Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 23 от 17.III

ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ ОТ 1974 Г. С ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА (Приети с Резолюция MSC.308(88) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 3 декември 2010 г

 

ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ ОТ 1974 Г. С ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА

(Приети с Резолюция MSC.308(88) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 3 декември 2010 г. В сила за Република България от 1 юли 2012 г.)

Издадени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.23 от 17 Март 2017г.

Комитетът по морска безопасност,

Припомняйки член 28 (б) на Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,

Припомняйки още член VIII (б) на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS) от 1974 г., наричана по-долу "Конвенцията", относно процедурите за изменение на Приложението към Конвенцията с изключение на разпоредбите на глава I от него,

След като разгледа на осемдесет и осмата си сесия измененията към Конвенцията, предложени и оповестени в съответствие с член VIII (б) (i) от нея:

1. Приема в съответствие с член VIII (б) (iv) от Конвенцията изменения към Конвенцията, текстът на които е даден в Приложението към настоящата резолюция;

2. Определя в съответствие с член VIII (б) (vi) (2) (бб) от Конвенцията, че измененията се считат за приети на 1 януари 2012 г., освен ако преди тази дата повече от една трета от Договарящите се правителства по Конвенцията или Договарящите се правителства, чийто обединен търговски флот съставлява не по-малко от 50 % от брутния тонаж на световния търговски флот, не са изразили своите възражения срещу поправките;

3. Приканва Договарящите се правителства да имат предвид, че в съответствие с член VIII (б) (vii) (2) на Конвенцията измененията влизат в сила на 1 юли 2012 г. с тяхното приемане в съответствие с параграф 2 по-горе;

4. Изисква Генералният секретар в съответствие с член VIII (б) (v) на Конвенцията да изпрати заверени копия на настоящата резолюция и текста на измененията, съдържащ се в Приложението, на всички Договарящи се правителства по Конвенцията;

5. Изисква още Генералният секретар да предаде копия на тази резолюция и нейното Приложение на Членовете на Организацията, които не са Договарящи се правителства по Конвенцията.

ПРИЛОЖЕНИЕ


ГЛАВА ІІ-1

КОНСТРУКЦИЯ - УСТРОЙСТВО, ДЕЛЕНЕ НА ОТСЕЦИ И УСТОЙЧИВОСТ, МАШИНИ И МЕХАНИЗМИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ

ЧАСТ D

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ

Правило 41 - Основен източник на електроенергия и системи за осветление

1. В параграф 6 думите "построени на или след 1 юли 2010 г." се прибавят след думите "на пътнически кораби".


ГЛАВА ІІ-2

КОНСТРУКЦИЯ - ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА, ОТКРИВАНЕ И ГАСЕНЕ НА ПОЖАРИ

ЧАСТ А

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правило 1 - Приложно поле

2. В параграф 1.1 датата "1 юли 2002 г." се заменя с датата "1 юли 2012 г.".

3. В параграф 1.2.2 датата "1 юли 2002 г." се заменя с датата "1 юли 2012 г.".

4. Съществуващият параграф 2.1 се заменя със следния:

"2.1 Освен ако изрично не е предвидено друго, Администрацията трябва да гарантира, че корабите, построени преди 1 юли 2012 г., отговарят на приложимите изисквания съгласно глава ІІ-2 на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г., изменена и допълнена с резолюции MSC.1(XLV), MSC.6(48), MSC.13(57), MSC.22(59), MSC.24(60), MSC.27(61), MSC.31(63), MSC.57(67), MSC.99(73), MSC.134(76), MSC.194(80), MSC.201(81), MSC.216(82), MSC.256(84), MSC.269(85) и MSC.291(87)."

5. В параграф 3.1 датата "1 юли 2002 г." се заменя с датата "1 юли 2012 г.".

6. В параграф 3.2 датата "1 юли 2002 г." се заменя с датата "1 юли 2012 г.".


Правило 3 - Определения

7. Съществуващият параграф 23 се заменя със следния:

"23. Кодекс относно методи за извършване на тестове за огнеупорност означава Международният кодекс относно прилагане на методите за извършване на тестове за огнеупорност, 2010 (2010 FTP Code), приет от Комитета по морска безопасност на Организацията с Резолюция MSC.307(88), изменен и допълнен от Организацията, при условие че измененията в него са приети, влезли в сила и са станали действащи в съответствие с разпоредбите на член VІІІ на настоящата Конвенция, отнасящ се до реда за внасяне на изменения в Анекса в частта му извън глава І."


ЧАСТ С

ПОТИСКАНЕ НА ПОЖАРИ

Правило 7 - Откриване на пожар и противопожарна алармена сигнализация

8. В параграф 4.1, в края на точка 1 думата "и" се заличава; в края на точка 2.2 точката "." се заменя с думата ";и"; след съществуващата точка 2.2 се добавя следната нова точка 3:

"3. затворени пространства, съдържащи пещи."


ГЛАВА V

БЕЗОПАСНОСТ НА КОРАБОПЛАВАНЕТО

Правило 18 - Одобряване и прегледи на навигационни системи и оборудване и устройство за регистрация на данни за рейса и експлоатационни изисквания към тях

9. Следният нов параграф 9 се добавя след съществуващия параграф 8:

"9. Системата за автоматична идентификация (AIS) трябва ежегодно да се подлага на експлоатационни изпитания. Изпитанията трябва да се провеждат от одобрен инспектор или организация, занимаваща се с изпитания и техническо обслужване. Изпитанията трябва да установят правилното програмиране на корабната статична информация, правилния обмен на данни със свързаните сензори, както и да проверят радиообмена чрез измерване на радиочестоти и тест в ефир с помощта например на система за управление на трафика (VTS). На кораба трябва да се съхранява копие от свидетелството за съответствие."


Правило 23 - Съоръжения за прехвърляне на пилоти

10. Съществуващият текст на правило 23 се заменя със следния:

"1. Приложно поле

1.1. Кораби, извършващи рейсове, в хода на които има вероятност да се използват пилоти, трябва да бъдат снабдени със съоръжения за прехвърляне на пилоти.

1.2. Оборудването и съоръженията за прехвърляне на пилоти, инсталирани* на или след 1 юли 2012 г., трябва да отговарят на изискванията на настоящото правило, като се обърне надлежно внимание на стандартите, приети от Организацията**.

______________________

*Вж. Унифицираното тълкуване на Правило V/23(MSC.1/Circ.1375) на SOLAS.

**Вж. Резолюцията относно съоръжения за прехвърляне на пилоти, приета от Организацията.


1.3. Освен ако не е посочено друго, оборудването и съоръженията за прехвърляне на пилоти, които са инсталирани на кораби преди 1 юли 2012 г., трябва да отговарят поне на изискванията на правила 17* или 23 от Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г., действаща до тази дата, като се обърне надлежно внимание на стандартите, приети от Организацията преди тази дата.

1.4. Оборудването и съоръженията, инсталирани на или след 1 юли 2012 г., които представляват подменено оборудване и съоръжения, инсталирани на корабите преди 1 юли 2012 г., трябва, доколкото това е целесъобразно и практически възможно, да отговарят на изискванията на настоящото правило.

1.5. По отношение на кораби, построени преди 1 януари 1994 г., параграф 5 се прилага не по-късно от първия преглед** на или след 1 юли 2012 г.

1.6. Параграф 6 се прилага за всички кораби.

2. Общи положения

2.1. Всички съоръжения, които се използват за прехвърляне на пилоти, трябва ефективно да изпълняват своето предназначение да осигуряват безопасно качване на пилоти на борда и слизането им от кораба. Приспособленията трябва да са чисти, надлежно поддържани и съхранявани и редовно да се проверяват за гарантиране на тяхната безопасна употреба. Те трябва да се използват само за качване на борда и слизане от кораба на хора.

2.2. Поставянето на съоръженията за прехвърляне на пилоти и качването на пилот на борда трябва да става под наблюдението на отговорно лице от командния състав на кораба, имащ средство за връзка с навигационния мостик, което освен това трябва да осигури съпровождане на пилота по безопасен маршрут до и от навигационния мостик. Членовете от екипажа, които участват в поставяне и работа с механично оборудване, трябва да бъдат инструктирани по отношение на безопасните процедури, които трябва да се следват, а оборудването трябва да се тества преди използване.

2.3. Производителят на пилотския трап трябва да удостовери, че той отговаря на изискванията на това правило или на международен стандарт, приет от Организацията***. Пилотските трапове трябва да бъдат инспектирани в съответствие с правила I/6, 7 и 8.

2.4. Всички пилотски трапове, използвани за прехвърляне на пилоти, трябва да бъдат ясно обозначени с етикети или друга трайна маркировка, така че да е възможна идентификация на всяко съоръжение при извършване на преглед, проверка и съхранение на документацията. На борда на кораба трябва да се съхранява документация, в която се посочва датата на пускане в експлоатация на даден пилотски трап и извършените ремонти.

2.5. Понятието "параден трап" в това правило означава трап, който е част от съоръженията, които се използват за прехвърляне на пилоти.

3. Съоръжения за прехвърляне

3.1. Трябва да бъдат предвидени съоръжения за безопасно качване на пилота на борда и слизане от кораба от двата борда на кораба.

______________________

*Вж. Резолюция MSC.99(73), която преномерира предишното правило 17 като правило 23, влязла в сила на 1 юли 2002 г.

** Вж. Унифицираното тълкуване на термина "първия преглед", упоменат в разпоредбите на SOLAS (MSC.1/Circ.1290).

***Вж. Препоръките на Международната организация за стандартизация, в частност публикация ISO 799:2004. Кораби и морски технологии - Пилотски трапове.


3.2. На всички кораби, където разстоянието от нивото на водата до мястото за качване на или слизане от кораба е по-голямо от 9 m и където е предвидено качването и слизането на пилотите да става по парадния трап* или с помощта на друго еднакво безопасно и удобно средство в съчетание с пилотски трап, такова оборудване трябва да е разположено от двата борда на кораба, освен ако оборудването може да се прехвърля за ползване и на двата борда.

3.3. Безопасно и удобно качване на и слизане от кораба се осигурява посредством:

1. пилотски трап, изискващ качване по него на височина от повърхността на водата не по-малка от 1,5 m и не по-голяма от 9 m, разположен и закрепен, така че:

1. да се намира далеч от всякакви отливни отвори на кораба;

2. да се намира в рамките на успоредната част от корпуса на кораба и доколкото е възможно, в средната част на кораба, в рамките на половината от дължината му;

3. всяко негово стъпало да е прилепнало плътно към борда на кораба; когато конструктивни елементи, като гумени кранци например възпрепятстват прилагането на тази разпоредба, трябва да се вземат специални мерки, удовлетворяващи Администрацията, за осигуряване на безопасно качване на хора на борда и слизането им от кораба;

4. дължината на пилотския трап е достатъчна за достигане до нивото на водата от мястото за качване на или слизане от кораба, като се отчитат всякакви условия на натоварване и диферент на кораба, както и при крен 15° на противоположния борд; римовете, шегелите и крепежните въжета трябва да бъдат най-малко толкова здрави, колкото страничните въжета на трапа; или

2. параден трап в съчетание с пилотския трап (комбинирано съоръжение) или друго еднакво безопасно и удобно средство, когато разстоянието от повърхността на водата до мястото за качване на кораба е по-голямо от 9 m; парадният трап трябва да бъде поставен по посока към кърмата; при използването му долният край на парадния трап трябва да е прилепнал плътно към борда на кораба в рамките на успоредната част на корпуса, както и доколкото това е възможно, в средната част на кораба в рамките на половината от неговата дължина и далеч от всякакви отливни отвори:

1. когато се използва комбинирано съоръжение за качване на и слизане от кораба, пилотският трап и спасителните въжета трябва да се закрепят на борда на кораба на място най-малко 1,5 m над долната платформа на парадния трап; в случай на използване на комбинирано съоръжение, включващо параден трап с долна платформа с отвор за преминаване (т.е. платформа за качване на борда), пилотският трап и спасителните въжета се закрепват, като преминават през отвора за преминаване и продължават над платформата до височината на леерното заграждение.

4. Достъп до палубата на кораба

Трябва да бъдат предвидени средства, осигуряващи безопасно, удобно и свободно преминаване за всеки човек, качващ се или слизащ от кораба, между горната част на пилотския трап или на парадния трап или друго устройство и палубата на кораба. Когато това преминаване се осъществява посредством:

1. проход в леерното заграждение или фалшборда, трябва да бъдат предвидени подходящи дръжки;

2. при трап, поставен във фалшборда, трябва да бъдат поставени две стойки с дръжки, здраво закрепени за корпуса на кораба, при или близо до основите им и в по-високо разположени точки; трапът, поставен във фалшборда, трябва да бъде надеждно закрепен за кораба за предотвратяване на преобръщане.

5. Врати в борда на кораба

Вратите в борда на кораба, които се използват за прехвърляне на пилоти, не трябва да се отварят навън.

6. Механични пилотски лифтове

Не трябва да се използват механични пилотски лифтове.

7. Допълнително оборудване

7.1. Следното допълнително оборудване трябва да бъде под ръка, готово за незабавно използване, при прехвърляне на хора:

1. две спасителни въжета с диаметър не по-малък от 28 mm и не по-голям от 32 mm, надлежно закрепени за кораба, ако такива се изискват от пилота; спасителните въжета трябва да бъдат закрепени в края си към планката, монтирана на палубата, и трябва да са готови за използване при слизането на пилота от борда или по искане на пилота, който ще се качва на борда (спасителните въжета трябва да стигат на височина до стойките или фалшборда на мястото на качване на палубата, преди края им в планката, монтирана на палубата);

2. спасителен кръг, снабден със самозапалваща се светлина;

3. хвъргало.

7.2. Когато се изисква от параграф 4 по-горе, трябва да бъдат предвидени стойки и трапове, поставени във фалшборда.

8. Осветление

Трябва да бъде предвидено достатъчно добро осветяване на съоръженията за прехвърляне на пилоти зад борда и мястото на палубата, където се качват и откъдето слизат хора."


ПРИТУРКА

СВИДЕТЕЛСТВА


Свидетелство за сигурност на пътнически кораб

11. Следните нови параграфи 2.10 и 2.11 се добавят след съществуващия параграф 2.9:

"2.10. корабът е/не е* бил обект на алтернативно устройство и оборудване в съответствие с правило(а) II-1/55/II-2/17/III/38* от Конвенцията;

2.11. към настоящото свидетелство се/не се* прилага документ за одобрение на алтернативно устройство и оборудване за машините и електрическите инсталации/противопожарната защита/спасителните средства и съоръжения*.

______________________

*Ненужното се зачертава."


Свидетелство за сигурност на оборудването на товарен кораб

12. Следните нови параграфи 4 и 5 се добавят след съществуващия параграф 3:

"4. корабът е/не е* бил обект на алтернативно устройство и оборудване в съответствие с правило(а) II-1/55/II-2/17* от Конвенцията;

5. към настоящото свидетелство се/не се* прилага документ за одобрение на алтернативно устройство и оборудване за машините и електрическите инсталации/противопожарната защита*.

______________________

*Ненужното се зачертава."


Свидетелство за сигурност на оборудването на товарен кораб

13. Следните нови параграфи 2.7 и 2.8 се добавят след съществуващия параграф 2.6

"2.7. корабът е/не е* бил обект на алтернативно устройство и оборудване в съответствие с правило(а) II-2/17/III/38* от Конвенцията;

2.8. към настоящото свидетелство се/не се* прилага документ за одобрение на алтернативно устройство и оборудване за противопожарна защита/спасителните средства и съоръжения*.

______________________

*Ненужното се зачертава."


Свидетелство за сигурност на пътнически кораб, задвижван с ядрено гориво

14. Съществуващите параграфи 2.11 и 2.12 се заменят със следните:

"2.11. корабът е/не е* бил обект на алтернативно устройство и оборудване в съответствие с правило(а) II-1/55/II-2/17/III/38* от Конвенцията;

2.12. към настоящото свидетелство се/не се* прилага документ за одобрение на алтернативно устройство и оборудване за машините и електрическите инсталации/противопожарната защита/спасителните средства и съоръжения*.

______________________

*Ненужното се зачертава."


Свидетелство за сигурност на товарен кораб, задвижван с ядрено гориво

15. Съществуващите параграфи 2.10 и 2.11 се заменят със следните:

"2.10. корабът е/не е* бил обект на алтернативно устройство и оборудване в съответствие с правило(а) II-1/55/II-2/17/III/38* от Конвенцията;

2.11. към настоящото свидетелство се/не се* прилага документ за одобрение на алтернативно устройство и оборудване за машините и електрическите инсталации/противопожарната защита/спасителните средства и съоръжения*.

______________________

*Ненужното се зачертава."