Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 50 от 3.VII

ПРОТОКОЛ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА И ТУРИЗМА НА РЕПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН (Одобрен с Решение № 145 от 6 март 2015 г. на Министерския съвет

 

ПРОТОКОЛ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА И ТУРИЗМА НА РЕПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН

(Одобрен с Решение № 145 от 6 март 2015 г. на Министерския съвет. В сила от 5 юни 2015 г.)

Издаден от Министерството на туризма

Обн. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2015г.

Министерството на туризма на Република България и Министерството на културата и туризма на Република Азербайджан, наричани по-нататък "страните", в съответствие с Договора между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан за сътрудничество в областта на туризма, подписан в Баку на 2 декември 1999 г.,

В желанието си да засилят приятелските отношения между народите на двете страни и да допринесат за икономическото развитие и растеж на туристическия потенциал на двете страни,

се договориха за следното:

1. В областта на развитието на туристическия обмен:

1.1. Страните ще си съдействат за увеличаване на туристическия обмен между Република България и Република Азербайджан;

1.2. Страните ще се стремят да установят преки контакти между български и азербайджански туристически организации и туроператори.

2. В областта на рекламата на националния туристически продукт:

2.1. Страните ще обменят опит в реализирането на националната маркетингова стратегия и информация за проекти в областта на туризма;

2.2. Страните насърчават обмена на експерти и журналисти, специализирани в областта на туризма;

2.3. Страните ще обменят статистическа и друга информация в областта на туризма, включително и за развитието на туристическата инфраструктура;

2.4. Страните ще съдействат за разпространението на информация за възможностите за здравен туризъм в България и в Азербайджан сред заинтересованите държавни, обществени и други организации;

2.5. Страните ще обменят опит за насърчаване на възможностите за инвестиции по Черноморското крайбрежие на Република България и Каспийското крайбрежие на Република Азербайджан;

2.6. Страните ще насърчават взаимното участие на български и азербайджански туристически организации в международни изложения за туризъм и други специализирани събития, организирани с подкрепата на националните администрации по туризъм на двете страни.

3. В областта на обучението и повишаването на квалификацията на кадрите в сферата на туризма:

3.1. Страните подпомагат обмена на планове за обучение, прилагани в училища по туризъм, институции и центрове в двете страни, и съдействат за обмена на студенти в туристическите учебни заведения за прилагане на практическо обучение на място.

4. В областта на инвестициите в сектора на туризма:

4.1. Страните ще обменят информация за инвестиционни проекти в областта на туризма.

4.2. Страните ще насърчават сътрудничеството между българските и азербайджанските туристически организации, осъществяващи инвестиции в сферата на туризма.

5. В областта на транспорта:

5.1. Страните ще насърчават разширяването на транспортните връзки между Република България и Република Азербайджан за увеличаване на туристическия обмен между двете страни.

6. Заключителни разпоредби:

6.1. Всяко различие, което може да възникне във връзка с тълкуването или прилагането на този протокол, ще бъде решено чрез преговори и консултации между страните.

6.2. Този протокол може да бъде изменен по взаимно съгласие на страните.

6.3. Този протокол ще бъде в сила от датата на получаване на писменото уведомление, изпратено от азербайджанска страна по дипломатически път, потвърждаващо приключването на съответните вътрешни процедури, необходими, за да влезе в сила настоящият протокол.

6.4. Настоящият протокол се сключва за неопределен период от време и ще остане в сила, освен ако някоя от страните, най-малко шест месеца предварително, не уведоми писмено другата страна по дипломатически път за намерението си да прекрати настоящия протокол.

Подписан в гр. София на 4 март 2015 г. в два еднообразни екземпляра, всеки от които на български, азербайджански и английски език, като и трите текста имат еднаква сила. В случай на несъответствия в тълкуването английският текст е меродавен.

Промени настройката на бисквитките