Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 94 от 12.XI

НАРЕДБА № 12 ОТ 5 МАЙ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ, АСОЦИАЦИИ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И МЕЖДУБРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ И НА ГРУПИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

 

НАРЕДБА № 12 ОТ 5 МАЙ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ, АСОЦИАЦИИ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И МЕЖДУБРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ И НА ГРУПИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.34 от 12 Май 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 20 Април 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 10 Май 2019г., доп. ДВ. бр.22 от 16 Март 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 12 Ноември 2021г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат:

1. секторите, в които се признават организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации;

2. условията и редът за признаване и оттегляне на признаването на организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации;

3. условията и редът за признаване на групи на производители в съответствие с изискванията на Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.).

(2) Наредбата не се прилага по отношение на организациите на производители, асоциациите на организации на производители и междубраншовите организации в секторите на млякото и млечните продукти и по отношение на организациите на производители и асоциациите на организации на производители в сектора на плодовете и зеленчуците.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Организациите на производители на земеделски продукти, асоциациите на организации на производители и междубраншовите организации се признават от министъра на земеделието, храните и горите по реда на тази наредба в един от следните сектори:

1. зърнено-житни и маслодайни култури;

2. медицински и етеричномаслени култури;

3. зърнено-бобови култури;

4. технически култури;

5. картофи;

6. месо и вълна;

7. мед и пчелни продукти;

8. винено грозде;

9. яйца;

10. копринени буби;

11. живи дървета и други растения, луковици, корени и други подобни, рязан цвят и декоративна растителност;

12. семена и посадъчен материал.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Междубраншови организации се признават от министъра на земеделието, храните и горите по реда на тази наредба и в сектора на плодовете и зеленчуците.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ, АСОЦИАЦИИ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И МЕЖДУБРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

Чл. 3. (1) Организацията на производители на земеделски продукти може да бъде кооперация, събирателно дружество или дружество с ограничена отговорност.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) При вземане на решения в дружеството всеки член може да притежава не повече от 40 на сто от правата на глас. При определяне на процента от правото на глас се прилагат разпоредбите за свързани лица по тази наредба и за свързани предприятия и предприятия партньори съгласно чл. 4, ал. 3 и 5 от Закона за малките и средните предприятия.

(3) Членове на организацията могат да бъдат физически или юридически лица, които са регистрирани по чл. 7 или по чл. 31 от Закона за подпомагане на земеделските производители, като производители на такива земеделски продукти, за които организацията кандидатства за признаване.

(4) В организациите на производители на земеделски продукти освен лицата по ал. 3 могат да членуват физически и юридически лица, които не са производители на земеделски продукти, но тяхната дейност е свързана с дейността, за която организацията иска признаване.

(5) Организациите на производители на земеделски продукти, с изключение на организациите на производители на тютюн, могат да кандидатстват по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г., ако са признати до края на 2020 г. и отговарят на изискванията на ал. 1, 2 и 3.

(6) Асоциацията на организации на производители на земеделски продукти може да бъде събирателно дружество, дружество с ограничена отговорност или кооперативен съюз. В асоциации на организации на производители членуват юридически лица, които са признати организации на производители на земеделски продукти.

(7) Междубраншовата организация е сдружение, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Членове на междубраншова организация могат да бъдат производители, търговци и/или преработватели на земеделски продукти, за които организацията иска признаване.

Чл. 4. (1) Организациите на производители се признават, когато са създадени за постигане на една или повече от целите по чл. 152, пар. 1, буква "в" от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347/671/20.12.2013 г.) (Регламент (ЕС) № 1308/2013).

(2) Организациите на производители могат да кандидатстват по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г., когато са създадени за постигане на една или повече от следните цели:

1. адаптиране към пазарните изисквания на продукцията и производството на членовете на такива организации;

2. съвместно пускане на стоки на пазара, включително подготовка за продажби, централизация на продажбите и доставки за купувачи на едро;

3. установяване на общи правила за събиране на информация за продукцията, включително за прибраната реколта и за наличностите;

4. други дейности, които могат да се осъществяват от организации на производителите, като изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и организацията и улесняването на иновационните процеси.

Чл. 5. (1) Организациите на производители на земеделски продукти се признават, когато:

1. са учредени за постигане на поне една от целите, посочени в чл. 4, ал. 1, по инициатива на производители в един от секторите по чл. 2, ал. 1, които вземат решения и контролират по демократичен начин своята организация; организацията може да е учредена за постигане и на цел по чл. 4, ал. 2;

2. устройственият акт (дружествен договор, учредителен договор или устав) на организацията урежда:

а) минимален срок за членуване не по-кратък от една година и прекратяването на членството с писмено предизвестие със срок не по-кратък от шест месеца, който започва да тече от датата, на която е депозирано в администрацията на дружеството;

б) задължение на членовете да:

аа) членуват за всеки конкретен земеделски продукт само в една организация или група на производители;

бб) прилагат приетите от организацията на производителите правила, свързани с производството, предлагането на пазара, отчитането на продукцията и опазването на околната среда, и процедури за тяхното изменение;

вв) предоставят информацията, искана от организацията на производителите за статистически цели;

гг) внасят финансови вноски, необходими за финансиране на организацията на производители;

в) правила, които позволяват на членуващите производители да контролират по демократичен начин своята организация и нейните решения;

г) санкции за нарушаване на задълженията;

д) (нова - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) правила при напускане на член, върху чиято земя е извършена инвестиция;

3. имат не по-малко от 6 членове;

4. водят счетоводство за дейността, за която са признати, по реда на Закона за счетоводството;

5. разполагат или подготвят персонал, инфраструктура и оборудване, необходими за предоставянето на професионална, материална и техническа подкрепа за своите членове.

(2) При оценка на критериите за признаване по ал. 1 не се вземат предвид членовете на организацията на производители, които не са производители на земеделски продукти.

(3) Производителят може да членува за всеки конкретен земеделски продукт само в една организация на производители.

(4) Организациите на производители, които кандидатстват по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г., трябва да отговарят на изискванията на ал. 1 и 3 и:

1. членовете на организацията и/или организацията всяка година да предлагат на пазара продукция на стойност не по-малко от 50 000 лв.;

2. да са учредени за постигане на цел по чл. 4, ал. 2;

3. да имат вътрешни правила.

(5) Стойността на предлаганата на пазара продукция по ал. 4, т. 1 се изчислява като сбор от стойността на предлаганите на пазара през предходната година от отделните членове и/или от организацията земеделски продукти, за които се иска признаване. Стойността на предлаганата на пазара продукция се доказва със счетоводни данни съгласно Закона за счетоводството.

(6) Бивш член на призната организация на производители може да бъде приет за член на друга организация на производители не по-рано от 1 октомври на годината, следваща годината, през която е напуснал организацията на производители.

Чл. 6. (1) Признават се асоциации на организации на производители, които отговарят на следните изисквания:

1. създадени са в един от секторите по чл. 2 по инициатива на две или повече признати организации на производители;

2. осъществяват една или повече от дейностите или функциите на организациите на производители;

3. имат не по-малко от двама членове;

4. водят счетоводство за дейностите, които са им делегирани от техните членове, по реда на Закона за счетоводството.

(2) При оценка на критериите за признаване по ал. 1 не се вземат предвид членовете на асоциацията, които не са признати организации на производители.

(3) Организациите на производители могат да делегират на асоциациите, в които членуват, изпълнението на част от техните дейности или функции.

Чл. 7. (1) Признават се междубраншови организации, които отговарят на следните изисквания:

1. създадени са в един от секторите по чл. 2 по инициатива на организации или асоциации, които членуват в тях; в междубраншовите организации могат да членуват и индивидуални производители, търговци и преработватели;

2. състоят се от представители на различни браншове, като се включват задължително представители на производството и представители на търговията и/или на преработката на продукти, в съответния сектор;

3. имат специфична цел, която отчита интересите на членовете им и на потребителите, която съответства на една или повече от целите по чл. 157, параграф 1, буква "в" от Регламент (ЕС) № 1308/2013; в сектора на тютюна специфичната цел може да бъде и по чл. 162 от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

4. извършват дейност в един или повече райони на страната от ниво 2, определени съгласно чл. 4, ал. 3 от Закона за регионалното развитие;

5. обхващат най-малко една трета от производството и/или търговията, и/или преработката в съответния район на страната или в цялата страна;

6. имат не по-малко от трима членове;

7. междубраншовите организации извън сектора на тютюна не осъществяват пряко производство, търговия и преработка на земеделски продукти и на продукти, получени от тях.

(2) Не се признават междубраншови организации, когато това може да:

1. доведе до разпределение на пазари или да засегне правилното функциониране на организацията на пазара;

2. породи пряко или косвено определяне на цените на продуктите на пазара или определяне на квоти;

3. породи дискриминация или да ограничи конкуренцията по отношение на значителна част от съответните продукти.

Чл. 8. Признатите организации на производители на земеделски продукти и асоциации на организации на производители могат да възлагат извършването на една или повече свои дейности, различни от производството, на външни организации, включително на дъщерни дружества. В тези случаи признатите организации на производители земеделски продукти и асоциации на организации на производители са длъжни да упражняват контрол и да отговарят за изпълнението на делегираните дейности.

Глава трета.
РЕД ЗА ПРИЗНАВАНЕ И ОТТЕГЛЯНЕ НА ПРИЗНАВАНЕТО НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ, АСОЦИАЦИИ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И МЕЖДУБРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2021 г.) Организациите на производители и асоциациите на организации на производители подават в Министерството на земеделието, храните и горите или през Единния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) заявления за признаване, а междубраншовите организации подават заявления-декларации по образец съгласно приложение № 1.

(2) Заедно със заявлението по ал. 1 организациите на производители представят и:

1. (отм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.)

2. списък на членовете на организацията, включително членовете по чл. 3, ал. 4;

3. декларации от членовете на организацията, че за всеки конкретен земеделски продукт членуват само в една организация или група на производители;

4. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.)

5. декларации от членовете на организацията по чл. 4а, ал. 1 от Закона за малките и средните предприятия;

6. пълномощно с нотариално заверен подпис - когато заявлението се подава от пълномощник.

(3) Организациите на производители, които желаят да кандидатстват по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г., прилагат към заявлението по ал. 1 освен документите по ал. 2 и следните документи:

1. вътрешни правила за дейността на организацията на производители;

2. справка-декларация по образец съгласно приложение № 2 за годишната стойност на предлаганата на пазара от членовете на организацията и/или от нея продукция към датата на подаване на заявлението за признаване;

3. финансови и/или счетоводни документи, които доказват стойността на предлаганата на пазара от членовете на организацията и/или от нея продукция през предходната година.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Организациите на производители по ал. 3 могат да подадат в определените периоди за прием заедно с документите по предходните алинеи и бизнес план или интегриран проект. В тези случаи Министерството на земеделието, храните и горите изпраща служебно получения бизнес план или интегриран проект и приложените към него документи в срок до 2 работни дни в Централното управление на Държавен фонд "Земеделие".

(5) Заедно със заявлението по ал. 1 асоциациите на организации на производители представят:

1. (отм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.)

2. списък на членовете на асоциацията;

3. пълномощно с нотариално заверен подпис - когато заявлението се подава от пълномощник.

(6) Заедно със заявление-декларацията по ал. 1 междубраншовите организации представят:

1. заверено копие на устройствения акт;

2. списък на членовете на организацията с обобщена информация за тяхната дейност;

3. доказателства, че обхващат най-малко една трета от производството и/или търговията, и/или преработката в съответния район или райони на страната от ниво 2;

4. пълномощно с нотариално заверен подпис - когато заявлението се подава от пълномощник.

(7) Когато представените документи са непълни или нередовни, на заявителя се изпраща съобщение да отстрани непълнотите или нередовностите в срок до 10 работни дни от деня на получаване на съобщението.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед назначава комисия, която извършва проверка за изпълнение на критериите за признаване, включително проверка на място. Комисията дава становище по признаването на организацията на производители, на асоциацията на организации на производители или на междубраншовата организация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2021 г.) В четиримесечен срок от подаване на заявлението по чл. 9, ал. 1 въз основа на становището на комисията по ал. 1 министърът на земеделието, храните и горите със заповед:

1. признава организацията на производители, асоциацията на организации на производители или междубраншовата организация, или

2. прави мотивиран отказ.

(3) В заповедта за признаване на организация на производители се посочва дали тя отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 5 и чл. 5, ал. 4 за кандидатстване по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) При всяка промяна на обстоятелствата, свързани с условията за признаване, организацията на производители, асоциацията на организации на производители или междубраншовата организация е длъжна да уведоми Министерството на земеделието, храните и горите в 14-дневен срок от настъпване на промяната. Признатите от министъра на земеделието, храните и горите организации на производители подават в Министерството на земеделието, храните и горите уведомление за стойността на предлаганата на пазара продукция през предходната година в срок до 30 април на следващата календарна година.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Достоверността на заявените данни от организациите на производители, асоциациите на организации на производители или междубраншовите организации се проверява от Министерството на земеделието, храните и горите чрез извършването на периодични проверки на място за установяване на съответствието им с изискванията по чл. 3, 5, 6 или 7. Всяка година се проверяват най-малко 30 на сто от признатите организации на производители и асоциации на организации на производители. Всяка призната организация на производители, асоциацията на организации на производители и междубраншова организация се проверява най-малко веднъж на 3 години и не по-често от веднъж годишно.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) При извършване на проверките представителите на организацията на производителите, асоциацията на организации на производители или междубраншовата организация оказват съдействие за достъп до помещенията, счетоводната, търговската и техническата документация и до стопанствата на членовете, както и оказват съдействие на служителите на Европейската комисия, Европейската сметна палата, Министерството на земеделието, храните и горите и Държавен фонд "Земеделие".

(4) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Когато се установи, че организацията на производители, асоциацията на организации на производители или междубраншовата организация не отговаря на съответните изисквания по чл. 3, 5, 6 или 7 и несъответствията не бъдат отстранени в 6-месечен срок, признаването ѝ се оттегля със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. В тези случаи организацията на производители, асоциацията на организации на производители или междубраншовата организация се заличава от базата данни по чл. 15.

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Министерството на земеделието, храните и горите оказва съдействие на представителите на Европейската комисия, които проверяват спазването на изискванията за признаване и дейността на признатите организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Министерството на земеделието, храните и горите предоставя на Разплащателната агенция актуална информация за признатите организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации, както и за извършени проверки и резултатите от тях и за предприети мерки за отстраняване на констатирани нередности.

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Министърът на земеделието, храните и горите издава заповед за оттегляне на признаването на организацията на производители, асоциацията на организации на производители или междубраншовата организация:

1. въз основа на писмена молба от управителния орган;

2. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г., доп. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) при прекратяване, заличаване и/или преобразуване на юридическото лице извън посочените в чл. 3, ал. 1;

3. при обявяване в несъстоятелност на организацията;

4. когато тя е призната въз основа на невярна информация или при признаването е извършено закононарушение, установени по съдебен ред;

5. (нова - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) когато организацията на производители, асоциацията на организации на производители или междубраншовата организация възпрепятства провеждането на проверката по чл. 11, ал. 2, като в продължение на една година след изпращане на известие за извършване на проверката не може да бъде осъществен контакт с нея и са получени най-малко две обратни разписки от пощенски оператор за недоставени писма на Министерството на земеделието, храните и горите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) Министерството на земеделието, храните и горите изпраща на Разплащателната агенция копие от заповедта по ал. 1 в седемдневен срок от нейното издаване.

(3) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) В случаите по ал. 1 организацията на производители се заличава от базата данни по чл. 15 след влизане в сила на заповедта на министъра на земеделието, храните и горите.

Чл. 14. Отказите по чл. 10, ал. 2, т. 2 и заповедите по чл. 11, ал. 4 и чл. 13, ал. 1 се съобщават и обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Министерството на земеделието, храните и горите създава, съхранява и поддържа база данни за признатите организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.)

Чл. 16. По реда на тази глава се признават и организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации, в които членуват производители или организации на производители от други държави - членки на Европейския съюз, когато седалището на организацията, асоциацията или междубраншовата организация се намира на територията на Република България.

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Междубраншовите организации са длъжни да уведомят Министерството на земеделието, храните и горите за споразумения, решения и съгласувани практики по смисъла на чл. 210 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 г., в които възнамеряват да участват.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Министерството на земеделието, храните и горите уведомява Европейската комисия за споразуменията, решенията и съгласуваните практики по ал. 1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Споразуменията, решенията и съгласуваните практики по ал. 1 се въвеждат в действие след определянето им от Европейската комисия за съвместими с правото на Европейския съюз. Министерството на земеделието, храните и горите уведомява междубраншовите организации за решенията на Европейската комисия в 7-дневен срок от получаването им.

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Министерството на земеделието, храните и горите информира ежегодно до 31 март Европейската комисия за всяко решение за признаване, за отказ за признаване или за оттегляне на признаване на организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации, взето през предходната календарна година.

Глава четвърта.
УСЛОВИЯ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ГРУПИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Групи на производители се признават от министъра на земеделието, храните и горите за земеделски продукти от един от следните сектори:

1. зърнено-житни култури;

2. медицински и етеричномаслени култури;

3. зърнено-бобови култури;

4. технически култури, с изключение на тютюн;

5. картофи;

6. мляко;

7. месо, с изключение на риба и аквакултури;

8. мед;

9. винено грозде;

10. яйца;

11. плодове;

12. зеленчуци.

Чл. 20. (1) За признаване могат да кандидатстват групи на производителите, които отговарят на изискванията по чл. 3, ал. 1, 2, 3 и 5.

(2) Членовете на групата, които са еднолични търговци или юридически лица, трябва да са регистрирани по Търговския закон или по Закона за кооперациите и да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията.

(3) Производител на два или повече земеделски продукти може да бъде член на различни групи на производители за всеки земеделски продукт.

Чл. 21. (1) Юридическите лица по чл. 20 се признават за групи на производители, когато отговарят на следните критерии за признаване:

1. учредени са по инициатива на производители в един от секторите по чл. 19;

2. учредени са за постигане на поне една от целите по чл. 4, ал. 2;

3. отговарят на изискванията на чл. 5, ал. 1, т. 2, букви "аа", "бб, "вв" и "г" и т. 4, ал. 3 и 4;

4. имат не по-малко от четирима членове;

5. членовете на групата всяка година предлагат на пазара продукция на стойност не по-малко от 25 000 лв.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Стойността на предлаганата на пазара продукция се изчислява през първата година от създаване на групата на производители като сбор от стойността на предлаганите на пазара през предходната година земеделски продукти от отделните членове, а от втората година - като стойност на предлаганите на пазара продукти през предходната година от нейните членове, самостоятелно или чрез групата на производители, за продуктите, за които е призната. Стойността на предлаганата на пазара продукция се доказва със счетоводни данни съгласно Закона за счетоводството, при спазване на специалните изисквания на законодателството за реализация на съответния земеделски продукт.

Глава пета.
РЕД ЗА ПРИЗНАВАНЕ И ОТТЕГЛЯНЕ НА ПРИЗНАВАНЕТО НА ГРУПИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2021 г.) Групите на производители подават в Министерството на земеделието, храните и горите или през ЕПДЕАУ заявления за признаване по образец съгласно приложение № 1.

(2) Заедно със заявлението по ал. 1 групите на производители представят и документите по чл. 9, ал. 2 и 3 за групата на производители.

(3) Когато представените документи по ал. 2 са непълни или нередовни, на заявителя се изпраща съобщение да отстрани непълнотите или нередовностите в срок до 10 работни дни от деня на получаване на съобщението. Ако в този срок заявителят не отстрани непълнотите или нередовностите, заявлението се оставя без разглеждане.

Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.)

Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Министърът на земеделието, храните и горите назначава със заповед комисия, която извършва проверка за изпълнение на критериите за признаване, включително проверка на място, и дава становище по признаването на групата на производители.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2021 г.) Въз основа на становището по ал. 1 министърът на земеделието, храните и горите в четиримесечен срок от подаването на заявлението по чл. 22, ал. 1 със заповед признава групата на производители или прави мотивиран отказ.

(3) Признатите групи на производители могат да кандидатстват за подпомагане по мерките на ПРСР 2014 - 2020 г.

Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) При всяка промяна на обстоятелствата, свързани с условията за признаване, групата на производители е длъжна да уведоми Министерството на земеделието, храните и горите в 14-дневен срок от настъпване на промяната. Признатите от министъра на земеделието, храните и горите групи на производители подават в Министерството на земеделието, храните и горите уведомление за стойността на предлаганата на пазара продукция през предходната година в срок до 30 април на следващата календарна година.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Достоверността на заявените данни от групите на производители се контролира от Министерството на земеделието, храните и горите чрез извършването на периодични проверки на място за установяване на съответствието им с изискванията за признаване. Министерството на земеделието, храните и горите проверява всяка година най-малко 30 на сто от признатите групи на производители.

(3) При извършване на проверките представителите на групата на производители са длъжни да осигурят достъп до помещенията, софтуера, документацията и стопанствата на членовете и да оказват съдействие на проверяващите.

(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Когато се установи, че призната група на производители не съответства на изискванията за признаване, ѝ се дава 6-месечен срок за отстраняване на установените несъответствия. Ако в рамките на този срок несъответствията не бъдат отстранени, както и когато групата на производители не изпълнява задълженията си по ал. 3, министърът на земеделието, храните и горите оттегля със заповед признаването на групата на производители и тя се заличава от базата данни по чл. 27.

Чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Оттегляне на признаването на групи на производители се извършва при условията и по реда на чл. 13, ал. 1.

Чл. 26. Отказите по чл. 24, ал. 2 и заповедите по чл. 25, ал. 4 се съобщават и обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Министерството на земеделието, храните и горите създава, съхранява и поддържа база данни за признатите групи на производители.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.)

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Пряка производствена дейност" е дейността по производство на първични земеделски продукти с цел продажба на произведената продукция. Не е пряка производствена дейност предоставянето на земя, сгради, инфраструктурни обекти и технически средства от групата или организацията на производители на нейните членове, както и създаването от групата или организацията на производители на трайни насаждения, които се стопанисват от нейните членове.

2. "Предлагана на пазара продукция" е продукцията, реализирана на пазара, както и продукцията, която е изтеглена от пазара или е обект на интервенционно изкупуване, по реда на Регламент (ЕС) № 1308/2013 г.

3. "Земеделски продукт" е непреработен продукт на растениевъдството или животновъдството, който има отделен код съгласно Приложение I на Регламент (ЕС) № 1308/2013 г.

4. (нова - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) "Свързани лица" са:

а) съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала;

б) роднините по права линия без ограничения;

в) роднините по съребрена линия до трета степен включително;

г) работодател и работник;

д) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

е) тези, при които едното от тях притежава, пряко или чрез контролирано от него лице, 20 или повече от 20 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на другото лице.


§ 2. Наредбата се издава за прилагане на правилата на Регламент (ЕС) № 1308/2013 и на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347/487/20.12.2013 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 38а, т. 1 и 2 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и чл. 9а от Закона за подпомагане на земеделските производители.


§ 4. Отменя се Наредба № 31 от 2006 г. за условията и реда за признаване на междубраншови организации на производители, търговци и преработватели на плодове и зеленчуци (ДВ, бр. 28 от 2006 г.).

§ 5. (1) Организациите на производители на продукти по чл. 2, ал. 1, които са били признати съгласно българското законодателство преди 1 януари 2014 г. и отговарят на изискванията на чл. 3, ал. 1, 2 и 3 и чл. 5, ал. 1 и 4, се признават за организации на производители на земеделски продукти.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Организациите на производители по ал. 1 подават в Министерството на земеделието, храните и горите документите по чл. 9, ал. 1 и 2 и получават одобрение по реда на чл. 10.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И НА ТЕХНИТЕ АСОЦИАЦИИ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

(ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2018 Г.)


§ 37. (1) Признатите организации и групи на производители в срок до два месеца от влизане в сила на тази наредба трябва да отговарят съответно на изискванията на чл. 3 от Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми, чл. 3 от Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители и чл. 12 от Наредба № 1 от 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти.

(2) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед оттегля признаването на организация или група на производители, която не отговаря на изискванията по ал. 1.

§ 38. В Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители (ДВ, бр. 34 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Навсякъде в наредбата думите "министърът на земеделието и храните", "министъра на земеделието и храните" и "Министерството на земеделието и храните" се заменят съответно с "министърът на земеделието, храните и горите", "министъра на земеделието, храните и горите" и "Министерството на земеделието, храните и горите".


Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.)


I. Образец на заявление за признаване на организация на производители на земеделски продукти

 

До

Министъра на земеделието, храните

и горите

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

от ..................................................................................................................................................,

(трите имена по лична карта)

......................................................................................................................................................,

длъжност .....................................................................................................................................

(управител, председател или друга)

на .................................................................................................................................................

(фирма на дружеството или кооперацията)

със седалище в гр. (с.) ...............................................................................................................,

(населено място)

адрес на управление: .................................................................................................................

.....................................................................................................................................................,

(улица № , ж.к., бл., вх., ап.)

с предмет на дейност ................................................................................................................,

район на дейност ......................................................................................................................,

(област/и)

адрес за кореспонденция …………………………………………………………………....,

(населено място, улица № , ж.к., бл., вх., ап.)

телефон за връзка: ………………………………………………………...............................,

е-mail адрес: ………………………...……………………………………………....................

 

Уважаеми/а господин/госпожо Министър,

 

Моля представляваната от мен кооперация/събирателно дружество/дружество с ограничена отговорност да бъде призната за организация на производители в сектор ………….. за следните видове земеделски продукти:

....................................................................................................................................................

Организацията е създадена за постигане на една или повече от следните цели:

1. планиране и приспособяване на продукцията към търсенето на пазара по отношение на качеството и количеството;

2. концентриране на предлагането и на пускането на пазара на продуктите, произведени от членовете им, включително чрез директно предлагане на пазара;

3. оптимизиране на производствените разходи и на възвръщаемостта на инвестициите за постигане на стандартите в областта на околната среда и хуманното отношение към животните и за стабилизиране на цените на производителите;

4. провеждане на научни изследвания и разработване на инициативи, свързани с устойчивите производствени методи, иновативните практики, икономическата конкурентоспособност и развитието на пазарите;

5. насърчаване и осигуряване на техническа помощ за използването на екологосъобразни практики за отглеждане, както и производствени техники, практики и методи за хуманно отношение към животните;

6. насърчаване и предоставяне на техническа помощ за прилагане на производствени стандарти, подобряване на качеството на продуктите и разработване на продукти със защитено наименование за произход, със защитено географско указание или с национални означения за качество;

7. управление на вторичните продукти и на отпадъците с цел опазване на качеството на водата, почвите и ландшафта и запазване или развитие на биологичното разнообразие;

8. устойчиво използване на природните ресурси и смекчаване на последиците от изменението на климата;

9. прилагане на инициативи за популяризирането и предлагането на пазара;

10. управление на взаимоспомагателните фондове, финансирани по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.;

11. предоставяне на техническа помощ за използването на фючърсни пазари и системи за застраховане.

(отбелязват се избраните цели)

 

Към заявлението прилагам следните документи:

1. (отм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.)

2. списък на членовете на организацията, включително членовете по чл. 3, ал. 4;

3. декларации от членовете на организацията, че за всеки конкретен земеделски продукт членуват само в една група или организация на производители;

4. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.)

5. декларации от членовете на организацията по чл. 4а, ал. 1 от Закона за малките и средните предприятия;

6. пълномощно с нотариално заверен подпис - когато заявлението се подава от пълномощник.

Не желая да кандидатствам по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г.

(излишното се зачертава)

 

Желая да кандидатствам по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г. и прилагам следните допълнителни документи:

1. вътрешни правила за дейността на организацията;

2. справка-декларация по образец съгласно приложение № 2 за годишната стойност на предлаганата на пазара от членовете на организацията и/или от нея продукция към датата на подаване на заявлението за признаване;

3. финансови и счетоводни документи, които доказват стойността на предлаганата на пазара от членовете на организацията и/или от нея продукция през предходната година …………………………………………………………………………………………………

..…………………………………………………………………………………….…………;

4. бизнес план или интегриран проект.

(излишното се зачертава)

 

Дата: ...................                                                                         Заявител: ................................

 

II. Образец на заявление за признаване на асоциация на организации на производители

 

До

Министъра на земеделието, храните

и горите

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

от ..................................................................................................................................................,

(трите имена по лична карта)

......................................................................................................................................................,

длъжност ......................................................................................................................................

(управител, председател или друга)

на ...................................................................................................................................................

(фирма на дружеството или сдружението)

със седалище в гр. (с.) ................................................................................................................,

(населено място)

адрес на управление: .................................................................................................................

.....................................................................................................................................................,

(улица №, ж.к., бл., вх., ап.)

с предмет/цел на дейност ........................................................................................................,

район на дейност ......................................................................................................................,

(област/и)

ЕИК - единен идентификационен код (код по БУЛСТАТ) ..................................................,

адрес за кореспонденция ………………………………….....................................................,

......................................................................................................................................................

(населено място, улица №, ж.к., бл., вх., ап.)

телефон за връзка: ……………..........................…………………………………….….……,

е-mail адрес: …..……………………………………….............................................................

 

Уважаеми/а господин/госпожо Министър,

 

Моля представляваното от мен дружество/сдружение да бъде признато за асоциация на организации на производители съгласно Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители

в сектор................................. за следните видове земеделски продукти:

.....................................................................................................................................................,

(изброяват се продуктите)

която осъществява следните функции, делегирани от нейните членове:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(описват се делегираните функции)

 

Към заявлението прилагам следните документи:

1. устройствения акт;

2. списък на членовете на асоциацията;

3. пълномощно с нотариално заверен подпис - когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.

 

Дата: ...................                                                                            Заявител: ............................

 

III. Образец на заявление-декларация за признаване на междубраншова организация

 

До

Министъра на земеделието, храните

и горите

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

 

от .................................................................................................................................................,

(трите имена по лична карта)

.....................................................................................................................................................,

длъжност ....................................................................................................................................

(председател или друга)

на .................................................................................................................................................

(фирма на сдружението)

със седалище в гр. (с.) ..............................................................................................................,

(населено място)

адрес на управление: ..............................................................................................................,

.....................................................................................................................................................

(улица №, ж.к., бл., вх., ап.)

с предмет/цел на дейност ........................................................................................................,

район на дейност ......................................................................................................................,

(област/и)

адрес за кореспонденция ………………………………………….…………………………

....................................................................................................................................................,

(населено място, улица №, ж.к., бл., вх., ап.)

телефон за връзка: ………..............................................................................………….……,

е-mail адрес: ………………………........………………….......................................................

 

Уважаеми/а господин/госпожо Министър,

 

Моля представляваното от мен сдружение да бъде признато за междубраншова организация съгласно Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители

на ...............................................................................................................................................

(производители и търговци и/или преработватели)

в сектор ………………………………..…….. за следните видове земеделски продукти:

......................................................................................................................................................

(изброяват се продуктите)

 

Към заявлението прилагам следните документи:

1. устройствения акт;

2. списък на членовете на организацията с обобщена информация за тяхната дейност;

3. доказателства, че обхващат най-малко една трета от производството и/или търговията и/или преработката в съответния район или райони на страната от ниво 2;

4. пълномощно с нотариално заверен подпис - когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.

 

Дата: ...................                                                                             Заявител: .............................

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

- междубраншовата организация не осъществява пряко производство, търговия и преработка на земеделски продукти и на продукти, получени от тях;

- междубраншовата организация ще представя в Министерството на земеделието, храните и горите всички споразумения, решения и съгласувани практики, в които възнамерява да участва, и че няма да ги въвежда в действие до определянето им от Европейската комисия за съвместими с правото на Европейския съюз.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 НК за предоставени от мен неверни данни.

 

Дата ...................                                                                       Декларатор : ..........................

                                                                                                                             (подпис)

Гр. ......................

 

ІV. Образец на заявление за признаване на група на производители

 

До

Министъра на земеделието, храните

и горите

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

от .................................................................................................................................................,

(трите имена по лична карта)

......................................................................................................................................................,

длъжност .....................................................................................................................................

(управител, председател или друга)

на ..................................................................................................................................................

(фирма на дружеството или кооперацията)

със седалище в гр. (с.) ................................................................................................................

......................................................................................................................................................,

(населено място)

адрес на управление: .................................................................................................................

.....................................................................................................................................................,

(улица №, ж.к., бл., вх., ап.)

с предмет на дейност ................................................................................................................,

район на дейност ......................................................................................................................,

(област/и)

адрес за кореспонденция ……………..……………………...................................................,

(населено място, улица №, ж.к., бл., вх., ап.)

телефон за връзка: ...............................................................................……………….………,

е-mail адрес: …...….............…………………………………………….……………..…….....

 

Уважаеми/а господин/госпожо Министър,

 

Моля представляваната от мен кооперация/събирателно дружество/дружество с ограничена отговорност да бъде призната за група на производители в сектор ……………………………………….... за следните видове земеделски продукти:

...............................................................................................................................................

 

Към заявлението прилагам следните документи:

1. (отм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.)

2. списък на членовете на групата;

3. декларации от членовете на групата, че за всеки конкретен земеделски продукт членуват само в една група или организация на производители;

4. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.)

5. декларации от членовете на организацията по чл. 4а, ал. 1 от Закона за малките и средните предприятия;

6. вътрешни правила за дейността на организацията;

7. справка-декларация по образец съгласно приложение № 2 за годишната стойност на предлаганата на пазара от членовете на групата и/или от нея продукция към датата на подаване на заявлението за признаване;

8. финансови и счетоводни документи, които доказват стойността на предлаганата на пазара от членовете на групата и/или от нея продукция през предходната година ……..

…………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………;

9. пълномощно с нотариално заверен подпис - когато заявлението се подава от пълномощник.

 

Дата: ...................                                                                           Заявител: .........................


Приложение № 2 към чл. 9, ал. 3, т. 2


(Изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.)


СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ

за годишната стойност на предлаганата на пазара от членовете на организацията/групата продукция

 

Долуподписаният (та) ..................................................................................................................

………………………………………………………………………………………...………….

(име, презиме, фамилия)

с л.к. № .................................................., издадена от ................................................................

на .............................................................., .................................................................................,

адрес: ...........................................................................................................................................,

в качеството си на ......................................................................................................................

(представляващ, управител)

на фирма ......................................................................................................................................

(наименование на дружеството или кооперацията)

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Годишната стойност на предлаганата на пазара от долупосочените поименно членове на организацията/групата продукция отговаря на изискванията на Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители

................................................................................ лв.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 НК за предоставени от мен неверни данни.

 

Дата ...................                                                                           Декларатор : ..........................

                                                                                                                                 (подпис)

Гр. ......................

 

Забележка. "Поименно" означава, че имената на всеки член на групата се изписват заедно с годишния му оборот.


Промени настройката на бисквитките