Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 5 от 12.I

ИЗМЕНЕНИЯ НА КОНВЕНЦИЯТА ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА В ТРАНСГРАНИЧЕН КОНТЕКСТ (Ратифицирани със закон, приет от 40-то Народно събрание на 17 ноември 2006 г. - ДВ, бр. 97 от 2006 г.)

 

ИЗМЕНЕНИЯ НА КОНВЕНЦИЯТА ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА В ТРАНСГРАНИЧЕН КОНТЕКСТ

(Ратифицирани със закон, приет от 40-то Народно събрание на 17 ноември 2006 г. - ДВ, бр. 97 от 2006 г.)

Обн. ДВ. бр.5 от 12 Януари 2018г.

Изменение на Конвенцията по оценка на въздействието на околната среда в трансграничен контекст, прието с Решение ІІ/14 от 27.02.2001 г.

(В сила от 26 август 2014 г.)


Срещата на Страните,

Като желае да измени Конвенцията по оценка на въздействието на околната среда в трансграничен контекст с оглед да изясни, че обществеността, която може да участва в процедури по Конвенцията, включва гражданското общество, и в частност неправителствените организации,

Като припомня член 13 от Декларацията от Осло на министрите на околната среда и комисаря по околна среда на Европейската комисия, които се събраха в Осло по повод Първата среща на Страните по Конвенцията по оценка на въздействието на околната среда в трансграничен контекст,

Като желае да позволи на държавите, намиращи се извън региона на ИКЕ/ООН, да станат Страни по Конвенцията,

Приема следните изменения на Конвенцията:

(а) В края на Член 1 (х) след "лица" да се добави:

"и, в зависимост от действащото национално законодателство или практика, техните сдружения, организации или групи".

(б) В Член 17 след алинея 2 да се добави нова алинея със следния текст:

"3. Всяка друга държава, която не е посочена в алинея 2 от този Член, която е член на Организацията на обединените нации, може да се присъедини към Конвенцията след одобрение от Срещата на Страните. Срещата на страните не трябва да разглежда или одобрява молба за присъединяване на такава държава, докато тази алинея не влезе в сила за всички държави и организации, които на 27 февруари 2001 г. са Страни по Конвенцията по оценка на въздействието на околната среда в трансграничен контекст."

и останалите алинеи съответно да се преномерират.

(в) В края на Член 17 да се включи нова алинея със следния текст:

"7. Счита се, че всяка държава или организация, която ратифицира, приеме или утвърди тази Конвенция, едновременно с това ратифицира, приема или утвърждава изменението на Конвенцията, което е дадено в Решение ІІ/14, взето на Втората среща на Страните."

Второ изменение на Конвенцията по оценка на въздействието на околната среда в трансграничен контекст, прието с Решение ІІІ/7 от 4 юни 2004 г.

(В сила от 23 октомври 2017 г.)


Срещата на Страните,

Като припомня Решение ІІ/10 от прегледа на Конвенцията и член 19 от Министерската декларация от София,

Като иска да измени Конвенцията с оглед да подобри още повече нейното приложение и взаимовръзката с други многостранни екологични споразумения,

Като приветства извършеното от работната група, създадена на Втората среща на Страните, от малката група по измененията и от самата Работна група по оценка на въздействието върху околната среда,

Като обръща внимание на Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда, подписана в Орхус, Дания, на 25 юни 1998 г., и като припомня Протокола за стратегическа екологична оценка, подписан в Киев, Украйна, на 21 май 2003 г.,

Като обръща внимание също и на съответните законови инструменти на Европейската общност, като Директива 85/337/ЕЕС от 27 юни 1985 г. относно оценка на въздействието на определени публични и частни проекти върху околната среда, изменена с Директива 97/11/ЕС и Директива 2003/35/ЕС,

Като осъзнава, че разширяването на Приложение І ще придаде по-голямо значение на оценката на въздействието върху околната среда в региона,

Като признава ползата от международно сътрудничество на най-ранния възможен етап при оценката на въздействието върху околната среда,

Като насърчава работата на Комитета по прилагането като полезен инструмент за по-нататъшно прилагане и изпълнение на разпоредбите на Конвенцията,

1. Потвърждава, че приемането и влизането в сила на това изменение не оказва влияние върху валидността на решенията, взети преди влизането в сила на Второто изменение на Конвенцията, включително приемането на протоколи, създаването на помощни органи, прегледа на съответствието и действията, предприети от Комитета по прилагането.

2. Също така потвърждава, че всяка Страна ще продължи да има правото да участва във всички дейности по Конвенцията, включително изготвяне на протоколи, създаването на помощни органи и прегледа на съответствието, независимо дали Второто изменение на Конвенцията е влязло в сила за тази Страна или не.

3. Приема следните изменения на Конвенцията:

(а) В Член 2 след алинея 10 да се включи нова алинея със следния текст:

"11. Ако Страна на произход възнамерява да проведе процедура за целите на определяне на съдържанието на документацията за оценка на въздействието върху околната среда, на засегнатата Страна трябва в подходяща степен да бъде дадена възможността да участва в тази процедура."

(б) В Член 8 след Конвенция да се добави:

"и с кой да е от протоколите към нея, по които те са Страна."

(в) В Член 11 алинея 2 (с) се заменя с нова алинея със следния текст:

"(с) търсят, когато е подходящо, услугите и сътрудничеството на компетентни органи, които имат експертен опит във връзка с постигането на целите на тази Конвенция."

(г) В края на Член 11 да се добавят две нови алинеи със следния текст:

"(g) ще подготвят, когато е подходящо, протоколи към тази Конвенция;

(h) ще създават такива помощни органи, каквито смятат за необходимо за прилагането на тази Конвенция."

(д) В Член 14, алинея 4 второто изречение да се замени с ново изречение със следния текст:

"Те влизат в сила за страните, които са ги ратифицирали, утвърдили или приели, на деветдесетия ден след получаване на уведомление от депозитаря за тяхната ратификация, утвърждаване или приемане от най-малко три четвърти от Страните в момента на тяхното приемане."

(е) След Член 14 да се добави нов член със следния текст:

"Член 14а

Преглед на съответствието

1. Страните извършват преглед на съответствието с разпоредбите на тази Конвенция на базата на процедура по съответствието като неконфликтна и ориентирана към съдействие процедура, приета от Срещата на Страните. Прегледът се основава на, но не е ограничен до редовно докладване от Страните. Срещата на Страните взема решение относно честотата на редовното докладване, изисквано от Страните, и информацията, която трябва да бъде включена в тези редовни доклади.

2. Процедурата по съответствието трябва да бъде годна за прилагане по отношение на всеки протокол, приет към тази Конвенция."

(ж) Приложение І на Конвенцията да се замени с Приложението към това решение.

(з) В Приложение VІ след алинея 2 да се включи нова алинея със следния текст:

"3. Алинеи 1 и 2 могат да се прилагат, mutatis mutandis, към всеки протокол към Конвенцията."

ПРИЛОЖЕНИЕ


СПИСЪК НА ВИДОВЕТЕ ДЕЙНОСТ


1. Рафинерии за суров нефт (с изключение на производството само на смазочни материали от суров нефт) и инсталации за газификация и втечняване на и повече от 500 т на ден въглища или битуминозни шисти.

2. (а) Топлоелектрически централи и други горивни инсталации с топлинна мощност, равна или по-голяма от 300 мегавата, както и

(б) ядрени електроцентрали и други ядрени реактори, включително демонтаж или извеждане от експлоатация на такива централи и реактори1) (с изключение на изследователски инсталации за производството и преработването на делящите се и обогатени материали, чиято максимална мощност не надхвърля 1 киловат непрекъснато топлинно натоварване).

3. (а) Инсталации за преработване на отработено ядрено гориво.

(б) Инсталации, предназначени за:

- производството или обогатяването на ядрено гориво;

- обработване на отработено ядрено гориво или отпадъци с висока степен на радиоактивност;

- окончателно погребване на отработено ядрено гориво;

- единствено за окончателно погребване на радиоактивни отпадъци; или

- единствено за съхраняването (планирано за повече от 10 години) на отработено ядрено гориво или радиоактивни отпадъци на площадка, различна от тази, на която са произведени.

4. Големи инсталации за първично топене на чугун и стомана и производство на цветни метали.

5. Инсталации за добив на азбест и за преработка и преобразуване на азбест и азбестосъдържащи продукти: за азбестоциментовите продукти - с годишно производство над 20 000 т крайна продукция; за фрикционните материали - с годишно производство повече от 50 т крайна продукция; за производства, използващи азбест над 200 т годишно.

6. Интегрирани химически инсталации.

7. (а) Строителство на автомагистрали, експресни пътища2), линии за железопътен трафик на големи разстояния и на летища3) с дължина на основната писта, равна на или по-голяма от 2100 м.

(б) Строителство на нов път с четири или повече платна или изместване, и/или разширяване на съществуващ път с две или по-малко платна до четири или повече платна, когато новият път или изместването, и/или разширяването на съществуващия път е с обща дължина 10 и повече км.

8. Тръбопроводи с голям диаметър за транспортиране на нефт, газ и химически вещества.

9. Товарно-разтоварни пристанища, както и вътрешни водни пътища и пристанища за вътрешно корабоплаване, които позволяват приемането на съдове с тонаж над 1350 т.

10. (а) Инсталации за обезвреждане чрез изгаряне, химично третиране или депониране на токсични и опасни отпадъци.

(б) Инсталации за обезвреждане чрез изгаряне или химично третиране на неопасни отпадъци с капацитет над 100 тона на денонощие.

11. Големи язовири и водохранилища.

12. Дейности за добив на подземни води и на изкуствен оборот на подземни води с годишен обем на добиваната вода възлиза на 10 милиона куб. м или повече.

13. Производство на целулоза, хартия и картон с дневна продукция 200 или повече метрични тона след въздушно сушене.

14. Големи кариери, рудници, добив и обогатяване на място на метални руди или въглища.

15. Добив на въглеводороди навътре от брега в морето. Добив на нефт и природен газ за търговски цели, когато добивът надвишава 500 тона дневно за нефт и 500 000 кубични метра дневно за природен газ.

16. Големи съоръжения за съхраняване на нефт, нефтопродукти и химични продукти.

17. Обезлесяване на големи площи.

18. (а) Дейности за прехвърляне на водни маси между речни басейни за задоволяване на недостига при водопотреблението и когато количеството прехвърлена вода е повече от 100 милиона кубични метра годишно; и

(б) Във всички останали случаи дейности за прехвърляне на водни маси между речни басейни, когато средният многогодишен отток на басейна, от който се прехвърля вода, е над 2000 милиона кубични метра годишно и когато количеството прехвърлена вода надвишава 5 процента от това водно количество.

И в двата случая прехвърлянето на вода за питейни нужди по тръбопроводи се изключва.

19. Пречиствателни станции за отпадъчни води с капацитет над 150 000 еквивалентни жители.

20. Инсталации за интензивно отглеждане на домашни птици и свине с повече от:

- 85 000 места за бройлери;

- 60 000 места за кокошки носачки;

- 3000 места за прасета (над 30 кг); или

- 900 места за свине майки.

21. Строителство на надземни електропроводи с напрежение 220 kV или повече и дължина над 15 км.

22. Големи инсталации за производство на електроенергия посредством силата на вятъра (вятърни инсталации).

----------------

1) За целите на тази Конвенция ядрените електроцентрали и други ядрени реактори престават да бъдат такива съоръжения, след като всичкото ядрено гориво и други радиоактивни елементи са били окончателно отстранени от площадката.

2) За целите на тази Конвенция:

- Терминът "автомагистрала" означава път, който е специално предназначен и построен за движение на моторни превозни средства и не обслужва крайпътната собственост и който:

а) има, с изключение на отделни отсечки или временно, отделени пътни платна за движение в двете посоки, разделени с разделителна ивица, която не е предназначена за движение, или като изключение по друг начин;

б) не пресича на едно и също равнище нито пътища, нито железопътни или трамвайни линии, нито пешеходни пътеки;

в) специално е означен като автомагистрала.

- Терминът "експресен път" означава път, предназначен за движение на превозни средства, достъпът до който е възможен само чрез кръстовища на различни нива или които са регулирани и на който по-специално са забранени спирането и паркирането на пътното платно (пътните платна).

3) За целите на тази Конвенция терминът "летище" означава летище, което съответства на дефиницията в Чикагската конвенция от 1944 г., създаваща Международната Организация за Гражданско Въздухоплаване (приложение 14).