Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 50 от 3.VII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 ОТ 26 ЮНИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ (ДВ, БР. 12 ОТ 2015 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 ОТ 26 ЮНИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ (ДВ, БР. 12 ОТ 2015 Г.)

В сила от 03.07.2015 г.

Обн. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2015г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 2 думите "търсещи или получили закрила в Република България" и запетаята пред тях се заличават.

§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите "координация на европейските политики и институционалните въпроси" се заменят с "коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи".

2. В ал. 3, т. 13 думите "при Главна дирекция "Гранична полиция" се заличават.

3. Създава се ал. 4:

"(4) Поименният състав на Националния съвет по миграция и интеграция се определя със заповед на съпредседателите по предложение на ръководителите на съответното министерство, ведомство или организация по ал. 3."

§ 3. Член 6 се изменя така:

"Чл. 6. (1) Към Националния съвет по миграция и интеграция функционира секретариат, включващ експерти от всички представени в чл. 4, ал. 3 министерства, ведомства и организации.

(2) Секретар на Националния съвет по миграция и интеграция е служител на Министерството на вътрешните работи, определен от министъра на вътрешните работи.

(3) Секретариатът се обслужва организационно-технически от структура на Министерството на вътрешните работи."

§ 4. В § 4 от заключителните разпоредби думите "координация на европейските политики и институционалните въпроси" се заменят с "коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи".

Заключителни разпоредби

§ 5. В Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества, приет с Постановление № 10 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2004 г., бр. 78 и 96 от 2005 г., бр. 49 от 2006 г., бр. 45 и 93 от 2009 г., бр. 5 от 2010 г., бр. 7, 31 и 87 от 2011 г., бр. 60 от 2012 г., бр. 62 и 70 от 2013 г., бр. 60 от 2014 г. и бр. 23 от 2015 г.), в чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 11:

"11. директорът на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" на Министерството на вътрешните работи;".

2. В т. 12 думата "Криминална" се заменя с "Национална".

§ 6. В Постановление № 267 на Министерския съвет от 2012 г. за създаване на Съвет за защита на интелектуалната собственост (обн., ДВ, бр. 84 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2013 г. и бр. 60 от 2014 г.) в чл. 3, ал. 3 се правят следните изменения:

1. В т. 15 думите "Държавна агенция "Национална сигурност" се заменят с "Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" на Министерството на вътрешните работи".

2. В т. 16 думата "Криминална" се заменя с "Национална".

§ 7. В Постановление № 158 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 62 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2011 г.) в чл. 2, ал. 1, изречение второ думите "и министър на вътрешните работи" се заменят с "по координация на европейските политики и институционалните въпроси".

§ 8. В Устройствения правилник на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет, приет с Постановление № 280 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 96 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 16, 37 и 46 от 2011 г.; бр. 22 от 2012 г. и бр. 33 от 2015 г.), в чл. 5, ал. 1, изречение второ и в ал. 3 думите "и министър на вътрешните работи" се заменят с "по координация на европейските политики и институционалните въпроси".

§ 9. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките