Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 107 от 28.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2018 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2018 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА "ОБХОД НА ГР. ГАБРОВО" - ФАЗА І (ДВ, БР. 78 ОТ 2018 Г.)

В сила от 19.12.2018 г.

Обн. ДВ. бр.107 от 28 Декември 2018г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 2 ал. 1 се изменя така:

"(1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по "Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита", бюджетна програма "Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура", по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г."

§ 2. Член 3 се изменя така:

"Чл. 3. Министърът на регионалното развитие и благоустройството да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. и да уведоми министъра на финансите."

Заключителни разпоредби

§ 3. Постановлението влиза в сила на 19 декември 2018 г.

Промени настройката на бисквитките