Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 104 от 14.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 284 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г., ПРИЕТА С

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 284 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. (ДВ, БР. 14 ОТ 2018 Г.)

В сила от 14.12.2018 г.

Обн. ДВ. бр.104 от 14 Декември 2018г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер 58 860 лв. за изплащане на стипендии на ученици от общински и частни училища и на ученици от държавни училища, финансирани от Министерството на образованието и науката.

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:

1. по бюджетите на общините - 47 655 лв., разпределени съгласно приложението;

2. по бюджета на Министерството на образованието и науката - 11 205 лв.

(3) Допълнителните трансфери по ал. 2, т. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности.

Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2018 г.

Чл. 3. (1) Със сумата 11 205 лв. да се увеличат разходите по "Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Развитие на способностите на децата и учениците", по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.

(2) Със сумата 29 295 лв. да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

Чл. 4. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2018 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от Закона за публичните финанси и чл. 2 от Постановление № 17 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2018 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 1, ал. 2, т. 1Разпределение на допълнителните трансфери за изплащане от общинските училища на стипендии на ученици по раздел ІІ на Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2018 г.

 

Община

Област

Средства за стипендии на ученици от общински училища

(в лв.)

Средства за стипендии на ученици от частни училища

(в лв.)

Общо

(в лв.)

Петрич

Благоевград

945

 

945

Бургас

Бургас

1 620

 

1 620

Видин

Видин

405

 

405

Кърджали

Кърджали

405

 

405

Пловдив

Пловдив

24 030

 

24 030

Разград

Разград

1 080

 

1 080

Русе

Русе

3 240

 

3 240

Столична

София-град

8 775

3 240

12 015

Ботевград

Софийска област

540

 

540

Тополовград

Хасково

1 620

 

1 620

Хасково

Хасково

810

 

810

Ямбол

Ямбол

945

 

945

 

ОБЩО:

44 415

3 240

47 655