Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 107 от 28.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 336 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. (ДВ, БР. 25 ОТ 2010 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 336 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. (ДВ, БР. 25 ОТ 2010 Г.)

В сила от 01.01.2019 г.

Обн. ДВ. бр.107 от 28 Декември 2018г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 71з, ал. 3 накрая думите "обявяването му са изминали не по-малко от 2 години от освобождаване от предишна такава длъжност" се заменят с "командироване на длъжността, за която кандидатстват, са изминали не по-малко от 3 години от освобождаване от предишна такава длъжност".

§ 2. В § 43 от преходните и заключителните разпоредби към Постановление № 188 на Министерския съвет от 2011 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 53 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2013 г., бр. 40 от 2015 г. и бр. 8 и 74 от 2017 г.) навсякъде думите "31 декември 2018 г." се заменят с "31 декември 2020 г.".

§ 3. В § 99, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби към Постановление № 191 на Министерския съвет от 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ДВ, бр. 74 от 2017 г.) думите "през учебните 2011/2012 г., 2012/2013 г. и 2013/2014 г." се заменят с "през учебните 2010/2011 г., 2011/2012 г., 2012/2013 г. и 2013/2014 г.".

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 4. Офицерите, заемащи към датата на влизането в сила на това постановление длъжности от кариерно поле "професионално", за които се изисква образователно-квалификационна степен "магистър" по гражданска специалност от висши граждански училища и не са я придобили, както и офицерите от академичния състав, които не са придобили образователно-квалификационна степен "магистър" в професионално направление "Военно дело", могат да заемат съответните длъжности и да се преназначават на длъжности от същото кариерно поле в обхвата на притежаваното военно звание до изтичането на срока на договора им за военна служба.

§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2019 г.

Промени настройката на бисквитките