Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 93 от 9.XI

НАРЕДБА № Н-11 ОТ 2 МАЙ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЕМАНЕ НА КУРСАНТИ И ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ВЪВ ВИСШИТЕ ВОЕННИ УЧИЛИЩА

 

НАРЕДБА № Н-11 ОТ 2 МАЙ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЕМАНЕ НА КУРСАНТИ И ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ВЪВ ВИСШИТЕ ВОЕННИ УЧИЛИЩА

В сила от 18.05.2018 г.
Издадена от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.41 от 18 Май 2018г., изм. ДВ. бр.72 от 13 Септември 2019г., изм. ДВ. бр.81 от 28 Септември 2021г., отм. ДВ. бр.93 от 9 Ноември 2021г.

Отменена с § 1 от заключителните разпоредби на Наредба № Н-17 от 15 октомври 2021 г. за условията и реда за приемане на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища - ДВ, бр. 93 от 9 ноември 2021 г., в сила от 09.11.2021 г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за кандидатстване, провеждане на конкурсни изпити, класиране, приемане и зачисляване за обучение в Националния военен университет "Васил Левски" (НВУ "Васил Левски") и Висшето военноморско училище "Никола Й. Вапцаров" (ВВМУ "Никола Й. Вапцаров") на граждански лица като курсанти в редовна форма на обучение и на военнослужещи (офицери, притежаващи професионална квалификация по военно дело, офицерски кандидати, сержанти/старшини и войници/матроси) в задочна форма на обучение по специализации от специалност "Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво" от регулираната професия "Офицер за тактическо ниво на управление".

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) Ръководителите на съответните административни звена от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, командирите на структури по чл. 60д, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и командирите на подчинените им военни формирования ежегодно до 30 ноември изпращат в структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната заявки за броя на необходимите им места за приемане през следващата учебна година, както следва:

1. за граждански лица, притежаващи средно образование - за курсанти по специализации в редовна форма на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) "бакалавър" от професионално направление "Военно дело" и ОКС "бакалавър" от друго професионално направление;

2. за граждански лица, притежаващи средно образование - за курсанти по специализации в редовна форма на обучение за придобиване на ОКС "бакалавър" от професионално направление "Военно дело" и ОКС "бакалавър" или "магистър" по граждански специалности от друго професионално направление в държавни висши училища в съответствие със сключено споразумение между висшето военно училище и държавното висше училище;

3. за военнослужещи (офицерски кандидати, сержанти/старшини и войници/матроси), притежаващи средно образование - за обучение в задочна форма по специализации за придобиване на ОКС "бакалавър" от професионално направление "Военно дело" и ОКС "бакалавър" от друго професионално направление или само за придобиване на ОКС "бакалавър" от професионално направление "Военно дело";

4. за военнослужещи, офицери, притежаващи професионална квалификация по военно дело - за обучение в задочна форма по специализации за придобиване на ОКС "бакалавър" от професионално направление "Военно дело".

(2) Началниците на висшите военни училища по решение на академичните съвети ежегодно до 30 януари изпращат в структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната заявка за броя на местата за приемане на студенти по професионални направления, образователно-квалификационни степени и форми на обучение.

Чл. 3. (1) Структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната ежегодно изпраща в Министерството на образованието и науката заявка за броя на местата за обучение през следващата учебна година по професионални направления, образователно-квалификационни степени и форми на обучение.

(2) Броят на приеманите обучаеми във висшите военни училища по професионални направления, образователно-квалификационни степени и форми на обучение се обявява ежегодно с акт на Министерския съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през съответната учебна година.

(3) Броят на приеманите обучаеми, заявени от потребителя на кадри по чл. 2, ал. 1, т. 2, се обявява ежегодно с акта на Министерския съвет по ал. 2 като държавна поръчка на студенти в редовна форма на обучение в държавни висши училища в съответствие със сключено споразумение между висшето военно училище и държавното висше училище, предоставящо образователната услуга по гражданска специалност, а Академичният съвет на НВУ "Васил Левски" или ВВМУ "Никола Й. Вапцаров" на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за висшето образование и в съответствие с чл. 98, ал. 2 и 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България определя броя на приеманите за обучение като курсанти по военна специалност "Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво" за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" в професионално направление "Военно дело". При сключване на споразумението може да участва и трета образователна/лечебна институция с цел предоставяне на специфично обучение на кадри за нуждите на Министерството на отбраната.

(4) Структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната ежегодно до 31 декември представя на министъра на отбраната проект на заповед, с която се обявява заявеният брой места за обучение на курсанти и военнослужещи по специализации и форми на обучение.

(5) Началниците на висшите военни училища със своя заповед определят периодите за провеждане на конкурсните изпити за приемане на курсанти и военнослужещи.

Чл. 4. При кандидатстване във висше военно училище кандидатите заплащат такса за кандидатстване в размер, определян ежегодно с акт на Министерския съвет.

Раздел II.
Условия и ред за кандидатстване

Чл. 5. (1) Кандидатите - граждански лица, трябва да отговарят на следните условия:

1. да имат средно образование;

2. да са годни за военна служба;

3. да са граждани на Република България и да нямат друго гражданство;

4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство;

5. да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание "уволнение";

6. да не страдат от психично заболяване, удостоверено по съответния ред;

7. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2019 г., в сила от 13.09.2019 г.) към 31 декември в годината на кандидатстване да са пълнолетни и не по-възрастни от 31 години;

8. да са с минимален ръст 150 см и минимално тегло 50 кг за мъжете и минимален ръст 150 см и минимално тегло 48 кг за жените, а тези за специализация "летец-пилот" да бъдат с максимален ръст 185 см и максимално тегло 80 кг.

(2) Кандидатите - военнослужещи (офицерски кандидати, сержанти/старшини и войници/матроси), кандидатстващи за придобиване на висше образование на ОКС "бакалавър" от професионално направление "Военно дело" и ОКС "бакалавър" от друго професионално направление или само за придобиване на ОКС "бакалавър" от професионално направление "Военно дело" в задочна форма на обучение, трябва да отговарят на следните условия:

1. да имат средно образование;

2. към 31 декември в годината на кандидатстване да са не по-възрастни от 40 години;

3. към момента на кандидатстването да са на военна служба и да имат прослужени не по-малко от 3 години във въоръжените сили;

4. да не изтърпяват дисциплинарно наказание по чл. 244, т. 3 - 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

5. да отговарят на изискванията за здравословно състояние за обучение във военно училище съгласно изискванията на действащите медицински стандарти;

6. да притежават препоръки за присвояване на военно звание от друга категория и за обучение във висше военно училище за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" от професионално направление "Военно дело" от последната атестация;

7. да имат положително обосновано становище от съответните командири/началници/ръководители за необходимостта от обучението във висше военно училище;

8. да притежават прогноза за служебното развитие, в която е обоснована необходимостта от обучението, изготвена по образец съгласно приложение № 1.

(3) Кандидатите - офицери, притежаващи професионална квалификация по военно дело, кандидатстващи за придобиване на висше образование за придобиване на ОКС "бакалавър" от професионално направление "Военно дело" в задочна форма на обучение, трябва да отговарят на следните условия:

1. към 31 декември в годината на кандидатстване да са не по-възрастни от 42 години;

2. да не изтърпяват дисциплинарно наказание по чл. 244, т. 3 - 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

3. да имат положително обосновано становище за необходимостта от обучението от съответните командири/началници/ръководители.

Чл. 6. Кандидатите могат да подават документи за всички специализации, по които е обявен прием в заповедта по чл. 3, ал. 4.

Чл. 7. (1) Кандидатите - граждански лица, подават заявление по образец до началника на висшето военно училище с приложени документи, както следва:

1. копие на дипломата за средно образование (завършилите средно образование в чужбина представят копие от диплома за средно образование, легализирана от Министерството на образованието и науката) - 2 броя;

2. заявление по образец от висшето военно училище за участие в кампаниите за ранен прием;

3. копие на удостоверението за раждане;

4. автобиография в свободен текст - 2 броя;

5. удостоверение от областния център за психично здраве за липса на психични заболявания - оригинал и копие;

6. декларация, че срещу тях няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

7. декларация, че не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание "уволнение";

8. състезателен картон по образец от висшето военно училище;

9. декларация, че нямат друго гражданство освен българско;

10. нотариално заверена декларация по чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

11. въпросник за проучване по чл. 46, т. 1 ЗЗКИ (приложение № 2 към чл. 47 и 48 ЗЗКИ), попълнен от кандидата, и актуална снимка;

12. други документи, свързани с чл. 35.

(2) Обстоятелствата относно съдимостта на лицата по ал. 1 се установяват служебно от определени от министъра на отбраната длъжностни лица.

Чл. 8. (1) Кандидатите - граждански лица, лауреати на национални и международни олимпиади по предмет, който съответства на предметите от писмения конкурсен изпит, тест или общообразователен тест, и завършили средно образование в годината на провеждане на олимпиадата и/или в предходните две години, прилагат и документ, издаден от Министерството на образованието и науката, удостоверяващ това обстоятелство.

(2) Кандидатите - граждански лица, могат да получат формулярите на заявлението, състезателния картон и документите по чл. 7, ал. 1, т. 9 - 11 от висшето военно училище, от военното окръжие по местоживеене или от интернет страницата на висшето военно училище.

Чл. 9. (1) Кандидатите - граждански лица, подават документите по чл. 7, ал. 1 лично във висшето военно училище, в което кандидатстват, или чрез началника на съответното военно окръжие по местоживеене.

(2) Длъжностните лица от съответното военно окръжие въвеждат необходимата информация на кандидатите за обучение в НВУ "Васил Левски" в електронна система за прием на обучаеми в университета.

(3) Подробна информация за кандидатстване се публикува на официалните интернет страници на висшите военни училища.

Чл. 10. (1) Началниците на висшите военни училища изпращат за утвърждаване от министъра на отбраната график за прием на документите и провеждане на изпити с кандидатите.

(2) Структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната изпраща графиците по ал. 1 до Централното военно окръжие в едноседмичен срок след утвърждаването им.

Чл. 11. (1) Кандидатите - военнослужещи (офицери, притежаващи професионална квалификация по военно дело, офицерски кандидати, сержанти/старшини и войници/матроси), подават рапорт по команден ред до министъра на отбраната по чл. 110, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, придружен с обосновано становище за необходимостта от обучението от съответния командир (началник) или ръководител, в срок до 20 март.

(2) В рапорта се посочват: военното звание, трите имена, ЕГН, длъжността, която заемат, военнопощенският номер на военното формирование (структурата) и гарнизонът, в който служат, и специализациите, за които кандидатстват.

(3) Към рапорта се прилагат следните документи:

1. кадрова справка;

2. копие на дипломата за средно образование, заверено от кадровия орган на военното формирование (структурата) - 2 броя (без офицерите с професионална квалификация по военно дело);

3. копие на диплома за висше образование (с която са кандидатствали за обучение в професионална квалификация по военно дело) и копие на удостоверението за професионална квалификация по военно дело, заверени от кадровия орган на военното формирование (структурата) (само за офицерите с професионална квалификация по военно дело);

4. копие на последния атестационен формуляр, заверено от кадровия орган (без офицерите с професионална квалификация по военно дело);

5. здравна книжка;

6. служебна бележка от Националната следствена служба, удостоверяваща липсата на образувани предварителни производства;

7. нотариално заверена декларация по чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

8. въпросник за проучване по чл. 46, т. 1 ЗЗКИ (приложение № 2 към чл. 47 и 48 ЗЗКИ), попълнен от кандидата, и актуална снимка;

9. обосновано становище за необходимостта от обучението във висше военно училище от съответните командири/началници/ръководители;

10. заверено копие на протокола от последния годишен профилактичен медицински преглед с отразени последващи експертни решения за годността за военна служба (ако има такива);

11. копие на удостоверението за СТАНАГ - 6001 (ако има такова).

(4) Кандидатите - военнослужещи (офицери, притежаващи професионална квалификация по военно дело, офицерски кандидати, сержанти/старшини и войници/матроси), могат да получат формулярите на документите по чл. 11, ал. 3, т. 7 и 8 от висшето военно училище, от военното окръжие по местоживеене или от интернет страницата на висшето военно училище.

(5) Кандидатите - военнослужещи (офицери, притежаващи професионална квалификация по военно дело, офицерски кандидати, сержанти/старшини и войници/матроси), притежаващи разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво не по-ниско от "Секретно", прилагат и копие на съответния документ, заверено от кадровия орган. Кандидатите не прилагат документите по чл. 11, ал. 3, т. 6 - 8, ако срокът на валидност на разрешението не изтича в годината на кандидатстване.

(6) При даване на обоснованите становища и препоръките от съответните командири/началници/ръководители за обучението на кандидатите - военнослужещи (офицери, притежаващи професионална квалификация по военно дело, офицерски кандидати, сержанти/старшини и войници/матроси) във висше военно училище, се отчитат следните критерии:

1. професионална реализация;

2. лидерски качества и войскови умения;

3. опит от участие в операции и/или мисии извън територията на страната;

4. ниво на чуждоезикова подготовка;

5. умения за работа с Microsoft office и офис техника.

(7) Обстоятелствата относно съдимостта на лицата по ал. 1 се установяват служебно от определени от министъра на отбраната длъжностни лица.

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) До 5 април комисии, назначени със заповеди на командирите на структури по чл. 60д, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и командирите на подчинените им военни формирования, и на ръководителите на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, преглеждат редовността и комплектността на документите на кандидатите - военнослужещи, за обучение и допускат тези от тях, които отговарят на условията.

(2) До 5 април комисия, назначена със заповед на министъра на отбраната, преглежда редовността и комплектността на документите на кандидатите - военнослужещи, за обучение от административните звена на Министерството на отбраната и допуска тези от тях, които отговарят на условията.

(3) За работата си комисиите по ал. 1 и 2 изготвят протоколи по образец съгласно приложение № 2, като данните на кандидатите се попълват по образец съгласно приложение № 3.

Чл. 13. Протоколите по чл. 12, ал. 3 се изпращат на хартиен носител и по електронната поща в структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната, в срок до 10 април.

Чл. 14. (1) До 30 април структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната изготвя заповед на министъра на отбраната за обявяване имената на военнослужещите, допуснати до конкурсни изпити.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 81 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) В тридневен срок дирекция "Връзки с обществеността и протокол" - МО, публикува заповедта по ал. 1 на интернет страницата на Министерството на отбраната.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) Копие на заповедта се изпраща до командирите на структури по чл. 60д, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и командирите на подчинените им военни формирования и ръководителите на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, заявили обучаеми, и до началниците на висшите военни училища.

(4) До 10 май органите по управление на човешките ресурси (по личния състав) на структурите по ал. 3 уведомяват допуснатите със заповед на министъра на отбраната кандидати за обучение във висшите военни училища и изпращат документите им до висшите военни училища, в които са кандидатствали.

Чл. 15. (1) Кандидатите - граждански лица, които не са представили всички необходими документи, не се допускат до участие в класирането.

(2) Кандидат, представил документи с невярно съдържание или направил опит да заблуди комисиите по наредбата, не се допуска до конкурсни изпити и тестове, а в случай че е допуснат, резултатите му от конкурсните изпити се анулират.

Чл. 16. (1) Пътните разходи, разходите за храна и нощувки на кандидатите - граждански лица, за времето на конкурсните изпити са за сметка на кандидатите.

(2) Кандидатите - граждански лица, имат право да получат служебни бележки за отчитане на ползвания от тях отпуск за явяване на конкурсните изпити.

Чл. 17. (1) Кандидатите - военнослужещи, получили разрешение по чл. 110, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, ползват отпуск за кандидатстване и обучение в размерите, определени в Кодекса на труда.

(2) След ползване на отпуск за явяване на изпити военнослужещият е длъжен да представи служебна бележка от военното училище за удостоверяване явяването на изпит.

(3) Когато военнослужещият не се е явил на изпит по неуважителни причини, ползваният отпуск се счита неплатен.

Раздел III.
Конкурсни изпити

Чл. 18. (1) Приемането на курсанти и военнослужещи (офицери, притежаващи професионална квалификация по военно дело, офицерски кандидати, сержанти/старшини и войници/матроси) по чл. 2, ал. 1, т. 1, 3 и 4 се извършва чрез полагане на конкурсни изпити във висшето военно училище, в което са кандидатствали.

(2) Приемането на курсанти по чл. 2, ал. 1, т. 2 се извършва чрез полагане на конкурсни изпити във висшето военно училище, в което са кандидатствали по военна специалност, и чрез полагане на конкурсни изпити в държавно висше училище по гражданска специалност съгласно споразумението по чл. 3, ал. 3.

(3) Началникът на висшето военно училище решава окончателно всички въпроси по приемането на обучаеми в съответствие с Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България, приета с ПМС № 79 от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2000 г.; посл. изм., бр. 57 от 2015 г.), с правилниците за устройството и дейността на училището, с тази наредба и издава ежегодна заповед за организация на кандидатстването и провеждането на конкурсните изпити, начина на формиране на общия състезателен бал, условията и реда за оценяване и съхранение на писмените работи и протоколите от изпитите, класирането и приемането на кандидатите, както и реда за попълване на освободените места при отказване на приети курсанти.

(4) Заповедта по ал. 3 се издава до 1 ноември в годината, предхождаща кандидатстването, и се публикува на интернет страницата на висшето военно училище при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и на Закона за защита на класифицираната информация.

(5) Кандидатите - граждански лица, могат да кандидатстват в до две кампании за ранен прием и в редовна приемна кампания във висшето военно училище.

(6) Кандидатите - военнослужещи, кандидатстват съгласно сроковете, определени в раздел II на тази наредба.

(7) Организацията на кампаниите за ранен прием и на редовната приемна кампания се регламентира със заповед на началника на висшето военно училище.

Чл. 19. (1) Провеждането на конкурсните изпити се извършва по предварително обявен график от комисии, назначени със заповедта на началника на висшето военно училище по чл. 18, ал. 3, и график на държавното висше училище за кандидатите по чл. 2, ал. 1, т. 2.

(2) Информирането на кандидатите относно датата и часа за явяването им във висшето военно училище за извършване на инструктаж по провеждане на конкурсните изпити се организира от началника на училището.

(3) На инструктажа кандидатите се запознават със специализациите, по които е обявен прием, с графика, условията и местата за провеждане на конкурсните изпити, реда за проверка на здравословното им състояние и психичната им пригодност за обучение във висше военно училище.

Чл. 20. (1) Кандидатите за обучение полагат:

1. писмен конкурсен изпит или тест за кандидатите - граждански лица, и офицерските кандидати, сержанти/старшини и войници/матроси по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 3 по предмет от изучаваните в системата на средното образование предмети или общообразователен тест, включващ няколко предмета;

2. писмен конкурсен изпит или тест в държавно висше училище за кандидатите - граждански лица, по чл. 2, ал. 1, т. 2 по предмети от изучаваните в системата на средното образование;

3. изпит за физическа годност за всички кандидати по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4;

4. писмен тест по английски, френски или немски език (военнослужещите, притежаващи удостоверение за владеене на английски или френски език по СТАНАГ - 6001 на ниво не по-ниско от 1-1-1-1, не се явяват на тест) за всички кандидати по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4.

(2) Предметът на писмения конкурсен изпит и тестът по ал. 1, т. 4 се определят със заповедта по чл. 18, ал. 3.

Чл. 21. (1) Учебното съдържание за конкурсните изпити и тестове във висшето военно училище се определя, както следва:

1. за писмените конкурсни изпити или тест по предмет от изучаваните в системата на средното образование предмети или общообразователен тест, включващ няколко предмета в съответствие с действащите в годината на кандидатстване учебни планове и учебни програми на средните училища в Република България, за кандидатите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 3 от висшето военно училище;

2. за конкурсните изпити на кандидатите по чл. 2, ал. 1, т. 2 от държавното висше училище;

3. за изпитите или тестовете по чл. 20, ал. 1, т. 4 - от висшето военно училище;

4. структурата и скалата за оценяване на тестовете по чл. 20 , ал. 1, т. 1 - от академичния съвет на ВВУ.

(2) Изпитът за физическа годност се провежда по дисциплините и нормативите за оценка от Единния армейски тест, обявен със заповед на министъра на отбраната, които се обявяват в заповедта на началника на висшето военно училище по чл. 18, ал. 3.

(3) Кандидатите се явяват на изпита за физическа годност по спортно облекло, което си осигуряват самостоятелно.

(4) Положителните резултати на кандидатите на изпитите по физическа подготовка във висшите военни училища важат за цялата кампания на кандидатстването независимо от периода на явяване на кандидата за полагане на изпит.

Чл. 22. Оценяването на резултатите от изпитите и тестовете във висшето военно училище се извършва, както следва:

1. от писмения конкурсен изпит за всички кандидати - по шестобалната система;

2. от изпита за физическа годност - по шестобалната система в съответствие с постигнатите общи резултати от дисциплините от Единния армейски тест по приложение № 4;

3. от теста по чл. 20, ал. 1, т. 4 - с "издържал" или "неиздържал"; оценка "издържал" се поставя за постигнати не по-малко от 70 на сто верни отговора от теста.

Чл. 23. (1) В предварително обявените дни за провеждане на конкурсни изпити (тестове) всички кандидати са длъжни да се явят във висшето военно училище не по-късно от времето, определено от висшето военно училище, като задължително носят личната си карта, други документи, изискващи се от висшето училище, и разрешени помощни материали. Разпределението на кандидатите по зали се обявява пред тях в деня на изпита (теста) съгласно заповедта по чл. 18, ал. 3.

(2) Кандидатите по чл. 2, ал. 1, т. 2 се явяват за полагане на изпит в държавното висше училище съгласно графика по чл. 19, ал. 1.

(3) Началото, продължителността и краят на изпитите и тестовете се определят от началника на висшето военно училище и ректора на държавното висше училище.

(4) След определения час на започване на изпитите и тестовете в залите не се допускат кандидати, както и лица, които не са в състава на комисиите.

Чл. 24. (1) Работите от писмения конкурсен изпит във висшето военно училище задължително се проверяват и оценяват с точност до 0,25 от двама проверяващи независимо един от друг.

(2) Тестовете по чл. 20, ал. 1, т. 4 се проверяват от двама проверяващи независимо един от друг.

(3) Резултатите от проведените изпити и тестове се отразяват в протоколи, които се представят на председателя на изпитната комисия.

(4) Изпитната комисия поставя крайната оценка на всяка писмена конкурсна работа, както следва:

1. оценката се определя въз основа на оценките от протоколите; тази оценка се нанася върху писмената работа и се удостоверява с подписите на проверяващите;

2. при разлика между оценките на двамата проверяващи от 0,25 оценката се закръглява в полза на кандидата;

3. при разлика между оценките на двамата проверяващи от 0,50 оценката се изчислява като средноаритметична на двете оценки;

4. при разлика между оценките на двамата проверяващи, по-голяма от 0,50, оценката се определя от арбитър; неговата оценка е окончателна; той я нанася върху писмената работа и се подписва; арбитърът съставя протокол за прегледаните от него писмени работи и се подписва;

5. когато писменият конкурсен изпит по чл. 20, ал. 1, т. 1 се провежда под формата на тест и се проверява с шаблон, разлика в оценките на двамата проверяващи не се допуска.

(5) Писмените конкурсни изпити и тестове са анонимни. Писмена работа, върху която има умишлено поставен знак, се анулира.

(6) Кандидатите за обучение, които са получили на конкурсен изпит и на изпита за физическа годност оценка, по-ниска от "среден 3,00", отпадат от конкурса.

(7) Резултатите от конкурсните изпити и тестовете са окончателни и важат за срока на приемната кампания само в годината на кандидатстването.

(8) Писмените конкурсни изпити за кандидатите по чл. 2, ал. 1, т. 2 се оценяват съгласно изискванията на държавното висше училище.

Чл. 25. (1) На кандидатите, лауреати на национални и международни олимпиади по предмет, който съответства на предмета на писмения конкурсен изпит (тест или общообразователен тест), и завършили средно образование в годината на провеждане на олимпиадата или предходните две години, се признава максимална оценка "отличен 6,00".

(2) За оценка от положен писмен конкурсен изпит или тест по предмет от изучаваните в системата на средното образование предмети или общообразователен тест се признава оценката:

1. от държавен зрелостен изпит по предмет, определен от съответното висше военно училище;

2. от предварителен или основен конкурсен изпит, определен от съответното висше военно училище в акредитирани граждански висши училища, положен в годината на кандидатстване; удостоверението за получената оценка се представя от кандидата за обучение във висшето военно училище до деня преди обявяване на класирането.

(3) Кандидати, на които са признати оценки по реда на ал. 1 и 2, се явяват на останалите конкурсни изпити и участват в класирането.

(4) На кандидатите се признава най-високата оценка от положен изпит във висшето военно училище, държавен зрелостен изпит, изпит в акредитирано гражданско висше училище или от предварителен конкурсен изпит (тест).

(5) На кандидатите - граждански лица, преминали начална военна подготовка във висшите военни училища, им се добавя една единица към общия състезателен бал.

Чл. 26. Писмените работи на кандидатите и протоколите от изпитите и тестовете се съхраняват запечатани във висшето военно училище не по-малко от една година след провеждането на конкурсните изпити.

Раздел IV.
Медицинско освидетелстване на годността и психологична оценка (пригодност) на кандидатите за обучение във висше военно училище

Чл. 27. (1) На всички кандидати - граждански лица, се извършва медицинско освидетелстване на годността и психологична оценка (психологична пригодност) за обучение във висше военно училище в периода по ал. 4 по график, разработен от началника на Военномедицинската академия (ВМА).

(2) Кандидатите - военнослужещи (офицери, притежаващи професионална квалификация по военно дело, офицерски кандидати, сержанти/старшини и войници/матроси), прилагат заверено копие от последния годишен профилактичен медицински преглед с отразени последващи експертни решения за годността за военна служба (ако има такива).

(3) Ежегодно до 31 декември началникът на ВМА съгласувано с началниците на висшите военни училища със своя заповед създава организация за медицинското освидетелстване на годността и психологичната пригодност на кандидатите по ал. 1 за обучение в съответното висше военно училище.

(4) В заповедта по ал. 3 се посочва графикът, по който следва да се явят кандидатите, предвид участието им в редовната приемна кампания и в кампаниите за ранен прием:

1. от 10 януари до 20 февруари за кандидатите, заявили желание за участие в първия ранен прием;

2. до 20 май за кандидатите, заявили желание за участие във втория ранен прием;

3. до 30 юни за всички останали кандидати.

(5) Медицинското освидетелстване на кандидатите по ал. 1 за обучение във висше военно училище по земни специализации, специализации "Летец-пилот", "Щурман - ръководство на въздушното движение" се извършва от Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) към Научно-приложния център по военномедицинска експертиза, авиационна и морска медицина при ВМА - София, а за плавателно обучение - от отдела по военномедицинска експертиза за работа на вода към ЦВМК, във ВМА - МБАЛ - Варна (ОВМЕРВ).

(6) Ежегодно до 10 януари началникът на ВМА изпраща на началниците на висшите военни училища графика за провеждане на медицинско освидетелстване на годността на кандидатите.

Чл. 28. (1) Началниците на висши военни училища в заповедта по чл. 18, ал. 3 назначават комисии за психологична оценка на кандидатите за обучение като курсанти и определят реда за нейното провеждане в съответствие с разпоредбите на акта на министъра на отбраната по чл. 141, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

(2) Към комисията, назначена със заповедта на началника на НВУ "Васил Левски" по ал. 1, може да се включват психолози и технически сътрудници от формированията на въоръжените сили, определени със заповед на министъра на отбраната.

(3) В комисията, назначена със заповедта на началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" по ал. 2, се включват специалисти по психологично осигуряване от училището, щаба и военните формирования на Военноморските сили, Многопрофилна болница за активно лечение към ВМА - Варна, както и технически сътрудници от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".

(4) В комисията, назначена със заповед на началника на ВМА, за определяне на психологичната оценка (пригодност) на кандидатите за специализации "Летец-пилот", "Щурман - ръководство на въздушното движение" се включват специалисти от Научно-приложния център по военномедицинска експертиза, авиационна и морска медицина.

Чл. 29. (1) Кандидатите за обучение като курсанти за земни специализации, специализации "Летец-пилот" и "Щурман - ръководство на въздушното движение" се явяват на медицински прегледи и изследвания в ЦВМК към ВМА - София, по график, утвърден от началника на ВМА по чл. 27, ал. 1.

(2) Кандидатите за плавателно обучение курсанти се явяват на медицински прегледи и изследвания в ОВМЕРВ към ЦВМК във ВМА - МБАЛ - Варна, организирано по график и списък, утвърдени от началника на ВВМУ "Никола Й. Вапцаров".

(3) Началниците на висшите военни училища изпращат списъците по ал. 1 и 2 до началниците на Централното военно окръжие - София, и ЦВМК - ВМА - София.

(4) Началникът на висшето военно училище съгласува настаняването с изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" и/или с командира на Сухопътни войски и/или с други структури в рамките на гарнизон София на кандидатите за специализации "Летец-пилот" и "Щурман - ръководство на въздушното движение", като финансовите средства се поемат по Основна програма 2 "Управление на човешките ресурси и резерв".

(5) Експертното заключение от медицинското освидетелстване на кандидатите за годност за обучение във висшите военни училища е окончателно и важи за цялата кандидаткурсантска кампания независимо от периода на явяване на кандидата за полагане на изпит.

Чл. 30. (1) Медицинското освидетелстване на годността на кандидатите за обучение като курсанти във висше военно училище се извършва при условията и по реда на акта на министъра на отбраната по чл. 141, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

(2) Медицинското освидетелстване завършва с издаване на експертно заключение по годността за обучение във висше военно училище, което може да бъде "годен за обучение във висше военно училище" или "негоден за обучение във висше военно училище".

(3) Кандидат, за когото заключението е "негоден за обучение във висше военно училище" ("негоден" за специализация "Летец-пилот", "Щурман - ръководство на въздушното движение"), отпада от по-нататъшно участие в конкурса или от класиране за съответната специализация.

Чл. 31. (1) Според получените резултати при определяне на психологичната оценка (годност) кандидатите за обучение като курсанти за специализации "Летец-пилот" и "Щурман - ръководство на въздушното движение" се разпределят в три групи по утвърдена от началника на НВУ "Васил Левски" методика, като:

1. кандидатите от първа група получават 6 единици към състезателния си бал;

2. кандидатите от втора група получават 4 единици към състезателния си бал;

3. кандидатите от трета група не получават допълнителни единици към бала си.

(2) Психологичната оценка (пригодност) на кандидатите за обучение като курсанти за всички специализации в НВУ "Васил Левски", с изключение на тези по ал. 1, се извършва от комисията по чл. 28, ал. 1 по утвърдена от началника методика. Според получените резултати кандидатите се разпределят в пет групи, като:

1. кандидатите от първа група получават 4 единици към състезателния си бал;

2. кандидатите от втора група получават 3 единици към състезателния си бал;

3. кандидатите от трета група получават 2 единици към състезателния си бал;

4. кандидатите от четвърта група получават 1 единица към състезателния си бал;

5. кандидатите от пета група не получават допълнителни единици към бала си и отпадат от по-нататъшно участие в конкурса за университета.

(3) Психологичната оценка (пригодност) на кандидатите за обучение като курсанти във ВВМУ "Никола Й. Вапцаров" се извършва в училището от комисията по чл. 28, ал. 1 по утвърдена от началника методика. Според получените резултати кандидатите се разпределят в пет групи, като:

1. кандидатите от първа група получават 4 единици към състезателния си бал;

2. кандидатите от втора група получават 3 единици към състезателния си бал;

3. кандидатите от трета група получават 2 единици към състезателния си бал;

4. кандидатите от четвърта група получават 1 единица към състезателния си бал;

5. кандидатите от пета група не получават допълнителни единици към бала си и отпадат от по-нататъшно участие в конкурса за училището.

(4) Получените резултати от психологичната оценка (пригодност) се отнасят само за нуждите на процедурата по кандидатстване в сроковете, определени в акта на министъра на отбраната по чл. 141, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

(5) За резултатите от психологичната оценка (пригодност) на кандидатите за обучение като курсанти се съставя протокол, който се представя на председателя на комисията.

Раздел V.
Балообразуване и класиране на кандидатите за обучение

Чл. 32. (1) В заповедта по чл. 18, ал. 3 началниците на висшите военни училища определят реда за формиране на състезателния бал на кандидатите, включително и на кандидатите по чл. 2, ал. 1, т. 2.

(2) На кандидатите за обучение, получили на теста по чужд език оценка "неиздържал", се отнемат 0,5 единици от състезателния бал. На кандидатите, явили се на държавен зрелостен изпит по английски, немски или френски език, им се признава оценка "издържал".

(3) На кандидатите за обучение, получили на изпита за физическа годност по дисциплините от Единния армейски тест от 160 до 400 точки, се прибавят до 6 единици към състезателния бал в съответствие с приложение № 4.

Чл. 33. Когато в дипломата за средно образование на кандидат-курсант няма оценка по учебен предмет, която участва в образуването на състезателния бал или няма оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, балообразуването се извършва при условията на Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България, приета с Постановление № 79 на Министерския съвет от 2000 г.

Чл. 34. (1) В заповедта по чл. 18, ал. 3 началниците на висшите военни училища определят условията, по които се извършва класирането на кандидатите, с отчитане на резултатите от проведените кампании за ранен прием.

(2) При еднакъв състезателен бал на редовната кампания подреждането на кандидатите се извършва според общия успех от дипломите им за средно образование. При еднакъв състезателен бал на кампаниите за ранен прием подреждането на кандидатите се извършва според средния им успех от 11 клас.

(3) При еднакъв състезателен бал на редовната кампания подреждането на кандидатите по чл. 2, ал. 1, т. 4 се извършва според общия успех от дипломите им за висше образование, с които са кандидатствали за придобиване на квалификация по военно дело.

(4) Минималният бал за участие в класирането на кандидатите за обучение е 21,00.

(5) Класирането на кандидатите се обявява до деня преди началото на работата на съответната приемна комисия.

(6) Всяко класиране на кандидатите за явяване пред приемната комисия се обявява със заповед на началника на съответното висше училище и се публикува на интернет страницата на висшето военно училище.

Раздел VI.
Приемане на курсанти

Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) Приемането на курсанти във всяко висше военно училище се извършва от приемна комисия, назначена със заповед на министъра на отбраната. В работата на комисията вземат участие представители на висшето военно училище, структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната, структурите по чл. 60д, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и командирите на подчинените им военни формирования и на други потребители на кадри.

(2) Заповедта по ал. 1 се издава до 15 януари.

(3) Комисията по ал. 1 заседава до 2 пъти до началото на редовната кандидаткурсантска кампания, като първото заседание се провежда по време на ваканциите в средните училища, но не по-късно от 1 март.

(4) По решение на началниците на висшите военни училища комисията по ал. 1 провежда второ заседание в срок не по-късно от първата половина на месец юни.

(5) Със заповедта по ал. 1 по предложение на началника на съответното висше военно училище се определят времето и мястото на работа на приемните комисии.

(6) Приемната комисия беседва с всеки класиран кандидат.

(7) След приключване на беседата с всеки кандидат за обучение председателят на комисията, отчитайки класирането, обявява решението за приемането или неприемането му в съответната специализация.

(8) Приемната комисия определя резерви от неприетите класирани кандидати по посочени от тях конкретни специализации, за които желаят да бъдат включени като резерви.

(9) Кандидати, които са изтеглили документите си, се смятат за отказали се.

(10) Решението на приемната комисия е окончателно и не подлежи на преразглеждане.

(11) След приключване работата на приемната комисия от редовната приемна кампания началниците на висшите военни училища организират публикуването на списъците на приетите курсанти на интернет страницата на съответното висше военно училище при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

Чл. 36. При облекчени условия и по ред, определени с правилника за дейността на висшето военно училище, се приемат кандидати, успешно участвали в конкурсните изпити, съгласно изискванията на чл. 68, ал. 3 от Закона за висшето образование.

Чл. 37. При необходимост със заповед на началника на висшето военно училище се организира допълнителен прием и попълване на незаетите места. В него могат да участват и кандидатите, които не са се явили пред приемната комисия.

Чл. 38. Началниците на висшите военни училища организират изпращането на документите по чл. 147 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация, приет с ПМС № 276 от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 115 от 2002 г.; посл. изм., бр. 68 от 2017 г.), до Държавна агенция "Национална сигурност" с искане за започване на процедура за проучване на приетите за обучение, които нямат разрешение за достъп до класифицирана информация или притежават разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво, по-ниско от "Секретно".

Чл. 39. (1) Приетите кандидати се уведомяват писмено за специалността и специализацията, в които са приети, и за времето за явяване във висшето военно училище за започване на обучението.

(2) Местата на приетите обучаеми, които не са се явили на определената дата за започване на обучението, се попълват от резервите по низходящ ред на състезателния бал по посочените от тях конкретни специализации.

(3) В срок до тридесет дни след издаване на заповедта за приемане на обучаемите началниците на висшите военни училища уведомяват началника на Централното военно окръжие за приетите кандидати и организират въвеждането на информацията в Автоматизираната система за управление на човешките ресурси.

(4) В срока по ал. 3 в структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната се изпращат на хартиен носител и по електронната поща окончателните списъци с имената на приетите за обучение.

Раздел VII.
Приемане на военнослужещи

Чл. 40. (1) В двудневен срок след приключване на конкурсните изпити началникът на висшето военно училище организира извършването на класиране на кандидатите - военнослужещи (офицерски кандидати, сержанти/старшини и войници/матроси), по специализации и квоти в низходящ ред на получения състезателен бал и на кандидатите - военнослужещи (офицери, притежаващи професионална квалификация по военно дело), по специализации и квоти в низходящ ред на получения състезателен бал.

(2) На незаетите места след класирането на кандидатите по ал. 1 се класират кандидати, които не са от съответната квота, ако има такива.

(3) Класирането се обявява със заповед на началника на висшето военно училище и се публикува на интернет страницата на висшето военно училище при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. В деня на обявяване на класирането екземпляр от заповедта се изпраща в структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната на хартиен носител и по електронната поща.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 81 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) В десетдневен срок след получаване на класирането от началника на висшето военно училище ръководителят на структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната организира изготвянето на заповед на министъра на отбраната за обявяване имената на приетите за обучение военнослужещи (офицери, притежаващи професионална квалификация по военно дело, офицерски кандидати, сержанти/старшини и войници/матроси) по специалност "Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво" за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" от професионално направление "Военно дело", а директорът на дирекция "Връзки с обществеността и протокол" - МО, организира публикуване на заповедта на интернет страницата на Министерството на отбраната при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

(5) Със заповедта по ал. 4 се оправомощават длъжностни лица, които да подпишат допълнителни споразумения към договорите за военна служба с приетите за обучение военнослужещи (офицери, притежаващи професионална квалификация по военно дело, офицерски кандидати, сержанти/старшини и войници/матроси), и се обявява образец на допълнителното споразумение.

(6) В срок до тридесет дни след издаване на заповедта за приемане на обучаемите командирите/началниците организират въвеждането на информацията в Автоматизираната система за управление на човешките ресурси.

Чл. 41. Началниците на висшите военни училища организират изпращането на документите по чл. 147 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация до Държавна агенция "Национална сигурност" с искане за започване на процедура за проучване на приетите за обучение, които нямат разрешение за достъп до класифицирана информация или притежават разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво, по-ниско от "Секретно".

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 142, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и чл. 116а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с ПМС № 46 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2010 г.; посл. изм., бр. 74 от 2017 г.).

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването в "Държавен вестник" и отменя Наредба № Н-5 от 2016 г. за условията и реда за приемане на курсанти във висшите военни училища (обн., ДВ, бр. 17 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2016 г.).

§ 3. До 3 дни след издаването на наредбата директорът на дирекция "Връзки с обществеността" - МО, организира нейното публикуване на интернет страницата на Министерството на отбраната, а началниците на НВУ "Васил Левски" и на ВВМУ "Никола Й. Вапцаров" - на интернет страницата на съответното висше военно училище.

§ 4. Офицерите, притежаващи квалификация по военно дело, могат да подават рапорт за кандидатстване за обучение в задочна форма по специализации за придобиване на ОКС "бакалавър" от професионално направление "Военно дело" за учебната 2018/2019 г. до 30 май 2018 г.

§ 5. В Наредба № Н-5 от 2018 г. за условията и реда за приемане на слушатели във Военна академия "Георги Стойков Раковски" (ДВ, бр. 14 от 2018 г.) се създава нов чл. 4а:

"Чл. 4а. (1) Кандидатите за обучение в Академията, получили разрешение по чл. 110, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, ползват отпуск за кандидатстване в размерите, определени в Кодекса на труда.

(2) След ползване на отпуск по ал. 1 военнослужещият е длъжен да представи служебна бележка от академията за удостоверяване явяването на изпит.

(3) Когато военнослужещият не се е явил на изпит по неуважителни причини, ползваният отпуск се счита неплатен."

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-11 ОТ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЕМАНЕ НА КУРСАНТИ И ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ВЪВ ВИСШИТЕ ВОЕННИ УЧИЛИЩА

(ОБН. - ДВ, БР. 72 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 13.09.2019 Г.)


§ 2. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-10 ОТ 31.03.2010 Г. ЗА ИЗГОТВЯНЕ, УТВЪРЖДАВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ РАЗПИСАНИЯ И ДЛЪЖНОСТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 81 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2021 Г.)


§ 24. Наредбата влиза в сила от 1 септември 2021 г., с изключение на § 1, 2, 4 и 6, които влизат в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2, т. 8


УТВЪРЖДАВАМ:

_____________________________

командир/началник/ръководител

 

ПРОГНОЗА

за служебно развитие

на .............................................................,

длъжност ................................................

 

1. Придобито образование: …………………………………………….……………………………...…..

…………………………………………………………………………….………………………….….…..

Придобита квалификация: …………………………………………………………………………...……

…………………………………………………………………………………………………………..…..

2. Срок на прогнозата: …………………………………………………………………………..…...…….

…………………………………………………………………………………………………………..…..

(не по-малък от 10 години след завършване на обучение)

3. Дата на изготвяне на прогнозата: …………………………………………………………………...….

…………………………………………………………………………………………………………...…..

4. Обхват на длъжностите, които се планира да бъдат заемани от офицера (след завършване на обучение)

 

 

Длъжност

Години

20....

20....

20....

20....

20....

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Изготвил прогнозата:

(длъжност, звание, подпис, име и фамилия)

                                                                                 Запознаване с прогнозата:

(длъжност, звание, подпис, име и фамилия)

 


Приложение № 2 към чл. 12, ал. 3


Рег. № ........./...20... г.

Екз. №.........................

УТВЪРЖДАВАМ:

КОМАНДИР

______.______. 20...... г.

 

ПРОТОКОЛ

 

от заседанието на комисията във военно формирование ............................................................ за допускане на военнослужещи от ........................................, кандидати за обучение в НВУ "Васил Левски" (ВВМУ "Н. Й. Вапцаров") за придобиване на висше образование по специализации от специалността "Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво" от професионално направление "Военно дело" за учебната .................. г.

Днес, ..........20....г., комисия, назначена със заповед № .../........20.....г. на командира на ............, в състав:

 

                                                                                                  Председател: ...........................................

                                                                                                  Членове: 1. ..............................................

                                                                                                                  2. ..............................................

                                                                                                                  3. .............................................,

 

провери документите на кандидатите .................................. за обучение в НВУ "Васил Левски" (ВВМУ "Н. Й. Вапцаров") за придобиване на висше образование по специализации от специалността "Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво" от професионално направление "Военно дело" за учебната ........................ г. за съответствие с условията на Наредба № Н-11 от 2.05.2018 г. за условията и реда за приемане на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища и тяхната комплектност, в резултат на което

 

Комисията ПРЕДЛАГА:

1. Да бъдат допуснати следните военнослужещи:

 

 

№ по ред

Звание,
име,
презиме,
фамилия

ЕГН

Длъжност

Военно формирование

Атестационна оценка

Образование и военна квали-фикация

Ниво на разрешение за достъп до класифицирана информация

Ниво на владеене на английски/френски език по STANAG - 6001

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Не удостоява следните военнослужещи:

2.1. Звание, име, презиме, фамилия - причини за недопускане.

2.2. Звание, име, презиме, фамилия - причини за недопускане.

2.3. ............

                                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ........................................

                                                                                                ЧЛЕНОВЕ: 1. ..............................................

                                                                                                                    2. ..............................................

                                                                                                                    3. ...............................................

Отпечатано в 1 екз.

Размножено в ... екз.

 


Приложение № 3 към чл. 12, ал. 3
Приложение № 4 към чл. 22, т. 2


Резултати от дисциплините от Единния армейски тест, формиращи оценка и единици, прибавяни към състезателния бал на кандидата

 

Точки от Единния
армейски тест

Оценка

Единици, прибавяни към
състезателния бал

0 - 119 точки

Слаб 2,00

 -

120 - 159 точки

Среден 3,00

0 към бала на кандидата

160 - 199 точки

Добър 3,50

+1 към бала на кандидата

200 - 249 точки

Добър 4,00

+3 към бала на кандидата

250 - 299 точки

Мн. добър 4,50

+4 към бала на кандидата

300 - 349 точки

Мн. добър 5,00

+5 към бала на кандидата

350 - 400 точки

Отличен 6,00

+6 към бала на кандидата