Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 104 от 14.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 288 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 288 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

В сила от 14.12.2018 г.

Обн. ДВ. бр.104 от 14 Декември 2018г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В Устройствения правилник на Министерството на земеделието, храните и горите, приет с Постановление № 130 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 55 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2017 г. и бр. 70 от 2018 г.), в приложението към чл. 13, ал. 2 се правят следните изменения:

1. В наименованието числото "657" се заменя с "664".

2. На ред "Специализирана администрация" числото "429" се заменя с "436".

3. На ред "дирекция "Морско дело и рибарство" числото "30" се заменя с "33".

4. На ред "дирекция "Растениевъдство и биологично производство" числото "18" се заменя с "22".

§ 2. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове", приет с Постановление № 89 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 32 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2016 г. и бр. 94 от 2017 г.), се правят следните изменения:

1. В чл. 11, ал. 2 числото "30" се заменя с "32".

2. Член 17 се изменя така:

"Чл. 17. (1) Специализираната администрация на агенцията е организирана в дирекция "Одитни дейности по европейските земеделски фондове" и дирекция "Одитни дейности по Европейския фонд за морско дело и рибарство".

(2) Дирекция "Одитни дейности по европейските земеделски фондове" е отговорна за изпълнението на дейностите по чл. 5, ал. 1, т. 1.

(3) Дирекция "Одитни дейности по Европейския фонд за морско дело и рибарство" е отговорна за изпълнението на дейностите по чл. 5, ал. 1, т. 2.

(4) При осъществяването на своята дейност дирекцията по ал. 2 изготвя и предлага за утвърждаване от изпълнителния директор на агенцията:

1. стратегии за одитната дейност, както и тяхната ежегодна актуализация;

2. одитна програма/план за извършване на одитните ангажименти, включително одиторските извадки;

3. разпределение на одиторите в одиторски екипи;

4. образци на работните документи;

5. одитни доклади за резултатите от извършените проверки;

6. годишни становища в съответствие с чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета;

7. план за обучение на служителите, както и неговата ежегодна актуализация.

(5) При осъществяването на своята дейност дирекцията по ал. 3 изготвя и предлага за утвърждаване от изпълнителния директор на агенцията:

1. стратегии за одитната дейност, както и тяхната ежегодна актуализация;

2. одитна програма/план за извършване на одитните ангажименти, включително одиторските извадки;

3. разпределение на одиторите в одиторски екипи;

4. образци на работните документи;

5. одитни доклади за резултатите от извършените проверки;

6. годишни контролни доклади и одитно становище по смисъла на чл. 127 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета;

7. план за обучение на служителите, както и неговата ежегодна актуализация.

(6) Дирекциите по ал. 1 осъществяват одитните дейности в съответствие с изискванията на приложимите регламенти на Европейския съюз и международно признатите одитни стандарти по отношение на дейността на:

1. органите, които осъществяват функции по управление и контрол на средствата от съответните фондове;

2. лицата - бенефициери, във връзка с изпълняваните от тях проекти по схеми и мерки, съфинансирани със средства от съответните фондове.

(7) Директорите на дирекциите по ал. 1 участват в извършването на последващи прегледи на качеството на одитната дейност."

3. Приложението към чл. 11, ал. 3 се изменя така:

"Приложение към чл. 11, ал. 3


Численост на персонала в администрацията на Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове" - 32 щатни бройки

 

Изпълнителен директор

1

Главен секретар

1

Обща администрация

5

в т.ч.:

 

дирекция "Финансово-стопанска и административно-правна дейност"

5

Специализирана администрация

25

в т.ч.:

 

дирекция "Одитни дейности по европейските земеделски фондове"

14

дирекция "Одитни дейности по Европейския фонд за морско дело и рибарство"

11

"

§ 3. В Постановление № 125 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните (обн., ДВ, бр. 48 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 15, 62 и 77 от 2007 г., бр. 71, 76 и 83 от 2008 г., бр. 3, 42, 84 и 90 от 2009 г., бр. 4, 22, 41, 84 и 101 от 2010 г., бр. 9, 15, 49, 50, 52, 59 и 72 от 2011 г., бр. 14, 48, 84 и 103 от 2012 г., бр. 77 от 2013 г., бр. 29, 50 и 68 от 2015 г., бр. 12, 32, 62, 71 и 76 от 2016 г., бр. 55 и 94 от 2017 г. и бр. 64 и 66 от 2018 г.), в приложението към чл. 2, ал. 3, в т. 3 числото "30" се заменя с "32".

§ 4. В Постановление № 173 на Министерския съвет от 2011 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по горите (обн., ДВ, бр. 49 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2012 г., бр. 29 от 2015 г., бр. 32 и 71 от 2016 г., бр. 94 от 2017 г. и бр. 2, 64 и 66 от 2018 г.), в чл. 2 се правят следните изменения:

1. В основния текст числото "1270" се заменя с "1261".

2. В т. 1 числото "1077" се заменя с "1068".

Заключителни разпоредби

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".