Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 104 от 14.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 290 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЗА 2018 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 290 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЗА 2018 Г.

В сила от 13.12.2018 г.

Обн. ДВ. бр.104 от 14 Декември 2018г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани промени на утвърдени разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката за 2018 г., както следва:

1. намалява утвърдените разходи по:

а) бюджетна програма "Администрация" с 250 000 лв.;

б) "Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност" с 343 200 лв., в т.ч.:

аа) бюджетна програма "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката" със 149 900 лв., в т.ч. показател "Персонал" със 149 900 лв.;

бб) бюджетна програма "Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС" със 79 300 лв., в т.ч. показател "Персонал" със 79 300 лв.;

вв) бюджетна програма "Насърчаване на инвестициите за повишаване на конкурентоспособността на икономиката" със 114 000 лв.;

2. увеличава утвърдените разходи по:

а) "Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество" с 496 200 лв., в т.ч. бюджетна програма "Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС" с 496 200 лв., в т.ч. показател "Персонал" със 132 200 лв.;

б) бюджетна програма "Администрация" с 97 000 лв., в т.ч. показател "Персонал" с 97 000 лв.

Чл. 2. Министърът на икономиката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на икономиката за 2018 г. и да уведоми министъра на финансите.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на икономиката.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 13 декември 2018 г.