Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 61 от 23.VII

НАРЕДБА № 12 ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА РЕГИСТЪРА НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ

 

НАРЕДБА № 12 ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА РЕГИСТЪРА НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ

В сила от 01.01.2017 г.
Издадена от Управителния съвет на Българската народна банка

Обн. ДВ. бр.81 от 14 Октомври 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 27 Декември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.14 от 10 Февруари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 20 Юни 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.37 от 4 Май 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.42 от 28 Май 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2019г., доп. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.48 от 26 Май 2020г., доп. ДВ. бр.101 от 27 Ноември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 23 Юли 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.91 от 2 Ноември 2021г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) С тази наредба се урежда функционирането, обхватът, редът и сроковете за подаване и получаване на информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове ("регистъра"), поддържан от Българската народна банка (БНБ).

Чл. 2. (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Регистърът е организирана и поддържана от БНБ електронна информационна система, която осигурява:

1. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г.) централизирана информация за водените от банки, платежни институции и дружества за електронни пари сметки, номерата на сметки, титулярите на сметки и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, действителните собственици на титулярите на сметки, данни за наличие на запори по сметки, както и за лицата, наематели на сейфове в банки и упълномощените от тях лица;

2. получаване на информация от органите и институциите по чл. 56а, ал. 3, както и от физически и юридически лица по чл. 56а, ал. 4 от Закона за кредитните институции (ЗКИ);

3. обобщаване на събраната информация.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г.) В регистъра информация подават банките и клоновете на чуждестранни банки, извършващи дейност на територията на страната ("банките"), платежните институции и дружествата за електронни пари с издаден лиценз от БНБ, когато водят платежни сметки, както и БНБ.

Глава втора.
ОБХВАТ И СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ В РЕГИСТЪРА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 100 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 10.09.2020 Г.)

Глава втора.
ОБХВАТ И СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ БАНКИТЕ В РЕГИСТЪРА

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г.) Институциите по чл. 3 подават в регистъра информация за сметки на физически лица, която съдържа:

1. титуляр на сметка (име и идентификационен код);

2. упълномощени лица от титуляря (име и идентификационен код);

3. (доп. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г.) номер на сметка/международен номер на банкова сметка (IBAN);

4. вид на сметка;

5. валута на сметка;

6. дата на откриване на сметка;

7. дата на закриване на сметка;

8. друга допълнителна информация;

9. (нова - ДВ, бр. 49 от 2017 г. (*), изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г.) данни за наличие на запор по сметка, дати на налагането и вдигането на запора.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г.) Институциите по чл. 3 подават информация за сметки на юридически лица, която съдържа:

1. титуляр на сметка (наименование и идентификационен код);

2. упълномощени от титуляря лица (име и идентификационен код);

3. (доп. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г.) номер на сметка/международен номер на банкова сметка (IBAN);

4. вид на сметка;

5. валута на сметка;

6. дата на откриване на сметка;

7. дата на закриване на сметка;

8. друга допълнителна информация;

9. (нова - ДВ, бр. 49 от 2017 г. (*), изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г.) данни за наличие на запор по сметка, дати на налагането и вдигането на запора;

10. (нова - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г.) действителен собственик (име и идентификационен код, гражданство, държава на пребиваване, друга допълнителна информация за идентификация на лицето).

Чл. 5. (1) Банките подават информация за физическите лица, наематели на сейфове, която съдържа:

1. наемател на сейф (име и идентификационен код);

2. упълномощени лица от наемателя (име и идентификационен код);

3. датата на предоставяне ползването на сейф;

4. датата на прекратяване ползването на сейф;

5. друга допълнителна информация.

(2) Банките подават информация за юридически лица, наематели на сейфове, която съдържа:

1. наемател на сейф (наименование и идентификационен код);

2. упълномощени лица от наемателя (име и идентификационен код);

3. датата на предоставяне ползването на сейф;

4. датата на прекратяване ползването на сейф;

5. друга допълнителна информация.

Чл. 6. Въвеждането на данни и идентификацията в регистъра се извършва, както следва:

1. за физически лица - с единен граждански номер (ЕГН);

2. за еднолични търговци и юридически лица: ЕИК, код по БУЛСТАТ или ПИК (персонален идентификационен код), определен от Агенцията по вписванията, за други лица и структури, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване в търговския регистър;

3. (доп. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г.) за чуждестранни физически лица, които не са получили ЕГН по установения за това ред от компетентните български органи, с личен номер (ЛН), личен номер на чужденец (ЛНЧ) или с други данни от документ за самоличност, гражданство и държава на пребиваване;

4. за юридически лица, които не са регистрирани в страната - с данъчен номер за чуждестранните лица от Европейския съюз или с регистрационен код в съответната държава по седалище на лицето;

5. за други неюридически лица - код по БУЛСТАТ или ЕГН, ЛН, ЛНЧ на оправомощените лица, или друг идентификатор по държава на регистрация;

6. други индивидуализиращи данни, определени с указание на подуправителя, ръководещ управление "Банково".

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г., предишен текст на чл. 7 - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г.) Банките подават ежеседмично информация в регистъра за:

1. откриване на нови сметки, закриване на сметки или промяна във вече подадени данни по чл. 4;

2. сключване на нов договор за наем на сейф, прекратяване ползването на сейф или промяна във вече подадени данни по чл. 5;

3. наличие на запор, дати на налагането и вдигането на запора или промяна във вече подадени данни по чл. 4, ал. 1, т. 9 и ал. 2, т. 9.

(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г.) Платежните институции и дружествата за електронни пари, които водят платежни сметки, подават ежеседмично информация в регистъра за откриване на нови платежни сметки, закриване на платежни сметки или промяна във вече подадени данни по чл. 4.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2021 г.) Институциите по чл. 3 носят отговорност за верността, пълнотата и своевременното подаване на информация в регистъра, както и за спазване на изискванията за защита на личните данни, и коригират неточности в подадената информация по своя инициатива или по искане на лицето, за което се отнасят данните.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г.) Подаваната от банките информация по реда на чл. 4 и 5 и от платежните институции и дружествата за електронни пари по реда на чл. 4, следва да съответства на данните, поддържани в информационните им системи.

(3) Българската народна банка не извършва корекции в регистъра по своя инициатива освен за подаваната от нея информация в регистъра.

Чл. 9. (1) (Предишен текст на чл. 9 - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Информацията се съхранява в регистъра в сроковете, предвидени в чл. 56а, ал. 9 ЗКИ.

(2) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Информация в регистъра по реда на тази глава подава и БНБ.

Чл. 10. (1) Банка със седалище в Република България, обявена в несъстоятелност или ликвидация, подава информация към регистъра по реда на тази наредба до датата на решението на съда за заличаването ѝ от търговския регистър.

(2) При обявяване в несъстоятелност или ликвидация на банка със седалище в държава членка или на банка със седалище в трета държава, осъществяващи дейност в Република България чрез клон, както и при решение за закриване на клон на банка със седалище в държава членка или на банка със седалище в трета държава, информация към регистъра се подава до заличаването ѝ от съответния публичен регистър в държавата, където е регистрирана, респективно до заличаването на клона.

(3) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2017 г., в сила от 01.02.2017 г.) Банка в несъстоятелност или ликвидация има ограничен достъп до информацията в регистъра.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г.) Платежна институция или дружество за електронни пари подава информация към регистъра по реда на тази наредба до датата на отнемане или обезсилване на издадения лиценз на платежната институция или дружеството за електронни пари.

Глава трета.
ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЕГИСТЪРА

Чл. 11. (1) Достъп до информация от регистъра имат органите и институциите по чл. 56а, ал. 3 ЗКИ във връзка с изпълнение на служебните им задължения по повод на конкретни проверки.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Правото на достъп на органите и институциите по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ се реализира по електронен път или на хартиен носител, а за лицата по чл. 56а, ал. 3, т. 10 от ЗКИ - само по електронен път. Органите и институциите по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ получават информация от регистъра срещу заплащане на такса по чл. 16.

(3) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Министърът на финансите и БНБ договарят по реда на чл. 43, ал. 2, т. 4 от Закона за Българската народна банка електронен обмен на информацията за сметките и сейфовете на бюджетните организации и лицата по чл. 156 от Закона за публичните финанси. В регистъра могат да се включват и специфични за такива сметки идентификатори и кодове, както и друга информация, характеризираща тези сметки и техните титуляри.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Когато искането не съдържа необходимите за идентифициране на лицето данни по чл. 6, БНБ уведомява писмено заявителя за причините, поради които не може да бъде извършена справката.

(5) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2021 г., в сила от 01.08.2021 г.) Достъп до справка в регистъра за информация за титуляр или за действителен собственик на титуляр по международен номер на банкова или платежна сметка IBAN имат органите и институциите по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ.

Чл. 12. (1) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2021 г., в сила от 01.08.2021 г.) Всяко лице може да получи информация относно съдържащите се за него данни в регистъра като титуляр на банкова сметка или платежна сметка, наемател на сейф или упълномощено лице. Информация от регистъра могат да получават и наследници на починали лица. Физическо лице може да получи информация относно съдържащите се за него данни в регистъра като действителен собственик на титуляр на сметка, а юридическо лице - информация относно съдържащите се данни в регистъра за действителния му собственик.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г.) Информацията се предоставя безплатно на физически лица в 14-дневен срок, а в останалите случаи - срещу заплащане на такса.

(3) Правото по ал. 1 се реализира с писмено заявление до БНБ. В заявлението се посочват данни по документ за самоличност на заявителя и по какъв начин желае да му бъде предоставена информацията - лично или по пощата. При подаване на заявлението в БНБ заявителят или упълномощеното от него лице се идентифицира чрез представяне на документ за самоличност.

(4) Заявлението за информация за физическо лице се подава лично от лицето или от негов представител, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно, което се прилага към заявлението.

(5) Заявлението за информация за юридическо лице се подава лично от лицето, което има право да го представлява, или упълномощено от него лице, към което се прилагат:

1. копие от актуално удостоверение за регистрация в търговския регистър или ЕИК на заявителя;

2. заверен препис от удостоверение за актуално състояние за лицата, които не са вписани в търговския регистър;

3. изрично нотариално заверено пълномощно на упълномощеното лице, в случай че заявлението не се подава от представляващите го лица.

(6) Чуждестранните лица прилагат към заявлението за информация следните документи:

1. актуален документ за регистрация на юридическото лице - заявител, в легализиран превод на български език;

2. изрично нотариално заверено пълномощно на упълномощеното лице; ако пълномощното е заверено от нотариус извън Република България, то следва да бъде в легализиран превод на български език.

(7) Приложените към заявлението документи по ал. 4, ал. 5, т. 3 и ал. 6, т. 2 се предоставят в оригинал или в нотариално заверен препис.

(8) Когато заявлението се подава по пощата, подписът на заявителя трябва да бъде нотариално заверен.

(9) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г.) Заявление за информация от регистъра по електронен път се подава лично от физическо лице, което трябва да притежава квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП), издадено от регистриран доставчик на удостоверителни услуги по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. КУКЕП следва да съдържа идентификатор ЕГН на физическото лице.

(10) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2021 г.) Дължимата такса за заявление по ал. 9 се заплаща чрез виртуален ПОС терминал по реда на чл. 16, ал. 1, т. 6 - 8 и т. 10.


Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2021 г.) (1) Всяко физическо лице има право да поиска от Българската народна банка информация за лицата по чл. 56а, ал. 3, т. 10 от ЗКИ, осъществили достъп до личните му данни, съгласно чл. 15, пар. 1, буква "в" от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО.

(2) За предоставянето на информацията по ал. 1 се прилагат съответно чл. 12, ал. 2 - 4, 7 - 10, чл. 13 и чл. 16, ал. 1, т. 10, ал. 2 и 7.

Чл. 13. (1) (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г.) Исканата по реда на чл. 12, ал. 3, 4 и 5 информация се предоставя чрез писмена справка срещу подпис лично на заявителя, на лице, упълномощено от заявителя с изрично нотариално заверено пълномощно, или на трето лице, вписано в заявлението като получател на информацията. При представяне на справката лично получателят се идентифицира чрез представяне на документ за самоличност.

(2) Информацията може да бъде изпратена на заявителя и по пощата с обратна разписка на посочен от него адрес, както и на трето лице, вписано изрично в заявлението като получател на информацията.

(3) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2021 г.) Физическо лице получава електронна справка чрез информационната система на регистъра в срока, определен в чл. 12, ал. 2 или в чл. 16, ал. 1, т. 6 - 8 и т. 10.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г.) Когато справката не може да бъде извършена, заявителят се уведомява в същия срок писмено, като се посочват причините.

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г.) Когато лице установи, че съдържащата се за него информация в регистъра е неточна, то има право да подаде писмено заявление до институцията по чл. 3, която я е подала към регистъра, за коригиране на установена от него неточност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г.) В срок до 7 работни дни от получаване на заявлението институцията по чл. 3 е длъжна да го разгледа и да даде писмен отговор до заявителя.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г.) Ако искането е основателно, институцията по чл. 3 извършва корекцията и подава коригираните данни към регистъра в 7-дневен срок.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г.) Институцията по чл. 3 не събира такса за разглеждане на заявлението по ал. 1.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г.) Българската народна банка не разглежда постъпили от лицата възражения за съдържащи се за тях данни в регистъра, подадени от институциите по чл. 3.

Глава четвърта.
КОНТРОЛ, МЕРКИ И САНКЦИИ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 103 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2017 Г.)

Глава четвърта.
КОНТРОЛ

Чл. 15. (1) Българската народна банка осъществява контрол за спазване на условията и реда за подаване и получаване на информация от регистъра.

(2) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г. (*)) Ако институция по чл. 3 не подава в срока по чл. 7 информация към регистъра или подава информация, която не отговаря на изискванията по тази наредба, БНБ може да преустанови достъпа ѝ за извършване на справки за сметки и сейфове до подаване на съответната информация.

(3) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Българската народна банка може да изисква допълнителни сведения или документи във връзка с осъществявания контрол по ал. 1 и да извършва проверки на място.

(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г.) При установяване на нарушения от институция по чл. 3 на реда и условията за подаване на данни по тази наредба се налагат предвидените в ЗКИ глоби, санкции и надзорни мерки.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Органите и институциите по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ създават и поддържат специален регистър, в който регистрират данните за извършените проверки в Регистъра на банковите сметки и сейфове, като записите в него се съхраняват 5 години от датата на направената проверка по чл. 56а, ал. 5 от ЗКИ.

(6) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г.) Органите и институциите по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ при поискване могат да получават информация от системата за извършените проверки в регистъра от оправомощените от тях лица за определен период от време за осъществяване на вътрешен контрол върху тези лица.

Глава пета.
ТАКСИ

Чл. 16. (1) (Предишен текст на чл. 16 - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Българската народна банка събира такси по тази наредба:

1. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2020 г., в сила от 01.06.2020 г.) за извършване от органи и институции по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ на справка за информация в регистъра за едно лице чрез достъп до регистъра по електронен път - 2,50 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2020 г., в сила от 01.06.2020 г.) за извършване от органи и институции по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ на справка за информация в регистъра чрез достъп до регистъра по електронен път в един файл XML формат за група лица от 1 до 400 - 2,50 лв., а от 401 до 2000 - 1,25 лв. за всяко лице;

3. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2020 г., в сила от 01.06.2020 г.) за извършване на справка за информация в регистъра за едно лице на хартиен носител в срок до 7 работни дни - 5,00 лв.;

4. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2020 г., в сила от 01.06.2020 г.) за извършване на справка за информация в регистъра за едно лице на хартиен носител в срок до 24 часа - 10,00 лв.;

5. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2020 г., в сила от 01.06.2020 г.) за извършване на справка за информация в регистъра за едно лице на хартиен носител в срок до 4 работни часа - 20,00 лв.;

6. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2020 г., в сила от 01.06.2020 г.) за издаване на справка за информация в регистъра за физическо лице по електронен път в срок до 7 работни дни - 2,50 лв.;

7. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2020 г., в сила от 01.06.2020 г.) за издаване на справка за информация в регистъра за физическо лице по електронен път в срок до 24 часа - 5,00 лв.;

8. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2020 г., в сила от 01.06.2020 г.) за издаване на справка за информация в регистъра за физическо лице по електронен път в срок до 4 работни часа - 10,00 лв.;

9. (нова - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) за възстановяване на достъпа до регистъра - 200 лв.;

10. (нова - ДВ, бр. 91 от 2021 г.) за информация по чл. 12а, ал. 1 в срок до 7 работни дни - 2 лв.

(2) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Таксата за извършване на справки за информация в регистъра, издадени на хартиен носител, се заплаща предварително освен в случаите по чл. 56а, ал. 11 ЗКИ.

(3) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) В случаите по чл. 56а, ал. 11 ЗКИ дължимите такси се заплащат на тримесечие, а за останалите лица по чл. 56а, ал. 3 ЗКИ ежемесечно, след издаване на съответни фактури. Стойността на фактура се заплаща в срок до 15 дни от датата на издаването ѝ.

(4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2021 г., в сила от 01.08.2021 г.) За извършване на справка в регистъра от орган или институция по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ за информация за титуляр или за действителен собственик на титуляр по международен номер на банкова или платежна сметка IBAN се прилагат таксите по ал. 1, т. 3, 4 и 5.

(5) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2021 г., в сила от 01.08.2021 г.) За извършване на справка в регистъра за физическо лице - действителен собственик на титуляр на сметка, се прилагат таксите по ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5.

(6) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2021 г., в сила от 01.08.2021 г.) За извършване на справка в регистъра за действителен собственик на юридическо лице - титуляр на сметка, се прилагат таксите по ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5.

(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 61 от 2021 г., в сила от 01.08.2021 г.) Сроковете за извършване на справки текат в рамките на работното време след регистрирането в БНБ на заявлението за извършване на справка и необходимите документи, а когато електронното заявление по чл. 12, ал. 9 е постъпило след края на работното време, сроковете започват да текат считано от следващия работен ден.

(8) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 01.12.2020 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 61 от 2021 г., в сила от 01.08.2021 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2021 г.) По време на извънредна епидемична обстановка, въведена съгласно чл. 63, ал. 2 от Закона за здравето, БНБ може да преустановява издаването на справки на хартиен носител по ал. 1, т. 4 и 5 и може да въвежда допълнителна услуга за издаване на справка на хартиен носител в срок до 3 работни дни срещу заплащане на такса от 8 лв.

Чл. 17. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Таксите по чл. 16 се определят съгласно методика, посочена в приложение към тази наредба. Методиката отчита прогнозните разходи за дейността и поддръжката на регистъра, както и прогнозния брой справки за съответната календарна година.

Глава шеста.
ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА РЕГИСТЪРА (НОВА - ДВ, БР. 14 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.02.2017 Г.)

Чл. 18. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2017 г., в сила от 01.02.2017 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г.) Органите и институциите по чл. 56а, ал. 3 ЗКИ и институциите по чл. 3 подават писмено заявление до подуправителя, ръководещ управление "Банково" на БНБ, за включване в информационната система на регистъра. Към заявлението се прилагат следните документи:

1. регистрационен формуляр за включване в информационната система на регистъра;

2. уведомление за техническа и софтуерна готовност за включване в информационната система на регистъра;

3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) вътрешни правила, с които се определят условията и редът за получаване и ползване на информация от регистъра, правата и задълженията на оправомощените лица, които ще получават информация от регистъра във връзка с изпълнение на служебните си задължения по повод на конкретни проверки, данни за които се регистрират в специалния регистър по чл. 15, ал. 5, както и контролът над тях.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г.) За институциите по чл. 3 вътрешните правила по ал. 1, т. 3 следва да съдържат и условията и реда за подаване на информация към регистъра, правата и задълженията на служителите, които ще обработват и подават тази информация, реда и условията за контрол за верността на подаваната в БНБ информация и за коригиране на неточно подадена информация.

(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Органите и институциите по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ и институциите по чл. 3 предоставят измененията и допълненията на правилата по ал. 1, т. 3 и по ал. 2 в 10-дневен срок от датата на тяхното приемане. Те своевременно привеждат тези правила в съответствие с промени в нормативната уредба за дейността на Регистъра на банковите сметки и сейфове.

(4) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Ако заявителят не предостави документите по ал. 1 и 2 или предоставените документи съдържат непълна, противоречива или невярна информация, БНБ писмено уведомява заявителя за това, като изпраща писмо, съдържащо указания за отстраняване на несъответствията.

(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Органите и институциите по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ уведомяват в 15-дневен срок БНБ за всяка промяна в информацията и документите, настъпила след включване в информационната система на Регистъра на банковите сметки и сейфове, като прилагат и заверени копия на документите, удостоверяващи промяната.

(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Включването и изключването от информационната система на регистъра се извършва със заповед на подуправителя, ръководещ управление "Банково".

(7) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Изключване от информационната система на регистъра се извършва при:

1. заличаване на правния субект или прекратяване дейността на орган или институция по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ;

2. заличаване на регистрация на финансова институция на основание чл. 9 от Наредба № 26 на БНБ за финансовите институции;

3. отнемане или обезсилване на издадения лиценз на платежна институция или дружество за електронни пари, или при прекратяване на дейността по чл. 21 от ЗПУПС.

(8) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Българската народна банка преустановява достъпа на потребителите от органи и институции, които не са заплатили фактура в срока по чл. 16, ал. 3, до заплащане на дължимата сума и на такса за възстановяване на достъпа до регистъра по чл. 16, ал. 1, т. 9.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Банкова сметка" е сметка в банка, открита на името на едно или повече лица, използвана за изпълнение на платежни операции, за съхранение на пари или други ценности при определени условия.

2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г.) "Титуляр" е лице, на чието име е открита сметка на територията на Република България.

3. "Наемател на сейф" е лице, което е сключило договор за наем на сейф в банка на територията на Република България.

4. (нова - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г.) "Платежна сметка" е сметка, водена на името на един или повече ползватели на платежни услуги, използвана за изпълнението на платежни операции.

5. (нова - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г.) "Действителен собственик" е физическо лице или физически лица по смисъла на § 2 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (В сила от 14.10.2016 г.) Банките извършват първоначално подаване на информация в регистъра в срок до 30 ноември 2016 г. с данни към 31 октомври 2016 г., а информацията за периода от 1 ноември до 31 декември 2016 г. - след 1 януари 2017 г.

§ 3. Данните за упълномощените лица от титуляри на сметки и наематели на сейфове започват да се подават в регистъра за новооткрити сметки и сключени договори за наем на сейф след 1 юли 2017 г.

§ 4. Подуправителят, ръководещ управление "Банково" на БНБ, издава указания по прилагането на тази наредба.

§ 5. Тази наредба се издава на основание чл. 56а, ал. 8 и § 13 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за кредитните институции, приета е с Решение № 111 от 29.09.2016 г. на Управителния съвет на Българската народна банка и влиза в сила от 1 януари 2017 г. с изключение на § 2, който влиза в сила от датата на обнародване на наредбата в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 12 ОТ 2016 Г. ЗА РЕГИСТЪРА НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2017 Г.)


§ 11. На БНБ, банките и клоновете на чуждестранни банки, извършващи дейност на територията на страната, се осигурява достъп до получаване на информация от регистъра по електронен път считано от 1.02.2017 г.

§ 12. В срок до 31.03.2017 г. органите и институциите по чл. 56а, ал. 3 ЗКИ приемат и прилагат вътрешни правила за ефективен контрол върху оправомощените лица с право на достъп до информацията в регистъра със съдържание съгласно указание на подуправителя, ръководещ управление "Банково".

§ 13. В срок до 1.04.2017 г. банка със седалище в Република България, обявена в несъстоятелност преди влизането в сила на тази наредба, подава към регистъра информация за лицата с вземания по сметки към банката като вложители, включени в одобрения от съда списък на приети вземания по чл. 67, ал. 2 от Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН), като посочва титуляр на сметката (име, съответно наименование и идентификационен код). При допълване на одобрения от съда списък на вземанията съгласно чл. 71 ЗБН банката подава съответната информация към регистъра в 30-дневен срок от влизане в сила на решенията по чл. 71, ал. 1 ЗБН.

§ 14. Банка със седалище в Република България, обявена в несъстоятелност преди влизането в сила на тази наредба, подава към регистъра информация за лицата, наематели на сейфове, с изключение на сейфове, които към датата на влизане в сила на наредбата са били освободени от наемателите или отворени от синдика по реда на чл. 56 ЗБН.

§ 15. Тази наредба се издава на основание чл. 56а, ал. 8 от Закона за кредитните институции, приета е с Решение № 163 от 16.12.2016 г. на Управителния съвет на Българската народна банка и влиза в сила от 1.01.2017 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 12 ОТ 2016 Г. ЗА РЕГИСТЪРА НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.02.2017 Г.)


§ 3. Банките, включени в информационната система към датата на влизане на тази наредба в сила, приемат и предоставят в БНБ вътрешни правила по чл. 18, ал. 1, т. 3 и ал. 2 до 31 март 2017 г.

§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 56а, ал. 8 от Закона за кредитните институции, приета е с Решение № 9 от 26.01.2017 г. на Управителния съвет на Българската народна банка и влиза в сила от 1.02.2017 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 12 ОТ 2016 Г. ЗА РЕГИСТЪРА НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2017 Г.)


§ 4. Параграф 1 се прилага от 1 януари 2018 г. за запори, наложени след тази дата.

§ 5. Тази наредба се издава на основание чл. 56а, ал. 8 от Закона за кредитните институции, приета e с Решение № 85 от 8.06.2017 г. на Управителния съвет на Българската народна банка и влиза в сила от 1 юли 2017 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 12 ОТ 2016 Г. ЗА РЕГИСТЪРА НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 37 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 04.05.2018 Г.)


§ 7. Българската народна банка не предоставя информация на органи и институции по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ за наличие на банкови сметки и сейфове на физически и юридически лица преди датата на първоначално зареждане на информация в регистъра на 31 октомври 2016 г.

§ 8. Органите и институциите, които до влизането на тази наредба в сила имат промени в дейността си, следва да предоставят актуализирани вътрешни правила по реда на чл. 18, ал. 1, т. 3 в срок до 3 месеца от влизането на тази наредба в сила.

§ 9. Тази наредба се издава на основание чл. 56а, ал. 8 от Закона за кредитните институции, приета в с Решение № 104 от 18 април 2018 г. на Управителния съвет на Българската народна банка и влиза в сила от датата на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 12 ОТ 2016 Г. ЗА РЕГИСТЪРА НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 42 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 05.06.2019 Г.)


§ 6. Тази наредба се издава на основание чл. 56а, ал. 8 от Закона за кредитните институции, приета е с Решение № 177 от 16 май 2019 г. на Управителния съвет на Българската народна банка и влиза в сила от 5 юни 2019 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 12 ОТ 2016 Г. ЗА РЕГИСТЪРА НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 10.09.2020 Г.)


§ 16. Тази наредба се издава на основание чл. 56а, ал. 8 от Закона за кредитните институции, приета е с Решение № 424 от 12.12.2019 г. на Управителния съвет на Българската народна банка и влиза в сила от 10 септември 2020 г., с изключение на § 11, т. 1, буква "б" и т. 3, § 12, § 13, т. 1, буква "б", т. 3, 4 и 5 и § 15, които влизат в сила от 1 януари 2020 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 12 ОТ 2016 Г. ЗА РЕГИСТЪРА НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА №

(ОБН. - ДВ, БР. 48 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 01.06.2020 Г.)


§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 56а, ал. 8 от Закона за кредитните институции, приета е с Решение № 176 от 14 май 2020 г. на Управителния съвет на Българската народна банка и влиза в сила от 1 юни 2020 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 12 ОТ 2016 Г. ЗА РЕГИСТЪРА НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 01.12.2020 Г.)


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 56а, ал. 8 от Закона за кредитните институции, приета е с Решение № 404 от 19 ноември 2020 г. на Управителния съвет на Българската народна банка и влиза в сила от 1 декември 2020 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 12 ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА РЕГИСТЪРА НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 61 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2021 Г.)


§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 56а, ал. 8 от Закона за кредитните институции, приета е с Решение № 221 от 8 юли 2021 г. на Управителния съвет на Българската народна банка и влиза в сила от 1 август 2021 г.

Приложение към чл. 17


(Ново - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2020 г., в сила от 01.06.2020 г.)


Методика за изчисляване размера на таксите за справки в Регистъра на банковите сметки и сейфове


1. С тази методика се уреждат условията и редът за определяне на таксите по чл. 16.

2. (доп. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Прогнозните разходи за дейността и поддръжката на регистъра се изчисляват ежегодно и включват разходите за персонал, включително осигуровки и социални разходи, разходи за амортизация и абонаментна поддръжка на софтуер и хардуер и административни, и други разходи, свързани с дейността.

3. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2020 г., в сила от 01.06.2020 г.) Прогнозният брой справки се определя на база прогнозен брой справки, извършени по електронен път за едно лице и за група лица от 1 до 400 в един файл XML формат от органи и институции по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ за календарната година.

4. (изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г.) Размерът на таксата в левове за една справка за информация в регистъра, извършена по електронен път от органи и институции по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ, се определя, като прогнозните разходи по т. 2 се разделят на прогнозния брой справки по т. 3 и полученият размер се закръглява до първия знак след десетичната запетая.

5. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г.) Размерът на таксата за справка за информация в регистъра чрез достъп по електронен път от органи и институции по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ в един файл XML формат относно група лица от 1 до 400 е равен на размера на таксата по т. 4 за всяко едно лице, а от 401 до 2000 се определя на 50 % от размера на таксата по т. 4 за всяко едно лице.

6. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2020 г., в сила от 01.06.2020 г.) Размерът на таксата за извършване на справка за информация в регистъра на едно лице, издадена на хартиен носител в срок до 7 работни дни, се определя на база двукратния размер на таксата за справка по електронен път, но не по-малко от 2 лв.

7. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2020 г., в сила от 01.06.2020 г.) Размерът на таксата за извършване на справка за информация в регистъра на едно лице, издадена на хартиен носител в срок до 24 часа, се определя на база двукратния размер на таксата по т. 6.

8. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г.) Размерът на таксата за извършване на справка за информация в регистъра на едно лице, издадена на хартиен носител в срок до 4 работни часа, се определя на база двукратния размер на таксата по т. 7.

9. В така определения размер на таксите за справки за информация в регистъра, издадени на хартиен носител, са включени и възможните пощенски разходи за доставката им.

10. (нова - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г.) Размерът на таксата за извършване на справка за информация в регистъра за физическо лице по електронен път в срок до 7 работни дни се определя на база 50 % от размера на таксата по т. 6.

11. (нова - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г.) Размерът на таксата за извършване на справка за информация в регистъра за физическо лице по електронен път в срок до 24 часа се определя на база 50 % от размера на таксата по т. 7.

12. (нова - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г.) Размерът на таксата за извършване на справка за информация в регистъра за физическо лице по електронен път в срок до 4 работни часа се определя на база 50 % от размера на таксата по т. 8.