Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 108 от 29.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 348 ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 447 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. (ДВ, БР. 108 ОТ 2014 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 348 ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 447 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. (ДВ, БР. 108 ОТ 2014 Г.)

В сила от 01.01.2019 г.

Обн. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2018г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 10, ал. 1 се изменя така:

"(1) Министерството е структурирано в 8 дирекции, Инспекторат, звено "Вътрешен одит", звено "Информационно обслужване и системи за сигурност" и финансов контрольор."

§ 2. Член 13 се изменя така:

"Чл. 13. (1) Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и осигурява изпълнението на контролните му функции при провеждането на държавната политика, като осъществява административен контрол в Министерството.

(2) Инспекторатът осъществява дейността си съгласно вътрешни правила, които са утвърдени от министъра.

(3) Инспекторатът изпълнява следните функции:

1. извършва планови и извънпланови проверки на структури, дейности и процеси в администрацията;

2. проверява спазването на нормативните актове и вътрешните правила за организацията на работа в Министерството;

3. може да предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;

4. проверява изпълнението на задължителните указания, които са дадени от компетентните контролни органи при проверки в Министерството;

5. разглежда постъпили сигнали за корупция на служители от Министерството, извършва проверки и информира министъра за резултатите;

6. извършва проверки по сигнали на граждани и организации срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от Министерството;

7. прави оценка на корупционния риск по реда на методологията по чл. 32, ал. 1, т. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) и предлага мерки за ограничаването му;

8. осъществява контрол и извършва проверки по ЗПКОНПИ, като проверява декларациите по чл. 35, ал. 1 от закона и осъществява производството по установяване на конфликт на интереси;

9. съставя актове за установяване на административни нарушения при констатирани нарушения от страна на служителите от администрацията, когато е предвидено в закон;

10. прави предложения за нови или за изменения на вътрешноведомствени актове, регламентиращи организацията на работата и дейността на Министерството;

11. извършва проверки по предоставянето на административни услуги;

12. осъществява и други функции във връзка с административния контрол, които произтичат от нормативни актове или са възложени от министъра, съобразно правомощията си.

(4) Инспекторатът изготвя стратегически и годишен план за дейността си, които се утвърждават от министъра.

(5) Инспекторатът извършва плановите си проверки въз основа на ежегодно утвърден план от министъра.

(6) Инспекторатът не извършва проверки в търговските дружества с държавно участие в капитала и държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.

(7) Инспекторатът не извършва проверки относно бюджетната дисциплина.

(8) Ръководителят на Инспектората представя ежегоден отчет на министъра за дейността на Инспектората през съответната година.

(9) Ръководителят на Инспектората изпраща на Главния инспекторат при Министерския съвет ежегодно до 1 март доклад за извършените проверки през предходната година.

(10) При осъществяването на своите функции служителите на Инспектората имат право да изискват документи, данни, сведения, справки и други носители на информация от проверяваните лица, които са необходими за извършване на проверките.

(11) Служителите в Министерството са длъжни да оказват пълно съдействие на инспекторите при осъществяване на функциите им.

(12) При извършване на проверките инспекторите имат право да изискват информация от държавните и местните органи, органите на съдебната власт и други институции."

§ 3. В чл. 14, ал. 2, т. 1 думите "със стандартите за вътрешен одит в публичния сектор" се заменят със "с международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит".

§ 4. Създава се раздел IVa "Звено "Информационно обслужване и системи за сигурност" с чл. 14а:

"Раздел IVa

Звено "Информационно обслужване и системи за сигурност"

Чл. 14а. (1) Звено "Информационно обслужване и системи за сигурност" е на пряко подчинение на министъра. Служителят, който го ръководи, е служител по сигурността на информацията.

(2) Звено "Информационно обслужване и системи за сигурност":

1. организира, администрира и осигурява техническата поддръжка на информационната и комуникационната инфраструктура на Министерството;

2. организира и осигурява поддръжката на хардуера и системния софтуер на компютърната техника на Министерството;

3. осигурява системна поддръжка и интеграция на комплексни информационни системи в Министерството, включително информационните фондове, съдържащи вътрешноведомствена информация;

4. организира управлението на удостоверенията за електронни подписи в Министерството;

5. поддържа служебни регистри на потребителите, на компютърната и периферната техника, на комуникационното оборудване на Министерството и на използваните софтуерни продукти и системи;

6. следи за прилагането на стандартите, политиките и правилата за мрежова и информационна сигурност в Министерството и отговаря за защитата на интелектуалната собственост и материалните активи на Министерството в областта на информационните и комуникационните технологии; поддържа опис на всички информационни активи на Министерството и на присъщия им риск по отношение на информационната сигурност;

7. разработва и предлага за утвърждаване от министъра политиките, целите, процедурите, метриката за оценка на информационната сигурност и инструкциите, произтичащи от нормативната уредба, както и всички други необходими указания и процедури;

8. разследва и анализира инцидентите в областта на мрежовата и информационната сигурност и реакциите при инциденти и предлага действия за подобряване на мрежовата и информационната сигурност в администрацията;

9. периодично (не по-малко от два пъти годишно) изготвя доклади за състоянието на информационната сигурност в административното звено и ги представя на министъра;

10. разработва Вътрешните правила по мрежова и информационна сигурност по модела на "Системи за управление на информационната сигурност", регламентиран с изискванията на международния стандарт ISO 27001, в съответствие с изискванията на Наредбата за общите изисквания за мрежова и информационна сигурност (НОИМИС), приета с Постановление № 279 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 58 и 102 от 2010 г., бр. 48 от 2013 г. и бр. 5 от 2017 г.);

11. координира дейностите, свързани с осъществяване на електронното управление в Министерството;

12. координира и осигурява взаимодействието на информационните системи на Министерството с необходимите регистри, поддържани в други държавни и общински органи и институции;

13. разработва план на Министерството за противодействие на тероризма;

14. разработва и поддържа план за защита при бедствия на Министерството на основание на изискванията на Закона за защита при бедствия, Националната програма за защита при бедствия и други законови и подзаконови нормативни актове;

15. организира защитата при бедствия в съответствие с нормативно делегираните правомощия на министъра;

16. организира непрекъснато денонощно дежурство за оповестяване при привеждане на страната от мирно във военно положение, бедствия, аварии, кризи и извънредни ситуации в системата на Министерството;

17. организира и осигурява взаимодействие с Министерството на отбраната и с другите министерства и ведомства в процеса на планиране на гражданските ресурси в интерес на отбраната на страната съгласно разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

18. планира, организира и контролира дейностите, свързани със защитата на класифицираната информация;

19. води регистър на лицата, получили раз-

решение за достъп до класифицирана информация, следи за сроковете на валидност на разрешенията и за промяна в нивата на класификация;

20. следи за правилното определяне нивото на класификация на информацията;

21. организира и провежда обучението на служителите в областта на защитата на класифицираната информация;

22. изпълнява функции, свързани със защитата на личните данни;

23. участва в планирането и отчитането на разходите в областта на електронното управление и за използваните информационни технологии при подготовката и представянето на бюджетните прогнози на МТ."

§ 5. В чл. 15, ал. 2 след думата "Министерството" се поставя запетая и се добавя "включително осъществява предварителен контрол на дейностите по усвояване на средствата по Европейските структурни и кохезионни фондове, както и по други донорски програми."

§ 6. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 14 буква "г" се отменя.

2. Създава се т. 18:

"18. предоставя на Министерството на финансите тримесечна информация в изпълнение на Постановление № 114 на Министерския съвет от 2010 г. за наблюдение и контрол върху финансовото състояние на държавни предприятия и търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и на дружествата, които те контролират (обн., ДВ, бр. 46 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2013 г.) и Правилника за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2003 г.; Решение № 8260 на Върховния административен съд от 2005 г. - бр. 79 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 103 от 2008 г., бр. 39 и 93 от 2009 г., бр. 22, 29 и 72 от 2010 г., бр. 68 от 2011 г., бр. 49 от 2013 г., бр. 40 и 70 от 2015 г., бр. 64 от 2017 г. и бр. 70 от 2018 г.); съдейства на други държавни органи при необходимост от предоставяне на информация от дружествата."

§ 7. В чл. 18 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) точка 10 се изменя така:

"10. участва в провеждането на обществени поръчки, като:

а) следи и отговаря за спазването на процедурните правила и срокове при възлагане на обществени поръчки;

б) изпраща за публикуване в Регистъра на обществените поръчки (РОП) документите и информацията, посочени в чл. 36, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и в чл. 15 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2017 г.);"

б) точки 26 - 34 и 36 се отменят.

2. В ал. 2 думите "по ал. 1, т. 36, 37, 41, 42 и 43" се заменят с "по ал. 1, т. 37, 41, 42 и 43".

§ 8. В чл. 20 се правят следните изменения:

1. Основният текст се изменя така:

"Чл. 20. Специализираната администрация е организирана в 5 дирекции:".

2. В т. 1 думата "Главна" се заличава.

§ 9. В чл. 21 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите "Главна дирекция" се заменят с "Дирекция".

2. Алинеи 2 и 3 се отменят.

§ 10. В чл. 22 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Дирекция "Маркетинг, реклама и информация в туризма":

1. съдейства и координира с дирекция "Туристическа политика" извършването на маркетингови проучвания на основни и перспективни пазари за българския туристически продукт, които да служат за основа при разработването на рекламните и комуникационните кампании, както и проучвания в сферата на туристическата реклама и анализи на ефективността;

2. разработва и изпълнява Годишната програма за национална туристическа реклама, изготвя и представя на министъра отчет за разходите и ефективността им, извършени по изпълнението на програмата за национална реклама за предходната година;

3. организира участието на Република България в международни туристически изложения, панаири и прояви, свързани с туризма;

4. организира опознавателни пътувания на чуждестранни журналисти и посещения на чужди туроператори и туристически агенти в страната;

5. организира изработването на рекламни материали (печатна реклама, аудио-визуална реклама, предметна и пространствена реклама), представящи България като атрактивна туристическа дестинация;

6. участва в актуализирането на националния туристически портален сайт и осъществява всички дейности, свързани с популяризирането му;

7. разработва и осъществява комуникационни кампании на целеви и перспективни чуждестранни пазари, както и кампании, насочени към вътрешния пазар;

8. съдейства и методически подпомага регионални и местни структури за изграждането на национална туристическа мрежа от туристически информационни центрове;

9. съдейства на туристически сдружения и фирми за популяризирането на туристическия им продукт;

10. осигурява разпространението на информационните материали, рекламни брошури, каталози и други носители на информация;

11. осигурява дейността на Националния туристически информационен център;

12. анализира постигнатите резултати от маркетинговите проучвания и от изпълнението на Годишната програма за национална туристическа реклама;

13. участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на Министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството с оглед на функционалната си компетентност."

2. В ал. 2 думите "по ал. 1, т. 2 - 12 в координация с" се заменят с "по ал. 1, т. 2 - 10 в координация и със съдействието на".

§ 11. В чл. 23 се правят следните изменения:

1. В т. 15 думата "Главна" се заличава.

2. В т. 18 думата "Главна" се заличава.

§ 12. Приложението към чл. 10, ал. 3 се изменя така:

"Приложение към чл. 10, ал. 3


Численост на персонала в организационните структури и административните звена в Министерството на туризма - 115 щатни бройки


Политически кабинет

5

в т.ч.:

 

съветници, експертни и технически

 

сътрудници

1

Главен секретар

1

Инспекторат

3

звено "Вътрешен одит"

2

звено "Информационно обслужване и

 

системи за сигурност"

3

финансов контрольор

1

Обща администрация

27

в т.ч.:

 

дирекция "Административно-правно

 

обслужване и човешки ресурси"

13

дирекция "Финанси и управление на

 

собствеността"

9

дирекция "Връзки с обществеността и

 

протокол"

5

Специализирана администрация

73

в т.ч.:

 

дирекция "Туристическа политика"

22

дирекция "Маркетинг, реклама и

 

информация в туризма"

13

дирекция "Международно сътрудни-

 

чество и инвестиции в областта на

 

туризма"

12

дирекция "Програми и проекти в

 

туризма"

11

дирекция "Управление на морските

 

плажове"

15


"

Заключителни разпоредби

§ 13. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2019 г.