Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 50 от 3.VII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 ОТ 26 ЮНИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 440 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ МУЗЕИ (ДВ, БР. 107 ОТ 2014 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 ОТ 26 ЮНИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 440 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ МУЗЕИ (ДВ, БР. 107 ОТ 2014 Г.)

В сила от 03.07.2015 г.

Обн. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2015г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. Навсякъде в постановлението думите "Национален музеен комплекс - София" се заменят с "Национална галерия", а думите "Националният музеен комплекс - София" и "Националния музеен комплекс - София" се заменят с "Националната галерия".

Заключителни разпоредби

§ 2. В приложението към чл. 2, ал. 1 от Постановление № 14 на Министерския съвет от 2011 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет в Министерството на културата (обн., ДВ, бр. 11 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 25, 35, 58 и 83 от 2011 г., бр. 82 от 2013 г., бр. 23 и 107 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.) т. 78 се изменя така:

"78. Национална галерия".

§ 3. В чл. 1 от Постановление № 146 на Министерския съвет от 2010 г. за осигуряване охраната на обекти от национално значение в рамките на определената обща численост и бюджета на Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 58 от 2010 г.; изм., бр. 107 от 2014 г.) думите "Националния музеен комплекс - София" се заменят с "Национална галерия".

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките