Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 50 от 3.VII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159 ОТ 26 ЮНИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ОТ СТРАНА НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА Р

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159 ОТ 26 ЮНИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ОТ СТРАНА НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД, КОХЕЗИОННИЯ ФОНД, ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО, ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ (ДВ, БР. 44 ОТ 2014 Г.)

В сила от 03.07.2015 г.

Обн. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2015г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В наименованието на постановлението след думата "пространство" съюзът "и" се заменя със запетая, след думата "механизъм" се поставя запетая и се добавя "фонд "Убежище, миграция и интеграция" и фонд "Вътрешна сигурност".

§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата "пространство" съюзът "и" се заменя със запетая, след думата "механизъм" се поставя запетая и се добавя "фонд "Убежище, миграция и интеграция" и фонд "Вътрешна сигурност".

2. Алинея 2 се изменя така:

"(2) Постановлението се прилага от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ, които не са възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки."

3. Алинея 4 се изменя така:

"(4) Определянето на изпълнител по реда на чл. 7, т. 1 се осъществява при спазването на следните принципи:

1. равнопоставеност и недопускане на дискриминация;

2. пропорционалност;

3. публичност и прозрачност."

§ 3. В чл. 8, ал. 2 се правят следните изменения:

1. В т. 1 числото "60 000" се заменя с "50 000".

2. В т. 2 числото "20 000" се заменя с "30 000".

§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите "не провеждат" се заменят с "възлагат директно, без да провеждат".

2. В ал. 2 думите "може да не сключват писмен договор и да докажат извършените разходи с първични платежни документи" се заменят с "могат да доказват разхода само с първични платежни документи, без да е необходимо сключването на писмен договор".

§ 5. В чл. 11, ал. 2 след думите "програмен оператор" се поставя наклонена черта и се добавя "отговорен орган".

§ 6. В чл. 12 след думите "програмен оператор" се поставя наклонена черта и се добавя "отговорен орган".

§ 7. В чл. 13 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите "определена марка, патент, процес, производител или тип чрез описание, посочване на лого или наименование" се заменят с "търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои продукти".

2. В ал. 3 думите "след посочването на марката, източника, патента, процеса, производителя или типа задължително се добавят думите "или еквивалентно" се заменят със "се допуска подобно посочване, като задължително се добавят думите "или еквивалентно(и)".

§ 8. В чл. 14 се правят следните изменения:

1. Алинея 2 се изменя така:

"(2) В случай че в поканата са включени изисквания за икономическото и финансовото състояние на кандидатите за изпълнители, бенефициентът може да изиска от тях да представят един или няколко от следните документи, съответстващи на поставените изисквания:

1. подходящи банкови удостоверения;

2. доказателства за наличие на застраховка "Професионална отговорност";

3. годишните финансови отчети или техни съставни части;

4. справка за общия оборот и/или за оборота, който се отнася до предмета на поръчката, за последните 3 години в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си."

2. Алинея 3 се изменя така:

"(3) Когато по обективни причини кандидат не е в състояние да представи поисканите от бенефициента документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който бенефициентът приеме за подходящ."

3. Алинея 4 се изменя така:

"(4) В случай че в поканата са включени изисквания за технически и професионални способности на кандидатите, бенефициентът може в зависимост от характера, количеството и обекта на процедурата да изиска от тях да представят един или няколко от следните документи:

1. списък на доставките или услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение;

2. списък на строителството, сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти; тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания;

3. описание на техническото оборудване за осигуряване на качеството и оборудването за изпитване и изследване;

4. списък на техническите лица, включително на техническите лица, отговарящи за контрола на качеството;

5. декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидатът, при процедури за строителство и услуги;

6. данни за собствени или наети технически лица, които кандидатът ще използва за извършване на строителството;

7. други документи по преценка на бенефициента."

4. Алинея 5 се изменя така:

"(5) Изискванията за икономическото и финансовото състояние и за техническите и/или професионалните способности, които се определят от бенефициента, трябва да са съобразени със стойността и предмета на възлагане, както и с обема и сложността на дейностите, които ще се извършват."

5. Алинея 6 се изменя така:

"(6) При залагане на изисквания по ал. 2, т. 4 изискуемият оборот, който се отнася до предмета на поръчката, не може да надвишава повече от два пъти прогнозната стойност на процедурата или на съответната обособена позиция, в случай че процедурата е с обособени позиции."

6. Алинея 7 се изменя така:

"(7) Когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта, бенефициентът не може да включва като показатели за оценка на офертата минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности на кандидатите, както и минимални технически параметри."

§ 9. В чл. 15, ал. 1, т. 2 се изменя така:

"2. техническо предложение за изпълнение на поръчката;".

§ 10. В чл. 16, ал. 2 след думите "програмен оператор" се поставя наклонена черта и се добавя "отговорен орган".

§ 11. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите "програмен оператор" се поставя наклонена черта и се добавя "отговорен орган", а след думата "програма" се поставя наклонена черта и се добавя "фонд".

2. В ал. 4, т. 3 думите "професионална квалификация и технически възможности" се заменят с "технически и професионални способности".

3. В ал. 6 след думите "програмния оператор" се поставя наклонена черта и се добавя "отговорния орган", а след думата "програма" се поставя наклонена черта и се добавя "фонд".

§ 12. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 3 се изменя така:

"3. първият и вторият класирани кандидати, чиито оферти не надвишават финансовия ресурс, който може да бъде осигурен от бенефициента, последователно откажат да сключат договор;".

2. В ал. 3 след думите "програмния оператор" се поставя наклонена черта и се добавя "отговорния орган", а след думата "програма" се поставя наклонена черта и се добавя "фонд".

§ 13. В чл. 20, ал. 2 след думите "програмен оператор" се поставя наклонена черта и се добавя "отговорен орган", а след думата "програмата" се поставя наклонена черта и се добавя "фонда".

§ 14. Член 23 се отменя.

§ 15. В чл. 24, ал. 2 думите "3 на сто" се заменят с "5 на сто".

§ 16. В допълнителните разпоредби, в § 1, т. 4 след думата "пространство" съюзът "и" се заменя със запетая, след думата "механизъм" се поставя запетая и се добавя "фонд "Убежище, миграция и интеграция" и фонд "Вътрешна сигурност".

§ 17. В преходните и заключителните разпоредбите, в § 5 накрая се добавя "и във връзка с чл. 3, т. 6 от Регламент № 514/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи разпоредби за фонд "Убежище, миграция и интеграция" и за Инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи".

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 18. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

§ 19. Процедурите, обявени преди влизането в сила на това постановление, се довършват по досегашния ред.

Промени настройката на бисквитките