Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 108 от 29.XII

УКАЗ № 319 ОТ 28.12.2018 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

 

УКАЗ № 319 ОТ 28.12.2018 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

Обн. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2018г.

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Да се обнародва в "Държавен вестник" Законът за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, приет от 44-то Народно събрание на 21 декември 2018 г.

Издаден в София на 28 декември 2018 г.

Подпечатан с държавния печат.