Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 50 от 3.VII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158 ОТ 26 ЮНИ 2015 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158 ОТ 26 ЮНИ 2015 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА

Обн. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2015г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Създава се Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) като юридическо лице по чл. 60, ал. 1 от Закона за администрацията към министъра на земеделието и храните със седалище гр. София.

(2) Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа, наричан по-нататък "Центъра", е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на земеделието и храните.

Чл. 2. (1) Центърът:

1. координира и планира инициативи и практическо сътрудничество в сферата на земеделието между Китай и страните от ЦИЕ;

2. развива, координира и насърчава връзките между Министерството на земеделието на Китай и съответните министерства на страните от ЦИЕ;

3. създава и поддържа платформа за контакти за търсене на партньори за сътрудничество и база данни от институции, организации, асоциации и предприятия в областта на селското стопанство на Китай и страните от ЦИЕ;

4. координира провеждането на годишен форум в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ.

(2) Организацията на работа и дейността на Центъра се уреждат с правилник, издаден от министъра на земеделието и храните, който се обнародва в "Държавен вестник".

Чл. 3. Центърът се финансира от:

1. бюджетна субсидия;

2. международни програми и проекти;

3. приходи от консултантска дейност;

4. дарения и помощи;

5. други приходи, предвидени в нормативен акт.

Чл. 4. (1) Числеността на персонала на Центъра е 3 щатни бройки, в т. ч. директор, който се назначава по трудово правоотношение от министъра на земеделието и храните.

(2) Директорът организира, управлява и представлява Центъра.

Чл. 5. (1) Към Центъра се създава Консултативен съвет от 17 членове, номинирани от министъра на земеделието на Китай и от съответните министри на страните от ЦИЕ.

(2) Консултативният съвет:

1. обсъжда и приема годишните планове за дейността на Центъра;

2. приема годишен и междинен отчет за дейността на Центъра.

(3) Членовете на съвета не получават възнаграждение за дейността си.

Заключителни разпоредби

§ 1. За организиране и започване на дейността на Центъра, както и за дейности през 2015 г. се осигуряват средства по реда на чл. 112, ал. 2 от Закона за публичните финанси.

§ 2. В едномесечен срок от влизането в сила на постановлението министърът на земеделието и храните:

1. назначава директор на Центъра;

2. издава правилника по чл. 2, ал. 2.

§ 3. В Постановление № 125 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните (обн., ДВ, бр. 48 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 15, 62 и 77 от 2007 г., бр. 71, 76 и 83 от 2008 г., бр. 3, 42, 84 и 90 от 2009 г., бр. 4, 22, 41, 84 и 101 от 2010 г., бр. 9, 15, 49, 50, 52, 59 и 72 от 2011 г., бр. 14, 48, 84 и 103 от 2012 г., бр. 77 от 2013 г. и бр. 29 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 2, ал. 2 се създава нова т. 6:

"6. Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа."

2. В приложението към чл. 2, ал. 3:

а) в т. 5 числото "111" се заменя със "108";

б) създава се нова т. 6:

"6. Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа 3."

§ 4. Постановлението се приема на основание чл. 60, ал. 1 от Закона за администрацията.

§ 5. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на земеделието и храните.

Промени настройката на бисквитките