Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 108 от 29.XII

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО НА СТРУКТУРИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО НАБЛЮДЕНИЕ

 

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО НА СТРУКТУРИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО НАБЛЮДЕНИЕ

Издадена от министъра на правосъдието и министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2018г.

Общи положения

Чл. 1. Настоящата инструкция регламентира взаимодействието между структурите на Министерството на вътрешните работи (МВР) и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" (ГДИН) към министъра на правосъдието при осъществяване на контрол върху местонахождението, движението и поведението на лица чрез електронно наблюдение.

Раздел I.
Контрол на мярката за неотклонение домашен арест чрез електронно наблюдение

Чл. 2. (1) При получаване на съдебен акт с наложена мярка за неотклонение домашен арест началникът на съответното районно управление на МВР, чиято обслужвана територия съвпада с местоживеенето на лицето с наложена мярка за неотклонение домашен арест, след преценка на необходимостта от прилагане на радиочестотно електронно наблюдение спрямо лицето изпраща писмено предложение до началника на областната служба "Изпълнение на наказанията" (ОСИН), придружено с копие на съдебния акт.

(2) Предложението по ал. 1 съдържа: данни за лицето, адрес на прилагане на мярката за неотклонение домашен арест, телефонни номера на лицето, определените със заповед отговорни служители от съответното районно управление на МВР.

(3) За прилагане на електронното наблюдение началникът на ОСИН в тридневен срок от получаване на предложението по ал. 1 и съдебния акт издава заповед по чл. 274 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС), за което се уведомява началникът на районното управление на МВР по местоживеене на лицето.

(4) Заповедта по ал. 3 съдържа: данни за лицето и вида на електронното наблюдение, адрес на прилагане на електронното наблюдение, телефонни номера на лицето, началото и края на ограничителния режим, отговорните служители от пробационната служба и от съответното районно управление на МВР.

(5) Незабавно след издаване на заповедта началникът на ОСИН уведомява писмено контролния център в ГДИН или изпълнителя по чл. 271 ЗИНЗС, ако има такъв, сектор "Пробация" в ГДИН, наблюдаващия прокурор, съда, постановил мярката за неотклонение, и началника на съответното районно управление на МВР. Уведомлението съдържа информация, идентична с данните по ал. 4.

(6) Монтажът на техническите средства за електронно наблюдение се извършва в присъствието на служител от съответното районно управление на МВР от пробационен служител или от представител на изпълнителя по чл. 271 ЗИНЗС под контрола на пробационен служител в срок до 24 часа от получаване на уведомлението по ал. 5 в контролния център.

(7) За извършения монтаж се съставя протокол, който се подписва от всички присъстващи. Екземпляр от протокола се прилага в досието на лицето, образувано в съответната пробационна служба, и към материалите на наказателното производство.

(8) След приключване на монтажа незабавно се активира системата за електронно наблюдение и сигналите се обработват в контролния център.

(9) На лицето с мярка за неотклонение домашен арест и приложено електронно наблюдение се предоставя информационен наръчник, който съдържа данни за условията и начина за прилагането на системата, за връзка с оператора при възникване на непредвидени обстоятелства, както и за последиците при увреждане на техническите средства.

Чл. 3. При установяване на техническа невъзможност за прилагане на електронното наблюдение началникът на ОСИН изпраща становище до началника на съответното районно управление на МВР, който е направил предложението, и последният организира контролирането на мярката за неотклонение домашен арест съгласно чл. 62, ал. 5 от Наказателно-процесуалния кодекс.

Чл. 4. В случаите, когато съдът изрично е разпоредил контролът по изпълнение на мярката за неотклонение домашен арест да се изпълнява чрез електронно наблюдение, но е налице техническа невъзможност за това, началникът на ОСИН в тридневен срок писмено уведомява съда, постановил мярката, съответния прокурор и началника на съответното районно управление на МВР по местоизпълнение.

Чл. 5. При получаване на съдебен акт за наложена мярка за неотклонение домашен арест в ОСИН по местоизпълнение началникът ѝ незабавно го изпраща на началника на съответното районно управление на МВР за предприемане на действия по чл. 2, ал. 1 и уведомява писмено съответния съд.

Чл. 6. Контролът по изпълнение на мярката за неотклонение домашен арест до монтиране на техническите средства и активиране на системата за електронно наблюдение се изпълнява от съответното районно управление на МВР по местоизпълнение.

Чл. 7. (1) Сигналът за нарушение на приложеното електронно наблюдение се регистрира в контролния център и незабавно се предава по електронен адрес и по телефона на съответния служител/и от пробационната служба и отговорния служител/и от районното управление на МВР по местоизпълнение.

(2) Проверката на сигнала в работни дни се извършва до 3 часа след неговото регистриране от служители на пробационната служба и на съответното районно управление на МВР. За проверката се изготвя констативен протокол в два екземпляра и се подписва от присъстващите.

(3) В почивни и празнични дни проверката на сигнала, постъпил в контролния център, се извършва в срока по ал. 2 от служител/и на дежурната част на съответното районно управление на МВР. Резултатът от проверката се докладва на съответния началник на районно управление на МВР, който изпраща екземпляр от констативния протокол на началника на пробационната служба.

(4) Когато лицето не е открито на адреса, на който се изпълнява мярката за неотклонение домашен арест, началникът на съответното районно управление на МВР незабавно предприема действия по издирване на лицето, като уведомява съответния съд и прокурор.

Чл. 8. (1) Разрешението за промяна на адреса на изпълнение на мярката за неотклонение домашен арест с приложено електронно наблюдение се изпраща от началника на районното управление на МВР по местоизпълнение на началника на съответното районно управление на МВР, който ще поеме контрола, и на началниците на ОСИН по настоящото местоизпълнение и новия адрес.

(2) За времето от преустановяването на електронното наблюдение на първоначалния адрес до активирането на системата за електронно наблюдение на новия адрес контролът по изпълнението на мярката за неотклонение домашен арест се осъществява от съответното районно управление на МВР по първоначалния адрес.

(3) При промяна на адреса устройството за персонална идентификация не се демонтира.

(4) В случаите на промяна на адреса се прилага разпоредбата на чл. 6.

Чл. 9. (1) Когато е издадено разрешение за напускане на жилището при изпълнение на мярката за неотклонение домашен арест по чл. 275, ал. 1, т. 3 ЗИНЗС, началникът на районното управление на МВР незабавно уведомява началника на съответната пробационна служба.

(2) В случаите по ал. 1 началникът на ОСИН незабавно издава писмена заповед за временно преустановяване на електронното наблюдение и уведомява писмено контролния център в ГДИН или изпълнителя по чл. 271 ЗИНЗС, ако има такъв, сектор "Пробация" в ГДИН, наблюдаващия прокурор, съответния съд и началника на съответното районно управление на МВР.

(3) Ако разрешението по ал. 1 е получено в пробационната служба, началникът на ОСИН извършва действията по ал. 2.

(4) При временно преустановяване на електронното наблюдение устройството за персонална идентификация не се демонтира.

Чл. 10. (1) При отмяна на домашния арест или замяната му с друга мярка за неотклонение началникът на районното управление на МВР по местоизпълнение незабавно уведомява началника на съответната пробационна служба.

(2) Началникът на ОСИН прекратява електронното наблюдение със заповед, като уведомява писмено контролния център в ГДИН или изпълнителя по чл. 271 ЗИНЗС, ако има такъв, сектор "Пробация" в ГДИН, наблюдаващия прокурор, съответния съд и началника на съответното районно управление на МВР.

(3) Демонтажът на техническите средства за електронно наблюдение се извършва в присъствието на служител от съответното районно управление на МВР от пробационен служител или от представител на изпълнителя по чл. 271 ЗИНЗС под контрола на пробационен служител в срок до 24 часа от получаване на уведомлението по ал. 2 в контролния център.

Чл. 11. Повредените или унищожените технически средства за електронно наблюдение се подменят в срок до 24 часа от пробационен служител или от представител на изпълнителя по чл. 271 ЗИНЗС в присъствието на пробационен служител.

Раздел II.
Електронно наблюдение по отношение на лица с наложени пробационни мерки задължителна регистрация по настоящ адрес и ограничения в свободното придвижване

Чл. 12. (1) В тридневен срок от издаване на заповедта за прилагане на електронно наблюдение на лица с наложени пробационни мерки задължителна регистрация по настоящ адрес и ограничения в свободното придвижване началникът на ОСИН уведомява началника на съответното районно управление на МВР за това.

(2) Уведомлението съдържа информация за: датата и номера на заповедта, данни за лицето с пробационна мярка, вид на приложеното електронно наблюдение, адрес на прилагане, телефонни номера на лицето, срока на електронното наблюдение, началото и края на ограничителния режим, началото и края на ограничителните часове, отговорните служители от пробационната служба, отговорните служители от съответното районно управление на МВР, определени в плановете и графика по чл. 210, ал. 4 и чл. 213, ал. 1 ЗИНЗС.

Чл. 13. Проверките на изпълнението на пробационните мерки и на електронното наблюдение се извършват от служител/и на пробационната служба, при необходимост с участието на служител/и на съответното районно управление на МВР. За всяка проверка се изготвя протокол, който се подписва от присъстващите служители.

Чл. 14. При временно преустановяване и възобновяване, както и при прекратяване на електронното наблюдение на лица с наложени пробационни мерки задължителна регистрация по настоящ адрес и ограничения в свободното придвижване началникът на ОСИН уведомява началника на съответното районно управление на МВР.

Чл. 15. Разпоредбите на чл. 12 - 14 се прилагат и по отношение на условно предсрочно освободени лица, спрямо които в установения изпитателен срок е постановена мярка за пробационен надзор и е приложено електронно наблюдение.

Раздел III.
Електронно наблюдение по отношение на лишени от свобода

Чл. 16. (1) В тридневен срок от издаване на заповедта за прилагане на електронно наблюдение на лишени от свобода по чл. 263, ал. 1, т. 1 ЗИНЗС началникът на затвора уведомява началника на съответното районно управление на МВР.

(2) Уведомлението съдържа информация за: датата и номера на заповедта, данни за лицето, вид на приложеното електронно наблюдение, срока на електронното наблюдение, началото и края на ограничителния режим, началото и края на ограничителните часове, отговорните служители от затворническото общежитие.

Чл. 17. Проверките на изпълнението на електронното наблюдение се извършват от служител/и от надзорно-охранителния състав на затворническото общежитие. За всяка проверка се изготвя протокол, който се подписва от присъстващите.

Чл. 18. При необходимост началникът на затворническото общежитие може да поиска съдействие от дежурната част на съответното районно управление на МВР за извършване на съвместна проверка по сигнала за нарушение, постъпил от контролния център за електронно наблюдение. Резултатите от проверката се докладват на началника на затворническото общежитие и на началника на районното управление на МВР.

Чл. 19. При временно преустановяване и възобновяване, както и при прекратяване на електронното наблюдение на лишени от свобода началникът на затвора уведомява началника на съответното районно управление на МВР.

Заключителни разпоредби

§ 1. Инструкцията се издава на основание чл. 270, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

§ 2. Изпълнението на инструкцията се възлага на главния секретар на МВР и на главния директор на ГДИН към министъра на правосъдието.

§ 3. Контролът по изпълнението на инструкцията се възлага на министъра на вътрешните работи и на министъра на правосъдието.