Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 107 от 28.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 327 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2018 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 327 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2018 Г.

В сила от 20.12.2018 г.

Обн. ДВ. бр.107 от 28 Декември 2018г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. в размер 8 359 000 лв. за държавни лечебни заведения за болнична помощ - търговски дружества, за капиталови разходи за закупуване на дълготрайни материални активи.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2018 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на диагностиката и лечението", бюджетна програма "Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението", по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването да извърши налагащите се промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. и да уведоми министъра на финансите.

(2) Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2018 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на здравеопазването.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 20 декември 2018 г.

Промени настройката на бисквитките