Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 107 от 28.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 315 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 315 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г.

В сила от 19.12.2018 г.

Обн. ДВ. бр.107 от 28 Декември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019г., изм. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019г., изм. ДВ. бр.44 от 4 Юни 2019г., изм. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2019г., изм. ДВ. бр.106 от 15 Декември 2020г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2019 г., в сила от 27.12.2018 г.) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи за 2018 г. в общ размер 147 690 676 лв. за извършване на текущи ремонти и за придобиване на нефинансови активи, разпределени по общини, както следва:

1. по бюджета на Община Банско - 937 950 лв. за основен ремонт на съществуващо езеро, зелени площи и архитектурни елементи, парково осветление и алейна мрежа около езеро в градски парк;

2. по бюджета на Община Белица - 850 000 лв. за частично финансиране на проект "Обновяване на площади и паркови пространства в гр. Белица, с. Бабяк, с. Горно Краище и с. Дагоново";

3. по бюджета на Община Гоце Делчев - 1 082 510 лв. за реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на улици в с. Брезница, с. Буково, с. Корница, с. Господинци, с. Борово и с. Лъжница;

4. по бюджета на Община Гърмен - 1 018 000 лв. за: реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в населените места на общината - 700 000 лв.; изграждане на детска площадка в двор на СУ "Йордан Йовков" в с. Осиково - 20 000 лв.; подмяна на централен водопровод в с. Скребатно - 60 000 лв.; реконструкция на мост над р. Канина между с. Огняново и с. Марчево - 80 000 лв.; доизграждане на физкултурен салон в Обединено училище "Св. Климент Охридски" в с. Дебрен - 158 000 лв.;

5. по бюджета на Община Сатовча - 900 000 лв. за проекти: "Изграждане на външен водопровод в с. Годешево" - 148 000 лв., и "Изграждане на външен водопровод в с. Туховища" - 110 000 лв., и за ремонт на улици в населени места от община Сатовча - 642 000 лв.;

6. по бюджета на Община Хаджидимово - 400 000 лв. за "Благоустрояване на улици в с. Абланица, с. Беслен, с. Блатска и с. Теплен", община Хаджидимово;

7. по бюджета на Община Якоруда - 850 000 лв. за ЕТАП - 6 на проект "Изграждане на път IV-84025 - с. Конарско - с. Бел камен" - 750 000 лв., и частично финансиране на проект "Реконструкция на площад и градска градина" - 100 000 лв.;

8. по бюджета на Община Руен - 1 200 000 лв. за: ремонт на улици в населени места на територията на община Руен - 900 000 лв.; изграждане на мини футболно игрище в с. Вресово - 100 000 лв.; изграждане на мини футболно игрище в с. Рожден - 100 000 лв.; изграждане на спортна площадка в с. Разбойна - 100 000 лв;

9. по бюджета на Община Сунгурларе - 600 000 лв. за ремонт на улици в населени места на община Сунгурларе;

10. по бюджета на Община Борован - 460 729 лв. за основен ремонт на кметство и културно-просветен дом в с. Нивянин;

11. по бюджета на Община Хайредин - 350 000 лв. за ремонт на улици на територията на община Хайредин;

12. по бюджета на Община Крушари - 600 000 лв. за ремонт на улици в населените места в община Крушари;

13. по бюджета на Община Кърджали - 1 500 000 лв. за частично финансиране на проект: "Реконструкция и въвеждане на енергоспестяващо, улично осветление в община Кърджали";

14. по бюджета на Община Ардино - 960 000 лв. за строително-ремонтни дейности на обществени сгради, собственост на Община Ардино;

15. по бюджета на Община Кирково - 700 000 лв. за ремонт на улична мрежа и общински пътища на територията на община Кирково;

16. по бюджета на Община Крумовград - 912 000 лв. за проект "Благоустрояване на ж.к. Дружба, гр. Крумовград";

17. по бюджета на Община Момчилград - 800 000 лв. за частично финансиране на проект "Изграждане на пътна връзка на с. Птичар с път I-5 Кърджали - Подкова" - кръстовище на км 364+500 по път I-5", община Момчилград";

18. по бюджета на Община Черноочене - 800 000 лв. за частично финансиране на проект "Рехабилитация на общински път KRZ 1430 (1-5, Николово - Черноочене) - с. Пчеларово - с. Минзухар - с. Драганово (III-5071)";

19. по бюджета на Община Летница - 118 880 лв. за: "Текущ ремонт на покрив на сграда - бивш общински дом, гр. Летница" - 59 000 лв., и "Ремонт на улица в с. Крушуна от ОТ 173 до ОТ 178в, кв. 52 и кв. 53 - етап 2, община Летница" - 59 880 лв.;

20. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2019 г., в сила от 04.06.2019 г.) по бюджета на община Ябланица - 201 997 лв. за "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа - гр. Ябланица, ул. Мико Петков от ОТ 259 до ОТ 165, II етап - висока зона от ОТ 259 до ОТ 246";

21. по бюджета на Община Батак - 1 056 000 лв. за: ремонт и рехабилитация на ул. Мадара в с. Нова махала - 500 000 лв.; ремонт на ул. Осемнадесета и ул. Двадесета в с. Фотиново - 180 000 лв.; ремонт на ул. Околовръстна в с. Фотиново - 282 000 лв.; изграждане на нова подпорна стена в с. Фотиново - 94 000 лв.;

22. по бюджета на Община Велинград - 1 883 100 лв. за: ремонт на асфалтови настилки, подпорни стени на PAZ 1062 (с. Аврамово - с. Кръстава) отклонение от път II-84 - 250 000 лв.; реконструкция на съществуващ водопровод на с. Всемирци - 50 000 лв.; реконструкция на съществуващ магистрален водопровод на с. Света Петка до с. Долна Дъбева - 50 000 лв.; за ремонт на ул. Вела Пеева в с. Пашови - 170 000 лв.; ремонт на административни сгради на община Велинград - 499 000 лв.; ремонтни дейности в централната градска част на гр. Велинград, в т.ч. и ремонт на фонтан - 864 100 лв.;

23. по бюджета на Община Лесичово - 255 652 лв. за ремонт на ул. 5-а и ул. 9-а в с. Боримечково, община Лесичово;

24. по бюджета на Община Сърница - 500 000 лв. за ремонт на улици на територията на община Сърница;

25. по бюджета на Община Ракитово - 500 000 лв. за проекти: "Благоустрояване на ул. Бор, гр. Костандово, община Ракитово" - 186 972 лв.; "Подмяна на водопровод и полагане на настилка на ул. Цепина, гр. Костандово" - 244 884 лв.; "Благоустрояване на ул. Еверест, гр. Ракитово" - 68 144 лв.;

26. по бюджета на Община Карлово - 235 400 лв. за: "Възстановяване на настилка от пътни ивици и тротоари на ул. 12-а в с. Христо Даново - 120 000 лв.; "Възстановяване на асфалтова настилка на ул. 4-та А в с. Васил Левски" - 60 200 лв.; "Възстановяване на отводнителен канал на ул. 9-а Б в с. Васил Левски, община Карлово" - 55 200 лв.;

27. по бюджета на Община Куклен - 168 871 лв. за основен ремонт на ул. Плиска, от ул. П. Хилендарски до ул. Райна Княгиня, гр. Куклен;

28. по бюджета на Община Лъки - 450 000 лв. за ремонт на улици на територията на община Лъки;

29. по бюджета на Община Завет - 700 000 лв. за ремонт на улична мрежа в населени места на община Завет;

30. по бюджета на Община Кубрат - 700 000 лв. за ремонт на улична мрежа в населени места на община Кубрат;

31. по бюджета на Община Лозница - 700 000 лв. за ремонт на улична мрежа в населените места на община Лозница;

32. по бюджета на Община Самуил - 680 000 лв. за ремонт на улична мрежа в населени места на територията на община Самуил;

33. по бюджета на Община Цар Калоян - 700 000 лв. за: "Ремонт на улична мрежа в гр. Цар Калоян и с. Езерче" - 360 000 лв.; "Рехабилитация и благоустрояване на прилежащо пространство към СОУ "Христо Ботев" в гр. Цар Калоян - етап 2" - 340 000 лв.;

34. по бюджета на Община Иваново - 900 000 лв. за: ремонт и рехабилитация на част от ул. Централна, част от ул. Здравец и част от ул. Герана в с. Щръклево, част от ул. Сакар планина в с. Тръстеник и част от ул. Демокрация в с. Сваленик, община Иваново - 300 000 лв.; рехабилитация на уличната общинска пътна мрежа в селата: Пиргово, Красен, Мечка, Кошов - 600 000 лв.;

35. по бюджета на Община Две могили - 322 000 лв. за ремонт и модернизация на сграда "Културен дом" в с. Помен, община Две могили;

36. по бюджета на Община Алфатар - 820 000 лв. за ремонт на улична мрежа на територията на община Алфатар;

37. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) по бюджета на Община Главиница - 570 000 лв. за обекти "Пристройка и ремонт на Сватбена зала в гр. Главиница (ПИ 15031.501.423)" - 350 000 лв., "Реконструкция на централен площад и тротоари на ул. Витоша и ул. Оборище в гр. Главиница", под- обект "Прилежащи площи към поликлиника, тротоари на ул. Оборище, зелени площи и открит паркинг зад читалище "Хр. Ботев" в гр. Главиница" - 220 000 лв.;

38. по бюджета на Община Ситово - 620 000 лв. за: ремонт (саниране, ремонт на покрив и изграждане на съоръжение за осигуряване на достъп на хора в неравностойно положение) на административна сграда в с. Ситово - 355 000 лв.; саниране и ремонт на сграда - кметство с. Искра, община Ситово - 55 000 лв.; ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Ситово - 210 000 лв.;

39. по бюджета на Община Борино - 750 000 лв. за: ремонт на улична мрежа на територията на община Борино - 550 000 лв., и довършване на обект "Реконструкция на вътрешна, водопроводна мрежа на с. Борино" - 200 000 лв.;

40. по бюджета на Община Мадан - 1 200 000 лв. за проект "Изграждане на градска градина с кътове за отдих, площи с декоративно озеленяване и паркинг към МБАЛ "Проф. д-р Константин Чилов", гр. Мадан";

41. по бюджета на Община Неделино - 500 000 лв. за изграждане, реконструкция и модернизация на улици и общинска пътна мрежа на територията на община Неделино;

42. по бюджета на Община Рудозем - 720 000 лв. за реконструкция и рехабилитация на общински пътища и улици в община Рудозем;

43. по бюджета на Община Костинброд - 604 765 лв. за: ремонт на кметство с. Безден, община Костинброд - 87 000 лв.; изграждане на подпорна стена при ОТ 80 до ОТ 85 в кв. 34, с. Петърч - 83 765 лв.; ремонт на тротоар на ул. Първи май от ОТ 85 до ОТ 94 в с. Петърч - 24 000 лв.; ремонт на ул. Хан Аспарух и ул. Здравец в с. Голяновци - 60 000 лв., и за довършителни дейности на православен храм "Св. Вмчк Мина", гр. Костинброд - 350 000 лв.;

44. по бюджета на Община Своге - 610 000 лв. за основен ремонт на подземна техническа инфраструктура и вертикална планировка на междублокови пространства в гр. Своге;

45. по бюджета на Община Антоново - 700 000 лв. за частично финансиране на основен ремонт на улици в населени места в община Антоново;

46. по бюджета на Община Омуртаг - 598 993 лв. за: осъществяване на проекти: "Реконструкция на водопровод в с. Врани кон по ул. Камчия в участъка от ул. Вихрен до ул. Стара планина, община Омуртаг" - 432 498 лв.; "Рехабилитация на път TGV 2063/TGV1058 Веренци - Веселец/ - Висок от км 0+020 до км 0+719, община Омуртаг" - 166 495 лв.;

47. по бюджета на Община Опака - 300 000 лв. за ремонт на асфалтова настилка по улици на територията на община Опака;

48. по бюджета на Община Маджарово - 450 000 лв. за реконструкция на улици в с. Горни Главанак, община Маджарово;

49. по бюджета на Община Минерални бани - 700 000 лв. за частично финансиране на проект: "Благоустрояване на улична мрежа в с. Минерални бани - Етап III, община Минерални бани";

50. по бюджета на Община Стамболово - 480 000 лв. за ремонт на улици в населени места на територията на община Стамболово;

51. по бюджета на Община Венец - 550 000 лв. за ремонт на улици в населени места на територията на община Венец;

52. по бюджета на Община Върбица - 600 000 лв. за ремонт на улици на територията на община Върбица;

53. по бюджета на Община Каолиново - 700 000 лв. за ремонт на улици в населени места в община Каолиново;

54. по бюджета на Община Никола Козлево - 402 868 лв. за основен ремонт на ул. Камчия, с. Крива река;

55. по бюджета на Община Нови пазар - 688 000 лв. за проекти: "Подмяна на водопровод, изграждане на дъждоприемна канализация, отводнителна канавка, тротоар и полагане на асфалтова настилка по ул. Чавдар Войвода, с. Памукчии" - 270 000 лв.; "Оборудване на многофункционална зала в с. Памукчии" - 48 000 лв.; "Основен ремонт на ул. Раковски в с. Памукчии" - 170 000 лв.; ремонт на участък от ул. Цар Освободител - ОК344, ОК346, ОК258, ОК262, ОК226, ОК225, ОК451, ОК452, ОК264, ОК347, ОК349 - 135 000 лв., и участък от ул. Братя Миладинови - ОК225, ОК224, ОК268, ОК269, ОК270 - 65 000 лв.;

56. по бюджета на Община Братя Даскалови - 250 000 лв. за ремонт на улична мрежа в селата на община Братя Даскалови;

57. по бюджета на Община Гурково - 964 275 лв. за: ремонт и рехабилитация на улици в с. Паничерево, община Гурково- 270 000 лв., и за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа - 694 275 лв.;

58. по бюджета на Община Павел баня - 300 000 лв. за: "Асфалтиране на улица Роза в гр. Павел баня - Етап 2" - 160 000 лв.; "Полагане на асфалтова настилка на ул. Иван Вазов в с. Осетеново" - 40 000 лв.; "Асфалтиране на общински път II-56, Шипка - Павел баня/ - Асен - Скобелево, община Павел Баня - Етап 2" - 100 000 лв.;

59. по бюджета на Община Казанлък - 1 750 000 лв. за: "Асфалтиране на улица в с. Долно Изворово, община Казанлък" - 30 000 лв.; "Асфалтиране на ул. Теньо Рашнаков и ул. Тодор Юлиев, гр. Крън" - 60 000 лв.; "Пътна основа от трошен камък на ул. Първи май в с. Хаджидимитрово" - 60 000 лв.; "Асфалтиране на ул. Узана в с. Ясеново" - 10 000 лв.; "Пътна основа от трошен камък на ул. Гео Милев, с. Копринка" - 30 000 лв.; "Асфалтиране на ул. Батак в с. Кънчево" - 30 000 лв.; "Асфалтиране на ул. Русалка в с. Ръжена" - 26 000 лв.; "Асфалтиране на ул. А. Страшимиров в с. Бузовград" - 19 000 лв.; "Асфалтиране на ул. Ген. Симеонов в с. Шейново" - 25 000 лв.; "Асфалтиране на ул. Свобода в с. Розово" - 10 000 лв.; "Асфалтиране на ул. Ген. Радецки и ул. Никола Кокалов в гр. Шипка" - 50 000 лв.; "Асфалтиране на велоалеи в гр. Казанлък" - 200 000 лв.; основен ремонт на надлез КАТЕКС - участъка от бул. Розова долина от кръговото кръстовище с ул. Бачо Киро до пътен възел на околовръстен път - гр. Казанлък - 1 200 000 лв.;

60. по бюджета на Община Стара Загора - 3 400 000 лв. за: ремонт на общинска пътна инфраструктура на територията на община Стара Загора - 400 000 лв., и за разширяване на парк "Артилерийски" - 3 000 000 лв.;

61. по бюджета на Община Ветрино - 400 000 лв. за рехабилитация на ул. Младост, с. Белоградец, община Ветрино;

62. по бюджета на Община Нова Загора - 300 000 лв. за ремонт на улици в с. Баня, община Нова Загора;

63. по бюджета на Община Твърдица - 300 000 лв. за ремонт на улица Иван Гинчев в с. Жълт бряг и ул. Шипка в с. Бяла паланка, община Твърдица;

64. по бюджета на Община Севлиево - 340 000 лв. за: ремонтни дейности на тротоарно пространство на площад и сграда на читалище в с. Петко Славейков - 160 000 лв., и за ремонт на улична мрежа в с. Ряховците - 180 000 лв.;

65. по бюджета на Община Перник - 120 436 лв. за изграждане на улици в кв. Драгановец от ОТ 36 - ОТ 40 - ОТ 117 - ОТ 9115 до ОТ 2008 (към входа на Парка на предизвикателствата) и паркинг;

66. по бюджета на Община Петрич - 1 000 000 лв. за изграждане на социален комплекс за лица под и над 18 години с увреждания;

67. по бюджета на Община Разлог - 600 000 лв. за ремонт на улиците в съставните села на общината;

68. по бюджета на Община Сандански - 1 000 000 лв. за изграждане на пътна връзка и вертикална планировка за обект "Спортно-рекреационен център";

69. по бюджета на Община Симитли - 1 000 000 лв. за ремонт на улиците в съставните села на общината;

70. по бюджета на Община Струмяни - 580 000 лв. за проект за изграждане на нов водопровод, мръсен канал и асфалтиране в с. Микрево;

71. по бюджета на Община Айтос - 2 070 000 лв. за: реновация и разширяване на съществуваща Спортна зала "Айтос", кв. 63 на гр. Айтос - 1 450 000 лв., и реконструкция и рехабилитация на улични настилки в населени места в с. Черна могила, с. Черноград, с. Тополица - 620 000 лв.;

72. по бюджета на Община Камено - 1 220 579 лв. за реконструкция и благоустрояване на площадно пространство, заключено между ул. Освобождение, ул. Георги Кондолов и ул. Неделчо Камбов в гр. Камено;

73. по бюджета на Община Поморие - 1 000 000 лв. за детска ясла в УПИ IV, кв. 11 по плана на гр. Ахелой;

74. по бюджета на Община Приморско - 1 608 165 лв. за кръстовище на ул. Стамополу, ул. Перла и ул. Иглика с прилежащо благоустройство, озеленяване и осигуряване на достъп до морски плаж с паркиране - гр. Приморско;

75. по бюджета на Община Созопол - 1 200 000 лв. за детска градина с. Равадиново, филиал на ОДЗ - Созопол;

76. по бюджета на Община Царево - 1 000 000 лв. за Многофункционална спортна зала, гр. Царево;

77. по бюджета на Община Аксаково - 680 000 лв. за основен ремонт на участъци от уличната мрежа на гр. Аксаково;

78. по бюджета на Община Бяла (Вн) - 845 972 лв. за: реконструкция на ул. Иван Калчев, гр. Бяла - 497 372 лв., и съфинансиране на проект "Пристройка и реконструкция на училище и детска градина" - 348 600 лв.;

79. по бюджета на Община Долни чифлик - 395 219 лв. за реконструкция и рехабилитация на ул. Тунджа, с. Старо Оряхово;

80. по бюджета на Община Велико Търново - 2 149 550 лв. за: разширение и довършване на съществуваща детска градина в УПИ III-153А, ДГ "Здравец" - 640 000 лв.; доизграждане на ул. Стоян Михайловски, кв. Картала, ОК 2577 - ОК 2576 - ОК 2567 - ОК 2564 - ОК 2565 - ОК 2805 - 450 550 лв.; изграждане на ул. Васил Априлов, кв. Картала - 252 000 лв.; изграждане на ул. Камен Зидаров, ОК 2521 - ОК 259 и ул. Петко Тодоров ОК 259 - ОК 2452, кв. Картала - 245 000 лв.; изграждане на ул. Александър Бурмов, кв. Картала, ОК 2364 - ОК 2518 - 176 000 лв.; изграждане на ул. Драган Цончев, кв. Зона В, ОК 8504 - ОК 8602 - ОК 8607 - ОК 8613 - 386 000 лв.;

81. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) по бюджета на Община Горна Оряховица - 1 563 966 лв. за: обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда в ОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Горна Оряховица - 150 966 лв.; реконструкция на архитектурни пешеходни зони в южната и северната част на площадното пространство на гр. Горна Оряховица - 423 000 лв.; реконструкция на довеждаща инфраструктура, осигуряваща достъп до реконструираните обекти - 910 608 лв.; извършване на строително-ремонтни работи в ДГ "Елена Грънчарова", гр. Горна Оряховица - 79 392 лв.

82. по бюджета на Община Елена - 486 101 лв. за реконструкция на ул. Никифор Попконстантинов в гр. Елена от ОТ 112 до ОТ 106а и покрит участък от корекцията на р. Еленска (мост при км 2+530 до км 2+562);

83. по бюджета на Община Лясковец - 787 537 лв. за: реконструкция и рехабилитация на уличната настилка, тротоарите и съоръженията към тях на бул. Христо Ботев в гр. Лясковец - 649 717 лв.; аварийно-възстановителни работи на църква "Св. Параскева", с. Козаревец - 137 820 лв.;

84. по бюджета на Община Свищов - 700 000 лв. за основен ремонт и хоризонтална маркировка на ул. Люлин L 440 м, ул. Ал. Божинов L 740 м, ул. Черни връх - от кръстовището с ул. Бачо Киро до кръстовището с ул. Люлин - L 590 м, ул. Тинтява L 125 м, ул. Пирин L 75 м, ул. Искър L 280 м, ул. Киряк Цанков L 610 м и ул. Искър L 280 м;

85. по бюджета на Община Видин - 3 000 000 лв. за: асфалтиране на улици и междублокови пространства във Видин и населените места в общината - 2 792 670 лв., и доизграждане на улична мрежа в гр. Видин - 207 330 лв.;

86. по бюджета на Община Бойница - 900 000 лв. за ремонт на улиците в селата Бойница, Бориловец, Раброво;

87. по бюджета на Община Димово - 750 000 лв. за: асфалтиране на улици в гр. Димово, с. Арчар, с. Гара Орешец - 600 000 лв., и ремонт на тротоари в гр. Димово, с. Арчар, с. Гара Орешец - 150 000 лв.;

88. по бюджета на Община Кула - 1 300 000 лв. за: изграждане на нов гробищен парк в гр. Кула - 750 000 лв., и за основен ремонт на административна сграда - 550 000 лв.;

89. по бюджета на Община Ново село - 1 377 000 лв. за: ремонт на 14 236 кв.м улици в селата Ново село, Флорентин, Ясен, Неговановци, Винарово - 550 000 лв.; възстановяване и ремонт на общински сгради и тяхното оборудване за три центъра за настаняване от семеен тип и един център за обществена подкрепа за настаняване на деца и младежи - 827 000 лв.;

90. по бюджета на Община Ружинци - 2 010 000 лв. за: основен ремонт на част от път към с. Черно поле - 500 000 лв.; подмяна на улично осветление в община Ружинци - 700 000 лв.; довършване на новострояща се детска градина в с. Бело поле - 500 000 лв.; преустройство на общинска сграда в Център за предоставяне на социална услуга, Ружинци - 200 000 лв.; реконструкция на общинска сграда в с. Плешивец за Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни деца с деменция - 70 000 лв.; довършване на социален център за предоставяне на услуги в с. Ружинци - 40 000 лв.;

91. по бюджета на Община Дряново - 3 669 295 лв. за цялостен ремонт на улица Шипка, гр. Дряново - 2,7 км;

92. по бюджета на Община Трявна - 1 500 000 лв. за: ремонт на ул. Минчо В. Венков, ул. Здравец, ул. Уста Иван, ул. Тепавици, ул. Капитан Райчо, ул. Баба Тонка - 1 200 000 лв.; ремонт на улици в гр. Плачковци: ул. Бедек, ул. Илийчо Петков, ул. Младост - 300 000 лв.

93. по бюджета на Община Тервел - 920 000 лв. за ремонт на уличната настилка на ул. Хан Аспарух в гр. Тервел;

94. по бюджета на Община Кирково - 1 327 072 лв. за реконструкция и изграждане на път KRZ 2136/III-592, Маказа - Кукуряк/Стрижба/KRZ 1102;

95. по бюджета на Община Ловеч - 2 500 000 лв. за: ремонт на ул. Осъмска - 1 300 000 лв., и ремонт на улици в кв. Дикисана - 1 200 000 лв.;

96. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2019 г., в сила от 15.10.2019 г.) по бюджета на община Луковит - 1 200 000 лв. за ремонт на улична мрежа на територията на община Луковит;

97. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) по бюджета на Община Тетевен - 1 700 000 лв. за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в обхвата на квартали № 33, 24, 21, 19, 14, 13, 12, 10, 5 и част от 3, гр. Тетевен - 1 200 000 лв., и за основен и текущ ремонт на общинска и улична мрежа в община Тетевен - 500 000 лв.;

98. по бюджета на Община Угърчин - 1 200 000 лв. за ремонт на ул. Васил Левски;

99. по бюджета на Община Бойчиновци - 900 000 лв. за ремонт на улици в гр. Бойчиновци;

100. по бюджета на Община Брусарци - 700 000 лв. за ремонт на улици в община Брусарци;

101. по бюджета на Община Вършец - 900 000 лв. за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Вършец;

102. по бюджета на Община Георги Дамяново - 900 000 лв. за ремонт на общинска пътна мрежа;

103. по бюджета на Община Лом - 1 100 000 лв. за реконструкция на спортна зала;

104. по бюджета на Община Медковец - 700 000 лв. за ремонт на улици в община Медковец;

105. по бюджета на Община Чипровци - 700 000 лв. за ремонт на улици в община Чипровци;

106. по бюджета на Община Якимово - 700 000 лв. за ремонт на улици в община Якимово;

107. по бюджета на Община Брацигово - 1 489 750 лв. за строеж на улична мрежа в регулацията на гр. Брацигово и населените места в общината;

108. по бюджета на Община Септември - 2 000 000 лв. за довършване на бул. България - 2-ри етап;

109. по бюджета на Община Гулянци - 1 582 420 лв. за рехабилитация на уличната мрежа в гр. Гулянци и с. Брест;

110. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) по бюджета на Община Раковски - 2 500 000 лв. за реконструкция на част от уличната мрежа в община Раковски по девет обособени позиции: ул. Странджа, ул. Пеньо Пенев, ул. Сергей Румянцев и ул. Алеко Константинов в гр. Раковски, ул. Г. С. Раковски в с. Стряма и ул. Иван Вазов, ул. Люлин, ул. Рила и ул. Сребра в с. Белозем;

111. по бюджета на Община Русе - 955 646 лв. за реконструкция на ул. Потсдам и свързването ѝ с пътен възел на бул. България и бул. Липник;

112. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) по бюджета на Община Борово - 307 610 лв. за основен ремонт на покривна конструкция над сцена на зрителна зала към "НЧ Искра-1898" - гр. Борово, обновяване на залата и адаптиране на санитарен възел за хора с увреждания, УПИ I-626, кв. 35 по плана на гр. Борово, област Русе;

113. по бюджета на Община Ценово - 450 000 лв. за рехабилитация на улична мрежа в с. Новград - ул. Стефан Караджа, ул. Хаджи Димитър и ул. Етър;

114. по бюджета на Община Сливен - 3 895 802 лв. за: основен ремонт на спортен комплекс "Асеновец" в Сливен - 1 395 802 лв.; възстановяване на техническо-експлоатационните характеристики на уличната мрежа в гр. Сливен - 2 500 000 лв.;

115. по бюджета на Община Смолян - 2 380 000 лв. за: ул. Проф. Асен Василев - 650 000 лв.; за ремонт на стадион Смолян и прилежащ спортен комплекс - 1 050 000 лв.; ремонт на тротоари и настилки по пешеходни зони в гр. Смолян - 450 000 лв.; изграждане на временен приют за кучета - 230 000 лв.;

116. по бюджета на Община Баните - 500 000 лв. за ремонт и реконструкция на площад, с. Баните;

117. по бюджета на Община Девин - 1 800 000 лв. за ремонт и рехабилитация на централна градска част в гр. Девин;

118. по бюджета на Община Доспат - 950 000 лв. за ремонт, преустройство и оборудване на общинска сграда, намираща се на ул. Капитан Петко Войвода № 3, и вертикална планировка на имота;

119. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) по бюджета на Община Златоград - 1 093 500 лв. за: подмяна на част от уличната водопроводна и канализационна мрежа в гр. Златоград и с. Старцево - 355 557 лв.; изграждане на канализационната мрежа на ул. Виктор Юго - Златоград - 93 000 лв.; благоустрояване на площад и обновяване на площи за широко обществено ползване в с. Долен - 344 943 лв.; благоустрояване на гробищен парк в с. Старцево - 300 000 лв.;

120. по бюджета на Община Мъглиж - 1 100 000 лв. за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа;

121. по бюджета на Община Ивайловград - 1 075 821 лв. за реконструкция и рехабилитация на ул. Възрожденска, ул. Асен Златаров, ул. Орфей и ул. Иван Вазов в гр. Ивайловград;

122. по бюджета на Община Любимец - 430 000 лв. за окончателно реализиране на проекти за ремонт и оборудване на специализирана болница за лечение и рехабилитация и на сграда Младежки дом - гр. Любимец;

123. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) по бюджета на Община Свиленград - 1 701 185 лв. за реконструкция на улична мрежа в гр. Свиленград, включваща ул. Васил Левски, ул. 23 септември, ул. Ген. Скобелев и ул. Отец Паисий;

124. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2020 г., в сила от 09.12.2020 г.) по бюджета на община Харманли - 850 000 лв. за: "Ремонт на съществуваща ВиК мрежа и сградни отклонения на улици в гр. Харманли" - 241 000 лв.; "Доставка на специализирано оборудване и обзавеждане на спортен комплекс "Хеброс", гр. Харманли - 609 000 лв.;

125. по бюджета на Община Шумен - 450 000 лв. за цялостно преасфалтиране, подмяна на тротоари, бордюри и осветление на ул. Петър Парчевич в участъка от ул. Кирил и Методий до ул. Васил Априлов;

126. по бюджета на Община Смядово - 196 120 лв. за: ремонт на ул. Добри Войников в с. Кълново - 85 120 лв.; ремонт на ул. Симеон Велики, с. Кълново - 111 000 лв.;

127. по бюджета на Община Дългопол - 1 726 231 лв. за ремонт на улична мрежа на територията на община Дългопол;

128. по бюджета на Община Пазарджик - 800 000 лв. за ремонт на стадиона в гр. Пазарджик;

129. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) по бюджета на Община Враца - 2 200 000 лв.: за ремонт на улична и пътна инфраструктура - 1 000 000 лв., и за ремонт на волейболна зала в спортен комплекс "Христо Ботев" - 1 200 000 лв.;

130. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) по бюджета на Община Бяла Слатина - 1 500 000 лв. за ремонти на улична мрежа в община Бяла Слатина;

131. по бюджета на Община Козлодуй - 3 619 525 лв. за: възстановяване на сградата на Народно читалище "Яким Деспотов" в с. Гложене - 1 019 525 лв., и за ремонт на централен площад в гр. Козлодуй - 2 600 000 лв.;

132. по бюджета на Община Оряхово - 1 500 000 лв. за: ремонт на пътна инфраструктура - 1 250 000 лв., и за ремонт на фасада на архитектурен паметник "Екимджиевата къща" - 250 000 лв.;

133. по бюджета на Община Роман - 599 311 лв. за изграждане на спортни игрища и благоустрояване на дворното пространство в СУ "Васил Левски";

134. по бюджета на Община Долна баня - 525 000 лв. за основен ремонт на сграда за създаване на дом за възрастни хора;

135. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2019 г., в сила от 27.12.2018 г.) по бюджета на Община Дулово - 1 500 000 лв.: за рехабилитация на път IV-23503 - от село Паисиево до село Китанчево - 295 000 лв.; за рехабилитация на път IV - от село Прохлада до село Браничево - 325 000 лв.; за ремонт на улична мрежа в гр. Дулово на ул. Хан Аспарух, ул. Васил Априлов, ул. Стефан Караджа, ул. Шипка, ул. Ропотамо, ул. Теменуга, стоянка-таксита до автогара; ул. Явор, ул. Иглика и ул. Латинка в село Черник; ул. Страцин в село Межден; ул. Втора в село Таслаково; ул. Девета в село Овен; ул. Кокиче в село Чернолик; ул. Четвърта в село Златоклас; ул. Мир в село Секулово; ул. 14-а в село Водно и ул. Трета в село Грънчарово;

136. по бюджета на Община Кайнарджа - 800 000 лв. за ремонт на улична мрежа на територията на община Кайнарджа;

137. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) по бюджета на Община Силистра - 2 400 000 лв.: за ремонт на общинска пътна мрежа - 10 000 лв.; за ремонт и реконструкция на улична мрежа в гр. Силистра - 1 524 000 лв.; за ремонт на улична мрежа в населени места в община Силистра - 466 000 лв.: с. Айдемир - 87 360 лв., с. Калипетрово - 115 200 лв., с. Сребърна - 30 000 лв., с. Казимир - 25 000 лв., с. Главан - 9000 лв., с. Богорово - 9000 лв., с. Поп Кралево - 9000 лв., с. Йорданово - 30 000 лв., с. Брадвари - 30 000 лв., с. Проф. Иширково - 21 740 лв., с. Българка - 10 000 лв., с. Смилец - 20 000 лв., с. Майор Ценович - 10 000 лв., с. Полк. Ламбриново - 10 000 лв., с. Бабук - 29 700 лв., с. Ветрен - 10 000 лв., и с. Срацимир - 10 000 лв.; за изграждане на обект "Пристройка към болнична сграда с идентификатор № 66425.2620.42 за изграждане на структура по кардиология, в т.ч. инвазивна кардиология" на територията на "МБАЛ - Силистра" - АД - 400 000 лв.;

138. по бюджета на Община Тутракан - 1 200 000 лв. за укрепване на напорен резервоар 400 м3 - ниска зона, и изграждане на нова подпорна стена и път по ул. Дълбок път, гр. Тутракан;

139. по бюджета на Община Сапарева баня - 1 500 000 лв. за ремонт на улична мрежа на територията на община Сапарева баня;

140. по бюджета на Община Дупница - 2 000 000 лв. за ремонт и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Дупница;

141. по бюджета на Община Стрелча - 1 316 000 лв. за: ремонт на градска минерална баня гр. Стрелча и изграждане на многофункционален балнеоложки комплекс - 860 000 лв., и за ремонт и реконструкция на съществуваща масивна сграда - съблекалня, външни скамейки и сенна конструкция към стадион в УПИ III, кв. 85 в гр. Стрелча - 456 000 лв.;

142. по бюджета на Община Годеч - 1 273 873 лв. за проект "Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч", част II, етап 12;

143. (нова - ДВ, бр. 1 от 2019 г., в сила от 27.12.2018 г.) по бюджета на Община Кюстендил - 2 000 000 лв.: за ремонт, оборудване, обзавеждане и покупка на транспортни средства за социални домове на територията на община Кюстендил - 300 000 лв.; за текущи ремонти на улици, улично осветление, водопровод за минерална вода, сгради на кметства и читалища на територията на община Кюстендил - 1 700 000 лв.

Чл. 2. Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи в общ размер на 52 770 лв. за възнаграждения през 2018 г. на външните членове на одитните комитети към общините, както следва:

1. по бюджета на Община Стражица - 12 552 лв.;

2. по бюджета на Община Първомай - 12 300 лв.;

3. по бюджета на Община Сливен - 12 967 лв.;

4. по бюджета на Община "Марица" - 2853 лв.;

5. по бюджета на Община Велинград - 5135 лв.;

6. по бюджета на Столична община - 5100 лв.;

7. по бюджета на Община Кричим - 1863 лв.

Чл. 3. (1) Одобрява допълнителен трансфер за Българската академия на науките в размер 340 000 лв. чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г. Средствата да се предоставят на Института за изследване на населението и човека към Българската академия на науките за изготвяне на мерки за справяне с демографската криза в страната.

(2) Одобрява допълнителен трансфер за Русенския университет "Ангел Кънчев" в размер 1 000 000 лв. чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г. за изграждане на нов учебно-изследователски корпус - първи етап.

(3) Министърът на образованието и науката да извърши налагащите се промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2018 г. в размер 2 077 262 лв. за: основен ремонт на Епархийската библиотека на Великотърновската света митрополия - 1 577 262 лв., и за ремонтно-възстановителни дейности на храм "Св. Петка", гр. Русе - 500 000 лв.

(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерския съвет за 2018 г. по политика в областта на правото на вероизповедание, бюджетна програма "Вероизповедания" и показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

(3) Главният секретар на Министерския съвет да извърши налагащите се промени по бюджета на Министерския съвет за 2018 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. в размер 1 000 000 лв. за строително-ремонтни дейности в "Университетска многопрофилна болница за активно лечение - д-р Георги Странски" - ЕАД, Плевен.

(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. по политика в областта на диагностиката и лечението, бюджетна програма "Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението" и показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

(3) Министърът на здравеопазването да извърши налагащите се промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 6. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г. в размер 1 528 000 лв. за: изплащане на премии на олимпийските медалисти, прекратили активна състезателна дейност, личните треньори на олимпийските медалисти и старши треньорите на сборните олимпийски отбори - 528 000 лв., и за подпомагане на организирането и провеждането на Световно първенство по мотокрос фристайл Night of the Jumps (Нощта на скоковете) през 2019 г. в гр. София - 1 000 000 лв.

(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на спорта за високи постижения", бюджетна програма "Спорт за високи постижения", по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г.

(3) Със сумата 1 000 000 лв. да се увеличат показателите по чл. 25, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

(4) Министърът на младежта и спорта да извърши налагащите се промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 7. (1) Увеличава утвърдения с чл. 31, ал. 2, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. показател по бюджета на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., със сумата 3 000 000 лв.

(2) Председателят на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество да извърши съответните промени по бюджета на комисията и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 8. Допълнителните разходи/трансфери по чл. 1, 3, 4, 5 и 6 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2018 г.

Чл. 9. Допълнителните трансфери по чл. 2 да се осигурят за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2018 г.

Чл. 10. Министърът на финансите да извърши произтичащите от това постановление промени по централния бюджет за 2018 г., включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2018 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 77 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

§ 2. В приложението към чл. 1, ал. 2 от Постановление № 157 на Министерския съвет от 2018 г. (ДВ, бр. 64 от 2018 г.) част

"


 

Община Плевен

 

1.

Провеждане на Национална научна конференция "Дойранската епопея (1916 - 1918) в националната и европейска история" с научен ръководител акад. Георги Марков.

6 000

2.

Издаване на книгата "Генералът от Стежерово" с автор Милена Гераскова, посветена на ген. Алекси Генков Дюдюков (1871 - 1938), командващ 12-а пехотна дивизия по време на Първата световна война, с тираж 200 бр.

1 000

 

 

7 000


"

се изменя така:

"


 

Община Плевен

 

1.

Провеждане на Национална научна конференция "Дойранската епопея (1916 - 1918) в националната и европейска история" с научен ръководител акад. Георги Марков.

6 000

 

 

6 000

 

Община Левски

 

1.

 

Издаване на книгата "Генералът от Стежерово" с автор Милена Гераскова, посветена на ген. Алекси Генков Дюдюков (1871 - 1938), командващ 12-а пехотна дивизия по време на Първата световна война, с тираж 200 бр.

1 000

 

 

1 000


"

§ 3. В Постановление № 165 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 84 и 105 от 2018 г.) в чл. 1, ал. 1 т. 80 се изменя така:

"80. по бюджета на Община Симеоновград - 820 000 лв. за проект "Рехабилитация на ул. Стефан Стамболов" и подмяна на ВиК мрежа;".

§ 4. В Постановление № 309 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 2017 г.; изм., бр. 12 от 2018 г.) в чл. 1, ал. 1 т. 7 се изменя така:

"7. трансфер за други целеви разходи по бюджета на Община Симеоновград - 450,0 хил. лв. за: обект "Ремонт и възстановяване на ВиК мрежи в гр. Симеоновград" - 300,0 хил. лв., и за обект "Реконструкция на второстепенна улица и благоустрояване на междублоково пространство в УПИ І, кв. 47 по плана за регулация на гр. Симеоновград" - 150,0 хил. лв.;".

§ 5. Изпълнението на постановлението се възлага на главния секретар на Министерския съвет, министъра на образованието и науката, министъра на здравеопазването, министъра на младежта и спорта, председателя на Българската академия на науките, ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" и на кметовете на съответните общини.

§ 6. Постановлението влиза в сила от 19 декември 2018 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 349 ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 315 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 27.12.2018 Г.)


§ 3. Постановлението влиза в сила от 27 декември 2018 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73 ОТ 5 АПРИЛ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 315 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г.

Заключителни разпоредби
КЪМ

(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 12.04.2019 Г.)


§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 ОТ 31 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2019 Г.

Заключителни разпоредби

(ОБН. - ДВ, БР. 44 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 04.06.2019 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2019 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 81 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 15.10.2019 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 360 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 106 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 09.12.2020 Г.)


§ 5. Постановлението влиза в сила от 9 декември 2020 г.

Промени настройката на бисквитките