Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 37 от 4.V

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

 

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.37 от 4 Май 2018г.

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 8, ал. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество


РЕШИ:


Избира Антоанета Стоянова Георгиева-Цонкова за член на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

-------------------------

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 26 април 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Подпечатано с държавния печат.