Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 23 от 17.III

ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ ОТ 1974 Г. С ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА (Приети с Резолюция MSC.338(91) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 30 ноември 2012 г

 

ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ ОТ 1974 Г. С ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА

(Приети с Резолюция MSC.338(91) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 30 ноември 2012 г. В сила за Република България от 1 юли 2014 г.)

Издадени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.23 от 17 Март 2017г.

Комитетът по морска безопасност,

Припомняйки член 28 (б) на Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,

Припомняйки още член VIII (б) на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS) от 1974 г., наричана по-долу "Конвенцията", относно процедурите за изменение на Приложението към Конвенцията с изключение на разпоредбите на глава I от него,

След като разгледа на седемдесет и седмата си сесия измененията към Конвенцията, предложени и оповестени в съответствие с член VIII (б) (i) от нея:

1. Приема в съответствие с член VIII (б) (iv) от Конвенцията изменения към Конвенцията, текстът на които е даден в Приложението към настоящата резолюция;

2. Определя в съответствие с член VIII (б) (vi) (2) (бб) от Конвенцията, че измененията се считат за приети на 1 януари 2014 г., освен ако преди тази дата повече от една трета от Договарящите се правителства по Конвенцията или Договарящите се правителства, чийто обединен търговски флот съставлява не по-малко от 50 % от брутния тонаж на световния търговски флот, не са изразили своите възражения срещу поправките;

3. Приканва Договарящите се правителства да имат предвид, че в съответствие с член VIII (б) (vii) (2) на Конвенцията измененията влизат в сила на 1 юли 2014 г. с тяхното приемане в съответствие с параграф 2 по-горе;

4. Изисква Генералният секретар в съответствие с член VIII (б) (v) на Конвенцията да изпрати заверени копия на настоящата резолюция и текста на измененията, съдържащ се в Приложението, на всички Договарящи се правителства по Конвенцията;

5. Изисква още Генералният секретар да предаде копия на тази резолюция и нейното Приложение на Членовете на Организацията, които не са Договарящи се правителства по Конвенцията.

ПРИЛОЖЕНИЕ


ГЛАВА II-1

УСТРОЙСТВО - КОНСТРУКЦИЯ, ДЕЛЕНЕ НА ОТСЕЦИ И УСТОЙЧИВОСТ, МЕХАНИЗМИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ

ЧАСТ А-1

КОНСТРУКЦИЯ НА КОРАБИТЕ


1 Следното ново правило 3-12 се добавя след съществуващото правило 3-11:

"Правило 3-12 - Защита от шум

1 Настоящото правило се прилага за кораби от 1600 бруто тона и по-горе:

1. за които договорът за строителство е сключен на или след 1 юли 2014 г., или

2. при липса на договор за строеж, килове на които са заложени или които са на подобен етап на строителство на или след 1 януари 2015 г., или

3. доставката на които е на или след 1 юли 2018 г., освен ако Администрацията не счита, че спазването на определено правило е неразумно или непрактично.

2 На кораби, доставени преди 1 юли 2018 г., и:

1. договорени за строителство преди 1 юли 2014 г. и киловете на които са заложени или които са в подобен етап на строителство на или след 1 януари 2009 г., но преди 1 януари 2015 г., или

2. при липса на договор за строеж, киловете на които са заложени или които са на подобен етап на строителство на или след 1 януари 2009 г., но преди 1 януари 2015 г.,

мерки* трябва да бъдат взети, за да се намали шумът от двигателите в машинните отделения до приемливи нива, определени от Администрацията. Ако този шум не може да бъде достатъчно намален, източникът на прекомерен шум трябва да бъде подходящо изолиран или отделен или да се предоставя убежище от шума, ако е необходимо мястото да бъде обслужвано. Предоставят се протектори за уши за персонала, който влиза в тези пространства, ако е необходимо.

3 Корабите трябва да са конструирани за намаляване на шума на борда и да защитават персонала от шума в съответствие с Кодекса за нивата на шума на борда на кораби, приети от Комитета по морска безопасност от Резолюция MSC.337(91) с измененията и допълненията от Организацията, при условие че тези изменения и допълнения са приети, влезли в сила и приложени в съответствие с разпоредбите на Член VIII от настоящата Конвенция относно процедурите за изменения и допълнения, приложими към приложението, с изключение на глава I. За целите на настоящото правило, въпреки че Кодексът на нивата на шума на борда на корабите се разглежда като задължителен инструмент, препоръчителни части, както са определени в глава I от Кодекса, се третират като незадължителни, при условие че измененията към такива препоръчителни части са приети от Комитета по морска безопасност в съответствие с неговия Правилник за Процедура.

4 Независимо от изискванията на параграф 1 настоящото правило не се прилага за видове кораби, изброени в параграф 1.3.4 от Кодекса за нивата на шума на борда на корабите.

____________________

* Вж. Кодекс за нивата на шума на борда на кораби, приет от Организацията с Резолюция А.468(XII)."


ЧАСТ В

МАШИННИ ИНСТАЛАЦИИ


2 Съществуващото правило 36 се заличава и се оставя празно.


ГЛАВА II-2

УСТРОЙСТВО - ЗАЩИТА ОТ ПОЖАР, ОТКРИВАНЕ И ПОТУШАВАНЕ НА ПОЖАРА

ЧАСТ А

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правило 1 - Приложение

3 Следната бележка под линия се добавя към заглавието на Правило 1:

"* Датата на прилагане от 1 юли 2012 г. е въведена с Резолюция MSC.308(88). Въпреки това тази резолюция е изменена единствено съгласно Глава II-2, правила II-2/3.23 (дефиниция на "Код за изпитване на процедури при пожар") и II-2/7.4.1 (нова алинея 3), а всички други нормативни актове с първоначална дата на прилагане на 1 юли 2002 г. не бяха изменени."

4 В съществуващия параграф 2.4 се добавят следните нови алинеи след съществуващата алинея 6:

"7 товарните кораби с бруто тонаж 500 и повече и пътнически кораби, построени на или след 1 февруари 1992, но преди 1 юли 2002 г., не е необходимо да се съобразят с Правило 19.3.3, при условие че те отговарят на Правило 54.2.3, прието с Резолюция MSC.13(57); и

8. товарните кораби с бруто тонаж 500 и повече и пътнически кораби, построени на или след 1 септември 1984 г., но преди 1 юли 2002 г., не е необходимо да спазват правилата 19.3.1, 19.3.5, 19.3.6, 19.3.9, при условие че те спазват правилата 54.2.1, 54.2.5, 54.2.6, 54.2.9, приети от Резолюция MSC.1 (XLV)."

5 Добавя се следният нов параграф 2.5:

"2.5 кораби, построени преди 1 юли 2012 г., също се съобразяват с Правило 10.1.2, както е прието с Резолюция MSC.338 (91)."


ЧАСТ В

ПОТИСКАНЕ НА ПОЖАР

Правило 9 - Задържане разпространението на пожар

6 В таблица 9.3, колона 11 (Специална категория и ро-ро пространства), ред 2 (коридори) символът "А-15" се заменя със символа "A-30g".

7 В таблица 9.3, колона 11 (Специална категория и ро-ро пространства), ред 4 (стълбища) символът "А-15" се заменя със символа "A-30g".

8 В таблица 9.3, колона и ред 11 (Специална категория и ро-ро пространства) символът "А-0" се заменя със символа "A-30g".

9 В таблица 9.4, колона 11 (Специална категория и ро-ро пространства), ред 1 (Контролни станции) символът "А-30" се заменя със символа "A-60g".

10 В таблица 9.4, колона 11 (Специална категория и ро-ро пространства), ред 2 (коридори) символът "А-0" се заменя със символа "A-30g".

11 В таблица 9.4, колона 11 (Специална категория и ро-ро пространства), ред 4 (стълбища) символът "А-0" се заменя със символа "A-30g".

12 В таблица 9.4, колона и ред 11 (Специална категория и ро-ро пространства) символът "А-0" се заменя със символа "A-30g".

13 В таблица 9.4, колона 2 (коридори), ред 11 (Специална категория и ро-ро пространства), символът "А-15" се заменя със символа "A-30g".

14 В таблица 9.4, колона 4 (Стълбища), ред 11 (Специална категория и ро-ро пространства) символът "А-15" се заменя със символа "A-30g".

15 В таблица 9.4, колона 6 (Машинни отделения от категория А), ред 11 (Специална категория и ро-ро пространства) символът "А-30" се заменя със символа "A-60g".

16 В таблица 9.4 се добавя нова бележка, както следва:

"g Корабите, построени преди 1 юли 2014 г., се съобразяват като минимум с предишни изисквания, приложими към момента на изграждане на кораба, както е посочено в Правило 1.2."

17 В таблица 9.5, колона и ред 11 (Ро-ро и пространства за превозни средства) символът "*h" се заменя със символа "А-30 j".

18 В таблица 9.6, колона 11 (Ро-ро и пространства за превозни средства), ред 10 (открити палуби) символът "*" се заменя със символа "А-0 j".

19 В таблица 9.6, колона и ред 11 (Ро-ро и пространства за превозни средства) символът "*h" се заменя със символа "А-30 j".

20 В таблица 9.6, колона 10 (Открити палуби), ред 11 (Ро-ро и пространства за превозни средства) символът "*" се заменя със символа "А-0 j".

21 В таблица 9.6 съществуващият текст на бележка "h" се заменя с думата "изтрит".

22 В таблица 9.6 се добавя нова бележка, както следва:

"j Корабите, построени преди 1 юли 2014 г., се съобразяват като минимум с предишни изисквания, приложими към момента на изграждане на кораба, както е посочено в Правило 1.2."

23 Параграфи 6.2 и 6.3 се заличават, а следващите параграфи са съответно преномерирани.


Правило 10 - Противопожарна охрана

24 В точка 5.6.3 съществуващата алинея 1 се заменя със следния текст:

"1 пожароопасните участъци на двигателя с вътрешно горене или за кораби, построени преди 1 юли 2014 г. пожароопасните участъци на двигателя с вътрешно горене, използвани за основното задвижване на кораба и генериране на мощност;"

25 Съществуващият параграф 10.1 се заменя със следния текст:

"10.1 Видове пожарникарски екипировки

1. Пожарникарските екипировки трябва да съответстват на Кодекса за системите за пожарна безопасност; и

2. Индивидуален дихателен апарат със сгъстен въздух от пожарникарския екип трябва да е в съответствие с параграф 2.1.2.2 от глава 3 на Кодекса за системите за пожарна безопасност до 1 юли 2019 г."

26 След съществуващия параграф 10.3 се добавя следният нов параграф:

"10.4 Комуникация на пожарникарите

Корабите, построени на или след 1 юли 2014 г., трябва да имат на борда си най-малко два двуканални портативни радиотелефонни апарата за всяка противопожарна команда за комуникация на пожарникарите. Тези двуканални портативни радиотелефонни апарати трябва да бъдат взривозащитени или конструктивно безопасни. Корабите, построени преди 1 юли 2014 г., трябва да отговарят на изискванията на този параграф не по-късно от първия преглед след 1 юли 2018 г."


ЧАСТ Д

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ

Правило 15 - Инструкции, обучение на борда и учения

27 След съществуващия параграф 2.2.5 се добавя следният нов параграф:

"2.2.6 Трябва да се осигурят бордови средства за презареждане на цилиндрите на дихателния апарат, използвани по време на ученията, или трябва да има подходящ брой резервни бутилки, за да заменят използваните."


ЧАСТ Е

СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Правило 20 - Защита на превозно средство, специална категория и ро-ро пространства

28 Съществуващият параграф 6.1, включително параграфи 6.1.1 и 6.1.2, се заменя със следното:

"6.1 Стационарни пожарогасителни системи

(Изискванията на параграфи 6.1.1 и 6.1.2 се прилагат за корабите, построени на или след 1 юли 2014 г. Кораби, построени преди 1 юли 2014 г., трябва да се съобразят с предходните изисквания на параграфи 6.1.1 и 6.1.2.)

6.1.1 Помещения за превозни средства и ро-ро помещения, които не са специална категория помещения и могат да бъдат запечатани от място извън товарните пространства, трябва да бъдат оборудвани с една от следните пожарогасителни системи:

1. стационарна газова пожарогасителна система в съответствие с разпоредбите на Кодекса за системите за противопожарна безопасност;

2. стационарна система с пяна за гасене на пожари с висок коефициент на разширение, отговарящи на разпоредбите на Кодекса за системите за противопожарна безопасност; или

3. стационарна пожарогасителна система на водна основа за ро-ро помещения и специална категория помещения, отговарящи на разпоредбите на Кодекса за системите за противопожарна безопасност и параграфи 6.1.2.1 до 6.1.2.4.

6.1.2 Помещения за превозни средства и ро-ро помещения, които не могат да се пломбират, и специална категория помещения се оборудват с фиксирана противопожарна система на водна основа за ро-ро помещения и специална категория помещения, отговарящи на разпоредбите на Кодекса за системите за противопожарна безопасност, които трябва да защитават всички части на всяка палуба или платформа с превозни средства на такива пространства. Такава противопожарна система на водна основа трябва да има:

1. манометър върху клапана на колектора;

2. ясно обозначение върху всеки клапан на колектора, указващо обслужваните пространства;

3. инструкции за поддръжка и работа, намиращи се при клапана; и

4. достатъчен брой изпускателни клапани, за да се осигури пълен дренаж на системата."


ГЛАВА III

СПАСИТЕЛНИ СРЕДСТВА И УСТРОЙСТВА

ЧАСТ Б

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КОРАБИ И СПАСИТЕЛНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ


29 След съществуващото правило 17 се добавя следното ново правило 17-1:

"Правило 17-1

Прибиране на лица от водата на борда

1 Всички кораби трябва да имат специфичните за кораба планове и процедури за прибиране на лица от водата, като се вземат предвид насоките, разработени от Организацията.* В плановете и процедурите се определят оборудването, предназначено да се използва за целите на прибирането, и се вземат мерки, за да се намали рискът за личния състав, участващ в операции по прибиране на борда. Кораби, построени преди 1 юли 2014 г., трябва да се съобразят с това изискване до първия периодичен преглед на кораба или до преглед за подновяване оборудването за безопасност, извършен след 1 юли 2014 г., което се случи първо.

2 Ро-ро пътнически кораби, които са в съответствие с Правило 26.4, се счита, че се съобразяват с настоящата наредба.

____________________

* Вж. Насоки за разработване на планове и процедури за възстановяване на хора от водата (MSC.1/Circ.1412)."ПРИТУРКА

 

СЕРТИФИКАТИ

30 Всички бланки на удостоверения и документи на оборудването, които се съдържат в притурката към приложението, се заменят със следния текст:

 

"БЛАНКИ НА СЕРТИФИКАТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБИ

 

СЕРТИФИКАТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБ

 

Този сертификат се придружава от опис на Оборудване за безопасност на пътнически кораб (Формуляр P)

(Официален печат)                                                                                            (Държава)

за/по-кратко международно плаване1

 

Издаден съгласно разпоредбите на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с допълненията и измененията под ръководството на правителството на

__________________ _________________________________________ _________________________________

(име на държавата)

от __________________________________________________ _______________________________________

(упълномощено лице или организация)

Данни за кораб 2

Име на кораба ......................................................................................................................

Отличителен номер или букви ...........................................................................................

Пристанище на регистрация ...............................................................................................

Брутен тонаж ........................................................................................................................

Морски райони, в които корабът е предназначен да работи (Правило IV/2) .........................................................................................................................................

IMO номер 3 ...........................................................................................................................

Дата на строеж:

          Дата на договор за строеж .........................................................................................

          Дата, на която е бил заложен килът на кораба или е бил на подобен етап на строителство ................................................................................................................

          Дата на доставка ..........................................................................................................

          Дата, на която работата за преобразуване или промяна, или модификация с основен характер е започнала (където е приложимо) ..............................................

Всички приложими дати трябва да бъдат попълнени.

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА:

1     Това, че корабът е бил прегледан в съответствие с изискванията на правило I/7 от Конвенцията.

2     Това, че прегледът показва, че:

2.1  корабът е в съответствие с изискванията на Конвенцията по отношение на:

1. структурата, основните и спомагателните машини, котли и други съдове под налягане;

2. водонепроницаеми отсеци и детайли;

3. следните товарните линии на отсеците:

 

Товарни водолинии на отсеците, определени и маркирани върху бордовете, в средната част на кораба

(Правило II-1/18) 4

Надводен

борд

Надводен борд да се прилага, когато помещенията, в които се превозват пътници, включват следните алтернативни пространства

Р1

Р2

Р3

.........

.........

.........

...................................

...................................

...................................

 

____________________

1 Ненужното се зачертава.

2 Алтернативно, данните за кораба могат да бъдат записани хоризонтално в полета.

3 В съответствие с IMO схемата за идентификационен номер на кораба, приета от Организацията чрез Резолюция A.600(15).

4 За корабите, построени преди 1 януари 2009 г., трябва да се използва съответното подразделение "В.1, В.2 и В.3".

2.2  корабът съответства с изискванията на Конвенцията по отношение на структурната противопожарна защита, системи и устройства за пожарна безопасност и планове за контрол на пожара;

2.3  спасителните средства и оборудването на спасителните лодки, спасителните плотове и дежурните лодки са били осигурени в съответствие с изискванията на Конвенцията;

2.4  корабът е бил снабден с линомет и радиоуредби, използвани на спасителните средства в съответствие с изискванията на Конвенцията;

2.5  корабът е в съответствие с изискванията на Конвенцията по отношение на радиоуредби;

2.6  функционирането на радиоуредби, използвани в спасителни средства, е съобразено с изискванията на Конвенцията.

2.7  корабът съответства с изискванията на Конвенцията по отношение на бордовото навигационно оборудване, средства за качване на пилотите и навигационни публикации;

2.8  корабът е снабден със светлини, фигури, средства за издаване на звукови сигнали и сигнали за бедствие в съответствие с изискванията на Конвенцията и Международните правила за предпазване от сблъскване на море в сила;

2.9  във всички други отношения корабът спазва съответните изисквания на Конвенцията;

2.10 корабът е бил/не е бил подложен на алтернативен дизайн и устройства в изпълнение на Правило(а) II-1/55/II-2/17/III/381 от Конвенцията;

2.11 документ за одобрение на алтернативен дизайн и устройства за машини и електрически уредби/противопожарна защита/спасителни средства и устройства1 е/не е приложен към настоящия сертификат.

3     Че сертификат за освобождаване е/не е издаден 1

 

Този сертификат е валиден до ...........................................................................................

Дата на приключване на прегледа, на който се основава настоящият сертификат: ............................................................................................................................ (дд/мм/гггг)

Издаден в ...............................................................................................................................

                              (място на издаване на сертификата)

.................................                                                            ....................................................

(дата на издаване)                                                              (подпис на упълномощеното

                                                                                                       длъжностно лице,

                                                                                                      издало сертификата)

(печат на издаващия орган, както е уместно)

____________________

1 Ненужното се зачертава.

 

ЗАПИС НА ОБОРУДВАНЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБ

(ФОРМУЛЯР P)

 

ЗАПИС НА ОБОРУДВАНЕ ЗА СПАЗВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ ОТ 1974 Г. С ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА

 

1     Данни за кораба

Име на кораб ..........................................................................................................................

Отличителен номер или букви ............................................................................................

Брой на пътниците, за които е сертифициран ...................................................................

Минимален брой на лицата с изискванията за квалификация за експлоатация на радиоуредбите .......................................................................................................................

2     Детайли за спасителни средства

 

1     Общ брой на лицата, за които са
осигурени спасителни средства ..................

 

ляв

борд

десен

борд

2      Общ брой на спасителни лодки

2.1   Общ брой на лицата, които те побират

2.2   Брой на частично затворени спасителни лодки (Правило III/21 и LSA Кодекс, точка 4.5)

2.3   Брой на самоизправящи се частично затворени спасителни лодки (Правило III/431)

2.4   Брой на изцяло закрити спасителни лодки (Правило III/21 и LSA Кодекс, точка 4.6)

2.5   Други спасителни лодки

2.5.1    Брой

2.5.2    Вид

..........

..........

..........

 

..........

 

..........

 

..........

..........

..........

..........

..........

 

..........

 

..........

 

..........

..........

3      Брой на моторни спасителни лодки (включени в общата бройка спасителни лодки, показан по-горе)

3.1   Брой на спасителни лодки, оборудвани с прожектори

4      Брой на дежурни лодки

4.1   Брой на лодки, които са включени в общия брой спасителни лодки, показан по-горе

4.2   Брой на лодки, които са скоростни дежурни лодки

.......................

 

.......................

.......................

.......................

 

.......................

5      Спасителни плотове

5.1   Тези, за които се изискват одобрени спускаеми устройства

5.1.1    Брой на спасителни плотове

5.1.2    Брой на лицата, които побират

5.2   Тези, за които не са необходими одобрени спускаеми устройства

5.2.1    Брой на спасителните плотове

5.2.2    Брой на лицата, които побират

6      Брой на морската система за евакуация (MES)

6.1   Брой на спасителните плотове, обслужвани от тях

6.2   Брой на лицата, които побират

7      Непотъващ апарат

7.1   Брой на апарати

7.2   Брой на лицата, които могат да бъдат подкрепени

8      Брой на спасителните пояси

9      Брой на спасителните жилетки (общо)

9.1   Брой на спасителните жилетки за възрастни

9.2   Брой на детските спасителни жилетки

9.3   Брой на спасителните жилетки за бебета

10    Хидро-термокостюми

10.1 Общ брой

10.2 Брой на костюмите, отговарящи на изисквания за спасителни жилетки

11    Брой на изолиращите костюми

12    Брой на средствата за топлинна защита2

13    Радиоуредби, използвани в спасителните средства

13.1 Брой на устройствата за определяне на местоположението при търсене и спасяване

13.1.1    Радарни транспондери за търсене и спасяване (SART)

13.1.2    АИС предаватели за търсене и спасяване (AIS-SART)

13.2 Брой на двуканални УКВ радиотелефони

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

 

.......................

.......................

 

____________________

1 Вж. Изменения на SOLAS (MSC.6(48) от 1983 г., приложимо за корабите, построени на или след 1 юли 1986 г., но преди 1 юли 1998 г.

2 С изключение на тези, изисквани от LSA Кодекс, точки 4.1.5.1.24, 4.4.8.31 и 5.1.2.2.13.

3     Подробности за радиооборудването

Оборудване

Действително осигуряване на оборудването

1      Основни системи

1.1   УКВ радиооборудване

1.1.1    DSC енкодер

1.1.2    DSC часовник приемник

1.1.3    Радиотелефония

1.2   MF радиоинсталация

1.2.1    DSC енкодер

1.2.2    DSC часовник приемник

1.2.3    Радиотелефония

1.3   MF/HF радиооборудване

1.3.1    DSC енкодер

 

 

.................

.................

.................

 

.................

.................

.................

 

.................

1.3.2    DSC часовник приемник

1.3.3    Радиотелефония

1.3.4    Теснолентово буквопечатане

1.4   Inmarsat корабна наземна станция

2      Допълнителни средства за сигнализиране

3      Устройства за приемане на информация за морска безопасност

3.1   NAVTEX приемник

3.2   EGC приемник

3.3   HF теснолентов радиотелеграфен приемник

4      Сателитен EPIRB

4.1   COSPAS-SARSAT

5      УКВ EPIRB

6      Корабно устройство за определяне на мястото при търсене и спасяване

6.1   Радар за търсене и спасяване транспондер (SART)

6.2   AIS предавател за търсене и спасяване (AIS-SART)

.................

.................

.................

.................

 

.................

 

.................

.................

 

.................

.................

.................

.................

.................

.................

 

4     Методи, използвани, за да се гарантира наличността на радиооборудване (Правила IV/15.6 и 15.7)

4.1  Дублиране на оборудване ...............................................................................................

4.2  Брегова поддръжка ...........................................................................................................

4.3  Възможност за поддръжка на море ................................................................................

5     Подробности за навигационни системи и оборудване

Оборудване

Действително осигуряване на оборудването

1.1 Стандартен магнитен компас3

1.2 Резервен магнитен компас

1.3 Жирокомпас

1.4 Жирокомпас курс репитер3

1.5 Жирокомпас пеленг репитер

1.6 Система за контрол на курса и изминатия път3

1.7 PELORUS или компасно пеленг устройство3

1.8 Средства за коригиране на курса и пеленга

1.9 Предаващо курса устройство (THD)3

2.1 Морски диаграми/електронен картен дисплей и информационна система (ECDIS)4

2.2 Резервни устройства за ECDIS

2.3 Навигационни публикации

2.4 Резервни устройства за електронни навигационни публикации

3.1 Приемник за глобална навигационна спътникова система/наземна радионавигационна система3‘4

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

 

...............

...............

...............

...............

3.2 9 GHz радар3

3.3 Втори радар (3 GHz/9 GHz4)3

3.4 Автоматично радарно устройство за определяне на местоположението (ARPA)3

3.5 Автоматично средство за проследяване3

3.6 Второ автоматично средство за проследяване3

3.7 Електронно средство за отбелязване на местоположението на картата3

4.1 Автоматична система за идентификация (AIS)

4.2 Автоматична система за идентификация на далечни разстояния и система за проследяване

5    Записващо устройство на данните от рейса (VDR)

6.1 Устройство за измерване на скоростта и разстоянието (спрямо водата)3

6.2 Устройство за измерване на скоростта и разстоянието (спрямо дъното, напред и напречно)3

7    Ехолот3

8.1 Рул, винт, подрулващо устройство, индикатор за килово клатене и режим на работа3

8.2 Индикатор за скорост на поворот3

9    Система за приемане на звук3

10  Телефон до аварийни позиции за управление3

11  Дневна сигнална лампа3

12  Радарен рефлектор3

13  Международен кодекс за сигнали

14  Ръководство IAMSAR, том III

15  Вахтена алармена система на мостика (BNWAS)

...............

...............

 

 

...............

...............

...............

 

...............

...............

 

...............

...............

 

...............

 

...............

...............

 

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

 

____________________

3 Алтернативни средства, за да се отговори на това изискване са разрешени съгласно Правило V/19. В случай на други средства те трябва да бъдат уточнени.

4 Ненужното се зачертава.

 

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, че този запис е точен във всяко отношение.

Издаден в ..............................................................................................................................

(място на издаване на записа)

.................................                                                                  .............................................

(дата на издаване)                                                                   (подпис на надлежно упъл-

                                                                                                     номощеното длъжностно

                                                                                                          лице, издало записа)

(печат на издаващия орган, както е подходящо)

 

ФОРМУЛЯР НА СЕРТИФИКАТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА КОНСТРУКЦИЯТА ЗА ТОВАРНИ КОРАБИ

СЕРТИФИКАТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА КОНСТРУКЦИЯТА НА ТОВАРЕН КОРАБ

(Официален печат)                                                                                             (Държава)

 

Издаден съгласно разпоредбите на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията под ръководството на правителството на

____________________________________________ _________________________________________ _______

(име на държавата)

от __________________________________________________ _______________________________________

(оторизирано лице или организация)

Данни за кораб1

Име на кораб ........................................................................................................................

Отличителен номер или букви ...........................................................................................

Пристанище на регистрация ...............................................................................................

Брутен тонаж ........................................................................................................................

Пълна товароподемност на кораба (метрични тонове)2 ..................................................

IMO номер3 ...........................................................................................................................

Вид на кораба4

Кораб за насипни товари

Танкер

Химикаловоз

Газовоз

Товарен кораб, различен от който и да е от горните

Дата на строеж:

Дата на договор за строеж ........................................................................................

          Дата, на която килът на кораба е бил заложен или е бил на подобен етап на строителство ...............................................................................................................

Дата на доставка .........................................................................................................

          Дата, на която работата за преобразуване или промяна, или модификация от основен характер е започнала (където е приложимо) .................................................................................................................

Всички съответни дати трябва да бъдат попълнени.

____________________

1 Алтернативно, данни за кораба могат да бъдат записани хоризонтално в полета.

2 Само за нефтени танкери, химикаловози и газовози.

3 В съответствие с идентификационен номер на кораба по схемата на ИМО, приети от Организацията чрез Резолюция A.600(15).

4 Ненужното се зачертава.

 

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА:

1.  Това, че корабът е бил прегледан в съответствие с изискванията на Правило I/10 на Конвенцията.

2.  Този преглед показа, че състоянието на конструкцията, механизмите и оборудването, дефинирани в горното правило, е задоволително и корабът отговаря на съответните изисквания на глави II-1 и II-2 от Конвенцията (различни от тези, свързани със Системи и устройства за противопожарна безопасност и планове за овладяване на огъня).

3.  Това, че Сертификат за освобождаване е/не е4 издаден.

4.  Това, че корабът е бил/не е бил4 предмет на алтернативен дизайн и договорености в изпълнение на Правило(и) II-1/55/II-2/174 от Конвенцията.

5.  Това, че документ за одобрение на алтернативен дизайн и договорености за машини и електрически инсталации/противопожарна защита е/не е4 приложен към настоящия сертификат.

 

Този сертификат е валиден до ..............................................................................................

Дата на завършване на прегледа, на която се основава настоящият сертификат: ............................................................................................................................... (дд/мм/гггг)

Издаден в .................................................................................................................................

(място на издаване на сертификата)

.................................                                                               .................................................

(дата на издаване)                                                                  (подпис на упълномощеното

                                                                                                   длъжностно лице, издало

                                                                                                              сертификата)

(печат на издаващия орган, както е подходящо)

____________________

4 Ненужното се зачертава.

 

ФОРМУЛЯР НА СЕРТИФИКАТ ЗА ОБОРУДВАНЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ТОВАРНИ КОРАБИ

СЕРТИФИКАТ ЗА ОБОРУДВАНЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ТОВАРЕН КОРАБ

 

Този сертификат се придружава от Запис на оборудване за безопасност на товарен кораб (Формуляр Е)

(Официален печат)                                                                                              (Държава)

 

Издаден съгласно разпоредбите на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията под ръководството на правителството на

__________________________________________ _________________________________________ _________

(име на държавата)

от __________________________________________________ _______________________________________

(оторизирано лице или организация)

Данни за кораба1

Име на кораба ........................................................................................................................

Отличителен номер или букви ............................................................................................

Пристанище на регистрация ................................................................................................

Брутен тонаж .........................................................................................................................

Пълна товароподемност на кораба (метрични тонове)2 ...................................................

Дължина на кораба (Правило III/3.12) ................................................................................

IMO номер3 ............................................................................................................................

Вид на кораба4

Кораб за насипни товари

Нефтен танкер

Химикаловоз

Газовоз

          Товарен кораб, различен от който и да е от горните

Дата, на която килът на кораба е бил заложен или кораб е бил в подобен етап на строителство, или където е приложимо, датата, на която работата за преобразуване или изменение, или модификация от основен характер е започнала ................................................................................................................................

____________________

1 Алтернативно, данни за кораба могат да бъдат записани хоризонтално в полета.

2 Само за нефтени танкери, химикаловози и газовози.

3 В съответствие с идентификационния номер на кораба по схемата на ИМО, приета от Организацията чрез Резолюция A.600(15).

4 Ненужното се зачертава.

 

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА:

1     Това, че корабът е бил прегледан в съответствие с изискванията на Правило I/8 от Конвенцията.

2     Този преглед показва, че:

2.1  корабът съответства на изискванията на Конвенцията по отношение на системите и средствата за пожарна безопасност и плановете за овладяване на огъня;

2.2  спасителните средства и оборудването на спасителните лодки, спасителните плотове и дежурните лодки са били осигурени в съответствие с изискванията на Конвенцията;

2.3  корабът е бил снабден с линомет и радиоуредби, използвани в спасителните средства в съответствие с изискванията на Конвенцията;

2.4  корабът е бил в съответствие с изискванията на Конвенцията по отношение на бордовото навигационно оборудване, средствата за качване на пилотите и навигационните публикации;

2.5  корабът е снабден със светлини, фигури и средства за подаване на звукови сигнали за бедствие в съответствие с изискванията на Конвенцията и Международните правила за предпазване от сблъскване на море в сила;

2.6  във всички други отношения корабът е бил в съответствие с изискванията на Конвенцията;

2.7  корабът е бил/не е4 подложен на алтернативна концепция и договорености в изпълнение на Правило(и) II-2/17 /III/384 от Конвенцията;

2.8  Документ за одобрение на алтернативен дизайн и устройства за защита от пожар/спасителни средства и устройства е/не е4 приложен към настоящия сертификат.

3     Това, че корабът оперира в съответствие с Правило III/26.1.1.15 в границите на района на превоз ............................................................................................................

4     Това е/не е4 издаден сертификат за освобождаване.

 

Този сертификат е валиден до ...........................................................................................

Дата на завършване на прегледа, на която се основава настоящият сертификат: ............................................................................................................................ (дд/мм/гггг)

Издаден в ...............................................................................................................................

(място на издаване на сертификата)

.................................                                                              .................................................

(дата на издаване)                                                                (подпис на упълномощеното

                                                                                                  длъжностно лице, издало

                                                                                                           сертификата)

(печат на издаващия орган, както е подходящо)

____________________

4 Ненужното се зачертава.

5 Вж. Изменения на SOLAS 1983 г. (MSC.6(48)), приложимо за корабите, построени на или след 1 юли 1986 г., но преди 1 юли 1998 г., в случай на самоизправящи се частично затворена(и) спасителна лодка(и) на борда.

 

ЗАПИС НА ОБОРУДВАНЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ТОВАРЕН КОРАБ (ФОРМУЛЯР Е)

ЗАПИС НА ОБОРУДВАНЕ ЗА СПАЗВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ ОТ 1974 Г. С ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА

1     Данни за кораба

Име на кораба ...........................................................................................................................

Отличителен номер или букви ...............................................................................................

2     Детайли за спасителните средства

1 Общ брой на спасителните
лодки ....................................................

 

ляв борд

десен борд

2.1   Общ брой на лицата, който те побират

2.2   Брой на самоизправящи се частично затворени спасителни лодки (Правило III/431)

2.3   Брой на изцяло закрити спасителни лодки (Правило III/31 и LSA Кодекс, точка 4.6)

2.4   Брой на спасителни лодки с автономна система за въздушна поддръжка (Правило III/31 и LSA Кодекс, точка 4.8)

2.5   Брой на спасителните лодки, защитени от пожар (Правило III/31 и LSA Кодекс, точка 4.9)

2.6   Други спасителни лодки

2.6.1    Брой

2.6.2    Вид

..........

..........

 

..........

 

..........

 

 

..........

 

..........

..........

..........

..........

 

..........

 

..........

 

 

..........

 

..........

..........

2.7   Брой на свободно падащи спасителни лодки

2.7.1    Напълно затворени

        (Правило III/31 и LSA Кодекс, раздел 4.7)

2.7.2    Автономен вид

        (Правило III/31 и LSA Кодекс, точка 4.8)

2.7.3    Защитени от пожар

        (Правило III/31 и LSA Кодекс, точка 4.9)

3      Брой на моторните спасителни лодки (включени в общия брой спасителни лодки, показан по-горе)

3.1   Брой на спасителните лодки, оборудвани с прожектори

4      Брой на дежурните лодки

4.1   Брой на лодките, които са включени в общия брой спасителни лодки, показан по-горе

5      Спасителни плотове

5.1   Тези, за които се изисква одобрени за спускането съоръжения

5.1.1    Брой на спасителните плотове

5.1.2    Брой на лицата, който те побират

5.2   Тези, за които одобрени средства за спускане не се изискват

5.2.1    Брой на спасителните плотове

5.2.2    Брой на лицата, който могат да поберат

5.3   Брой на спасителните плотове,
изисквани от Правило III/31.1.4

6      Брой на спасителните пояси

7      Брой на спасителните жилетки

8      Хидро-термокостюми

8.1   Общ брой

 

.......................

 

 

.......................

 

 

.......................

 

 

.......................

 

 

 

.......................

 

.......................

.......................

 

 

.......................

 

 

 

 

.......................

8.2   Брой на костюмите, отговарящи на изискванията за спасителни жилетки

9      Брой на защитните костюми

10    Радиоуредби, използвани в спасителните средства

10.1 Брой на устройствата по търсене и спасяване на местоположението

10.1.1     Радарни транспондери за търсене и спасяване (SART)

10.1.2    АИС предаватели за търсене и спасяване (AIS-SART)

10.2 Брой на двуканални УКВ радиотелефонни апарати

 

.......................

.......................

 

 

 

.......................

 

.......................

 

.......................

 

3     Детайли за навигационните системи и оборудване

Устройство

Действително осигуряване

1.1 Стандартен магнитен компас2

1.2 Резервен магнитен компас2

1.3 Жирокомпас2

1.4 Жирокомпас курс репитер2

1.5 Жирокомпас пеленг репитер2

1.6 Система за контрол на курса и изминатия път

1.7 PELORUS или компас пеленг устройство2

1.8 Средства за коригиране на курса и пеленга

1.9 Устройство за предаване на курса (THD)2

2.1 Морски карти/дисплей на електронни карти и информационни системи (ECDIS)3

2.2 Резервни устройства за ECDIS

2.3 Навигационни публикации

2.4 Резервни устройства за електронни навигационни публикации

3.1 Приемник за глобалната навигационна спътникова система/наземна радионавигационна система2,3

3.2 9 GHz радар2

3.3 Втори радар (3 GHz/9 GHz3)2

3.4 Автоматичен радар за определяне на местоположението (ARPA)2

3.5 Автоматично средство за проследяване2

3.6 Второ автоматично средство за проследяване2

3.7 Електронно средство за нанасяне на местоположението2

4.1 Автоматична система за идентификация (AIS)

4.2 Система за идентификация и за проследяване на далечни разстояния

5.1 Рекордер на данни за плаването (VDR)3

5.2 Опростен рекордер на данните за плаването (S-VDR)3

6.1 Устройство за измерване на скоростта и разстоянието (спрямо водата)2

.............

.............

.............

.............

.............

 

.............

 

.............

 

.............

 

.............

 

 

.............

.............

.............

 

.............

 

 

.............

.............

.............

 

.............

 

.............

 

.............

 

6.2 Устройство за измерване на скоростта и разстоянието (спрямо дъното в напречна и надлъжна посока)2

7    Ехолот2

8.1 Рул, винт, подрулващо, индикатор за килово клатене и оперативен режим2

8.2 Индикатор за скоростта на поворота2

9    Система за приемане на сигнали2

10  Телефон до позицията за управление при авария2

11  Дневна сигнална лампа2

12  Радарен отражател2

13  Международен сигнален кодекс

14  Ръководство IAMSAR, том III

15  Вахтена алармена система на мостика (BNWAS)

 

.............

.............

.............

 

.............

.............

.............

 

.............

.............

.............

.............

.............

 

____________________

2 Алтернативни средства за отговаряне на това изискване са разрешени съгласно Правило V/19. В случай на други средства те трябва да бъдат посочени.

3 Ненужното се зачертава.

 

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, че този запис е точен във всяко отношение.

 

Издаден в ..............................................................................................................................

(място на издаване на запис)

.................................                                                        .......................................................

(дата на издаване)                                                             (подпис на надлежно упъл-

                                                                                              номощеното длъжностно

                                                                                                   лице, издало записа)

(печат на издаващия орган, както е подходящо)

 

ФОРМУЛЯР НА СЕРТИФИКАТ ЗА РАДИОБЕЗОПАСНОСТ ЗА ТОВАРНИ КОРАБИ

СЕРТИФИКАТ ЗА РАДИОБЕЗОПАСНОСТ ЗА ТОВАРЕН КОРАБ

 

Този сертификат се придружава от опис на оборудването за радиобезопасност за товарен кораб (Формуляр R)

(Официален печат)                                                                                             (Държава)

 

Издаден съгласно разпоредбите на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията под ръководството на правителството на

____________________________________________________________________________________________

(име на държавата)

от _________________________________________________________________________________________

(оторизирано лице или организация)

Данни за кораба1

Име на кораба ........................................................................................................................

Отличителен номер или букви ............................................................................................

Пристанище на регистрация ................................................................................................

Брутен тонаж .........................................................................................................................

Морски зони, в които корабът е предназначен да работи (Правило IV/2) .........................................................................................................................................

IMO номер2 .............................................................................................................................

Дата, на която килът на кораба е бил заложен или е бил в подобен етап на строителство, или където е приложимо, дата, на която работата за преобразуване или изменение, или модификация от основен характер е започнала .......................................

 

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА:

1     Че корабът е бил прегледан в съответствие с изискванията на Правило I/9 от Конвенцията.

2     Този преглед показва, че:

2.1  корабът е бил в съответствие с изискванията на Конвенцията по отношение на радиоуредби;

2.2  функционирането на радиоуредби, използвани в спасителните средства, са съответствали на изискванията на Конвенцията.

3     Това, че е/не е3 издаден сертификат за освобождаване.

____________________

1 Алтернативно, данни за кораба могат да бъдат записани хоризонтално в полета.

2 В съответствие с идентификационен номер на кораба по схемата на ИМО, приета от Организацията чрез Резолюция A.600(15).

3 Ненужното се зачертава.

 

Този сертификат е валиден до ...........................................................................................

Дата на приключване на прегледа, на който се основава настоящият сертификат: ............................................................................................................................... (дд/мм/гг).

Издаден в ..............................................................................................................................

(място на издаване на сертификата)

.................................                                                             ..................................................

(дата на издаване)                                                             (подпис на упълномощеното

                                                                                                длъжностно лице, издало

                                                                                                             сертификата)

(печат на издаващия орган, както е подходящо)

 

ЗАПИС НА ОБОРУДВАНЕ ЗА РАДИОБЕЗОПАСНОСТ НА ТОВАРЕН КОРАБ

(ФОРМУЛЯР R)

ЗАПИС НА ОБОРУДВАНЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ ОТ 1974 Г. С ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА

1     Данни за кораба

Име на кораб ............................................................................................................................

Отличителен номер или букви ..............................................................................................

Минимален брой лица с необходимата квалификация за работа с радиоуредбите .........................................................................................................................

2     Детайли за радиосъоръженията

Устройства

Действително осигуряване

1      Основни системи

1.1   УКВ радиомонтаж

1.1.1    DSC декодер

1.1.2    DSC приемник

1.1.3    Радиотелефония

1.2   MF радио

1.2.1    DSC декодер

1.2.2    DSC приемник

1.2.3    Радиотелефония

 

 

.............

.............

.............

 

.............

.............

.............

1.3   MF/HF радио

1.3.1    DSC декодер

1.3.2    DSC приемник

1.3.3    Радиотелефония

1.3.4    Телеграфи с теснолентово буквопечатане

1.4   Inmarsat корабна наземна станция

2      Поддържащи средства за сигнализиране

3      Устройства за приемане на информация за морска безопасност

3.1   NAVTEX приемник

3.2   EGC приемник

3.3   HF радиотелеграфен приемник за теснолентово буквопечатане

4      Сателитен EPIRB

4.1   COSPAS-SARSAT

5      УКВ EPIRB

6      Корабно устройство за локализиране при търсене и спасяване

6.1   Радарен транспондер за търсене и спасяване (SART)

6.2   AIS предавател за търсене и спасяване (AIS-SART)

 

.............

.............

.............

 

.............

.............

 

.............

 

 

.............

.............

 

.............

.............

.............

.............

 

 

 

3     Методи, използвани, за да се гарантира наличността на радиосъоръжения (правила IV/15.6 и 15.7)

3.1  Дублиране на оборудване .............................................................................................

3.2  Брегова поддръжка ........................................................................................................

3.3  Възможност за поддръжка на море ..............................................................................

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, че този запис е точен във всяко отношение.

Издаден в ...............................................................................................................................

(място на издаване на запис)

.................................                                                              ..................................................

(дата на издаване)                                                                 (подпис на надлежно упъл-

                                                                                                  номощеното длъжностно

                                                                                                       лице, издало записа)

(печат на издаващия орган, както е уместно)

 

ФОРМУЛЯР НА СЕРТИФИФИКАТ ЗА
ОСВОБОЖДАВАНЕ

СЕРТИФИКАТ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ

(Официален печат)                                                                                            (Държава)

 

Издаден съгласно разпоредбите на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията под ръководството на правителството на

____________________________________________________________________________________________

(име на държавата)

от _________________________________________________________________________________________

(оторизирано лице или организация)

Данни за кораба1

Име на кораб .........................................................................................................................

Отличителен номер или букви ...........................................................................................

Пристанище на регистрация ...............................................................................................

Брутен тонаж ........................................................................................................................

IMO номер2 ...........................................................................................................................

 

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА:

Че корабът е съгласно правомощията, предоставени по силата на Правило ...................................................... от Конвенцията, освободен от изискванията на ..............................................................................................................................................

...................................................................................................................... от Конвенцията.

Условия, ако има такива, за които се издава сертификат за освобождаване:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Рейсове, ако има такива, за които се издава сертификат за освобождаване:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Този сертификат е валиден до .............................................................................................

......................................................... предмет ........................................................................

към ..........................................................................................................................................

Сертификат, към който е прикрепен този сертификат, валиден.

Издаден в ................................................................................................................................

(място на издаване на сертификата)

.................................                                                             ....................................................

(дата на издаване)                                                                (подпис на упълномощеното

                                                                                                   длъжностно лице, издало

                                                                                                            сертификата)

(печат на издаващия орган, както е подходящо)

____________________

1 Алтернативно, данни за кораба могат да бъдат записани хоризонтално в полета.

2 В съответствие с идентификационен номер на кораба по схемата на ИМО, приета от Организацията чрез Резолюция A.600(15).

 

ФОРМУЛЯР НА СЕРТИФИКАТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЯДРЕН ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБ

СЕРТИФИКАТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЯДРЕН ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБ

 

Този сертификат се придружава от Опис на оборудването за безопасност на пътнически кораб (Формуляр P)

(Официален печат)                                                                                             (Държава)

за/по-кратко1 международно плаване

 

Издаден съгласно разпоредбите на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията под ръководството на правителството на

____________________________________________________________________________________________

(име на държавата)

от _________________________________________________________________________________________

(оторизирано лице или организация)

Данни за кораба2

Име на кораба ......................................................................................................................

Отличителен номер или букви ...........................................................................................

Пристанище на регистрация ...............................................................................................

Брутен тонаж ........................................................................................................................

Морски зони, в които корабът е предназначен да работи (Правило IV/2) .......................................................................................................................................

IMO номер3 ...........................................................................................................................

____________________

1 Ненужното се зачертава.

2 Алтернативно, данни за кораба могат да бъдат записани хоризонтално в полета.

3 В съответствие с идентификационен номер на кораба по схемата на ИМО, приета от Организацията чрез Резолюция A.600 (15).

 

Дата на строеж:

          Дата на договор за строеж .......................................................................................

          Дата, на която килът на кораба е бил заложен или е бил в подобен етап на строителство ..............................................................................................................

          Дата на доставка ........................................................................................................

          Дата, на която работата за преобразуване или промяна, или модификация от основен характер е започнала (където е приложимо) ................................................................................................................

Всички приложими дати трябва да бъдат попълнени.

 

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА:

1     Че корабът е бил прегледан в съответствие с изискванията на Правило VIII/9 от Конвенцията.

2     Че корабът като ядрен кораб отговаря на всички изисквания на глава VIII от Конвенция и е в съответствие с Оценката за безопасност, одобрена за кораба; и това, че:

2.1  корабът е бил в съответствие с изискванията на Конвенцията по отношение на:

       1. структурата, основните и спомагателните машини, котлите и други съдове под налягане, включително задвижващата атомна и защитна структура против сблъсък;

       2. водонепроницаеми отсеци и детайли;

       3. следните пределни линии на потъване:

Пределни линии на потъване, определени и маркирани върху бордовете в средата на кораба (Правило II-1/18)4

Надводен борд

Да се прилага, когато помещенията, в които има пътници, включват следните алтернативни пространства

P1

P2

P3

............

............

............

..................................

..................................

..................................

 

____________________

4 За корабите, построени преди 1 януари 2009 г., трябва да се използва приложимото подразделение "В.1, В.2 и В.3".

2.2  корабът е бил в съответствие с изискванията на Конвенцията по отношение на структурната противопожарна защита, системи и устройства за пожарна безопасност и планове за овладяване на огъня;

2.3  корабът е бил в съответствие с изискванията на Конвенцията по отношение на системи и оборудване за радиационна защита;

2.4  спасителните средства и оборудването на спасителните лодки, спасителните плотове и дежурните лодки бяха предоставени в съответствие с изискванията на Конвенцията;

2.5  корабът е бил снабден с линомет и радиоуредби, използвани в спасителните средства в съответствие с изискванията на Конвенцията;

2.6  корабът е бил в съответствие с изискванията на Конвенцията по отношение на радиоуредбите;

2.7  функционирането на радиоуредбите, използвани в спасителните средства, са в съответствие с изискванията на Конвенцията;

2.8  корабът е бил в съответствие с изискванията на Конвенцията по отношение на бордово навигационно оборудване, средства за качване на пилотите и навигационни публикации;

2.9  корабът е бил снабден със светлини, фигури, средства за подаване на звукови сигнали и сигнали за бедствие в съответствие с изискванията на Конвенцията и Международните правила за предпазване от сблъскване на море в сила;

2.10 във всички други отношения корабът е бил в съответствие с изискванията на Конвенцията;

2.11 корабът е бил/не е бил1 подложен на алтернативен дизайн и договорености в изпълнение на Правило(а) II-1/55/II-2/17/III/381 от Конвенцията;

2.12 документ за одобрение на алтернативен дизайн и договорености за машини и електрически инсталации/противопожарна защита/спасителни средства и устройства1 е/не е1 приложен към настоящия сертификат.

 

Този сертификат е валиден до ..........................................................................................

Дата за приключване на прегледа, на която се основава настоящият сертификат: ............................................................................................................................ (дд/мм/гггг)

Издаден в ..............................................................................................................................

(място на издаване на сертификата)

.................................                                                          .....................................................

(дата на издаване)                                                             (подпис на упълномощеното

                                                                                               длъжностно лице, издало

                                                                                                         сертификата)

(печат на издаващия орган, както е подходящо)

____________________

1 Ненужното се зачертава.

 

ФОРМУЛЯР НА СЕРТИФИКАТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЯДРЕН ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБ

СЕРТИФИКАТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЯДРЕН ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБ

 

Този сертификат се придружава от Опис на оборудването за безопасност на пътнически кораб (Формуляр С)

(Официален печат)                                                                                            (Държава)

 

Издаден съгласно разпоредбите на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията под ръководството на правителството на

____________________________________________________________________________________________

(име на държавата)

от _________________________________________________________________________________________

(оторизирано лице или организация)

Данни за кораба1

Име на кораба .........................................................................................................................

Отличителен номер или букви .............................................................................................

Пристанище на регистрация .................................................................................................

Брутен тонаж ..........................................................................................................................

Пълна товароподемност на кораба (метрични тонове)2 ................................................................................................................................................

Дължина на кораба (Правило III/3.12) ..................................................................................

Морски зони, в които корабът е предназначен да работи (Правило IV/2) ........................

...................................................................................................................................................

IMO номер3 .............................................................................................................................

Вид на кораб4

          Кораб за насипни товари

          Нефтен танкер

          Химикаловоз

          Газовоз

          Товарен кораб, различен от който и да е от горните

Дата на строеж:

          Дата на договор за строеж .........................................................................................

          Дата, на която килът на кораба е бил заложен или е бил в подобен етап на строителство ...............................................................................................................

          Дата на доставка .........................................................................................................

          Дата, на която работата за преобразуване или промяна, или модификация от основен характер е започнала (където е приложимо) .................................................................................................................

Всички приложими дати трябва да бъдат вписани.

____________________

1 Алтернативно, данни за кораба могат да бъдат вписани хоризонтално в полета.

2 Само за нефтени танкери, химикаловози и газовози.

3 В съответствие с идентификационния номер на кораба по схемата на ИМО, приета от Организацията чрез Резолюция A.600 (15).

4 Ненужното се зачертава.

 

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА:

1     Че корабът е бил прегледан в съответствие с изискванията на Правило VIII/9 от Конвенцията.

2     Че корабът като ядрен кораб отговаря на всички изисквания на Глава VIII от Конвенцията и е съобразен с Оценката за безопасност, одобрена за кораба; като:

2.1  че състоянието на конструкцията, машините и съоръженията, както са определени в Правило I/10 (както е приложимо, за да се съобразят с разпоредбите на Правило VIII/9), включително задвижващата атомна и защитна структура против сблъсък, е било задоволително и на кораба са се съобразили със съответните изисквания на Глава II-1 и Глава II-2 от Конвенцията (различни от тези, отнасящи се до системите и съоръженията за пожарна безопасност и планове за овладяване на огъня);

2.2  че корабът е бил в съответствие с изискванията на Конвенцията по отношение на системите и устройствата за пожарна безопасност и планове за овладяване на огъня;

2.3  че спасителните средства и оборудването на спасителните лодки, спасителните плотове и дежурните лодки бяха предоставени в съответствие с изискванията на Конвенцията;

2.4  че корабът е снабден с линомет и радиоуредби, използвани в спасителните средства в съответствие с изискванията на Конвенцията;

2.5  че корабът е бил в съответствие с изискванията на Конвенцията по отношение на радиоуредбите;

2.6  че функционирането на радиоуредбите, използвани в спасителните средства, са били съобразени с изискванията на Конвенцията;

2.7  че корабът е бил в съответствие с изискванията на Конвенцията по отношение на бордовото навигационно оборудване, средствата за качване на пилотите и навигационните публикации;

2.8  че корабът е бил снабден със светлини, фигури, средства за подаване на звукови сигнали и сигнали за бедствие в съответствие с изискванията на Конвенцията и Международните правила за предпазване от сблъскване на море в сила;

2.9  че във всички други отношения корабът е бил в съответствие с изискванията на правилата, доколкото те се отнасят до тези правила;

2.10 че корабът е бил/не е бил3 подложен на алтернативна концепция и договорености в изпълнение на Правило(а) II-1/55/II-2/17/III/383 от Конвенцията;

2.11 че документ за одобрение на алтернативен дизайн и договорености за машини и електрически инсталации/противопожарна защита/спасителни средства и устройства3 е/не е 3 приложен към настоящия сертификат.

 

Този сертификат е валиден до ..........................................................................................

Датата на завършване на прегледа, на която се основава настоящият сертификат: .......................................................................................................................... (дд/мм/гггг)

Издаден в .............................................................................................................................

(място на издаване на сертификата)

.................................                                                             .................................................

(дата на издаване)                                                             (подпис на упълномощеното

                                                                                                длъжностно лице, издало

                                                                                                         сертификата)

(печат на издаващия орган, както е подходящо)

____________________

3 Ненужното се зачертава.

 

ЗАПИС НА ОБОРУДВАНЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ТОВАРЕН КОРАБ (ФОРМУЛЯР C)

ЗАПИС НА ОБОРУДВАНЕ ЗА СПАЗВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ ОТ 1974 Г. С ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА

 

1     Данни за кораба

Име на кораб .............................................................................................................................

Отличителен номер или букви ...............................................................................................

Минимален брой на лицата с изискванията за квалификация за експлоатация на радиоуредбите ..........................................................................................................................

2     Детайли за спасителните средства

1   Общ брой на лицата, за които са предвидени спасителни средства:

 

ляв борд

десен борд

2      Общ брой на спасителните лодки

2.1   Общ брой на лицата, които могат да поберат

2.2   Брой на самоизправящи се частично затворени спасителни лодки (Правило III/431)

..........

..........

..........

..........

..........

..........

2.3   Брой на изцяло закрити спасителни лодки (Правило III/31 и LSA Кодекс, точка 4.6)

2.4   Брой на спасителни лодки с поддържаща автономна система за въздух (Правило III/31 и LSA Кодекс, точка 4.8)

2.5   Брой на защитени от пожар спасителните лодки (Правило III/31 и LSA Кодекс, точка 4.9)

2.6   Други спасителни лодки

2.6.1    Брой

2.6.2    Вид

 

..........

 

 

..........

 

 

..........

 

..........

..........

 

..........

 

 

..........

 

 

..........

 

..........

..........

2.7   Брой на свободно падащи спасителни лодки

2.7.1    Напълно затворени (Правило III/31 и LSA Кодекс, раздел 4.7)

2.7.2    Автономни (Правило III/31 и LSA Кодекс, точка 4.8)

2.7.3    Защитени от пожар (Правило III/31 и LSA Кодекс, точка 4.9)

3      Брой на моторните спасителни лодки (включени в общия брой спасителни лодки, показан по-горе)

3.1   Брой на спасителните лодки, оборудвани с прожектори

4      Брой на дежурните лодки

4.1   Брой на лодките, които са включени в общия брой спасителни лодки, показан по-горе

 

.......................

 

.......................

 

.......................

 

.......................

 

 

 

.......................

 

.......................

.......................

5      Спасителни плотове

5.1   Тези, за които се изискват одобрени устройства за спускане

5.1.1    Брой на спасителните плотове

5.1.2    Брой на лицата, който те могат да поберат

5.2   Тези, за които не се изискват одобрени устройства за спускане

5.2.1    Брой на спасителните плотове

5.2.2    Брой на лицата, които побират

5.3   Брой на спасителните плотове, изисквани от Правило III/31.1.4

6      Брой на спасителните кръгове

7      Брой на спасителните жилетки

8      Хидро-термокостюми

8.1   Общ брой

8.2   Брой на костюмите, отговарящи на изисквания за спасителни жилетки

9      Брой на изолиращите костюми

10    Радиоуредби, използвани в спасителните средства

10.1 Брой на устройства по търсене и спасяване за определяне на местоположението

10.1.1  Радарни транспондери за търсене и спасяване (SART)

10.1.2  Предаватели АIS за търсене и спасяване (AIS-SART)

10.2 Брой на двуканални УКВ радиотелефонни апарати

 

 

 

.......................

 

.......................

 

 

 

.......................

.......................

 

.......................

.......................

.......................

 

.......................

 

 

.......................

.......................

 

 

 

 

 

 

.......................

 

 ____________________

1 Вж. Изменения на SOLAS (MSC.6(48) от 1983 г., приложимо за корабите, построени на или след 1 юли 1986 г., но преди 1 юли 1998 г.

 

3     Детайли за радиообзавеждане

Устройство

Действително осигуряване

1      Основни системи

1.1   УКВ радиооборудване

1.1.1    DSC енкодер

1.1.2    DSC вахтен приемник

1.1.3    Радиотелефония

1.2   MF радиоуредба

1.2.1    DSC енкодер

1.2.2    DSC вахтен приемник

1.2.3    Радиотелефония

1.3   MF/HF радиоуредба

1.3.1    DSC енкодер

1.3.2    DSC вахтен приемник

1.3.3    Радиотелефония

1.3.4    Телеграфия с теснолентово буквопечатане

1.4   Inmarsat корабна наземна станция

2      Допълнителни средства за сигнализиране

3      Съоръжения за приемане на информация за морската безопасност

3.1   NAVTEX приемник

3.2   EGC приемник

3.3   HF радиотелеграфен приемник за теснолентово буквопечатане

4      Сателитен EPIRB

4.1   COSPAS-SARSAT

5      УКВ EPIRB

6      Корабно устройство за локализиране при търсене и спасяване

6.1   Радарен транспондер за търсене и спасяване (SART)

6.2   AIS предавател за търсене и спасяване (AIS-SART)

 

 

.............

.............

.............

 

.............

.............

.............

 

.............

.............

.............

 

.............

.............

 

.............

 

 

.............

.............

 

.............

 

.............

 

.............

 

  .............

 

4     Методи, използвани, за да се гарантира наличността на радиообзавеждане (правила IV/15.6 и 15.7)

4.1  Дублиране на оборудването .............................................................................................

4.2  Брегова поддръжка ............................................................................................................

4.3  Възможност за поддръжка на море ..................................................................................

5     Детайли за навигационни системи и оборудване

Устройство

Действително осигуряване

1.1   Стандартен магнитен компас2

1.2   Резервен магнитен компас2

1.3   Жирокомпас2

1.4   Жирокомпасен курсов репитер2

1.5   Жирокомпас пеленг репитер2

1.6   Система за управление на курса и изминатия път2

1.7   PELORUS или компасно пеленг устройство2

1.8   Средства за коригиране на курса и пеленга

1.9   Устройство за предаване на позицията (THD)2

.............

.............

.............

.............

.............

 

.............

 

.............

2.1   Морски карти/електронен картен дисплей и информационна система (ECDIS)3

2.2   Резервни устройства за ECDIS

2.3   Навигационни публикации .............

2.4   Резервни устройства за електронни навигационни публикации

3.1   Приемник за глобалната навигационна сателитна система/наземна радионавигационна система3

3.2   9 GHz радар2 .....................................

3.3   Втори радар (3 GHz/9 GHz3)2

3.4   Автоматично радарно устройство за определяне на местоположението (ARPA)2

3.5   Автоматично проследяващо устройство2

3.6   Допълнително автоматично проследяващо устройство2

3.7   Електронно устройство за прокладка2

4.1   Автоматична система за идентификация (AIS)

4.2   Система за идентификация и проследяване на далечни разстояния

5.1   Записващо устройство за данните от рейса (VDR)3

5.2   Опростено записващо устройство за данните от рейса (S-VDR)3

6.1   Устройство за измерване на скоростта и разстоянието (спрямо водата)2

 

 

.............

.............

.............

.............

.............

 

 

.............

.............

.............

 

 

.............

 

.............

 

.............

.............

 

.............

6.2   Устройство за измерване на скоростта и разстоянието (спрямо дъното напред и напречно)2

7.     Ехолот2

8.1   Рул, винт, тяга, подрулващо и индикатор за оперативен режим2

8.2   Индикатор за скорост на поворот2

9      Система за приемане на звук2

10    Телефон за спешни позиции на управление2

11    Дневна сигнална лампа2

12    Радарен рефлектор2

13    Международен кодекс за сигнали

14    IAMSAR ръководство, том III

15    Вахтена алармена система на мостика (BNWAS)

.............

.............

 

.............

.............

.............

 

.............

.............

.............

.............

.............

.............

 

____________________

2 Алтернативни средства за отговаряне на това изискване са разрешени съгласно Правило V/19. В случай на други средства те трябва да бъдат уточнени.

3 Ненужното се зачертава.

 

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, че този запис е точен във всяко отношение.

 

Издаден в ...................................................................................................................................

(място на издаване на записа)

.................................                                                           ......................................................

(дата на издаване)                                                               (подпис на надлежно упъл-

                                                                                                номощеното длъжностно

                                                                                                        лице, издало записа)

(клеймо или печат на издаващия орган, както е подходящо)