Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 104 от 14.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 287 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 287 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ

В сила от 14.12.2018 г.

Обн. ДВ. бр.104 от 14 Декември 2018г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Член единствен. Приема Устройствен правилник на Българския институт по метрология.

Заключителни разпоредби

§ 1. Отменя се Устройственият правилник на Българския институт по метрология, приет с Постановление № 109 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 33 и 53 от 2008 г., бр. 98 от 2009 г., бр. 12, 22 и 94 от 2012 г., бр. 14 и 108 от 2014 г., бр. 32 от 2015 г. и бр. 5 от 2016 г.).

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".