Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 107 от 28.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 345 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪБИРАНЕ НА ТАКСИТЕ ЗА СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА ИЛИ НА ЧАСТИ ОТ ТЯХ И ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОТДЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ПО РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 345 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪБИРАНЕ НА ТАКСИТЕ ЗА СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА ИЛИ НА ЧАСТИ ОТ ТЯХ И ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОТДЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ПО РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА

В сила от 28.12.2018 г.

Обн. ДВ. бр.107 от 28 Декември 2018г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Член единствен. Приема Наредба за условията и реда за събиране на таксите за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях и за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища.

Заключителни разпоредби

§ 1. Отменя се Наредбата за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура по Закона за пътищата, приета с Постановление № 291 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 89 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2017 г.).

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Промени настройката на бисквитките