Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 108 от 29.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 347 ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2018 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 347 ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2018 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО

В сила от 20.12.2018 г.

Обн. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2018г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. Одобрява промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г. за допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет в размер 1 500 000 лв. за увеличаване капитала на "Национална спортна база" - ЕАД.

Чл. 2. Министърът на младежта и спорта да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2018 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 4, т. 1 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на младежта и спорта.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 20 декември 2018 г.