология

3

1035

36.

Неврохирургия

5

1036

37.

Неонатология

4

1037

38.

Нервни болести

4

1038

39.

Нефрология

4

1039

40.

Нуклеарна медицина

4

1040

41.

Образна диагностика

4

1041

42.

Обща и клинична патология

4

1042

43.

Обща медицина

3

1043

44.

Ортопедия и травматология

5

1044

45.

Очни болести

4

1045

46.

Педиатрия

4

1046

47.

Пластично-възстановителна и естетична хирургия

5

1047

48.

Пневмология и фтизиатрия

4

1048

49.

Професионални болести

4

1049

50.

Психиатрия

4

1050

51.

Ревматология

4

1051

52.

Спешна медицина

5

1052

53.

Спортна медицина

4

1053

54.

Съдебна медицина и деонтология

3

1054

55.

Съдебна психиатрия

4

1055

56.

Съдова хирургия

5

1056

57.

Трансфузионна хематология

4

1057

58.

Урология

5

1058

59.

Ушно-носно-гърлени болести

4

1059

60.

Физикална и рехабилитационна медицина

4

1060

61.

Хирургия

5

1061

 

Неклинични специалности

 

1.

Медицинска биохимия

4

1062

2.

Епидемиология на инфекциозните болести

3

1063

3.

Икономика на здравеопазването

2

1064

4.

Комунална хигиена

4

1065

5.

Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)

3

1066

6.

Обща хигиена

3

1067

7.

Патофизиология

3

1068

8.

Радиационна хигиена

3

1069

9.

Радиобиология

4

1070

10.

Социална медицина и здравен мениджмънт

4

1071

11.

Токсикология

3

1072

12.

Трудова медицина

4

1073

13.

Фармакология

4

1074

14.

Хигиена на детско-юношеската възраст

3

1075

15.

Хранене и диететика

3

1076

II.

Специалности за лица с професионална квалификация "лекар по дентална медицина"

 

1.

Медицинска биохимия

4

2062

2.

Дентална имплантология

3

2077

3.

Дентална клинична алергология

3

2078

4.

Детска дентална медицина

3

2079

5.

Дентална образна диагностика

3

2080

6.

Обща дентална медицина

3

2081

7.

Оперативно зъболечение и ендодонтия

3

2082

8.

Орална хирургия

3

2083

9.

Ортодонтия

3

2084

10.

Пародонтология и заболявания на оралната лигавица

3

2085

11.

Протетична дентална медицина

3

2086

12.

Социална медицина и обществено дентално здраве

3

2087

III.

Специалности за лица с професионална квалификация "лекар" - преподаватели във факултети по дентална медицина

 

 

Клинични специалности

 

1.

Дентална образна диагностика

3

1080

IV.

Специалности за лица, притежаващи едновременно професионална квалификация "лекар" и професионална квалификация "лекар по дентална медицина"

 

 

Клинични специалности

 

1.

Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия

4

3088

V.

Специалности за лица с професионална квалификация "магистър-фармацевт"

 

 

Клинични специалности

 

1.

Клинична фармация

3

4089

2.

Клинична химия

3

4090

 

Неклинични специалности

 

1.

Анализ на лекарствените продукти

3

4091

2.

Медицинска биохимия

4

4062

3.

Болнична фармация

3

4092

4.

Лечебни растения и фитофармацевтични продукти

3

4093

5.

Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика

3

4094

6.

Организация и икономика на фармацевтичното производство

3

4095

7.

Технология на лекарствата с биофармация

3

4096

8.

Токсикология и токсикологичен анализ

3

4097

9.

Фармакология и фармакотерапия

3

4098

VI.

Специалности за лица с професионална квалификация по медицинска професия от професионално направление "Здравни грижи"

 

 

Клинични специалности

 

1.

Анестезиология и интензивни грижи (за медицински сестри и акушерки)

1

5099

2.

Апаратно поддържане на извънтелесно кръвообращение (за медицински сестри и фелдшери)

1

5100

3.

Консултант по проблемите на майчинството и развитието на новороденото (за медицински сестри и акушерки)

1

5101

4.

Операционна и превързочна техника (за медицински сестри и акушерки)

1

5102

5.

Педиатрични здравни грижи (за медицински сестри и фелдшери)

1

5103

6.

Психиатрични здравни грижи (за медицински сестри и фелдшери)

1

5104

7.

Специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания (за медицински сестри и фелдшери)

1

5105

8.

Специфични грижи за трансплантирани пациенти (за медицински сестри)

1

5106

9.

Спешна медицинска помощ (за медицински сестри, фелдшери и акушерки)

1

5107

 

Неклинични специалности

 

1.

Болнична хигиена (превенция и контрол на инфекциите)

1

5108

2.

Гериатрични здравни грижи (за медицински сестри и фелдшери)

1

5109

3.

Консултант по кърмене и здравословно и диетично хранене

1

5110

4.

Клинична социална работа (за медицински сестри, акушерки, фелдшери и рехабилитатори)

1

5111

5.

Обществено здравеопазване

1

5112

6.

Първични здравни грижи (за медицински сестри, фелдшери и акушерки)

1

5113

7.

Радиационна хигиена (за инспектори по обществено здраве)

3

5069 

VII.

Специалности за лица с висше немедицинско образование

 

 

Клинични специалности

 

1.

Клинична психология (за психолози)

3

6114

2.

Клинична химия (за лица с квалификация в областта на биологическите и химическите науки и биотехнологиите)

3

6090

3.

Лабораторна вирусология (за лица с квалификация в областта на биологическите науки и биотехнологиите)

3

6115

4.

Лабораторна имунология (за биолози, биохимици, молекулярни биолози, биотехнолози)

3

6116

5.

Лабораторна микробиология (за лица с квалификация в областта на биологическите науки и биотехнологиите)

4

6117

6.

Медицинска радиологична физика (за лица с квалификация в областта на физическите и инженерните науки)

3

6118

 

Неклинични специалности

 

1.

Анализ на лекарствените продукти (за химици)

3

6091

2.

Биофизика (за биолози и физици)

3

6119

3.

Медицинска биохимия (за биохимици, биолози, молекулярни биолози, химици, генетици и биотехнолози)

4

6062

4.

Икономика на здравеопазването

2

6064

5.

Лечебни растения и билково дело (за лица с квалификация в областта на биологическите науки и биотехнологиите)

3

6120

6.

Медицинска зоология (за биолози)

3

6121

7.

Медицинска информатика и здравен мениджмънт

3

6122

8.

Медицинска санитарна физика (за инженери и физици)

3

6123

9.

Медицинска санитарна химия (за лица с квалификация в областта на химическите науки, екологията, химични и металургични технологии, биотехнологии и хранителни технологии)

3

6124

10.

Организация и икономика на фармацевтичното производство (за биолози, икономисти, химици и инженер-химици)

3

6095

11.

Радиационна хигиена (за лица с квалификация в областта на биологическите, химическите, физическите науки и биотехнологиите)

3

6069

12.

Радиобиология (за лица с квалификация в областта на биологическите, химическите, физическите науки, биотехнологиите и генното и клетъчното инженерство)

4

6070

13.

Санитарно инженерство (за инженери и архитекти)

3

6125

14.

Теоретични основи на медицинската химия (за химици)

3

6126

15.

Токсикология (за лица с квалификация в областта на биологическите и химическите науки, биотехнологиите, екологията, инженерната химия, химичните, металургичните и хранителните технологии)

3

6072

VIII.

Специалности за лица с висше медицинско или немедицинско образование

 

 

Неклинични специалности

 

1.

Анатомия, хистология и цитология (за лекари, лекари по дентална медицина, биолози, молекулярни биолози)

3

1127 (за лекари)

2127 (за лекари по дентална медицина)

6127 (за биолози и молекулярни биолози)

2.

Медицинска биология (за лекари, биолози, молекулярни биолози, биотехнолози)

3

1128 (за лекари)

6128 (за биолози и молекулярни биолози)

3.

Медицинска педагогика (за лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, лица с професионална квалификация по медицинска професия от професионално направление "Здравни грижи", педагози, психолози)

3

1129 (за лекари)

2129 (за лекари по дентална медицина)

4129 (за фармацевти)

5129 (за лица с професионална квалификация по медицинска професия от професионално направление "Здравни грижи")

6129 (за педагози и психолози)

4.

Правно регулиране в здравеопазването

2

1130 (за лекари)

2130 (за лекари по дентална медицина)

4130 (за фармацевти)

5130 (за лица с професионална квалификация по медицинска професия от професионално направление "Здравни грижи")

6130 (за лица с висше немедицинско образование)

5.

Физиология (за лекари, лекари по дентална медицина, биолози и молекулярни биолози)

3

1131 (за лекари)

2131 (за лекари по дентална медицина)

6131 (за биолози и молекулярни биолози)

IX.

Военномедицински специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "медицина", "дентална медицина" или "фармация"

 

1.

Авиационна медицина (за лекари)

3

1132

2.

Военна токсикология

4

1133 (за лекари)

2133 (за лекари по дентална медицина)

4133 (за фармацевти)

3.

Военномедицинско планиране

3

1134 (за лекари)

2134 (за лекари по дентална медицина)

4134 (за фармацевти)

4.

Военномедицинско снабдяване (за фармацевти)

3

4135

5.

Превантивна военна медицина

3

1136 (за лекари)

2136 (за лекари по дентална медицина)

4136 (за фармацевти)
* Първата цифра от кода показва придобитата професионална квалификация, както следва:

1 - лекар;

2 - лекар по дентална медицина;

3 - едновременно професионална квалификация "лекар" и професионална квалификация "лекар по дентална медицина";

4 - магистър-фармацевт;

5 - професионална квалификация по медицинска професия от професионално направление "Здравни грижи";

6 - лица с висше немедицинско образование.


Приложение № 2 към § 4


(Предишно Приложение № 2 към § 3, изм. и доп. - ДВ, бр. 58 от 2019 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2020 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.)


Специалност, чието наименование е променено в номенклатурата по чл. 1, ал. 2

Специалност от номенклатурата по чл. 1, ал. 2, по която лицата се ползват с права на специалист

 

 

I. Специалности за лица с професионална квалификация "лекар"

 

 

1.

Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина

Акушерство и гинекология

2.

Анатомия

Анатомия, хистология и цитология

3.

Хистология

Анатомия, хистология и цитология

4.

Анестезиология и реанимация

Анестезиология и интензивно лечение

5.

Гастроентерология и диететика

Гастроентерология

6.

Детска ревмокардиология

Детска кардиология и Детска ревматология

7.

Детска клинична хематология

Детска клинична хематология и онкология

8.

Детска нефрология

Детска нефрология и хемодиализа

9.

Епидемиология

Епидемиология на инфекциозните болести

10.

Епидемиология на заразните и паразитните болести

Епидемиология на инфекциозните болести

11.

Кардиоревматология

Кардиология и Ревматология

12.

Имунология

Клинична имунология (за лекари)

13.

Клинична фармакология

Клинична фармакология и терапия

14.

Медицинска радиология

Лъчелечение

15.

Медицина на бедствените ситуации

Медицина на бедствените ситуации (медицина на катастрофите)

16.

Медицина на катастрофите

Медицина на бедствените ситуации (медицина на катастрофите)

17.

Медицинска защита

Медицина на бедствените ситуации (медицина на катастрофите)

18.

Организация на медико-санитарната защита

Медицина на бедствените ситуации (медицина на катастрофите)

19.

Биология

Медицинска биология

20.

Онкология

Медицинска онкология

21.

Медицинска радиология

Нуклеарна медицина

22.

Рентгенология

Образна диагностика

23.

Обща и клинична патоанатомия

Обща и клинична патология

24.

Патологична анатомия с цитология

Обща и клинична патология

25.

Патологоанатомия

Обща и клинична патология

26.

Пластична хирургия

Пластично-възстановителна и естетична хирургия

27.

Фтизиатрия

Пневмология и фтизиатрия

28.

Медицинска информатика и здравен мениджмънт

Социална медицина и здравен мениджмънт

29.

Организация и тактика на медицинската служба

Социална медицина и здравен мениджмънт

30.

Организация на здравеопазването

Социална медицина и здравен мениджмънт

31.

Социална медицина

Социална медицина и здравен мениджмънт

32.

Социална хигиена и организация на здравеопазването

Социална медицина и здравен мениджмънт

33.

Хигиена на труда

Трудова медицина

34.

Физикална терапия и рехабилитация

Физикална и рехабилитационна медицина

35.

Физиотерапия, рехабилитация и курортология

Физикална и рехабилитационна медицина

36.

Физиотерапия, курортология и рехабилитация

Физикална и рехабилитационна медицина

37.

Хигиена на храненето

Хранене и диететика

38.

Хранителна хигиена

Хранене и диететика

39.

Трудова хигиена

Трудова медицина

40.

Детски болести

Педиатрия

41.

Пластично-възстановителна хирургия

Пластично-възстановителна и естетична хирургия

 

42.

Вирусология

Клинична вирусология

43.

Клинична хематология, придобита след призната специалност Детски болести

Детска клинична хематология и онкология

44.

Микробиология

Клинична микробиология

45.

 

46.

 

Съдебна медицина

 

Биохимия Медицинска биохимия

Съдебна медицина и деонтология

 

 

II. Специалности за лица с професионална квалификация "лекар по дентална медицина"

 

 

 

1.

Стоматологична образна диагностика

Дентална образна диагностика

2.

Терапевтична стоматология с детско зъболечение

Детска дентална медицина

3.

Детска стоматология

Детска дентална медицина

4.

Специалист-стоматолог

Обща дентална медицина

5.

Обща стоматология

Обща дентална медицина

6.

Терапевтична стоматология и Оперативно зъболечение с ендодонтия

Оперативно зъболечение и ендодонтия

7.

Хирургична стоматология

Орална хирургия

8.

Стоматологична хирургия

Орална хирургия

9.

Ортопедична стоматология с ортодонтия

Ортодонтия и Протетична дентална медицина

10.

Терапевтична стоматология и Пародонтология и заболявания на устната лигавица

Пародонтология и заболявания на оралната лигавица

11.

Терапевтична стоматология с детско зъболечение

Пародонтология и заболявания на оралната лигавица или ендодонтия и оперативно зъболечение

12.

Терапевтична стоматология

Оперативно зъболечение и ендодонтия и Пародонтология и заболявания на оралната лигавица

13.

Ортопедична стоматология с ортопедия

Протетична дентална медицина

14.

Протетична стоматология

Протетична дентална медицина

15.

Медицинска информатика и здравен мениджмънт

Социална медицина и обществено дентално здраве

16.

Социална медицина и организация на стоматологичното здраве

Социална медицина и обществено дентално здраве

17.

Социална хигиена и организация на здравеопазването

Социална медицина и обществено дентално здраве

18.

 

19.

Кариесология и ендодонтия

 

Биохимия Медицинска биохимия

Оперативно зъболечение и ендодонтия


III. Специалности за лица с професионална квалификация "магистър-фармацевт"

 

 

1.

Анализ на лекарствените средства

Анализ на лекарствените продукти

2.

Организация и икономика на аптечното дело

Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика

3.

Организация на аптечното дело

Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика

4.

Фармацевтично законодателство и мениджмънт

Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика

5.

Технология на лекарствените форми и средства

Технология на лекарствата с биофармация

6.

Лечебни растения и билково дело

Лечебни растения и фитофармацевтични продукти

7.

 

8.

Токсикология

 

Биохимия Медицинска биохимия

Токсикология и токсикологичен анализ

 

 

 

 

IV. Специалности за лица с висше немедицинско образование

 

 

1.

Анализ на лекарствените средства (за химици)

Анализ на лекарствените продукти (за химици)

2.

Имунология

Лабораторна имунология (за биолози, биохимици, молекулярни биолози, биотехнолози)

3.

Медицинска и радиологична физика (за физици)

Медицинска радиологична физика (за физици и инженери)

4.

Медицинска и санитарна физика (за инженери и физици)

Медицинска санитарна физика (за инженери и физици)

5.

Медицинска психология и педагогическа рехабилитация (за психолози)

Клинична психология (за психолози)

6.

Вирусология (за биолози и микробиолози)

Лабораторна вирусология (за лица с квалификация в областта на биологическите науки и биотехнологиите)

7.

Микробиология (за микробиолози, молекулярни биолози, биолози и биотехнолози)

Лабораторна микробиология (за лица с квалификация в областта на биологическите науки и биотехнологиите)

8.

 

 

 

 

 

 

9.

Санитарна химия (за химици)

 

 

 

 

 

 

Биохимия Медицинска биохимия

Медицинска санитарна химия (за лица с квалификация в областта на химическите науки, екологията, химични и металургични технологии, биотехнологии и хранителни технологии)

 

 

 

 

V. Военномедицински специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "медицина", "дентална медицина" или "фармация"

 

 

1.

Организация и тактика на медицинската служба

Военномедицинско планиране

2.

Военна епидемиология

Превантивна военна медицина

3.

Военна хигиена

Превантивна военна медицина

 

 

 

 

VІ. Специалности за лица с професионална квалификация по медицинска професия от професионално направление "Здравни грижи"

 

 

1.

Психиатрична сестра

Психиатрични здравни грижи

2.

Психиатрични грижи

Психиатрични здравни грижи

3.

Семейна медицинска сестра (акушерка)

Първични здравни грижи

4.

Медицинска сестра за социални дейности

Клинична социална работа

 

 

 
Промени настройката на бисквитките