Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 65 от 6.VIII

НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ФЕВРУАРИ 2017 Г. ЗА КОНКУРСИТЕ ЗА МАГИСТРАТИ И ЗА ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

 

НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ФЕВРУАРИ 2017 Г. ЗА КОНКУРСИТЕ ЗА МАГИСТРАТИ И ЗА ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

В сила от 21.02.2017 г.
Издадена от Висшия съдебен съвет

Обн. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2017г., изм. ДВ. бр.10 от 1 Февруари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.37 от 7 Май 2019г., изм. ДВ. бр.64 от 3 Август 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.65 от 6 Август 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.99 от 26 Ноември 2021г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тази наредба урежда реда и условията за провеждане на:

1. конкурси за назначаване на младши съдии, младши прокурори и младши следователи;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) конкурси за първоначално назначаване на съдии в районните, окръжните, военните и административните съдилища и специализирания наказателен съд, прокурори в районните, окръжните прокуратури и специализираната прокуратура, както и следователи в окръжните следствени отдели;

3. конкурси за преместване и конкурси за повишаване в длъжност на съдии, прокурори и следователи;

4. избори за административни ръководители с изключение на лицата по чл. 167, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт.

Чл. 2. Административните ръководители уведомяват съответната колегия на Висшия съдебен съвет за длъжностите, които се очаква да се освободят през следващата година, в срок до 30 септември на предходната година.

Чл. 3. Свободните длъжности за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, за първоначално назначаване, както и длъжностите, за които се провежда конкурс за повишаване в длъжност или преместване, се обявяват с решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет. Решението се обнародва в "Държавен вестник", публикува се в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

Чл. 4. Едновременно с решението по чл. 3 и след планиране на длъжностите, които трябва да бъдат заети, съответната колегия на Висшия съдебен съвет обявява конкурси за заемането им. При планирането се съобразява степента на натовареност на съответния орган на съдебната власт, финансовата обезпеченост на незаетите длъжности, настъпили структурни промени, перспективите за заемане на свободните длъжности от младши съдии, младши прокурори и младши следователи, като в зависимост от това може и да не обяви конкурс за всички свободни длъжности.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2021 г.) Съответната колегия на Висшия съдебен съвет определя броя на свободните длъжности в съда, прокуратурата и следствените органи за заемането им чрез конкурс за първоначално назначаване.

(2) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Броят на свободните длъжности по ал. 1 се определя поотделно според нуждите на всеки орган на съдебната власт за всяко от нивата в съда, прокуратурата и следствените органи. Нуждите се определят с мотивирано решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет въз основа на оценка на кадровата обезпеченост на всеки орган на съдебната власт, преценка на натовареността и становищата на административните ръководители.

(3) (Зал., предишна ал. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Съответната колегия на Висшия съдебен съвет определя броя на свободните длъжности към датата на обявяване на конкурса за всеки отделен орган на съдебната власт в съда, прокуратурата и следствените органи за заемането им чрез повишаване и/или преместване.

(4) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Когато липсват кандидати за преместване, свободните места се заемат чрез конкурс за повишаване.

(5) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Когато липсват кандидати за повишаване, свободните длъжности се заемат по реда на чл. 178 от Закона за съдебната власт.

(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Свободните длъжности в съдилищата, прокуратурите и следствените органи, извън тези по чл. 178 от Закона за съдебната власт, се обявяват от съответната колегия на Висшия съдебен съвет по реда на чл. 179 от Закона за съдебната власт поотделно за всеки орган на съдебната власт и се заемат след конкурс. Ако няма кандидат за съответната длъжност, тази длъжност се заема по реда на чл. 178 от Закона за съдебната власт. Обявлението по чл. 189, ал. 1 от Закона за съдебната власт се прави едновременно с обявяването на свободните длъжности за първоначално назначаване и съдържа броя и вида на длъжностите и органите на съдебната власт, за които се отнасят.

Чл. 6. (1) Решението на съответната колегия на Висшия съдебен съвет, с което се обявява конкурс за младши съдии, младши прокурори, младши следователи, както и за първоначално назначаване, се обнародва в "Държавен вестник", публикува се в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

(2) Решението съдържа:

1. броя и вида на длъжностите и органите на съдебната власт, за които се отнасят;

2. специализация по правен отрасъл на длъжностите, за които е обявен конкурс, ако е установена такава в съответния орган на съдебната власт;

3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2021 г.) документите, които се изискват, срокът, и мястото и начина за подаването им;

4. реда, по който се провежда конкурсът;

5. датата, часа и мястото на провеждане на конкурса;

6. (нова - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) информацията относно етапа на конкурсните процедури се публикува на интернет страницата на Висшия съдебен съвет съгласно правилата на чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 и на Закона за защита на личните данни.

(3) Решението на съответната колегия на Висшия съдебен съвет, с което се обявява конкурс за повишаване в длъжност и за преместване в органите на съдебната власт, се обнародва в "Държавен вестник", публикува се в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет по реда на ал. 2, т. 1, 2, 3 и 4.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Съответната колегия на Висшия съдебен съвет утвърждава:

1. конспектите с въпроси от съответните отрасли на правото по чл. 184, ал. 2 от Закона за съдебната власт при назначаване на младши съдии, младши прокурори и младши следователи и при първоначално назначаване;

2. конспект за проверка на знанията по право на Европейския съюз и правата на човека, въз основа на който да се разработват тестовете от конкурсните комисии;

3. конспектите за писмения изпит в конкурсите за повишаване или преместване в случаите на чл. 189, ал. 4 от Закона за съдебната власт;

4. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) конспект с въпроси по Кодекса за етично поведение на българските магистрати.

(2) Всички утвърдени конспекти се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

Чл. 8. (1) Процедурата за избор на кандидати за административни ръководители, с изключение на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор, се открива от съответната колегия на Висшия съдебен съвет не по-рано от три месеца и не по-късно от един месец преди изтичане на мандата или в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 175, ал. 1 от Закона за съдебната власт.

(2) Свободните длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт се обявяват от съответната колегия на Висшия съдебен съвет с решение, което се обнародва в "Държавен вестник" и се публикува на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, и се заемат след избор.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 99 от 2021 г.) Решението по ал. 2 съдържа органа на съдебна власт, в който се освобождава длъжността "административен ръководител", документите, срока, мястото и начина за подаването им.

Чл. 9. Организацията по провеждането на конкурсите и изборите за административни ръководители се подпомага от администрацията на съответната колегия на Висшия съдебен съвет. Главният секретар на Висшия съдебен съвет определя служителите, които подпомагат организационно-технически дейността на конкурсните комисии по време на конкурсите.

Глава втора.
ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ КОНКУРСИ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, МЛАДШИ ПРОКУРОРИ И МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ. ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ КОНКУРСИ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ

Раздел I.
Ред и условия за кандидатстване и допускане до конкурс за младши съдии, младши прокурори и младши следователи и до конкурс за първоначално назначаване

Чл. 10. (1) В конкурсите се допускат лицата, които са подали необходимите документи и отговарят на изискванията по чл. 162 от Закона за съдебната власт, като за първоначално назначаване следва да имат и стажа по чл. 164 от Закона за съдебната власт.

(2) В конкурсите не могат да участват кандидати, които са одобрени по реда на чл. 186, ал. 7 от Закона за съдебната власт с решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет.

Чл. 11. (1) Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец, утвърден от Пленума на Висшия съдебен съвет, в 14-дневен срок от датата на обнародването на решението по чл. 3 в "Държавен вестник".

(2) Към заявлението се прилагат:

1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

2. нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността "Право"; завършилите висше образование в чуждестранно висше учебно заведение представят диплома, легализирана и призната от МОН и приравнена към шестобалната система;

3. нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

4. (отм. - ДВ, бр. 37 от 2019 г.)

5. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване;

6. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ съответен стаж по чл. 164 от Закона за съдебната власт за длъжността;

7. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.)

8. попълнен въпросник по образец, изготвен от съответната колегия на Висшия съдебен съвет, във връзка с притежаваните от кандидата нравствени качества;

9. мотивационно писмо;

10. други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.

(3) Кандидатът за участие в конкурс за първоначално назначаване може да посочи няколко органа на съдебната власт при участието си в един конкурс, които следва да подреди според своите предпочитания.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Заявлението и приложените към него документи се подават, както следва:

1. лично от кандидата или от писмено упълномощен негов представител в администрацията на Висшия съдебен съвет;

2. по електронен път с квалифициран електронен подпис на официален имейл адрес, съдържащ се в обявлението по чл. 6, ал. 2;

3. чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, съдържащ се в обявлението по чл. 6, ал. 2.

Заявления, подадени след срока, не се разглеждат.


Чл. 12. (1) В администрацията на Висшия съдебен съвет документите на всеки кандидат получават входящ номер и дата.

(2) Комисията по атестирането и конкурсите към съответната колегия извършва проверка на документите и допуска за участие в конкурса всички кандидати, които отговарят на условията по чл. 181 от Закона за съдебната власт, имат стажа по чл. 164 от Закона за съдебната власт за обявената свободна длъжност към датата на подаване на документите и не са одобрени кандидати по реда на чл. 186, ал. 7 от Закона за съдебната власт с решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет.

(3) Списъците на допуснатите и недопуснатите за участие в конкурса лица включват входящия номер на документите им и се обявяват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет до 14 дни преди датата на провеждане на конкурса. В списъка на лицата, които не са допуснати за участие в конкурса, се посочва и основанието за това.

(4) Недопуснатите за участие в конкурса кандидати могат да оспорят пред съответната колегия на Висшия съдебен съвет недопускането си в тридневен срок от обявяването на списъка по ал. 3 на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

(5) В 7-дневен срок от постъпване на жалбата съответната колегия на Висшия съдебен съвет се произнася с решение, с което отхвърля жалбата или допуска кандидата. Решението се обявява на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

(6) Решението по ал. 5 може да се обжалва пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му (датата на публикуването му на интернет страницата на Висшия съдебен съвет).

(7) Върховният административен съд разглежда жалбата в 7-дневен срок в закрито заседание, като преписи от нея не се връчват на страните. Решението на съда е окончателно.

(8) Обжалването по ал. 6 и 7 спира изпълнението.

(9) Поправка на очевидна фактическа грешка се допуска от Комисията по атестирането и конкурсите служебно или по молба на заинтересованото лице в тридневен срок от откриването, съответно сезирането ѝ. Решението се обявява незабавно на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

Раздел II.
Конкурсни комисии

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Конкурсът се провежда от конкурсна комисия, която се състои от председател, четирима редовни и двама резервни членове, а в случаите на обявен конкурс за младши съдии и за първоначално назначаване на длъжност "съдия" в районен съд резервните членове са трима.

(2) В зависимост от броя на кандидатите съответната колегия на Висшия съдебен съвет може да определи и повече от една конкурсна комисия за провеждането на един конкурс.

(3) В конкурсните комисии не могат да участват членове на Висшия съдебен съвет и административни ръководители.

(4) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Съответната колегия на Висшия съдебен съвет одобрява за всеки конкурс поименните списъци на магистратите, предложени по реда на чл. 183, ал. 2, т. 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8 от Закона за съдебната власт, както и поименните списъци на хабилитираните учени по правни науки, предоставени от юридическите факултети на висшите учебни заведения.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Редовните членове на конкурсната комисия включват един хабилитиран учен по правни науки по съответната материя, който се избира чрез публично изтеглен жребий от списъка по ал. 4, както и четирима членове със статут на действащ съдия, прокурор или следовател, определени, както следва:

1. при провеждане на конкурс за младши съдия и първоначално назначаване на съдия в районен съд - предложени по конкурсна материя от общите събрания на съдиите от окръжните съдилища за всеки апелативен район; съдиите от окръжните съдилища в един апелативен район провеждат едно общо събрание; състав на конкурсната комисия:

двама редовни членове - съдии в окръжен съд - гражданска материя;

двама редовни членове - съдии в окръжен съд - наказателна материя;

един редовен член - хабилитиран учен, определен чрез жребий от общ списък по реда на ал. 4, по гражданскоправни и наказателноправни науки;

един резервен член - съдия в окръжен съд - гражданска материя;

един резервен член - съдия в окръжен съд - наказателна материя;

един резервен член - хабилитиран учен, определен чрез жребий от общ списък по реда на ал. 4, по гражданскоправни и наказателноправни науки;

2. при провеждане на конкурс за първоначално назначаване на съдия в окръжен съд - предложени по конкурсна материя от общите събрания на всички апелативни съдилища; състав на конкурсната комисия:

четирима редовни членове - съдии в апелативен съд - гражданска/търговска/наказателна материя;

един редовен член - хабилитиран учен - гражданска/търговска/наказателна материя ;

един резервен член - съдия в апелативен съд - гражданска/търговска/наказателна материя;

един резервен член - хабилитиран учен - гражданска/търговска/наказателна материя;

3. при провеждане на конкурс за първоначално назначаване на съдия в специализирания наказателен съд - предложени от общото събрание на апелативния специализиран наказателен съд; състав на конкурсната комисия:

четирима редовни членове - съдии в апелативния специализиран наказателен съд;

един редовен член - хабилитиран учен по наказателноправни науки;

един резервен член - съдия в апелативния специализиран наказателен съд;

един резервен член - хабилитиран учен по наказателноправни науки;

4. при провеждане на конкурс за първоначално назначаване на съдия в административен съд - от пленума на съдиите във Върховния административен съд, определени измежду тях чрез жребий за всеки конкурс; състав на конкурсната комисия:

четирима редовни членове - съдии във Върховния административен съд;

един редовен член - хабилитиран учен по публичноправни науки;

един резервен член - съдия във Върховния административен съд;

един резервен член - хабилитиран учен по публичноправни науки;

5. при провеждане на конкурс за младши прокурор и първоначално назначаване на прокурор в районна прокуратура - от събранията на прокурорите във всички окръжни прокуратури за всеки апелативен район; състав на конкурсната комисия:

четирима редовни членове - прокурори в окръжна прокуратура;

един редовен член - хабилитиран учен по наказателноправни науки;

един резервен член - прокурор в окръжна прокуратура;

един резервен член - хабилитиран учен по наказателноправни науки;

6. при провеждане на конкурс за първоначално назначаване на прокурор в окръжна прокуратура - от събранията на прокурорите на всички апелативни прокуратури; състав на конкурсната комисия:

четирима редовни членове - прокурори в апелативна прокуратура;

един редовен член - хабилитиран учен по наказателноправни науки;

един резервен член - прокурор в апелативна прокуратура;

един резервен член - хабилитиран учен по наказателноправни науки;

7. при провеждане на конкурс за първоначално назначаване на прокурор в специализираната прокуратура - от събранието на прокурорите в апелативна специализирана прокуратура; състав на конкурсната комисия:

четирима редовни членове - прокурори в апелативна специализирана прокуратура;

един редовен член - хабилитиран учен по наказателноправни науки;

един резервен член - прокурор в апелативна специализирана прокуратура;

един резервен член - хабилитиран учен по наказателноправни науки;

8. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2021 г.) при провеждане на конкурс за младши следовател и първоначално назначаване на следовател - от събранието на следователите в Националната следствена служба; състав на конкурсната комисия:

четирима редовни членове - следователи в Националната следствена служба;

един редовен член - хабилитиран учен по наказателноправни науки;

един резервен член - следовател в Националната следствена служба;

един резервен член - хабилитиран учен по наказателноправни науки.

(6) (Предишна ал. 5, изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2021 г.) От предложенията, направени от органите по ал. 5, т. 1, 2, 4, 5, 6, 7 и 8, съответната колегия на Висшия съдебен съвет избира членове на конкурсната комисия чрез жребий. Членовете на конкурсната комисия следва да са придобили статут на несменяемост, през последните 5 години да не им е било налагано някое от дисциплинарните наказания по чл. 308, ал. 1, т. 3, 4, 5 или 6 от Закона за съдебната власт с влязло в сила решение и да притежават ранг, равен или по-висок от ранга на обявената свободна длъжност.

(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2021 г.) Органите по ал. 5, т. 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8 предлагат на съответната колегия на Висшия съдебен съвет всички магистрати от щатния си състав, които отговарят на изискванията на ал. 6, за членове - участници в конкурсните комисии, на всеки три години. Участниците могат да бъдат предлагани повече от веднъж.

(8) (Предишна ал. 7, отм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.)

(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Конкурсната комисия избира председател измежду членовете си със статут на действащ съдия, прокурор или следовател. Председателят на конкурсната комисия ръководи нейната работа, следи за спазване условията за провеждане на конкурса и обявява началото и края на изпитния ден.

(10) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Редовен или резервен член на конкурсна комисия може да направи писмен отвод пред съответната колегия на Висшия съдебен съвет в тридневен срок от обявяването на решението при наличие на основателни причини.

(11) (Предишна ал. 10 - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Участието в конкурсната комисия се взема предвид при изготвяне на атестация и при определяне на натовареността на съответния съдия, прокурор или следовател.

(12) (Предишна ал. 11, доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Решението за определяне на магистрат за член на конкурсна комисия, както и постъпил отвод от същия се прилагат служебно към кадровото му досие.

(13) (Предишна ал. 12, изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) За участие в конкурсна комисия се получава възнаграждение, което се определя и изплаща от пленума на Висшия съдебен съвет. Членовете на конкурсната комисия се командироват за целите на конкурса, като за този период се освобождават от участие в съдебни заседания и от разпределение на дела.

Чл. 14. (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) При невъзможност да участва редовен член на конкурсната комисия, както и при отвод, същият се замества от резервен член, определен от председателя на комисията. При отсъствие на председателя неговите функции се поемат от член на комисията съобразно правилата за старшинство по чл. 237 от Закона за съдебната власт.

Чл. 15. Когато за един конкурс е определена повече от една комисия, всички комисии провеждат устния изпит по едно и също време и на едно и също място.

Чл. 16. Конкурсната комисия приема решенията си присъствено с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете ѝ.

Раздел III.
Провеждане на конкурсния изпит

Чл. 17. (1) Конкурсите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи и за първоначално назначаване включват писмен и устен изпит, като оценките са по шестобалната система.

(2) На писмения изпит, който е анонимен, се проверяват:

1. уменията на кандидатите за практическо прилагане на теоретическите знания, чрез решаване на казус в съответния правен отрасъл, както и

2. знанията по право на Европейския съюз и в областта на правата на човека чрез тест.

Чл. 18. (1) Пропускът на кандидатите в сградата, съответно залата за провеждане на писмения изпит, започва най-малко 1 час преди началото на изпита. Съобразно броя на кандидатите писменият изпит може да се проведе в повече от една зала при предварително изготвено разпределение. Кандидатите са длъжни да се явят в залата и да заемат местата си най-късно 15 минути преди започване на изпита.

(2) Кандидатите се допускат в залата след представяне на лична карта, като се подписват в присъствен списък.

(3) По време на писмения и устния изпит кандидатите могат да ползват само нормативни актове. В случай че бъде констатирано използването на съдебни и тълкувателни решения, както и друга съдебна практика, същите се изземват и кандидатът се отстранява от по-нататъшно участие в конкурса, за което се съставя протокол.

(4) Не се допуска внасянето на компютри, мобилни телефони и други технически средства. В случай че при проверка бъдат намерени у кандидат такива устройства, същият няма да бъде допуснат в залата за провеждане на писмения изпит. При констатирано нарушение конкурсната комисия отстранява кандидата от по-нататъшно участие в конкурса, за което се съставя протокол.

(5) При опит за преписване или подсказване и при неспазване инструкциите на квесторите нарушителят се отстранява от по-нататъшно участие в конкурса, за което се съставя протокол.

(6) Писменият изпит продължава 5 астрономически часа, като в тях не се включва времето за прочитане и записване или раздаване на казуса и теста.

Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2021 г.) При провеждането на конкурс за младши съдии и конкурс за първоначално назначаване в районните съдилища конкурсните комисии съставят 5 казуса от наказателноправните науки и 5 казуса от гражданскоправните науки, като същите следва да са по казуси, по които има произнасяне на касационната инстанция и няма противоречиви решения.

(2) При провеждането на конкурс за младши прокурори и младши следователи и за първоначално назначаване в органите на прокуратурата конкурсните комисии съставят 10 казуса от наказателноправните науки, избрани по реда на ал. 1.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) При провеждането на конкурс за първоначално назначаване в окръжните и административните съдилища, както и в специализирания наказателен съд, конкурсните комисии съставят 10 казуса от съответната материя, избрани по реда на ал. 1.

(4) При провеждането на конкурсите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи и конкурсите за първоначално назначаване конкурсните комисии съставят 10 теста с по 12 въпроса от правото на Европейския съюз и правата на човека.

(5) В случаите по чл. 13, ал. 2 казусите и тестовете се съставят съвместно от всички комисии, определени да проведат изпита.

(6) Съставените казуси и тестове, поставени в отделни непрозрачни пликове, се предават в администрацията на Висшия съдебен съвет по материя в общ запечатан плик не по-късно от 3 дни преди провеждане на изпита, за което се съставя приемно-предавателен протокол.

(7) След обявяване на началото на писмения изпит един от кандидатите за младши съдии и за първоначално назначаване в районните съдилища изтегля на случаен принцип един казус от наказателноправните науки и един от гражданскоправните науки и един от десетте теста. Същият кандидат отваря по още два плика от съответната материя и още два теста и след сравняване обявява дали казусите и тестовете са различни от изтеглените.

(8) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) След обявяване на началото на писмения изпит един от кандидатите за младши прокурори и за младши следователи и за първоначално назначаване в органите на прокуратурата и в окръжните и административните съдилища, както и в специализирания наказателен съд, изтегля на случаен принцип казуса и теста, по които се провежда изпитът. Същият кандидат отваря още два плика с казуси и тестове и след сравняване обявява дали казусите и тестовете са различни от изтеглените казус и тест.

(9) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Всеки кандидат в изпита за младши съдии и за първоначално назначаване в районните съдилища решава по свой избор един от двата изтеглени казуса и теста, кандидатите за младши прокурори и младши следователи и за първоначално назначаване в районните и окръжните прокуратури и специализираната прокуратура, както и окръжните и административните съдилища и специализирания наказателен съд решават изтегления казус и теста върху предварително получени бели листове, подпечатани с печат на Висшия съдебен съвет. Кандидатите могат да пишат по време на изпита само с химикал със син цвят. След обявяване края на изпита неизползваните листове се предават на комисията.

Чл. 20. (1) След приключване на работата си по казуса и теста или изтичане на времето на изпита всеки кандидат изписва на предварително предоставен фиш трите си имена, единния граждански номер, входящия номер, издаден от администрацията на Висшия съдебен съвет, както и датата на изпита. Кандидатът запечатва фиша в малък непрозрачен плик.

(2) Писмената работа се запечатва собственоръчно от кандидата в голям плик, в който се поставя и запечатаният малък плик. В този вид кандидатът я предава на комисията.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Публично и в присъствието на конкурсната комисия в администрацията на Висшия съдебен съвет на принципа на случайността се разпечатват големите пликове и се изписва еднакъв номер на малкия плик, големия плик и на писмените работи.

(4) Малките пликове се предоставят за съхранение на главния секретар на Висшия съдебен съвет, за което се съставя приемно-предавателен протокол, а големите пликове заедно с писмените работи остават в комисията за оценяване.

Чл. 21. (1) Преди отваряне на пликовете с писмените работи конкурсните комисии решават изтеглените казуси и тестове. Тези решения служат за критерии при оценяването.

(2) След приключване на оценяването конкурсната комисия проверява целостта на малките пликове, разпечатва ги, идентифицира писмените работи и нанася оценките в протокол.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Резултатите от писмения изпит се обявяват на общодостъпно място в сградата на Висшия съдебен съвет и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в тридневен срок от подписването на протокола от конкурсната комисия.

(4) С обявяване на резултатите по ал. 3 конкурсната комисия публикува изтеглените казуси и тестове и техните решения.

Раздел IV.
Оценяване и класиране на кандидатите

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) До устен изпит се допуска кандидат, получил оценка не по-ниска от много добър "4,50" на казуса и не по-ниска от много добър "4,50" на теста.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Конкурсната комисия съставя график по азбучен ред за времето и мястото на провеждане на устния изпит, който се обявява на видно място в сградата на Висшия съдебен съвет и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, в тридневен срок от обявяване на резултатите от писмения изпит.

(3) Устният изпит се провежда не по-рано от 7 дни от обявлението по ал. 2.

(4) На устния изпит в конкурсите за младши съдии и за първоначално назначаване в районните съдилища чрез събеседване се проверяват знанията на кандидатите, като за целта се тегли по един въпрос от гражданскоправните науки, един въпрос от наказателноправните науки и един въпрос от конспекта по Кодекса за етично поведение на българските магистрати.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) На устния изпит в конкурсите за първоначално назначаване в окръжните и административните съдилища, както и в специализирания наказателен съд, се проверяват чрез събеседване знанията на кандидатите, като се теглят два въпроса от съответната материя и един въпрос от конспекта по Кодекса за етично поведение на българските магистрати.

(6) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) На устния изпит в конкурсите за младши прокурори, младши следователи и за първоначално назначаване в районните и окръжните прокуратури, както и в специализираната прокуратура, чрез събеседване се проверяват знанията на кандидатите, като за целта се теглят два въпроса от наказателноправните науки и един въпрос от конспекта по Кодекса за етично поведение на българските магистрати.

(7) При провеждането на устния изпит се изготвя аудиозапис, който се съхранява до влизане в сила на решението на съответната колегия на Висшия съдебен съвет за назначаване на класираните кандидати. При необходимост аудиозаписът се възпроизвежда и на хартиен носител. При оспорване аудиозаписът се прилага към преписката.

Чл. 23. При определена повече от една изпитна комисия за един конкурс в началото на изпитния ден комисиите се разпределят по зали чрез изтеглен в присъствие на кандидати жребий, за което се съставя протокол.

Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Казусът и тестът се проверяват и оценяват анонимно от двама членове на конкурсната комисия, независимо един от друг, без взаимна консултация и без обмяна на информация за оценките им. Оценки върху писмените работи не се поставят.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Казусът и тестът се оценяват от проверяващите по шестобалната система с точност до 0,25.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Всеки оценяващ записва в свой индивидуален протокол срещу номера на казусът и тестът поставените от него оценки.

(4) Индивидуалните протоколи се предават на председателя на комисията за изготвяне на окончателния протокол, който се подписва от членовете на комисията.

(5) Когато разликата в оценките на двамата проверители е до единица, крайната оценка е средноаритметична между двете оценки.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Когато разликата в оценките на казуса е повече от единица, същият се проверява и от трети проверяващ - член на комисията, посочен от нейния председател. Крайната оценка на казуса е средноаритметична между трите оценки.

(7) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Когато разликата в оценките на теста е повече от единица, същият се проверява и от трети проверяващ - член на комисията, посочен от нейния председател. Крайната оценка на теста е средноаритметична между трите оценки.

Чл. 25. (1) При оценяване на устния изпит всеки член на комисията оценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по шестобална система с точност до 0,25, като непосредствено след събеседването в присъствието на кандидата нанася оценките си в индивидуален протокол.

(2) Оценката на кандидатите на устния изпит представлява средноаритметично число от оценките на всички членове на конкурсната комисия. Оценката се обявява на кандидата незабавно, за което той се подписва в протокола за резултатите от проведения изпит.

(3) Конкурсната комисия обявява резултатите от устния изпит в 7-дневен срок от провеждането му на общодостъпно място в сградата на Висшия съдебен съвет и на страницата му в интернет.

(4) За издържал устния изпит се счита кандидат, получил оценка не по-ниска от добър "4,00".

Чл. 26. (1) Конкурсната комисия извършва окончателното класирането на кандидатите чрез подреждането им по бал според резултатите от тяхното представяне и го отразява в протокол, който се подписва от всички членове на конкурсната комисия.

(2) Балът на всеки кандидат е сбор от оценката от писмения и устния изпит.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Когато няколко кандидати имат равен бал, конкурсната комисия класира кандидата с по-висок общ успех от държавните изпити. При равен резултат конкурсната комисия класира кандидата с по-висок общ успех от следването му за придобиване на висше юридическо образование по специалността "Право".

(4) Класирането се публикува на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в 7-дневен срок от изготвянето му.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Списъците с класираните кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи се обявяват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

Раздел V.
Одобряване на издържалите конкурса кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи

Чл. 27. (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) В 7-дневен срок от обявяването на класирането кандидатите, класирани на обявените свободни длъжности, както и същият брой от резервите, представят във Висшия съдебен съвет декларациите по чл. 19а, ал. 1 от Закона за съдебната власт. Комисията по професионална етика към съответната колегия на Висшия съдебен съвет ѝ предоставя информация за притежаваните нравствени качества на класираните кандидати в рамките на обявените конкурсни длъжности и същия брой от следващите кандидати по реда на класирането и изготвя становище за всеки един от тях.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Въз основа на резултатите от класирането по чл. 26 и на становището по ал. 1 конкурсната комисия предлага на съответната колегия на Висшия съдебен съвет да одобри кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи.

Чл. 28. (1) Съответната колегия на Висшия съдебен съвет приема решение за одобряване на кандидатите въз основа на проверката на Комисията по атестирането и конкурсите дали класираните кандидати отговарят на изискванията на чл. 162 и чл. 185, ал. 1 от Закона за съдебната власт. Проверката се извършва въз основа на всички документи за кандидата, представени от него, както и от Комисията по професионална етика към съответната колегия.

(2) Съответната колегия на Висшия съдебен съвет не одобрява кандидат, за когото е установила, че не отговаря на изискванията по чл. 162 и чл. 185, ал. 1 от Закона за съдебната власт, като на негово място включва следващия класиран кандидат.

(3) Със същото решение съответната колегия на Висшия съдебен съвет определя датата и часа, на която всички кандидати по списъците следва да се явят лично, за да заявят писмено желанието си за назначаване на съответната длъжност, което се обявява на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) В случай на невъзможност на кандидат за младши съдия, младши прокурор или младши следовател да присъства лично той може да упълномощи свой представител с нотариална заверка на подписа, който да участва в процедурата по ал. 3 и да заяви желанието му от негово име.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Одобрените кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи заявяват изрично писмено пред съответната колегия на Висшия съдебен съвет своето желание за назначаване на съответната длъжност в поредността съобразно бала по чл. 186, ал. 1 от Закона за съдебната власт, като всеки следващ кандидат избира от останалите незаявени длъжности. Кандидат, който не заяви желание, се замества от следващия класиран и одобрен кандидат. Процедурата за избор на длъжностите от кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи се провежда успоредно.

(6) (Зал., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Кандидат, който участва едновременно в конкурсите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, избира в коя от процедурите ще продължи да участва най-късно в момента, в който следва да заяви желанието си за заемане на длъжност по една от тях.

(7) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) С решение съответната колегия на Висшия съдебен съвет приема окончателния списък на одобрените кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи по съответните длъжности съобразно заявеното им желание.

(8) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Всеки заинтересован може да обжалва решението на съответната колегия на Висшия съдебен съвет по чл. 186, ал. 7 и чл. 186а, ал. 6 от Закона за съдебната власт в 7-дневен срок от обявяването му. Жалбата спира изпълнението на решението, освен ако съдът постанови друго. Решението на съда е окончателно.

(9) (Предишна ал. 10 - ДВ, бр. 65 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2021 г.) В едномесечен срок от влизане в сила на решението по ал. 7 кандидатите подават декларация за обстоятелствата по чл. 195, ал. 1 от Закона за съдебната власт.

(10) (Предишна ал. 11 - ДВ, бр. 65 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2021 г.) Когато решенията по ал. 7 не са обжалвани, списъците на одобрените кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи са окончателни и съответната колегия на Висшия съдебен съвет не се произнася повторно по тях.

(11) (Предишна ал. 12 - ДВ, бр. 65 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2021 г.) След влизане в сила на решенията по ал. 7 окончателните списъци се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет и се изпращат до Националния институт на правосъдието за включване в обучението по чл. 249, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт.

(12) (Предишна ал. 13 - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) При отказ на кандидат да започне обучение в Националния институт на правосъдието съответната колегия на Висшия съдебен съвет допълва списъка със следващия класиран кандидат, заявил съгласие да започне обучение. Отказът трябва да бъде представен писмено не по-късно от 14 дни преди обявеното начало на обучението за съответната година.

Раздел VI.
Назначаване на издържалите конкурса кандидати за първоначално назначаване

Чл. 29. (1) Класираните кандидати в конкурса за първоначално назначаване в 7-дневен срок от обявяване на класирането представят във Висшия съдебен съвет до Комисия по професионална етика към съответната колегия декларациите по чл. 19а от Закона за съдебната власт.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Комисиите по професионална етика към колегиите на Висшия съдебен съвет анализират документите по чл. 19а, чл. 181, ал. 4, т. 1, 8 и 9 от Закона за съдебната власт, извършват проверки по чл. 37, ал. 9 от Закона за съдебната власт за първите трима класирани за съответната свободна длъжност кандидати, изготвят мотивирано становище за всеки кандидат по чл. 162, т. 3 от Закона за съдебната власт и го предоставят на съответната колегия на Висшия съдебен съвет.

(3) Комисията по атестирането и конкурсите въз основа на резултатите от проведения изпит, становището по ал. 1 и поредността на заявените за заемане от кандидата длъжности извършва до три поредни класирания, които се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет. След всяко класиране кандидатите за заемане на съответната длъжност заявяват писмено в 3-дневен срок от обявяването:

1. желание за заемане на длъжността, на която са класирани, без право на участие в следващо класиране;

2. желание за заемане на длъжността, на която са класирани, с възможност за прекласиране на по-предно заявено желание;

3. отказ от заемане на длъжността и участие в класирането.

(4) След провеждане на трите класирания комисиите по атестирането и конкурсите внасят в съответната колегия на Висшия съдебен съвет предложение за първоначално назначаване в съответните органи на съдебната власт.

(5) В 7-дневен срок от внасяне на предложението по ал. 4 кандидатите подават декларация за обстоятелствата по чл. 195, ал. 1 от Закона за съдебната власт.

Чл. 30. (1) Съответната колегия на Висшия съдебен съвет приема решение за назначаване на кандидатите по поредността на класирането до попълване на местата, за които е обявен конкурсът.

(2) При приемането на решението по ал. 1 съответната колегия на Висшия съдебен съвет проверява дали класираният на първо място кандидат отговаря на изискванията по чл. 162 и 164 от Закона за съдебната власт. Проверката се извършва въз основа на документите, представени от кандидата. При проверката съответната колегия на Висшия съдебен съвет взема предвид и становището на Комисията по професионална етика към съответната колегия.

(3) Съответната колегия на Висшия съдебен съвет с решение отказва назначаването на кандидат, за който е установила, че не отговаря на изискванията по чл. 162, 164, чл. 184, ал. 4 и чл. 185, ал. 1 от Закона за съдебната власт.

(4) Всеки заинтересован може да обжалва решението на съответната колегия на Висшия съдебен съвет по чл. 186, ал. 7 и чл. 186а, ал. 6 от Закона за съдебната власт в 7-дневен срок от обявяването му. Жалбата спира изпълнението на решението, освен ако съдът постанови друго.

(5) Върховният административен съд разглежда жалбата в открито заседание и се произнася с решение в едномесечен срок от постъпването ѝ в съда заедно с административната преписка, като призовава жалбоподателя, административния орган и заинтересованите лица. Решението на съда е окончателно.

Глава трета.
КОНКУРСИ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ В ДЛЪЖНОСТ НА СЪДИИ, ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ

Раздел I.
Ред и условия за кандидатстване и допускане до конкурсите

Чл. 31. (1) Повишаването в длъжност е преминаване на по-висока по степен длъжност в същия по вид орган на съдебната власт.

(2) Извън случаите по ал. 1 преместването е преминаване на равна или на по-ниска по степен длъжност на съдията - в друг съд, на прокурора - в друга прокуратура, а на следователя - в друг следствен отдел.

(3) Преминаването на съдията на длъжност прокурор или следовател, на прокурора - на длъжност съдия или следовател, а на следователя - на длъжност съдия или прокурор, става чрез конкурс за повишаване или преместване, включващ и проверка на знанията за заемане на съответната длъжност чрез писмен изпит по конспект.

(4) Конкурсите за преместване и конкурсите за повишаване се провеждат най-малко веднъж годишно за всяко от нивата в съд, прокуратура и следствие. Когато липсват кандидати за преместване, свободните места се заемат чрез конкурс за повишаване.

(5) Конкурсите за по-горестоящите органи на съдебната власт се обявяват с решение и се провеждат преди обявяването на конкурсите за по-ниските по степен органи. В случай че конкурсите за по-горестоящите органи не приключат в срок до три месеца с решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет, се обявяват конкурсите за по-ниските по степен органи.

Чл. 32. (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Кандидат за заемане на длъжност по чл. 189, ал. 1 от Закона за съдебната власт може да е съдия, прокурор или следовател, който има стажа по чл. 164 от Закона за съдебната власт за обявената свободна длъжност и е прослужил минимум три години на заеманата длъжност или на равна по степен длъжност.

Чл. 33. (1) За участие в конкурса заинтересованият съдия, прокурор или следовател подава писмено заявление по образец, утвърден от пленума на Висшия съдебен съвет, в 14-дневен срок от датата на обнародването на решението по чл. 3 в "Държавен вестник".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Заявлението и приложените към него документи се подават, както следва:

1. лично от кандидата или от писмено упълномощен негов представител в администрацията на Висшия съдебен съвет;

2. по електронен път с квалифициран електронен подпис на официален имейл адрес, съдържащ се в обявлението по чл. 6, ал. 2;

3. чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, съдържащ се в обявлението по чл. 6, ал. 2.

Заявления, подадени след срока, не се разглеждат.

(3) Към заявлението се прилагат:

1. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) служебна бележка (по образец), издадена от административния ръководител, удостоверяваща към датата на обнародване на решението за обявяване на конкурса в "Държавен вестник" общия юридическия стаж на кандидата, прослуженото време на заеманата длъжност, както и стажа в съответната система на органите на съдебната власт;

2. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) кадрова справка от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт (по образец), съпроводена с информация за резултатите от проверките на по-горестоящите органи на съдебната власт и на Инспектората към Висшия съдебен съвет, и справка за разгледаните и приключените от кандидата дела и преписки (по образец) през последните три години от дейността му, като същите следва да се разбират като период от 3 (три) години, предхождащ датата на обявяване на конкурса, през който период магистратът реално е работил като съдия, прокурор или следовател в органите на съдебната власт;

3. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) копие от три акта, изготвени от кандидата през последните три години от дейността му, като същите следва да се разбират като период от 3 (три) години, предхождащ датата на обявяване на конкурса, през който период магистратът реално е работил като съдия, прокурор или следовател в органите на съдебната власт, по избрани от него разгледани и приключени дела и преписки;

4. други документи по негово желание, свързани с притежаваните професионални и нравствени качества.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2021 г.) Комисията по атестирането и конкурсите към съответната колегия на Висшия съдебен съвет се произнася с решение относно необходимостта от извънредно атестиране на допуснатите до участие в съответния конкурс кандидати. Наличието на предпоставките за провеждане на извънредно атестиране се съобразява към датата на обнародване на решението за обявяване на конкурса в "Държавен вестник".

Чл. 34. В администрацията на Висшия съдебен съвет заявленията на всеки кандидат получават входящ номер и дата. Към заявлението служебно се прилагат данните от кадровото дело на кандидата и формулярът на последното проведено атестиране.

Чл. 35. (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Комисията по атестирането и конкурсите към съответната колегия извършва проверка на документите на всички кандидати, по отношение на наличието на изискуемите предпоставки за допустимост към датата на обнародване на решението за обявяване на конкурса в "Държавен вестник".

(2) Списъкът на всички кандидати, включващ трите имена, длъжността на кандидатите и входящия номер на документите, се обявява на страницата на Висшия съдебен съвет в интернет, като за кандидатите, които не отговарят на условията, се посочва основанието.

(3) Списъците на допуснатите и недопуснатите за участие в конкурса лица се обявяват по реда на ал. 2 не по-малко от 14 дни преди датата на провеждане на конкурса.

(4) В списъка на лицата, които не са допуснати за участие в конкурса, се посочва и основанието за недопускане.

(5) В тридневен срок от обявяване на списъците кандидатите, които не са допуснати, могат да направят писмено възражение пред съответната колегия на Висшия съдебен съвет.

(6) Актът на съответната колегия на Висшия съдебен съвет подлежи на обжалване по реда на чл. 182, ал. 6 от Закона за съдебната власт. Обжалването спира изпълнението.

(7) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) С решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет конкурсната процедура се прекратява по отношение на кандидат, който е подал отказ от участие в конкурса или е освободен от длъжност, съгласно Закона за съдебната власт.

Раздел II.
Конкурсни комисии

Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Съответната колегия на Висшия съдебен съвет след 14-дневния срок по чл. 33, ал. 1 определя по една конкурсна комисия за провеждане на конкурси за всяко от нивата в съда, прокуратурата и следствените органи, като същата се състои от председател, четирима редовни и двама резервни членове. При провеждане на конкурс за преместване в районен съд конкурсната комисия се състои от председател, четирима редовни и трима резервни членове.

(2) В конкурсните комисии не могат да участват членове на Висшия съдебен съвет и административни ръководители.

(3) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Съответната колегия на Висшия съдебен съвет одобрява за всеки конкурс поименните списъци на магистратите, предложени по реда на чл. 189, ал. 5, т. 1, 2, 6, 7 и 10 от Закона за съдебната власт, както и поименните списъци на хабилитираните учени по правни науки, предоставени от юридическите факултети на висшите учебни заведения.

(4) (Предишна ал. 3, изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2021 г.) Редовните членове на конкурсната комисия включват един хабилитиран учен по правни науки по съответната материя с академична длъжност доцент или професор, който се избира чрез жребий от списъка по ал. 3, както и четирима членове със статут на действащ съдия, прокурор или следовател, определени, както следва:

1. за провеждане на конкурс за преместване на съдия в районен съд - по конкурсна материя от общите събрания на съдиите от окръжните съдилища за всеки апелативен район; съдиите от окръжните съдилища в един апелативен район провеждат едно общо събрание;

2. за провеждане на конкурс за повишаване и преместване на съдия в окръжен съд - по конкурсна материя от общите събрания на всички апелативни съдилища;

3. при провеждане на конкурс за повишаване и преместване на съдия в административен съд - от пленума на съдиите във Върховния административен съд чрез жребий измежду тях за всеки конкурс;

4. при провеждане на конкурс за повишаване и преместване на съдия в апелативен съд - по конкурсна материя от пленума на съдиите във Върховния касационен съд чрез жребий измежду тях за всеки конкурс;

5. при провеждане на конкурс за повишаване и преместване на съдия във Върховния касационен съд и Върховния административен съд - по конкурсна материя от пленумите на съдиите във Върховния касационен съд и Върховния административен съд чрез жребий измежду тях за всеки конкурс;

6. за провеждане на конкурс за преместване на прокурор в районна прокуратура - от събранията на прокурорите във всички окръжни прокуратури за всеки апелативен район;

7. за провеждане на конкурс за повишаване и преместване на прокурор в окръжна прокуратура - от събранията на прокурорите във всички апелативни прокуратури;

8. при провеждане на конкурс за повишаване и преместване на прокурор в апелативна прокуратура - от събранието на прокурорите във Върховната касационна прокуратура чрез жребий измежду тях за всеки конкурс;

9. при провеждане на конкурс за повишаване и преместване на прокурор във Върховната касационна прокуратура и Върховната административна прокуратура - от събранията на прокурорите във Върховната касационна прокуратура и Върховната административна прокуратура чрез жребий измежду тях за всеки конкурс;

10. за провеждане на конкурс за повишаване и преместване на следовател в окръжен следствен отдел и в Националната следствена служба - от събранието на следователите в Националната следствена служба.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 65 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2021 г.) Органите по ал. 4, т. 1, 2, 6, 7 и 10 предлагат на съответната колегия на Висшия съдебен съвет всички магистрати от щатния си състав за членове - участници в конкурсната комисия, на всеки три години. Участниците могат да бъдат предлагани повече от веднъж. Членовете на конкурсната комисия трябва да са придобили статут на несменяемост и през последните 5 години да не им е било налагано някое от дисциплинарните наказания по чл. 308, ал. 1, т. 3, 4, 5 или 6 от Закона за съдебната власт с влязло в сила решение. Те трябва да са с ранг, равен или по-висок от ранга за обявената за кандидатстване свободна длъжност.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 65 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2021 г.) Членовете на конкурсната комисия със статут на действащ съдия, прокурор или следовател се избират от съответната колегия на Висшия съдебен съвет чрез жребий измежду предложените от органите по ал. 4, т. 1, 2, 6, 7 и 10 магистрати.

(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) В състава на резервните членове се включват: 1 хабилитиран учен по правни науки по съответната материя с академична длъжност доцент или професор и 1 член със статут на действащ съдия, прокурор или следовател.

(8) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) За участие в конкурсна комисия се получава възнаграждение, което се определя и изплаща от Пленума на Висшия съдебен съвет. Членовете на конкурсната комисия се командироват в случаите на конституиране на състава им, за подготовка и провеждане на писмен изпит, ако следва провеждането на такъв, както и за запознаване с дела или преписки, когато това е необходимо.

(9) (Предишна ал. 8, доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Участието в конкурсната комисия се взема предвид при изготвяне на атестация и при определяне на натовареността на съответния съдия, прокурор или следовател. Решението за определяне на магистрат за член на конкурсна комисия, както и постъпил отвод от същия се прилага служебно към кадровото му досие.

(10) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Редовен или резервен член на конкурсна комисия може да направи писмен отвод пред съответната колегия на Висшия съдебен съвет в тридневен срок от обявяването на решението при наличие на основателни причини.

Чл. 37. (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) След формиране на конкурсната комисия същата на свое заседание избира председател измежду членовете си със статут на действащ съдия, прокурор или следовател, за което съставя протокол. Председателят на конкурсната комисия ръководи нейната работа, следи за спазване условията за провеждане на конкурса.

(2) При невъзможност за участие редовен член на конкурсната комисия се замества от резервен член, определен от председателя на комисията. При отсъствие на председателя неговите функции се поемат от член на комисията съобразно правилата за старшинство по чл. 237 от Закона за съдебната власт.

Чл. 38. Конкурсната комисия приема решенията си присъствено с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете ѝ.

Раздел III.
Провеждане на конкурсите и класиране на кандидатите

Чл. 39. (1) При провеждането на конкурсите за преместване или за повишаване конкурсната комисия взема предвид резултатите от последното атестиране и проверките от по-горестоящите органи на съдебната власт и от Инспектората към Висшия съдебен съвет, данните от кадровото им дело и преценява разгледаните и приключените дела и преписки, избрани от конкурсната комисия и представени от кандидатите, въз основа на които прави обща оценка за притежаваните от кандидатите професионални качества.

(2) Конкурсната комисия избира три дела или преписки от посочените в представената от кандидата със заявлението за участие в конкурса справка и изисква от съответния административен ръководител в седемдневен срок да предостави копие на оптичен носител на тези дела или преписки и на посочените от кандидата три дела или преписки.

(3) В случаите, когато делата или преписките съдържат класифицирана информация, те се предоставят на конкурсната комисия по предвидения в Закона за защита на класифицираната информация ред.

(4) В случаите по чл. 189, ал. 4 от Закона за съдебната власт конкурсната комисия задължително проверява познанията на кандидата за заемане на длъжност в друг по вид орган на съдебната власт чрез полагане на писмен изпит по конспект:

1. конкурсната комисия определя датата, часа и мястото на провеждане на писмения изпит;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) писменият изпит, който е анонимен, продължава 4 астрономически часа, като за целта кандидатите развиват писмено отговори на два въпроса изтеглени на случаен принцип от съответния конспект по чл. 7, ал. 1, т. 3;

3. съобразно броя на кандидатите писменият изпит може да се проведе в повече от една зала при предварително изготвено разпределение; кандидатите са длъжни да се явят в залата и да заемат местата си най-късно 15 минути преди започване на изпита;

4. кандидатите се допускат в залата след представяне на лична карта, като се подписват в присъствен списък;

5. по време на писмения изпит кандидатите могат да ползват само нормативни актове; в случай че бъде констатирано използването на съдебни и тълкувателни решения, както и друга съдебна практика, същите се изземват и кандидатът се отстранява от по-нататъшно участие в конкурса;

6. не се допуска внасянето на компютри, мобилни телефони и други технически средства; в случай че при проверка бъдат намерени у кандидат такива устройства, същият няма да бъде допуснат в залата за провеждане на писмения изпит; при констатирано нарушение конкурсната комисия отстранява кандидата от по-нататъшно участие в конкурса, за което се съставя протокол;

7. при опит за преписване или подсказване и при неспазване инструкциите на квесторите нарушителят се отстранява от по-нататъшно участие в конкурса, за което се съставя протокол, който се подписва от членовете на конкурсната комисия;

8. кандидатите развиват писмено отговорите на изтеглените въпроси върху предварително получени бели листове, подпечатани с печат на Висшия съдебен съвет; кандидатите могат да пишат по време на изпита само с химикал със син цвят; след обявяване края на изпита неизползваните листове се предават на комисията;

9. след приключване на работата си по въпросите или изтичане на времето на изпита всеки кандидат изписва на предварително предоставен фиш трите си имена, единния граждански номер, входящия номер, издаден от администрацията на Висшия съдебен съвет, както и датата на изпита; кандидатът запечатва фиша в малък непрозрачен плик;

10. писмената работа се запечатва собственоръчно от кандидата в голям плик, в който се поставя и запечатаният малък плик; в този вид кандидатът я предава на комисията.

11. публично и в присъствието на конкурсната комисия в администрацията на Висшия съдебен съвет на принципа на случайността се разпечатват големите пликове и се изписва еднакъв номер на малкия плик, големия плик и на писмената работа;

12. малките пликове се предоставят за съхранение на главния секретар на Висшия съдебен съвет, а големите пликове заедно с писмените работи остават в комисията за оценяване;

13. писмените работи се проверяват и оценяват от двама членове на конкурсната комисия, независимо един от друг, без взаимна консултация и без обмяна на информация за оценките им; оценки върху писмената работа не се поставят;

14. писмените работи се оценяват от проверяващите по шестобалната система с точност до 0,25;

15. всеки оценяващ записва в свой индивидуален протокол срещу номера на писмената работа поставената от него оценка;

16. индивидуалните протоколи се предават на председателя на комисията за изготвяне на окончателния протокол, който се подписва от членовете на комисията;

17. когато разликата в оценките на двамата проверители е до единица, крайната оценка е средноаритметична между двете оценки;

18. когато разликата в оценките е повече от единица, писмената работа се проверява и от трети проверяващ - член на комисията, посочен от нейния председател; крайната оценка е средноаритметична между трите оценки;

19. след приключване на оценяването конкурсната комисия в пълен състав проверява целостта на малките пликове, разпечатва ги, идентифицира писмените работи и нанася оценките в протокол;

20. резултатите от писмения изпит се обявяват на общодостъпно място в сградата на Висшия съдебен съвет и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в тридневен срок от подписването на протокола от изпитната комисия;

21. (отм. - ДВ, бр. 99 от 2021 г.)

22. (нова - ДВ, бр. 65 от 2021 г., предишна т. 21 - ДВ, бр. 99 от 2021 г.) до участие в класиране се допускат кандидати, получили оценка не по-ниска от много добър "4,50" на писмения изпит;

23. (нова - ДВ, бр. 65 от 2021 г., предишна т. 22 - ДВ, бр. 99 от 2021 г.) с решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет се прекратява конкурсната процедура по отношение на кандидат, който не се е явил на писмен изпит.

Чл. 40. (Отм. с Решение № 8849 от 26.07.2021 г. на ВАС - ДВ, бр. 64 от 2021 г., в сила от 03.08.2021 г.)


Чл. 40а. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2021 г.) (1) Конкурсната комисия извършва комплексна преценка и анализ на данните по т. 1, 2 и 3, като поставя оценка по шестобалната система с точност до 0,25 стотни по всеки един от тях:

1. резултати от последното атестиране на кандидатите и проверките от по-горестоящите органи на съдебната власт и от Инспектората към Висшия съдебен съвет;

2. данни от кадровото дело на кандидатите;

3. разгледаните и приключени дела и преписки, избрани от конкурсната комисия и представени от кандидатите.

(2) Конкурсната комисия извършва преценка на проверените дела или преписки по ал. 1, т. 3 на базата на следните критерии:

1. общи за съдии, прокурори и следователи:

а) практически познания на кандидатите в областта на материалното и процесуалното право;

б) умения за анализ на правнорелевантни факти и доказателства;

в) способност на кандидатите да боравят с нормативни актове, да извличат от тях необходимата информация, да вземат решения и да ги аргументират;

2. специфични за съдии:

а) умение за оптимална организация на работата, способност за своевременно и адекватно планиране на съдебните заседания;

б) подготовка на съдебно заседание;

в) умения за водене на съдебно заседание и съставяне на протокол;

3. специфични за прокурори:

а) способност за организиране на работата и ръководство на разследващите органи и екипите, които участват в досъдебното производство;

б) брой необжалвани прокурорски актове, включително постановленията за прекратяване и спиране на наказателното производство, брой окончателни съдебни актове, постановени по внесени от кандидата актове, както и окончателните съдебни актове за връщане на делата за отстраняване на процесуални нарушения и причините за това; брой на уважените протести, потвърдените, изменените и отменените прокурорски актове при инстанционния и служебния контрол;

4. специфични за следователи:

а) умения за планиране и структуриране на действията в досъдебното производство;

б) умения за провеждане на следствени действия и съставяне на протоколи за тях;

в) съответствието на актовете на прокурора с мнението на следователя след окончателното приключване на разследването и върнатите дела за допълнително разследване.

(3) Членовете на конкурсната комисия поставят в индивидуален протокол една обща оценка, средноаритметична на трите цифрови компонента по ал. 1, т. 1 - 3.

(4) Общата оценка за притежаваните от кандидата професионални качества се формира като средноаритметична от трите цифрови оценки по чл. 40а, ал. 1, т. 1 - 3, а в случаите на чл. 189, ал. 4 от Закона за съдебната власт - плюс оценката от писмения изпит.

(5) Председателят на конкурсната комисия предава индивидуалните протоколи на представител на администрацията на Висшия съдебен съвет, за което се съставя протокол.

Чл. 41. (1) Конкурсната комисия изготвя протокол за класиране на кандидатите с мотивирано становище и изпраща резултатите от класирането заедно с цялата конкурсна документация на съответната колегия на Висшия съдебен съвет. Резултатите от класирането се обявяват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

(2) При еднакви оценки се класира съдията, прокурорът или следователят с по-дълъг стаж в съответната система на органите на съдебната власт, а при равен стаж в съответната система на органите на съдебната власт - този с по-дълъг юридически стаж.

(3) Комисията по професионална етика към съответната колегия на Висшия съдебен съвет извършва преценка за притежаваните нравствени качества от първите трима кандидати за всяка длъжност и изготвя становище за всеки кандидат въз основа на документите, представени от кандидата, и документите, съдържащи се в кадровото дело, относно резултатите от проверките на Инспектората към Висшия съдебен съвет, поощренията и наказанията, сигналите за нарушение на правилата за професионална етика на съдиите, прокурорите и следователите.

Чл. 42. (1) Резултатите от класирането на кандидатите заедно с цялата конкурсна документация и със становището на Комисията по професионална етика към съответната колегия се предоставят на Комисията по атестирането и конкурсите към съответната колегия.

(2) Комисията по атестирането и конкурсите към съответната колегия внася в съответната колегия на Висшия съдебен съвет мотивирано предложение за повишаване или за преместване на кандидатите, класирани на първо място за длъжностите в съответните органи на съдебната власт.

(3) Съответната колегия на Висшия съдебен съвет приема решение за повишаване или за преместване на съдия, прокурор или следовател по поредността на класирането до попълване на местата.

(4) Съдия, прокурор или следовател, встъпил в длъжност, не участва във всяко следващо поредно класиране в същата конкурсна процедура.

(5) При приемането на решението по ал. 3 съответната колегия на Висшия съдебен съвет проверява дали класираният на първо място кандидат отговаря на изискванията за стаж по чл. 164 от Закона за съдебната власт, както и дали притежава необходимите професионални и нравствени качества.

(6) Съответната колегия на Висшия съдебен съвет с решение отказва назначаването на кандидат, за когото е установила, че не отговаря на изискванията по чл. 162 и 164 от Закона за съдебната власт. В този случай се назначава следващият класиран кандидат, който отговаря на изискванията.

(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2019 г.) В случай на отказ от встъпване в длъжност в срока по чл. 161, ал. 1 от ЗСВ на повишен или преместен кандидат се преминава към следващия по реда на класирането до окончателното заемане на конкурсните места съгласно реда и условията по чл. 193, ал. 3 от ЗСВ.

(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 37 от 2019 г.) Решението на съответната колегия на Висшия съдебен съвет по ал. 3 може да се обжалва при условията и по реда на чл. 187 от Закона за съдебната власт.

Раздел IV.
Назначаване при условията и по реда на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт

Чл. 43. (1) В 9-месечен срок от приключване на предходната конкурсна процедура с решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет и при наличие на освободена длъжност в орган на съдебната власт съответната колегия на Висшия съдебен съвет приема решение за назначаване на следващия по ред кандидат в конкурса за повишаване или за преместване, получил крайна оценка в конкурсната процедура не по-ниска от много добър "5,00".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2019 г.) За целите на назначаване при условията и по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ предходната конкурсна процедура се счита за приключила с приемането на първото решение по реда на чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, с което съответната колегия на Висшия съдебен съвет повишава или премества съдия, прокурор или следовател по поредността на класирането до попълването на местата в съответния орган на съдебната власт.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2019 г.) Срокът по ал. 1 започва да тече от датата на приемане първото решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет, с което по реда на чл. 193, ал. 3 от ЗСВ са повишени или преместени класираните кандидати, независимо от последваща отмяна на същото в случай на обжалване.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2019 г.) Отказът на назначен по реда и условията по чл. 193, ал. 3 от ЗСВ кандидат да встъпи в длъжност прегражда възможността му за участие в процедурата по чл. 193, ал. 6 от ЗСВ.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2019 г.) Решението за назначаване по реда и условията на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ се приема от съответната колегия на Висшия съдебен съвет след влизане в сила на решението за повишаване или преместване по реда на чл. 193, ал. 3 от ЗСВ и встъпването в длъжност на назначените кандидати в съответния орган на съдебната власт.

(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) При приемане на решението по чл. 193, ал. 6 от ЗСВ съответната колегия проверява дали следващият по реда на класирането кандидат притежава необходимите професионални и нравствени качества.

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 37 от 2019 г.) Разпоредбата по ал. 1 не се прилага по отношение на новоразкрити длъжности.

(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 37 от 2019 г.) Решението на съответната колегия на Висшия съдебен съвет по ал. 5 може да се обжалва при условията и по реда на чл. 187 от Закона за съдебната власт.

(9) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2019 г.) В случай на съвпадащ период на провеждане на конкурс за преместване и конкурс за повишаване за един и същи орган на съдебната власт и при наличие на освободена в срока по чл. 193, ал. 6 от ЗСВ длъжност решението за назначаване по посочената разпоредба се приема в конкурса за преместване.

Глава четвърта.
ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНА ВЛАСТ ПО ЧЛ. 167, АЛ. 1, Т. 2 - 4 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

Раздел I.
Издигане на кандидатури и представяне на документи на кандидатите за административни ръководители на органите на съдебна власт

Чл. 44. Процедурата за избор на административни ръководители се открива с решение на Съдийската колегия, съответно Прокурорската колегия, на Висшия съдебен съвет не по-рано от три месеца и не по-късно от един месец преди изтичане на мандата или в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството по чл. 175, ал. 1 и 2 от Закона за съдебната власт.

Чл. 45. С решението по чл. 44 се обявяват свободните длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт. Същото се обнародва в "Държавен вестник" и се публикува на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

Чл. 46. (1) За административен ръководител се назначава съдия, прокурор или следовател, който има изискуемия стаж по чл. 170, ал. 1 - 3 от Закона за съдебната власт и отговаря на изискванията на чл. 167, ал. 5 и чл. 169, ал. 1 от с.з.

(2) По изключение може да се назначава съдия, прокурор или следовател от по-ниско ниво на орган на съдебната власт, който отговаря на горепосочените изисквания. Решението се придружава от мотивирано описание на обективните обстоятелства и факти, наложили вземането му.

Чл. 47. (1) Предложения за назначаване на председател на съд, съответно ръководител на прокуратура, се приемат в едномесечен срок от датата на обнародване на решението по чл. 45.

(2) Предложение за назначаване на председател на съд, с изключение на предложение за председател на Върховния касационен съд и председател на Върховния административен съд, могат да правят:

1. общото събрание на съдиите от съответния районен съд - за председател на районен съд;

2. общото събрание на съдиите от съответния окръжен съд - за председател на окръжен съд;

3. общото събрание на съдиите от съответния апелативен съд - за председател на апелативен съд;

4. общото събрание на съдиите от съответния административен съд - за председател на административен съд;

5. министърът на правосъдието;

6. кандидатът за заемане на длъжността.

(3) Предложение за назначаване на ръководител на прокуратура, с изключение на предложение за главен прокурор, могат да правят:

1. ръководителите на горестоящите прокуратури - за ръководител на прокуратура в съответния съдебен район;

2. главният прокурор - за ръководители на апелативните прокуратури;

3. кандидатът за заемане на длъжността;

4. министърът на правосъдието.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2021 г.) Предложението и приложените към него документи се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет, по електронен път с квалифициран електронен подпис на официален имейл адрес, съдържащ се в обявлението по чл. 45, или чрез лицензиран пощенски оператор на официалния адрес на Висшия съдебен съвет. Предложения, подадени след срока, не се разглеждат.

(5) Към предложението се прилагат:

1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

2. копие от диплома за завършено висше образование по специалността "Право";

3. копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

4. (отм. - ДВ, бр. 37 от 2019 г.)

5. медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване;

6. концепция за работата му като административен ръководител, която трябва да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността; анализ и оценка на състоянието на органа на съдебна власт; очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност; набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане;

7. удостоверение от Националната следствена служба, Столичната следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства;

8. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.)

9. документи, удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 от Закона за съдебната власт;

10. други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.

Раздел II.
Публично оповестяване на документите

Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2021 г.) Кандидатите за административни ръководители се оповестяват публично на интернет страницата на Висшия съдебен съвет заедно с представените със заявлението биография и концепция за работата им като административни ръководители в 3-дневен срок след постъпване на предложенията в администрацията на Висшия съдебен съвет в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. Всички данни в документите на кандидатите, които са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, се заличават.

Чл. 49. (1) Комисията по атестирането и конкурсите извършва проверка на документите и дава заключение за съответствието на кандидата с изискванията на чл. 167, ал. 5, чл. 169, ал. 1 и чл. 170, ал. 1 - 3 от Закона за съдебната власт.

(2) Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати се обявяват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет най-малко 14 дни преди провеждане на избора, като за кандидатите, които не отговарят на условията, се посочва и основанието за недопускане.

(3) В тридневен срок от обявяване на списъците кандидатите, които не са допуснати, могат да направят писмено възражение пред Съдийската колегия, съответно Прокурорската колегия, на Висшия съдебен съвет. Решението, с което не се допуска кандидат до участие в избора, подлежи на обжалване по реда на чл. 182, ал. 6 от Закона за съдебната власт.

Чл. 50. (1) Магистрати и юридически лица с нестопански цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации, професионалните организации на съдиите, прокурорите и следователите, колеги, органи и институции, в които е работил кандидатът, не по-късно от 7 дни преди събеседването могат да представят на Съдийската, съответно Прокурорската, колегия на Висшия съдебен съвет становища за нравствените и професионалните му качества, включващи и въпроси, които да бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. Представените становища и въпроси се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в срок до три дни след представянето им. Не се публикуват конкретни данни, съставляващи класифицирана информация, както и факти от интимния живот на лицата.

(2) Кандидатите за административен ръководител на съд се изслушват от общото събрание на съответния съд. Протоколът от изслушването се предоставя на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от административния ръководител на съответния съд не по-късно от 7 дни преди събеседването.

(3) Прокурорите при съответната прокуратура могат да изразят становище за кандидата за административен ръководител.

Чл. 51. Поставените и получени въпроси и становища до Висшия съдебен съвет се обобщават от Комисията по атестирането и конкурсите, която уведомява кандидатите за тях. Комисията изпраща становищата, отнасящи се до нравствените качества на кандидатите, на Комисия "Професионална етика". Комисията по атестирането и конкурсите осигурява възможност на кандидата да отговори и да представи доказателства преди изслушването, ако това се налага за изясняване на факти и обстоятелства.

Чл. 52. (1) Поставените и получени въпроси и становища до Съдийската колегия, съответно Прокурорската колегия, на Висшия съдебен съвет и постъпилите отговори се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в срок до 3 работни дни след постъпването им. Не се публикуват анонимни сигнали, конкретни данни, съставляващи класифицирана информация, както и факти от интимния живот на кандидатите.

(2) Писмените отговори на кандидатите по чл. 51 се представят в Съдийската колегия, съответно Прокурорската колегия, на Висшия съдебен съвет най-късно един ден преди изслушването на кандидата и се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

Чл. 53. След провеждане на избора материалите, публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, се архивират и остават достъпни.

Раздел III.
Проверка за наличието на високи професионални качества на кандидатите

Чл. 54. Комисията по атестирането и конкурсите извършва проверка за професионалните качества на кандидатите за заемане на длъжността, за която са се кандидатирали, въз основа на данни от:

1. докладите от проверките на Инспектората към Висшия съдебен съвет в органите на съдебната власт, където е работил кандидатът;

2. (нова - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) доклади от проверки на горестоящите органи на съдебната власт;

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) годишните отчети за дейността на органите на съдебната власт;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) атестационните формуляри, както и от всички документи, съдържащи се в кадровото досие на кандидата;

5. (предишна т. 4, отм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.)

Чл. 55. (1) След анализ на събраните по чл. 54 данни и становищата и сигналите, постъпили по реда на чл. 50 - 52, както и на отговорите на кандидатите, постъпили по реда на чл. 52, Комисията по атестирането и конкурсите предоставя на съответната колегия на Висшия съдебен съвет мотивирано становище за притежаваните професионални качества на всеки кандидат за административен ръководител, което съдържа заключение за наличието или липсата на данни, поставящи под съмнение високите професионални качества спрямо длъжността, за която се кандидатства.

(2) Становището по ал. 1 се предоставя на кандидатите не по-късно от три дни преди датата на събеседването.

Раздел IV.
Проверка за наличието на високи нравствени качества на кандидатите

Чл. 56. (1) Комисия "Професионална етика" извършва проучвания, събира необходимата информация и изготвя становище относно притежаваните нравствени качества на кандидатите въз основа на данни от:

1. Инспектората към Висшия съдебен съвет, прокуратурата, както и други компетентни органи и организации и публични регистри;

2. относими материали в медии, проверени за обективност, обоснованост и достоверност;

3. обосновани твърдения от колегите на кандидата, изразени по време на изслушването от общото събрание на съответния съд, проведено по реда на чл. 194а, ал. 7 от Закона за съдебната власт, и обосновани твърдения, съдържащи се в становището на прокурорите при съответната прокуратура, в случай че такова е изразено.

(2) Комисията взема предвид и резултатите от проверките на етичните комисии на органите на съдебната власт, отнасящи се до кандидатите, проверките на самата комисия по подадени сигнали и при случаи на самосезиране, както и тези, извършени от административните ръководители на кандидатите.

Чл. 57. (1) След анализ на събраните по чл. 56 данни и становищата и сигналите, постъпили по реда на чл. 50 - 52, както и на отговорите на кандидатите, постъпили по реда на чл. 52, Комисия "Професионална етика" предоставя на съответната колегия на Висшия съдебен съвет мотивирано становище за притежаваните нравствени качества на всеки кандидат за административен ръководител, което съдържа заключение за наличието или липсата на данни, поставящи под съмнение високите нравствени качества и публичната репутация на кандидата.

(2) Становището по ал. 1 се предоставя на кандидатите не по-късно от три дни преди датата на събеседването.

Раздел V.
Процедура по събеседването

Чл. 58. (1) Процедурата за избор на административен ръководител се провежда от съответната колегия на Висшия съдебен съвет чрез събеседване.

(2) Кандидатите се поканват за събеседване в Съдийската, съответно Прокурорската, колегия на Висшия съдебен съвет най-малко 14 дни (с оглед 7-дневния срок преди събеседването по чл. 50) преди датата на заседанието.

(3) Съдийската, съответно Прокурорската, колегия на Висшия съдебен съвет провежда събеседването с кандидатите за административен ръководител по азбучен ред.

(4) По време на събеседването кандидатите представят концепциите за работата си като административен ръководител на съответния орган на съдебната власт в рамките на конкретно определеното от колегията на Висшия съдебен съвет време.

(5) Неявяването на кандидат по уважителни причини е основание за отлагане на избора.

(6) При неявяване на кандидат по неуважителни причини процедурата за избор се прекратява по отношение на неявилия се кандидат.

Чл. 59. (1) В рамките на събеседването се прави преценка на кандидата за:

1. професионалната му подготовка като съдия, прокурор или следовател въз основа на резултатите от извършените до момента атестирания и становището на Комисията по атестирането и конкурсите по чл. 54;

2. управленската му компетентност като административен ръководител, за което кандидатът защитава концепция за стратегическо управление на съответния орган на съдебната власт;

3. нравствените качества на кандидатите въз основа на мотивирано становище на Комисията по професионална етика към съответната колегия.

(2) По време на събеседването членовете на съответната колегия на ВСС могат да отправят въпроси към кандидата и въз основа на становищата по чл. 194а, ал. 6 и 7 от Закона за съдебната власт.

Чл. 60. След събеседването с всички кандидати членовете на съответната колегия на Висшия съдебен съвет могат да изразяват становища по представянето им.

Раздел VI.
Провеждане на избора

Чл. 61. (1) Кандидатите за административен ръководител се подлагат на гласуване чрез електронната система за гласуване. Всеки член на Съдийската колегия/Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет има право да гласува "за" само за един кандидат.

(2) Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет приема решението за назначаване на административен ръководител с мнозинство не по-малко от 8 гласа, а Прокурорската колегия - с мнозинство не по-малко от 6 гласа, с явно гласуване. Разпечатката с резултатите от проведеното гласуване се прилага към протокола от заседанието на Висшия съдебен съвет като неразделна част от решението по избора.

(3) Съдийската, съответно Прокурорската, колегия на Висшия съдебен съвет приема решение за назначаване на кандидата, който отговаря на изискванията по чл. 164 и чл. 169, ал. 1 от Закона за съдебната власт, като решението се приема и въз основа на преценката по чл. 194б, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт.

(4) При повече от двама кандидати, когато никой от тях не получи необходимото мнозинство, изборът продължава за двамата, които са получили най-много гласове.

(5) Ако при балотажа никой от кандидатите не получи необходимото мнозинство, процедурата по назначаване на административен ръководител се прекратява.

(6) Решението на съответната колегия на Висшия съдебен съвет по чл. 194б, ал. 4 от Закона за съдебната власт може да се обжалва при условията и по реда на чл. 187 от Закона за съдебната власт.

Раздел VII.
Встъпване в длъжност

Чл. 62. Встъпването в длъжност на назначените административни ръководители се урежда при условията и по реда, предвидени в Закона за съдебната власт.

Допълнителни разпоредби

§ 1. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2019 г.)

§ 2. Освободена длъжност в орган на съдебната власт е тази длъжност, която се е овакантила по време на провеждане на конкурса или в 9-месечен срок от приключването му.

§ 3. Следващият по ред кандидат в конкурса за повишаване или за преместване, посочен в чл. 43, ал. 1, е кандидатът, който е участвал, но не е бил назначен на някоя от обявените в конкурсната процедура длъжности за съответния орган на съдебната власт и е получил крайна оценка в конкурсната процедура не по-ниска от много добър "5,00".

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 194г от Закона за съдебната власт и е приета с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 05 от 9.02.2017 г.

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

§ 6. (Отм. с Решение № 915 от 22.01.2019 г. на ВАС - ДВ, бр. 10 от 2019 г., в сила от 01.02.2019 г.)

§ 7. Откритите процедури за избор на административни ръководители до влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на ЗСВ (ДВ, бр. 62 от 2016 г.) се довършват по новия ред от фазата, на която са стигнали.


Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2017 Г. ЗА КОНКУРСИТЕ ЗА МАГИСТРАТИ И ЗА ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

Преходни разпоредби

(ОБН. - ДВ, БР. 37 ОТ 2019 Г.)


§ 9. Разпоредбите на чл. 43, ал. 2 - 9 се прилагат по отношение на всички неприключили до влизането им в сила конкурси, с изключение на тези, по които вече е постановено решение по чл. 193, ал. 3 от Закона за съдебната власт.


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ФЕВРУАРИ 2017 Г. ЗА КОНКУРСИТЕ ЗА МАГИСТРАТИ И ЗА ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 65 ОТ 2021 Г.)


§ 81. Неприключените конкурси и процедури за избор на административни ръководители до влизане в сила на тази Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт се довършват по досегашните условия и ред.

Образец 1 към чл. 11, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 37 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.)


Образец 1 към чл. 11, ал. 1


Вх. № .........................

Дата: ..........................

ДО

СК/ПК НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 

З А Я В Л Е Н И Е

от ...................................................................................................., ЕГН ..................................,

(име, презиме и фамилия)

адрес за кореспонденция: .........................................................................................................,

телефон за връзка/GSM ..............................................................................................................

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СК/ПК НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

Желая да участвам в обявения конкурс за заемане на длъжността "МЛАДШИ ......................"

Към заявлението прилагам:

0 1. Автобиография, подписана от кандидата.

0 2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността "Право". Завършилите висше образование в чуждестранно висше учебно заведение представят диплома, легализирана и призната от МОН и приравнена към шестобалната система.

Среден успех от държавните изпити:

 

 

Среден успех от следването:

 

 

0 3. Нотариално заверено копие от удостоверение за юридическа правоспособност.

0 4. Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване.

0 5. Нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ съответен стаж по чл. 164 от ЗСВ за длъжността.

0 6. Декларация за българско гражданство по чл. 162 от ЗСВ по образец.

0 7. Попълнен въпросник по образец във връзка с притежаваните от кандидата нравствени качества.

0 8. Мотивационно писмо.

0 9. Други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.

 

 

.......................................................................

(дата)

ПОДПИС:


Образец 2 към чл. 11, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 37 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.)


Образец 2 към чл. 11, ал. 1


Вх. № .........................

Дата: ..........................

ДО

СК/ПК НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 

З А Я В Л Е Н И Е

от ........................................................................................................., ЕГН ...............................,

(име, презиме и фамилия)

адрес за кореспонденция: ..........................................................................................................,

телефон за връзка/GSM ..............................................................................................................

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СК/ПК НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

Желая да участвам в обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжността "..............................................................." в следните съдилища/прокуратури/следствени отдели, подредени съобразно предпочитанията ми:

1. ..............................

11. ..............................

21. ..............................

2. ..............................

12. ..............................

22. ..............................

3. ..............................

13. ..............................

23. ..............................

4. ..............................

14. ..............................

24. ..............................

5. ..............................

15. ..............................

25. ..............................

6. ..............................

16. ..............................

26. ..............................

7. ..............................

17. ..............................

27. ..............................

8. ..............................

18. ..............................

28. ..............................

9. ..............................

19. ..............................

 

10. ..............................

20. ..............................

 

 

(попълва се името на съда/прокуратурата/следствената служба)

Към заявлението прилагам:

0 1. Автобиография, подписана от кандидата.

0 2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността "Право". Завършилите висше образование в чуждестранно висше учебно заведение представят диплома, легализирана и призната от МОН и приравнена към шестобалната система.

Среден успех от държавните изпити:

 

 

Среден успех от следването:

 

 

0 3. Нотариално заверено копие от удостоверение за юридическа правоспособност.

0 4. Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване.

0 5. Нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ съответен стаж по чл. 164 от ЗСВ за длъжността.

0 6. Декларация за българско гражданство по чл. 162 от ЗСВ по образец.

0 7. Попълнен въпросник по образец във връзка с притежаваните от кандидата нравстени качества.

0 8. Мотивационно писмо.

0 9. Други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.

 

.......................................................................

(дата)

ПОДПИС:


Образец 3 към чл. 13, ал. 8


Образец 3 към чл. 13, ал. 8


Образец 4 към чл. 14


Образец 4 към чл. 14Образец 5 към чл. 19, ал. 6


Образец 5 към чл. 19, ал. 6


Образец 6 към чл. 19, ал. 7 и ал. 8


Образец 6 към чл. 19, ал. 7 и ал. 8


Образец 7 към чл. 19, ал. 7 и ал. 8


Образец 7 към чл. 19, ал. 7 и ал. 8


Образец 7а към чл. 20, ал. 4


(Нов - ДВ, бр. 65 от 2021 г.)


Образец 7а към чл. 20, ал. 4

 

ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН

ПРОТОКОЛ

 

Днес, ..................... г., .......................ч.,

 

г-н/г-жа ..........................................................................................................................................

(име и фамилия)

- .......................................... в/във ......................................... и ....................................................

(длъжност)

(ОСВ)

(председател/редовен член)

на конкурсната комисия по обявения конкурс за ........................................................................, предаде за съхранение ............ (..................................................................) броя малки пликове съгласно изискванията на чл. 20, ал. 4 от Наредба № 1 от 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.

 

 

ПРЕДАЛ: ............................

ПРИЕЛ: ............................

Председател/Член на конкурсната комисия

Главен секретар на ВСС


Образец 8 към чл. 24, ал. 3


(Изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.)


Образец 8 към чл. 24, ал. 3Конкурс за .............................................. ..................................................... в/във..........................................- ............... г.

Писмен изпит

ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТЕН ПРОТОКОЛ

на .........................................................................................................................................................

№ на
работа

Оценка

 

№ на
работа

Оценка

 

№ на
работа

Оценка

Казус

Тест

 

Казус

Тест

 

Казус

Тест

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Образец 9 към чл. 24 ал. 4


(Изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.)


Образец 9 към чл. 24, ал. 4Конкурс за .............................................. ..................................................... в/във..........................................- ............... г.

Писмен изпит

ОКОНЧАТЕЛЕН РАБОТЕН ПРОТОКОЛ

№ на
работата

Оценка на
I проверяващ

Оценка на
II проверяващ

Оценка на
III проверяващ

Обща оценка

Казус

(кол. (2+4+6)/3)

Обща оценка

Тест

(кол. (3+5+7)/3)

Казус

Тест

Казус

Тест

Казус

Тест

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председател:

........................................................................

Лист .... от .......

подпис


Образец 9 към чл. 24, ал. 4


Конкурс за .............................................. ..................................................... в/във..........................................- ............... г.

Писмен изпит

ОКОНЧАТЕЛЕН РАБОТЕН ПРОТОКОЛ

№ на работата

Оценка на I проверяващ

Оценка на II проверяващ

Оценка на III проверяващ

Обща оценка

Казус

(кол. (2+4+6)/3)

Обща оценка

Тест

(кол. (3+5+7)/3)

Казус

Тест

Казус

Тест

Казус

Тест

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисия:

 

Председател: .................................................

...........................................................

Членове:                      ........................................................

...........................................................

                ........................................................

...........................................................

........................................................

...........................................................

........................................................

...........................................................

Лист .... от .......

 
Образец 10 към чл. 21 ал. 2


(Изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.)


Образец 10 към чл. 21, ал. 2


ПРОТОКОЛ

за резултатите от проведения на ........................ г.
 ПИСМЕН ИЗПИТ в конкурса за ................................. в/във ...............................................

№ по ред

Вх. №

Име

№ на
работата

Оценка на І проверяващ

Оценка на ІІ проверяващ

Оценка на III проверяващ

Обща оценка

Допуснат до устен изпит

Крайна оценка от писмения изпит
(кол. (11+12)/2)

Забележка

Казус

Тест

Казус

Тест

Казус

Тест

Казус
 (кол. (5+7+9)/3)

Тест
(кол.(6+8+10)/3)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I КОМИСИЯ

 

II КОМИСИЯ

Председател:

 

Председател:

 

 

.....................

 

.....................

Членове:

 

Членове:

 

 

.....................

 

.....................

 

.....................

 

.....................

 

.....................

 

.....................

 

.....................

 

.....................

 

 

III КОМИСИЯ

 

 

Председател:

 

 

 

 

.....................

 

 

Членове:

 

 

 

 

.....................

 

 

 

.....................

 

 

 

.....................

 

 

 

.....................

 

 Образец 11


Образец 11Образец 12 към чл. 23


Образец 12 към чл. 23


Образец 13 към чл. 25, ал. 1


Образец 13 към чл. 25, ал. 1


Образец 14 към чл. 25, ал. 2


Образец 14 към чл. 25, ал. 2


Образец 15 към чл. 26 ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.)


Образец 15 към чл. 26, ал. 1


 

ПРОТОКОЛ
за КЛАСИРАНЕТО
 
на кандидатите в конкурса за ...................................................................
според резултатите от тяхното представяне

№ по ред

Вх.№

Име

Крайна оценка
Писмен изпит

Крайна оценка
Устен изпит

Бал

Държ. изпити

Следването

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМИСИЯ І

 

Председател:

 

 

..........................

Членове:

 

 

..........................

 

..........................

 

..........................

 

..........................

КОМИСИЯ ІІ

 

Председател:

 

 

..........................

Членове:

 

 

..........................

 

..........................

 

..........................

 

..........................

КОМИСИЯ ІІІ

 

Председател:

 

 

..........................

Членове:

 

 

..........................

 

..........................

 

..........................

 

 


Образец 16 към чл. 29, ал. 3


Образец 16 към чл. 29, ал. 3

Образец 17 към чл. 28, ал. 5


Образец 17 към чл. 28, ал. 5


Образец 18 към чл. 162 от ЗСВ


Образец 18 към чл. 162 от ЗСВ


Образец 19 към чл. 33, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.)


Образец 19 към чл. 33, ал. 1


 

Вх. № .........................

Дата: ..........................

ДО

СК/ПК НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ЗАЯВЛЕНИЕ

от ........................................................................................................................, ЕГН .................................,

(име, презиме и фамилия)

адрес за кореспонденция: ............................................................................................................................,

телефон за връзка/GSM .................................................................................................................................

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СК/ПК НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

Желая да участвам в обявения конкурс за преместване/повишаване в длъжност и за заемане на длъжността "......................................................................" в следните съдилища/прокуратури/следствени отдели, подредени съобразно предпочитанията ми:

1. ..............................

11. ..............................

21. ..............................

2. ..............................

12. ..............................

22. ..............................

3. ..............................

13. ..............................

23. ..............................

4. ..............................

14. ..............................

24. ..............................

5. ..............................

15. ..............................

25. ..............................

6. ..............................

16. ..............................

26. ..............................

7. ..............................

17. ..............................

27. ..............................

8. ..............................

18. ..............................

28. ..............................

9. ..............................

19. ..............................

 

10. ..............................

20. ..............................

 

(попълва се името на съда/прокуратурата/следствения отдел)

Към заявлението прилагам:

1. Служебна бележка (по образец), издадена от административния ръководител, удостоверяваща към датата на обнародване на решението за обявяване на конкурса в ДВ общия юридически стаж на кандидата, прослуженото време на заеманата длъжност, както и стажа в съответната система на органите на съдебната власт.

2. Кадрова справка от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт (по образец), съпроводена с информация за резултатите от проверките на по-горестоящите органи на съдебната власт и на Инспектората на ВСС и справка за разгледаните и приключените от кандидата дела и преписки (по образец) през последните три години от дейността му, като същите следва да се разбират като период от 3 (три) години, предхождащ датата на обявяване на конкурса, през който период магистратът реално е работил като съдия, прокурор или следовател в органите на съдебната власт.

3. Копие от 3 акта, изготвени от кандидата през последните три години от дейността му, като същите следва да се разбират като период от 3 (три) години, предхождащ датата на обявяване на конкурса, през който период магистратът реално е работил като съдия, прокурор или следовател в органите на съдебната власт, по избрани от него разгледани и приключени дела и преписки, както следва:

1...........................................................................................................................................................................;

2...........................................................................................................................................................................;

3..........................................................................................................................................................................

4. Други документи по желание, свързани с притежаваните професионални и нравствени качества.

 

..........................

ПОДПИС:

(дата)

 

 

 


Образец 20 към чл. 33, ал. 3 т. 1


(Изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.)


Образец 20 към чл. 33, ал. 3, т. 1


 

ОРГАН НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

Изходящ номер ........................

Дата .......................................

 

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

Настоящата се издава от ............................................................................. в уверение, че към .................... г.

                                                         (орган на съдебната власт)

(датата на обнародване на решението за обявяване на конкурса в "Държавен вестник")

............................................................................ - ......................................................................................, има:

                      (име, презиме, фамилия)                                                 (длъжност)

1. Общ юридически стаж на основание чл. 164 от ЗСВ - ......... г. .......... м. .......... д.

2. Прослужено време на заеманата длъжност на основание чл. 191, ал. 1 от ЗСВ - ........ г. ...... м. ..... д.

3. Стаж в съответната система на органите на съдебната власт на основание чл. 191а, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро от ЗСВ - ......... г. .......... м. .......... д.

 

Дата: ......................                                                                                           Административен ръководител

                                                                                                                           ......................................................

 

*** Указания относно попълване на данните в служебната бележка (образец 20 към чл. 33, ал. 3, т. 1 от Наредба № 1 от 9.02.2017 г.) за целите на конкурсите за повишаване и преместване в органите на съдебната власт.

В т. 1 - Общ юридически стаж на основание чл. 164 от ЗСВ - включва се целият юридически стаж на кандидата, включително стажът, придобит извън органите на съдебната власт (в т.ч. стажът като съдебен кандидат в случаите, когато се зачита за юридически стаж по смисъла на ЗСВ (чл. 164, ал. 10 и § 18 от ПЗР на ЗСВ), стажант-съдия, стажът на лицата с висше юридическо образование, придобит на длъжност "дознател" (§ 116 от ПЗР на ЗСВ), стажът като курсист на кандидатите за младши магистрати на 9-месечно обучение в НИП (чл. 258а, ал. 6 от ЗСВ), стажът като съдия-изпълнител, съдия по вписванията, прокурорски/съдебен помощник, главен инспектор, инспектор или експерт с юридическо образование в ИВСС (чл. 52 от ЗСВ), изборен член на ВСС (чл. 28, ал. 1 от ЗСВ), като изброяването не е изчерпателно предвид разпоредбата на чл. 164 от ЗСВ.

В т. 2 - Прослужено време на заеманата длъжност на основание чл. 191, ал. 1 от ЗСВ - включва се прослуженото време на заеманата магистратска длъжност съответно като съдия, прокурор или следовател в съответното ниво (към датата на обнародване на решението за обявяване на конкурса в "Държавен вестник").

В т. 3 - Стаж в съответната система на органите на съдебната власт на основание чл. 191а, ал. 1, изр. 2-ро и чл. 192, ал. 1, изр. 2-ро от ЗСВ - включва се целият магистратски стаж в съответната на обявената конкурсна длъжност система и за която се кандидатства.

 


Образец 21 по чл. 33, ал. 3, т. 2


Образец 21 по чл. 33, ал. 3, т. 2


Образец 21а към чл. 33, ал. 3, т. 2


(Нов - ДВ, бр. 65 от 2021 г.)


Образец 21а към чл. 33, ал. 3, т. 2


 

Изх. №.................
Дата....................                         
ОРГАН НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

 

Справка за разгледаните и приключени дела през последните три години от дейността
на .......................................................................................

 (име, презиме, фамилия и заемана длъжност към ДВ)
от..................20...г. до..................20...г.
 (съгласно чл. 33, ал. 3, т. 2 от Наредба № 1 от 9.02.2017 г.)

№ по ред

№ на дело

Вид на делото

Дата на образуване на делото

Шифър и предмет на делото

Съдия докладчик

Дата на обявяване на делото за решаване

Дата на постановяване на съдебен акт

Резултат от делото

Дата на влизане в сила на съдебния акт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: ......................                                                                                              Административен ръководител

.......................................................

                                                                                                                                        (подпис и печат)

 


Образец 21б към чл. 33, ал. 3, т. 2


(Нов - ДВ, бр. 65 от 2021 г.)


Образец 21б към чл. 33, ал. 3, т. 2


 

Изх. №.................
Дата....................                         
ОРГАН НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

 

Справка за разгледаните и приключени преписки през последните три години от дейността
на .......................................................................................

 (име, презиме, фамилия и заемана длъжност към ДВ)
от..................20...г. до..................20...г.
 (съгласно чл. 33, ал. 3, т. 2 от Наредба № 1 от 9.02.2017 г.)

 

№ по ред

Година

Преписка №/
Досъдебно производство №

Наблюдаващ прокурор

Дата на образуване

Правно основание

Краен акт

Дата на постановяване на крайния акт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: ......................                                                                                              Административен ръководител

.......................................................

                                                                                                                                        (подпис и печат)

 


Образец 21в към чл. 33, ал. 3, т. 2


(Нов - ДВ, бр. 65 от 2021 г.)


Образец 21в към чл. 33, ал. 3, т. 2


 

Изх. № .................
Дата ...................                         
ОРГАН НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

 

Справка за разгледаните и приключени преписки през последните три години от дейността
на .......................................................................................

 (име, презиме, фамилия и заемана длъжност към ДВ)
от..................20...г. до..................20...г.
 (съгласно чл. 33, ал. 3, т. 2 от Наредба № 1 от 9.02.2017 г.)

№ по ред

Година

Досъдебно производство №

Прокурорска преписка №

Наблюдаващ следовател

Дата на образуване

Правно основание

Краен акт

Дата на постановяване на крайния акт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: ......................                                                                                              Административен ръководител

.......................................................

                                                                                                                                        (подпис и печат)

 


Образец 22 към чл. 37, ал. 1


Образец 22 към чл. 37, ал. 1

Образец 23 към чл. 37, ал. 2


Образец 23 към чл. 37, ал. 2


Образец 24 към чл. 39, ал. 4, т. 2


Образец 24 към чл. 39, ал. 4, т. 2


Образец 24а към чл. 39, ал. 4, т. 12


(Нов - ДВ, бр. 65 от 2021 г.)


Образец 24а към чл. 39, ал. 4, т. 12


 

ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

 

Днес, ...................... г., .......................ч.,

г-н/г-жа .........................................................................................................................................................

(име и фамилия)

- ...................................... в/във ................................................... и ..............................................................

          (длъжност)                                    (ОСВ)                                    (председател/редовен член)

на конкурсната комисия по обявения конкурс за ........................................................................, предаде за съхранение ............(..................................................................) броя малки пликове съгласно изискванията на чл. 39, ал. 4, т. 12 от Наредба № 1 от 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.

 

ПРЕДАЛ:                                                                                                     ПРИЕЛ:

                ............................                                                                                             ....................................

Председател/Член на конкурсната комисия                                                    Главен секретар на ВСС

 


Образец 25 към чл. 39, ал. 4, т. 15


Образец 25 към чл. 39, ал. 4, т. 15


Образец 26 към чл. 39, ал. 4, т. 16


Образец 26 към чл. 39, ал. 4, т. 16


Образец 27 към чл. 39, ал. 4, т. 19


Образец 27 към чл. 39, ал. 4, т. 19


Образец 28 към чл. 39, ал. 4, т. 20


Образец 28 към чл. 39, ал. 4, т. 20


Образец 29 към чл. 40, ал. 3


(Отм. с Решение № 8849 от 26.07.2021 г. на ВАС - ДВ, бр. 64 от 2021 г., в сила от 03.08.2021 г.)Образец 29 към чл. 40а, ал. 3


(Нов - ДВ, бр. 99 от 2021 г.)


Образец 29 към чл. 40а, ал. 3


ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТЕН ПРОТОКОЛ

на

...........................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

във връзка с провеждане на конкурс за преместване/повишаване за заемане на длъжността

".................................................." в .................................................

Вх.

Име, презиме, фамилия

Заемана
длъжност

ОЦЕНКИ

Средноаритметична оценка от трите цифрови компонента по чл. 40а, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3

(кол. 4+5+6)/3)

чл. 40а, ал. 1, т. 1

чл. 40а, ал. 1, т. 2

чл. 40а, ал. 1, т. 3 във връзка с ал. 2, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпис: ................................................

 

Образец 30 към чл. 40, ал. 4


(Отм. с Решение № 8849 от 26.07.2021 г. на ВАС - ДВ, бр. 64 от 2021 г., в сила от 03.08.2021 г.)


Образец 30 към чл. 40а, ал. 4


(Нов - ДВ, бр. 99 от 2021 г.)


Образец 30 към чл. 40а, ал. 4


ПРОТОКОЛ

за формиране на обща оценка на кандидатите в конкурса за повишаване/преместване
в длъжност ..................................

№ по ред

Вх.

Име,
презиме и фамилия

Заемана
длъжност

Оценки от
индивидуалните протоколи

Средноаритметична оценка от трите цифрови компонента по чл. 40а, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3

(кол. 4+5+6+7+8)/5)

Писмен изпит

Обща оценка на кандидата
(кол. 9+10)
(кол. 9+10)/2)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец 31 към чл. 40, ал. 5


(Отм. с Решение № 8849 от 26.07.2021 г. на ВАС - ДВ, бр. 64 от 2021 г., в сила от 03.08.2021 г.)


Образец 31 към чл. 40а, ал. 5

 

(Нов - ДВ, бр. 99 от 2021 г.)

 

Образец 31 към чл. 40а, ал. 5

 

ПРОТОКОЛ

Днес, .............................. г., ....................... ч.,

г-н/г-жа ............................................................................................................................................

(име и фамилия)

- .......................................................... в/във ......................................................  и председател на

       (длъжност)                                             (орган на съдебната власт)

конкурсната комисия за провеждане на конкурс за повишаване/преместване в длъжност, предаде в администрацията на ВСС индивидуалните протоколи от оценяването на кандидатите за заемане на длъжността " ............................................ " в/във ..........................

 

ПРЕДАЛ:

ПРИЕЛ:

..................................................

..................................................

Председател на комисията

Представител на АВСС

(................................................)

(................................................)

Образец 32 към чл. 41 ал. 1

Образец 32 към чл. 41, ал. 1

(Отм., нов - ДВ, бр. 99 от 2021 г.)


Образец 32 към чл. 41, ал. 1ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ

на кандидатите в конкурса за ............................  в/във ............................................................

Вх.

Име, презиме и фамилия

Заемана длъжност към ДВ

Обща оценка на кандидата по чл. 40а, ал. 4 от Наредбата

Стаж в съответната система на ОСВ към ДВ

Юридически стаж към ДВ

Г

М

Д

Г

М

Д

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председател:

1. .........................................

Членове:

2. .........................................

3. .........................................

4. .........................................

                                    5. ..........................................

Образец 33 към чл. 41, ал. 1


Образец 33 към чл. 41, ал. 1


Образец 34 към чл. 58, ал. 2


(Нов - ДВ, бр. 65 от 2021 г.)


Образец 34 към чл. 58, ал. 2 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

____________________________________________________________________________________

 

1000 София                                                                                   Администрация - тел./факс 980-76-32

ул. Екзарх Йосиф, 12

Изх. № ...............

Дата ...................

 

ДО

Г-ЖА/Г-Н (име и фамилия)

(заемана длъжност)

В (орган на съдебната власт)

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/УВАЖАЕМА ГОСПОЖО (фамилия),

Във връзка с участието Ви в процедура за избор на "Административен ръководител" на (ОРГАН НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ) Ви каним за събеседване, което ще се проведе на ........ 20... г. от ....,.... ч. в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, гр. София, ул. Екзарх Йосиф № 12.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО

АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ

КЪМ СЪДИЙСКАТА/ПРОКУРОРСКАТА

КОЛЕГИЯ НА ВСС:

.......................................

 

Връчено на: ..........................      

Подпис: ................................

Моля, настоящото писмо, подписано от Вас,

    да бъде върнато на e-mail: konkursi@vss.justice.bg