Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 107 от 28.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 321 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА", ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. (ДВ, БР. 79 ОТ 2008 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 321 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА", ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. (ДВ, БР. 79 ОТ 2008 Г.)

В сила от 01.01.2019 г.

Обн. ДВ. бр.107 от 28 Декември 2018г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. Създава се чл. 1а:

"Чл. 1а. За влизане в Република България или за транзитно преминаване по републиканските пътища на пътни превозни средства с регистрация в страни извън Европейския съюз и ползващи разрешително със заплащане на пътна такса се събират следните такси в левове:


№ по ред

Видове пътни превозни средства

(в лв.)

1.

Автобуси с повече от 8+1 места, включително мястото на водача

97,00

2.

Товарни автомобили с две оси

113,00

3.

Товарни автомобили (без или със ремаркета и полуремаркета) с три и повече оси

84,00

"

§ 2. Член 10 се изменя така:

"Чл. 10. Таксите по чл. 1 - 8 се заплащат от водачите на пътни превозни средства с чуждестранна регистрация в определения размер в евро или в левове съгласно определения размер в чл. 11 - 15 и чл. 17."

§ 3. Член 25 се изменя така:

"Чл. 25. За ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства (ППС) с българска регистрация се заплащат винетни такси, даващи право на едно ППС да използва за определен срок републиканските пътища, както следва:


 

Категория 1

Категория 2

Категория 3

 

Евро

0, І, ІІ

Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока

Евро

0, І, ІІ

Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока

Цени на винетна такса (в лв.)

Дневна

23

23

23

23

-

Уикенд

-

-

-

-

10

Седмична

87

67

53

40

15

Месечна

174

134

105

80

30

Тримесечна

-

-

-

-

54

Годишна

-

-

-

-

97

"

§ 4. Член 26 се изменя така:

"Чл. 26. (1) За ползване на пътната инфраструктура от ППС с чуждестранна регистрация се заплащат винетни такси, даващи право на едно ППС да използва за определен срок републиканските пътища, както следва:


 

Категория 1

Категория 2

Категория 3

 

Евро

0, І, ІІ

Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока

Евро

0, І, ІІ

Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока

Цени на винетна такса (в евро)

Дневна

12

12

12

12

-

Уикенд

-

-

-

-

5

Седмична

45

34

27

21

8

Месечна

89

69

54

41

15

Тримесечна

-

-

-

-

28

Годишна

-

-

-

-

50

(2) Таксите по ал. 1 могат да се заплащат от водачите на пътни превозни средства с чуждестранна регистрация и в левове съгласно определения размер в чл. 25."

§ 5. Създава се чл. 27:

"Чл. 27. (1) При установено движение по платената пътна мрежа, когато за съответното пътно превозно средство не е заплатена съответната такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, водачът на пътно превозно средство с българска регистрация, неговият собственик или трето лице може да заплати компенсаторна такса в следния размер:

Категория 1

Категория 2

Категория 3

Евро 0, І, ІІ

Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV
и по-висока

Евро

0, І, ІІ

Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока

Цени на компенсаторна такса (в лв.)

175

125

70

(2) При установено движение по платената пътна мрежа, когато за съответното пътно превозно средство не е заплатена съответната такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, водачът на пътно превозно средство с чуждестранна регистрация, неговият собственик или трето лице може да заплати компенсаторна такса в следния размер:

Категория 1

Категория 2

Категория 3

Евро 0, І, ІІ

Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV
и по-висока

Евро

0, І, ІІ

Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока

Цени на компенсаторна такса (в евро)

90

64

36

(3) Таксата по ал. 2 може да се заплаща от водачите на пътни превозни средства с чуждестранна регистрация и в левове съгласно определения размер в ал. 1."

Заключителни разпоредби

§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2019 г.

Промени настройката на бисквитките