Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 108 от 29.XII

РЕШЕНИЕ № 950 ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ РЕШЕНИЕ № 814 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ - ПО

 

РЕШЕНИЕ № 950 ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ РЕШЕНИЕ № 814 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА "БЛОК 1-14 СИЛИСТАР", РАЗПОЛОЖЕНА В КОНТИНЕНТАЛНИЯ ШЕЛФ И В ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЧЕРНО МОРЕ, И ПРЕХВЪРЛЕНИ СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ № 222 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ РЕШЕНИЕ № 814 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г.

Обн. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2018г.

На основание чл. 25, ал. 1 и 4 във връзка с чл. 6, ал. 2 от Закона за подземните богатства, чл. 60, ал. 1, предложение трето от Административнопроцесуалния кодекс и мотивирано предложение на министъра на енергетиката


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:


1. Разрешава на "Шел Интернешънъл Експлорейшън енд Дивелъпмънт Италия С.П.А." - акционерно дружество, вписано и съществуващо съгласно законите на Италия, номер на търговска регистрация RM - 1486598, вписано в Италианския търговски регистър, със седалище и адрес на управление в Италия, Рим (RM), Пиаца дел Индипенденца 11/В САР 00185, да прехвърли на "Уудсайд Енерджи (България) Лимитид" - дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо според законодателството на Англия и Уелс, с дружествен номер 11479923, със седалище и адрес на управление в Англия, Лондон, ЕС3М 6BN, ул. "Френчърч" № 143 - 149, Саквил Хауз, ет. 1, тридесет на сто от правата и задълженията, произтичащи от разрешението, предоставено с Решение № 814 на Министерския съвет от 16 октомври 2015 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок 1-14 Силистар", разположена в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, и прехвърлени съгласно Решение № 222 на Министерския съвет от 2017 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията, произтичащи от Решение № 814 на Министерския съвет от 2015 г.

2. Титулярят на разрешението и третото лице по т. 1 отговарят солидарно за изпълнението на поетите задължения по разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ, предоставено с Решение № 814 на Министерския съвет от 2015 г., и прехвърлени с Решение № 222 на Министерския съвет от 2017 г.

3. Оправомощава министъра на енергетиката да сключи със страните по т. 1 допълнително споразумение за прехвърляне на тридесет на сто от правата и задълженията по договора от 23 февруари 2016 г. за търсене и проучване на нефт и природен газ, изменен с допълнително споразумение № 1 от 1 август 2017 г., в едномесечен срок от обнародването на решението в "Държавен вестник".

4. Контролът по изпълнението на това решение и на допълнителното споразумение се осъществява от министъра на енергетиката.

5. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на обнародването му в "Държавен вестник" пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

6. Допуска предварително изпълнение на решението, като приема, че отлагането на изпълнението му би довело до забавяне на дейностите по проучване на нефт и природен газ в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, което е в разрез с националните приоритети и стремежа към енергийна независимост на Република България, и е необходимо да се защити като особено важен държавен интерес.

7. Разпореждането по т. 6 може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от датата на обнародването на решението в "Държавен вестник" по реда на Административнопроцесуалния кодекс.