Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 108 от 29.XII

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕН НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

 

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕН НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2018г.

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 34в, ал. 1 и чл. 34г, ал. 6 от Закона за специалните разузнавателни средства


РЕШИ:


Избира Пламен Колев Иванов за член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.

-------------------------

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 21 декември 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Подпечатано с държавния печат.