Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 50 от 3.VII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157 ОТ 26 ЮНИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2015 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2015 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157 ОТ 26 ЮНИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2015 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2015 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. (ДВ, БР. 18 ОТ 2015 Г.)

В сила от 03.07.2015 г.

Обн. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2015г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер 89 370 лв. за изплащане на стипендии на учениците от общинските училища и на учениците от държавните училища, финансирани от Министерството на образованието и науката.

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:

1. по бюджетите на общините в размер 77 085 лв., разпределени съгласно приложението;

2. по бюджета на Министерството на образованието и науката в размер 12 285 лв.

Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2015 г.

Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат разходите по "Политика в областта на всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение в предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Развитие на способностите на децата и учениците" по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2015 г.

(2) Със сумата 14 175 лв. да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.

(3) Със сумата 12 285 лв. да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.

Чл. 4. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2015 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2015 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 88, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. във връзка с чл. 2 от Постановление № 40 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 1, ал. 2, т. 1


Разпределение на допълнителните трансфери за изплащане от общинските училища на стипендии на ученици по раздел ІІ на Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2015 г.


Община

Област

Средства за
стипендии (лв.)

Благоевград

Благоевград

2565

Гоце Делчев

Благоевград

1215

Бургас

Бургас

2430

Варна

Варна

17 685

Велико

Търново

Велико

Търново

1350

Враца

Враца

2025

Добрич

Добрич

2295

Плевен

Плевен

1890

Пловдив

Пловдив

11 475

Разград

Разград

1755

Тутракан

Силистра

2700

Столична

община

София-град

27 000

Казанлък

Стара Загора

1350

Хасково

Хасково

1350

 ОБЩО:

77 085

Промени настройката на бисквитките