Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 107 от 28.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 337 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 245 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. (ДВ, БР. 98 ОТ 2000 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 337 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 245 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. (ДВ, БР. 98 ОТ 2000 Г.)

В сила от 28.12.2018 г.

Обн. ДВ. бр.107 от 28 Декември 2018г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:

1. (*) Алинея 1 се изменя така:

"(1) Собственикът или ползвателят на пътно превозно средство по чл. 10а, ал. 7 от Закона за пътищата заплаща такса за ползване на платената пътна мрежа по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата - винетна такса, а собственикът или ползвателят на превозно средство по чл. 10б, ал. 3 от Закона за пътищата заплаща такса за изминато разстояние по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата - тол такса."

2. (В сила от 01.01.2019 г.) Алинея 2 се отменя.

3. Алинея 3 се изменя така:

"(3) За осигуряване на дейностите по събирането на пътни такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата Агенция "Пътна инфраструктура" изгражда, оперира и поддържа Електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата, която се състои от електронна система за издадените електронни винетки и електронна система за събиране на тол такси."

4. Създават се ал. 4 - 6:

"(4) Агенция "Пътна инфраструктура" осъществява всички дейности по техническата и софтуерната поддръжка на компонентите на Електронната система по ал. 3, управлява процесите и контролира правилното отчитане на дължимите такси и събирането им.

(5) Агенция "Пътна инфраструктура" поддържа системите за генериране и продажба на електронни винетки и маршрутни карти, организира разпространяването и поддръжката на бордови устройства, отговарящи на съответните технически изисквания за целите на тол таксуването в съответните области на пътни такси на агенцията.

(6) Агенция "Пътна инфраструктура" администрира приходите, които са постъпили от пътните такси по чл. 10 от Закона за пътищата, изготвя отчети и прогнози за тях."

§ 2. В чл. 73а, ал. 1 думите "заплаща винетна такса" се заменят със "заплащат пътни такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата".

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. До 31 декември 2018 г. Агенция "Пътна инфраструктура" организира разпространяването и продажбата на винетни стикери, както и отчитането на реализираните приходи.

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:

1. параграф 1, т. 1, който влиза в сила:

а) от 1 януари 2019 г. - по отношение на пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона, и

б) от 16 август 2019 г. - по отношение на пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона;

2. параграф 1, т. 2, който влиза в сила от 1 януари 2019 г.


Промени настройката на бисквитките