Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 104 от 14.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 291 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2018 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 291 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2018 Г.

В сила от 12.12.2018 г.

Обн. ДВ. бр.104 от 14 Декември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.106 от 21 Декември 2018г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2018 г. в общ размер 25 868 400 лв., разпределени, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г., в сила от 19.12.2018 г.) за задължения за текущи и капиталови разходи на болница "Лозенец" - 23 191 400 лв.;

2. за ремонтно-възстановителни дейности в църква "Св. Успение Богородично", с. Драговищица, община Кюстендил - 300 000 лв.;

3. за разплащане на местни данъци и такси - 2 377 000 лв.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г., в сила от 19.12.2018 г.) Средствата по ал. 1, т. 2 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2018 г.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г., в сила от 19.12.2018 г.) Средствата по ал. 1, т. 1 и т. 3 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2018 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерския съвет за 2018 г., както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г., в сила от 19.12.2018 г.) по бюджетна програма "Други дейности и услуги" - 23 191 400 лв.;

2. по "Политика в областта на правото на вероизповедание", бюджетна програма "Вероизповедания" - 300 000 лв.;

3. по "Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България", бюджетна програма "Осъществяване на държавната политика на областно ниво" - 2 377 000 лв.

(2) Увеличава показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г., както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г., в сила от 19.12.2018 г.) максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., със сума в размер 23 491 400 лв.;

2. максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г., със сума в размер 36 453 200 лв.

Чл. 3. Главният секретар на Министерския съвет да извърши съответните промени по бюджета на Министерския съвет за 2018 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2018 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на главния секретар на Министерския съвет.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 12 декември 2018 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 314 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 291 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2018 Г.

Заключителни разпоредби

(ОБН. - ДВ, БР. 106 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 19.12.2018 Г.)


§ 3. Постановлението влиза в сила на 19 декември 2018 г.