Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 4 от 11.I

ДОГОВОР № РД-НС-01-1-2 ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2018 Г. (ДВ, БР. 28 ОТ 2018 Г.)

 

ДОГОВОР № РД-НС-01-1-2 ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2018 Г. (ДВ, БР. 28 ОТ 2018 Г.)

В сила от 01.01.2019 г.
Издаден от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.4 от 11 Януари 2019г., доп. ДВ. бр.15 от 19 Февруари 2019г.

Днес, 27.12.2018 г., между Националната здравноосигурителна каса, от една страна, и Българския лекарски съюз, от друга страна, на основание чл. 53, ал. 3 и чл. 55, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и § 30, ал. 3 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. и във връзка със Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г. (ДВ, бр. 102 от 2018 г.) се сключи този договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г. за следното:

§ 1. Създава се чл. 12а със следното съдържание:

"Чл. 12а. (1) Годишният размер на средствата за здравноосигурителни плащания за медицински дейности съгласно чл. 1, ал. 2 от ЗБНЗОК за 2019 г. е на обща стойност 2 567 164,4 хил. лв. за следните видове дейност:

1. първична извънболнична медицинска помощ - 225 000 хил. лв.;

2. специализирана извънболнична медицинска помощ (включително за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение) - 250 700 хил. лв.;

3. медико-диагностична дейност - 90 000 хил. лв.;

4. болнична медицинска помощ - 2 001 464,4 хил. лв.

(2) Финансовата рамка по ал. 1 обхваща плащания за дейности, извършени по реда на настоящия НРД в периода 1.12.2018 г. - 30.11.2019 г.

(3) Годишният размер на средствата за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти и медицински изделия съгласно чл. 1, ал. 2 от ЗБНЗОК за 2019 г. е на обща стойност 1 221 800 хил. лв. за следните видове дейност:

1. лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната, за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии в условията на болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги - 1 117 800 хил. лв.:

- в т.ч. за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната - 732 800 хил. лв., от тях лекарствени продукти, назначени с протокол, за които се извърша експертиза - 422 656 хил. лв.;

- в т.ч. за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги - 385 000,0 хил. лв.;

2. медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ - 104 000 хил. лв.

(4) По реда на настоящия НРД се заплащат и медицински дейности и лекарствени продукти, финансирани от Министерството на здравеопазването и Агенцията за социално подпомагане, както и по реда на системите за координация за социална сигурност, съгласно ЗБНЗОК за 2019 г."

§ 2. Създава се чл. 13а със следното съдържание:

"Чл. 13а. Неусвоените средства към 30 септември 2019 г. за здравноосигурителни плащания по съответните редове по чл. 1, ал. 2 от ЗБНЗОК за медицински дейности могат да се използват за плащания само за медицински дейности по същите редове, при условия и по ред, определени съвместно от НС на НЗОК и УС на БЛС."

§ 3. Създава се чл. 22а със следното съдържание:

"Чл. 22а. (1) Националната здравноосигурителна каса сключва договори/допълнителни споразумения с лечебните заведения, които отговарят на общите условия по чл. 20 - 22 и специалните условия, посочени в специалната част.

(2) Лечебните заведения, кандидатстващи за сключване на договор/допълнително споразумение със съответната РЗОК, представят документите, посочени в специалната част."

§ 4. Създава се чл. 23а със следното съдържание:

"Чл. 23а. (1) На основание чл. 59а, ал. 6 от ЗЗО лечебните заведения, които не са били изпълнители на медицинска помощ през предходната 2018 г., кандидатстващи за сключване на договор/допълнително споразумение с НЗОК, подават заявления и представят документи в РЗОК в 30-дневен срок от влизане в сила на този договор за изменение и допълнение на НРД съгласно чл. 59а, ал. 1 от ЗЗО.

(2) При непълнота на представените документи директорът на РЗОК в срок до 7 дни от установяването ѝ писмено уведомява лечебното заведение за това обстоятелство и определя срок до 14 дни за нейното отстраняване.

(3) Директорът на РЗОК в срок 30 дни от подаване на заявлението сключва договор с изпълнителите, които отговарят на условията по чл. 55, ал. 2, т. 1 от ЗЗО и на критериите за осигуряване на достъпност и качество на медицинската помощ по чл. 59в от ЗЗО. Директорът на РЗОК или упълномощено от него длъжностно лице има право да провери на място в лечебното заведение съответствието със специалните изисквания, за чието удостоверяване е предвидена декларация.

(4) Когато непълнотата е отстранена в определения от директора на РЗОК срок, който изтича след срока по ал. 3, договор може да се сключи и след изтичането му."

§ 5. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 4, т. 1 след думите "ЗБНЗОК за 2018 г." се добавя "и ЗБНЗОК за 2019 г.".

2. В ал. 4, т. 2 след думата "заболявания" се добавя текстът "и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи, спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии".

§ 6. В чл. 26, ал. 4 след думите "чл. 23" се поставя запетая и се добавя "23а".

§ 7. Създава се чл. 26а със следното съдържание:

"Чл. 26а. (1) В случаите, в които не се разширява предметът на договорите и допълнителните споразумения, сключени през 2018 г., изпълнителите на медицинска помощ сключват допълнителни споразумения, които съдържат промени, произтичащи от настоящия договор за изменение и допълнение на НРД, различни от предмета на сключените договори и допълнителни споразумения.

(2) В случаите по ал. 1 изпълнителите на медицинска помощ представят в РЗОК с писмо удостоверение за актуално членство в БЛС с номер от националния регистър (УИН) по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗСОЛЛДМ, издадено от съответната РК на БЛС или генерирано и отпечатано от електронната система на Националния регистър удостоверение, съдържащо уникален буквено-цифров код, баркод и сканиран подпис - за лекарите, които ръководят, съответно работят в лечебното заведение."

§ 8. В чл. 36, ал. 4 и на двете места думите "ал. 4" се заменят с "ал. 3".

§ 9. В чл. 43 се правят следните допълнения:

1. В ал. 2 се добавят изречения трето и четвърто: "Номерацията на издадените рецептурни бланки (за комбинацията РЗИ, УИН и специалност) за всяка календарна година започва от № 1 и е уникална. Издаването на рецептурна бланка с номер, еднакъв с номера на друга издадена рецептурна бланка, се счита за техническа грешка и не е основание за налагане на санкция."

2. Добавя се ал. 3:

"(3) В случай на издадена рецептурна бланка (образец МЗ-НЗОК № 5А по приложение № 7 към Наредба № 4 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти), при която се установи, че е с номер, еднакъв с номера на друга издадена рецептурна бланка, същата се отменя и се издава нова рецептурна бланка със съответен номер."

3. Добавя се ал. 4:

"(4) Допускат се промени в предписаните лекарствени продукти от лекаря, издал рецептата, като за целта същият анулира неизпълнените отрязъци от нея и издава нова."

§ 10. В чл. 49 ал. 3 се отменя.

§ 11. В чл. 58 се добавя ал. 6 със следното съдържание:

"(6) При назначаване на терапия по чл. 54, ал. 1 следва да се спазват съответните изисквания по ал. 2."

§ 12. В чл. 70, ал. 2 т. 2 се отменя.

§ 13. В чл. 99, ал. 1 се създава т. 4 със следното съдържание:

"4. договорът е сключен в нарушение на нормативен акт или НРД."

§ 14. В чл. 117 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 3 след думите "РК на БЛС" се добавя "или генерирано и отпечатано от електронната система на Националния регистър, съдържащо уникален буквено-цифров код, баркод и сканиран подпис - за лекарите, които ръководят, съответно работят в лечебното заведение", а думите "както и декларация, че не са с отнети права да упражняват медицинска професия в Република България - на лекарите, които работят в лечебни заведения - индивидуална или групова практика" се заличават.

2. Точка 4 се отменя.

§ 15. В чл. 137 ал. 2, 3 и 4 се изменят така:

"(2) Профилактичният преглед по ал. 1, т. 1, извършен от ОПЛ, се отразява в амбулаторен лист, в който се посочва МКБ кодът за профилактика. В тези случаи ОПЛ попълва "Карта за оценка на рисковите фактори за развитие на заболяване", включена в медицинския софтуер на лекаря, осъществил прегледа, изготвена по образец съгласно приложение № 4 към Наредба № 8 от 2016 г. и приложение № 2а, с цел формиране на групи от лица с рискови фактори за развитие на заболяване.

(3) В случай че ЗОЛ са включени в групите от лица с рискови фактори за развитие на заболяване, ОПЛ отразява в амбулаторния лист по ал. 2 и МКБ код на състоянието на лица с рискови фактори за развитие на заболяване. В случай че ЗОЛ е включено в повече от една група с рискови фактори за развитие на заболяване, ОПЛ отразява всички рискови фактори за това ЗОЛ в амбулаторния лист по ал. 2.

(4) По отношение на ЗОЛ, включени в групите от лица с рискови фактори за развитие на заболяване, за които резултатите от извършените прегледи и изследвания са отразени в "Карта за оценка на рисковите фактори за развитие на заболяване", ОПЛ осъществява профилактични дейности и посочва необходимостта от консултация със специалист съгласно приложение № 5 към чл. 9, ал. 3 на Наредба № 8 от 2016 г. и приложение № 12, които отразява в амбулаторния лист по ал. 2 или в друг амбулаторен лист."

§ 16. В чл. 167 след думите "медицинските стандарти" се поставя запетая и се добавя "в т.ч. и с общите изисквания към преданалитичния етап на лабораторната дейност в структурата по клинична лаборатория".

§ 17. В чл. 173 се правят следните изменения:

1. Алинея 3 се изменя така:

"(3) Договорените обеми и цени от 1.04.2018 г. обхващат дейностите по реда на този НРД и подлежат на заплащане, както следва:

1. през 2018 г. по ЗБНЗОК за 2018 г. - обеми и цени по чл. 174, 175 и 176;

2. през 2019 г. по ЗБНЗОК за 2019 г. - обеми и цени по чл. 174а, 175а и 176а."

2. В ал. 4 след думите "чл. 177" се добавя "и чл. 177а".

§ 18. В чл. 174 след думата "договарят" се добавя "за периода на дейност 1.04. - 31.12.2018 г.".

§ 19. Създава се чл. 174а със следното съдържание:

"Чл. 174а. Националната здравноосигурителна каса и БЛС договарят за периода на дейност 1.01. - 31.12.2019 г. следните обеми и цени за дейностите в ПИМП, включени в приложение № 1 "Първична извънболнична медицинска помощ" към чл. 1 от наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО:


Код

Номенклатура

Обем (бр.)

Цена (лв.)

1

2

3

4

Капитационно плащане

5 950 057

 

GP01 0-18Y

Капитационно заплащане за ЗОЛ на възраст от 0 до 18 години

1 219 430

1,50

GP01 18-65Y

Капитационно заплащане за ЗОЛ на възраст от 18 до 65 години

3 261 791

1,15

GP01 65-200Y

Капитационно заплащане за ЗОЛ на възраст над 65 години

1 468 836

1,58

GP08

Заплащане за осигуряване на достъп до медицинска помощ на ЗОЛ извън обявения работен график на практиката, съгласно наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО

5 950 057

0,11

Дейност по програма "Детско здравеопазване"

2 810 396

GP04 0-1Y

Профилактични прегледи за лица от 0 до 1 година по програма "Детско здравеопазване"

555 623

12,00

GP04 1-2Y

Профилактични прегледи за лица от 1 до 2 години по програма "Детско здравеопазване"

191 215

11,00

GP04 2-7Y

Профилактични прегледи за лица от 2 до 7 години по програма "Детско здравеопазване"

502 199

10,00

GP04 7-18Y

Профилактични прегледи за лица от 7 до 18 години по програма "Детско здравеопазване"

643 013

9,00

GP03

Задължителни имунизации и реимунизации на деца от 0 до 18 години

918 346

6,00

Поставяне на препоръчителни ваксини по национални програми по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗЗ

4,00

GP06

Профилактични прегледи по програма "Майчино здравеопазване"

3 995

9,00

Дейност по диспансерно наблюдение

4 455 011

 

NGP02

Прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с едно заболяване

2 177 884

11,00

NGP02-D

Прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с две заболявания

1 521 170

13,20

NGP03D

Прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с повече от две заболявания

755 957

15,40

GP05

Годишни профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 години

2 351 482

15,00

GP09

Имунизации на лица над 18 години

212 629

5,00

GP07

Инцидентни посещения на ЗОЛ от други здравни райони

21 676

9,00

Неблагоприятни условия

5 000 000 лв. стойност за периода

"

§ 20. В чл. 175 след думата "договарят" се добавя "за периода на дейност 1.04. - 31.12.2018 г.".

§ 21. Създава се чл. 175а със следното съдържание:

"Чл. 175а. Националната здравноосигурителна каса и БЛС договарят за периода на дейност 1.01. - 31.12.2019 г. следните обеми и цени за дейностите в СИМП, включени в приложение № 2 към чл. 1 "Специализирана извънболнична медицинска помощ" и приложение № 6 към чл. 1 "Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение" към чл. 1 от наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО:


Код

Номенклатура

Обем (бр.)

Цена (лв.)

1

2

3

4

Първични посещения

7 337 575

 

SOMC-43 1

Първични прегледи по повод остри заболявания и с хронични, неподлежащи на диспансерно наблюдение

6 135 660

22,00

SOMC-44 1

Първични прегледи на ЗОЛ от 0 до 18 г. при специалист по "Педиатрия" и/или с придобита профилна специалност по "Детски болести", насочен от ОПЛ по повод остри състояния

950 872

22,00

SOMC-45 1

Първични прегледи при специалисти ("Хирургия", "Ортопедия и травматология"), изпълняващи процедури

160 890

22,00

SOMC-40 1

Първични профилактични прегледи по програма "Майчино здравеопазване"

43 550

21,50

SOMC-42 1

Първични специализирани прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ

46 603

21,00

Вторични посещения

3 334 475

 

SOMC-43 2

Вторични прегледи по повод остри заболявания и с хронични, неподлежащи на диспансерно наблюдение

2 491 936

9,50

SOMC-44 2

Вторични прегледи на ЗОЛ от 0 до 18 г. при специалист "Педиатрия" и/или с придобита профилна специалност по "Детски болести", насочен от ОПЛ по повод остри състояния

697 454

9,50

SOMC-45 2

Вторични прегледи при специалисти ("Хирургия", "Ортопедия и травматология"), изпълняващи процедури

145 085

9,50

SOMC-39

Профилактични прегледи на ЗОЛ до 18 г. от лекар-специалист с придобита специалност по "Педиатрия"

47 983

13,00

SOMC-40 2

Вторични профилактични прегледи по програма "Майчино здравеопазване"

319 036

13,00

SOMC-41

Профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 г. с рискови фактори за развитие на заболяване

366

12,00

SOMC-42 2

Специализиран преглед по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с едно или повече заболявания

739 085

12,50

SOMC-55

Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на лица с психични и кожно-венерически заболявания

21 399

14,00

Медицинска експертиза

1 107 913

7,00

Високоспециализирани дейности

757 590

 

05.31

Локално обезболяване - проводна анестезия

1

7,49

06.11

Пункционна биопсия на щитовидна жлеза под ехографски контрол

586

28,36

14.24

Лазертерапия при очни заболявания

11 472

39,91

21.22

Вземане на биопсичен материал от нос

12

13,38

21.29

Назален провокационен тест с алергени

1

26,22

21.31

Отстраняване на полипи от носната кухина

87

26,75

22.01

Пункция и аспирация на максиларен синус

1 502

13,05

28.0

Инцизия на тонзиларни и перитонзиларни абсцеси

930

13,05

31.48

Ларингостробоскопия; ларингостробография

601

26,75

33.29

Бронхопровокационен тест с метахолин

1

32,10

38.50

Лигатура на вена при подкожни варикозни образувания и ексцизия на варикозни възли

6

29,96

39.96

Венозна анестезия

379

19,90

40.11

Вземане на биопсичен материал от лимфен възел

745

13,91

41.31

Вземане на материал чрез костномозъчна пункция за специализирани изследвания

20

16,05

45.13

Диагностична горна ендоскопия

4 519

40,00

45.23

Диагностична долна ендоскопия, фиброколоноскопия

271

40,00

45.24

Диагностична долна ендоскопия, фибросигмоидоскопия

809

40,00

57.32

Уретроцистоскопия (диагностична)

2 094

20,12

57.33

Вземане на биопсичен материал от пикочен мехур

1

13,91

58.0

Уретротомия при стриктура

6

14,98

58.23

Вземане на биопсичен материал от уретра

1

13,91

60.11

Вземане на биопсичен материал от простата

15

13,91

64.11

Вземане на биопсичен материал от пенис

162

13,91

67.11

Колпоскопия с прицелна биопсия

2 332

40,00

67.32

Деструктивно лечение на доброкачествени изменения на маточната шийка, с изключение на химична каутеризация

4 808

13,91

68.16

Аспирационна ендометриална биопсия

75

8,03

81.91

Диагностична и терапевтична пункция на стави

22 997

17,44

82.04

Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство

1 081

40,77

83.13

Вагинотомия

2

8,56

85.0

Инцизия на гръдна (млечна) жлеза

919

16,05

85.11

Вземане на биопсичен материал от гърда

776

13,91

86.3

Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори

11 864

13,91

88.71

Трансфонтанелна ехография

2 022

17,44

88.72

Ехокардиография

491 596

22,79

88.721

Фетална ехокардиография на рисков контингент за сърдечна патология на плода

3

28,89

88.73

Ехография на млечна жлеза

3 550

13,36

88.75

Доплерово ултразвуково изследване на бъбречни съдове

2 578

17,66

88.77

Доплерова сонография; доплерова сонография на периферни съдове; доплерова сонография на съдовете на щитовидната жлеза

41 591

17,66

88.79

Ехографско изследване на стави при деца

12 990

17,66

88.98

Остеоденситометрия и интерпретация при следните случаи: Болни с трансплантирани органи. Пациенти с хиперпаратиреоидизъм. Пациенти с хипогонадизъм

1

20,33

89.01

Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионуклидно маркирани тромбоцити

1

26,75

89.04

Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионуклидно маркирани еритроцити - обем циркулираща кръв/кинетика на еритроцити

1

26,75

89.06

Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел от морфологични, имунофенотипни, цитогенетични и молекулярни показатели за диагноза и определяне на група прогностичен риск при болен с левкемия

39

26,75

89.07

Снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна интервенция с анестезия

4 646

13,38

89.08

Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел имунохистохимични, имунохимични показатели β-микроглобулин за диагноза и определяне на група прогностичен риск при пациент с лимфом

9

26,75

89.12

Назален провокационен тест с медиатори

71

28,89

89.14

Електроенцефалография (ЕЕГ)

37 210

16,05

89.41

Сърдечно-съдов тест с натоварване

8 565

20,12

89.50

Непрекъснат 24-часов електрокардиографски запис (ЕКГ Холтер мониториране)

14 097

17,44

89.61

Непрекъснат 24-часов запис на артериално налягане (Холтер мониториране)

1 638

17,12

90.49

Индуциране на храчка и нейната обработка

1

12,84

93.08

Електромиография (ЕМГ)

36 658

16,05

93.13

Постизометрична релаксация (курс на лечение)

244

12,84

93.21

Екстензионна терапия (курс на лечение)

222

12,84

93.27

Специализирани кинезитерапевтични методи, приложими при ДЦП

112

27,82

93.75

Фониатрична консултация с последваща гласова рехабилитация - курс (комплекс дихателни, фонаторни и резонаторни упражнения) 10 сеанса

1 112

27,82

94.35

Сесия за кризисна интервенция

222

5,00

95.12

Флуоресцентна ангиография на съдовете на окото

10 472

36,06

95.23

Евокирани потенциали

228

20,33

95.47

Фонетография

1

16,05

96.53

Назален лаваж и обработка

1

18,19

99.88

Лазертерапия при ставни заболявания и трудно зарастващи рани

17 204

26,75

Z01.5

Кожно-алергично тестуване

1 063

8,03

Z01.5

Тестуване за поносимост при прилагане на анестетици

367

9,63

Физиотерапия и рехабилитация

7 494 592

 

SOMC-56

Първоначален специализиран преглед по пакет физиотерапия и рехабилитация

342 740

9,00

SOMC-36

Процедури по група 1 по пакет физиотерапия и рехабилитация

3 379 397

2,00

SOMC-37

Процедури по група 2 по пакет физиотерапия и рехабилитация

132 432

2,00

SOMC-38

Процедури по група 3 по пакет физиотерапия и рехабилитация

3 298 124

2,00

SOMC-46

Заключителен преглед по пакет физиотерапия и рехабилитация

341 899

7,00

"

§ 22. В чл. 176 след думата "договарят" се добавя "за периода на дейност 1.04. - 31.12.2018 г.".

§ 23. Създава се чл. 176а със следното съдържание:

"Чл. 176а. Националната здравноосигурителна каса и БЛС договарят за периода на дейност 1.01. - 31.12.2019 г. следните обеми и цени за специализирани и високоспециализирани медико-диагностични изследвания, включени в т. V, буква "Б" на приложение № 2 "Специализирана извънболнична медицинска помощ" към чл. 1 от наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО:


Код

Номенклатура

Обем (бр.)

Цена (лв.)

1

2

3

4

01

Клинична лаборатория

20 850 942

 

01.01

Кръвна картина - поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC

2 822 602

1,98

01.03

Скорост на утаяване на еритроцитите

801 877

0,80

01.04

Време на кървене

50 550

1,43

01.05

Протромбиново време

289 971

1,98

01.06

Активирано парциално тромбопластиново време (APTT)

21 451

1,98

01.07

Фибриноген

41 937

1,98

01.08

Химично изследване на урина с течни реактиви (pH, белтък, билирубин, уробилиноген, глюкоза, кетони, относително тегло, нитрити, левкоцити, кръв)

891 679

1,05

01.09

Седимент на урина - ориентировъчно изследване

999 992

0,85

01.10

Окултни кръвоизливи

2 456

2,30

01.11

Глюкоза

1 719 009

1,43

01.12

Кръвно-захарен профил

341 053

3,85

01.13

Креатинин

1 479 739

1,43

01.14

Урея

236 920

1,43

01.15

Билирубин - общ

77 642

1,43

01.16

Билирубин - директен

35 821

1,43

01.17

Общ белтък

57 904

1,43

01.18

Албумин

38 342

1,43

01.19

Холестерол

1 456 486

1,43

01.20

HDL-холестерол

1 519 003

1,43

01.21

Триглицериди

1 826 081

1,43

01.22

Гликиран хемоглобин

428 696

9,24

01.23

Пикочна киселина

407 381

1,43

01.24

AСАТ

444 726

1,43

01.25

АЛАТ

450 757

1,43

01.26

Креатинкиназа (КК)

21 533

1,43

01.27

ГГТ

218 860

1,43

01.28

Алкална фосфатаза (АФ)

78 981

1,43

01.29

Алфа-амилаза

35 769

1,43

01.30

Липаза

6 059

1,54

01.31

Натрий и калий

175 984

2,86

01.33

Липиден профил (холестерол, HDL-холестерол, LDL-холестерол, триглицериди)

396 534

4,50

01.34

Калций

56 323

1,43

01.35

Фосфати

30 787

1,43

01.36

Желязо

189 986

1,43

01.37

ЖСК

62 507

2,10

01.38

CRP

287 550

3,74

01.39

LDL-холестерол

1 429 232

1,80

01.40

Диференциално броене на левкоцити - визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване

223 011

1,98

01.41

Морфология на еритроцити - визуално микроскопско изследване

18 613

1,98

02.09

Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции)

5 671

3,67

02.10

Изследване на ревма фактор (RF)

5 828

3,67

09.01

Криоглобулини

55

6,27

09.02

Общи имуноглобулини IgM

664

9,79

09.03

Общи имуноглобулини IgG

786

9,79

09.04

Общи имуноглобулини IgA

646

9,79

09.05

С3 компонент на комплемента

108

9,79

09.06

С4 компонент на комплемента

81

9,79

10.08

fT4

173 538

10,34

10.09

TSH

440 213

10,34

10.10

PSA

271 063

11,00

10.11

CA-15-3

2 800

12,10

10.12

СА-19-9

2 890

12,10

10.13

СА-125

9 190

12,10

10.14

Алфа-фетопротеин

1 084

12,10

10.15

Бета-хорионгонадотропин

1 292

12,10

10.16

Карбамазепин

125

12,00

10.17

Валпроева киселина

697

12,00

10.18

Фенитоин

1

12,00

10.19

Дигоксин

6

12,00

10.20

Изследване на урина - микроалбуминурия

144 240

8,00

10.21

Progesteron

8 024

10,34

10.22

LH

10 644

10,34

10.23

FSH

13 406

10,34

10.24

Prolactin

20 975

10,34

10.25

Estradiol

9 514

10,34

10.26

Testosteron

10 835

10,34

10.27

Антитела срещу Тиреоидната пероксидаза - Аnti-TPO

32 985

10,34

10.32

Феритин

6 000

11,00

10.34

Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза

1 900

12,00

10.61

СЕА

1 877

11,00

2

Клинична микробиология

615 018

 

02.07

Серологично изследване за първичен и латентен сифилис (RPR или ELISA или VDRL или TPHA или FTA-ABs)

40 208

3,56

02.09

Антистрептолизинов титър (AST) (за бета-стрептококови инфекции и постстрептококови усложнения - ревматизъм и гломерулонефрит)

15 023

3,67

02.10

Диагностично изследване за ревматоиден артрит

13 927

3,67

02.11

Диагностично изследване на инфекциозна мононуклеоза

1 347

3,56

02.12

Микробиологично изследване на фекална маса и материал от ректум - препарат по Грам и изследване на Salmonella, Shigella, E. coli, Candida, Staphylococcus aureus

65 711

8,00

02.13

Микробиологично изследване на урина за урокултура за Е. coli, Proteus, Providencia, Klebsiella, Enterobacter, Sarratia и други Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам(-) неферментативни бактерии (Pseudomonas, Acinetobacter и др.), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus)

120 502

6,00

02.14

Материал от мъжка/женска генитална система - директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на N. gonorrhoeae, Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, гъбички (C. albicans) и др.

111 526

8,50

02.15

Микробиологично изследване на ранев материал и гной - препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии, Corynebacterium, гъбички (C. albicans) и др.

5 450

8,50

02.16

Микробиологично изследване на гърлен, носен или назо-фарингиален секрет - изолиране и интерпретация на Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Neisseria (N. meningitidis), Haemophilus (H. influenzae), гъбички (C. albicans), Corynebacterium и др.

108 672

8,50

02.17

Микробиологично изследване на храчка - препарат по Грам, изолиране на Streptococcus pneumonia, Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии, гъбички (C. albicans и др.) и др.; препарат по Цил-Нилсен за Mycobacterium

12 663

8,50

02.19

Антибиограма с 6 антибиотични диска по EUCAST

117 582

5,50

02.20

Диагностично изследване за Chlamydia trachomatis

2 407

3,46

04

Медицинска паразитология

133 602

 

04.01

Микроскопско изследване за паразити, вкл. Trichomonas vaginalis

127 369

4,50

04.02

Серологично изследване за трихинелоза

200

10,00

04.03

Серологично изследване за токсоплазмоза

4 337

11,00

04.04

Серологично изследване за ехинококоза

1 696

10,00

05

Вирусология

82 363

 

05.01

Серологично изследване за HIV 1/2 антитела

31 011

7,71

05.02

Серологично изследване на антитела за рубеола при бременни (IgM, IgG)

233

12,00

05.03

Серологично изследване на IgM антитела за морбили при бременни

17

8,16

05.04

Серологично изследване на IgM антитела срещу хепатитен А вирус

532

8,50

05.05

Серологично изследване на HBsAg на хепатитен В вирус

44 752

8,50

05.06

Серологично изследване на антитела срещу хепатитен С вирус

5 133

9,50

05.07

Серологично изследване на anti-HBcIgM антитела и HBeAg на хепатитен В вирус

685

15,00

06

Образна диагностика

1 756 369

 

06.01

Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография)

28 284

1,49

06.02

Рентгенография на челюстите в специални проекции

474

7,56

06.03

Рентгенография на лицеви кости

2 152

7,56

06.04

Рентгенография на околоносни синуси

50 434

7,56

06.05

Специални центражи на черепа

1 887

7,56

06.06

Рентгенография на стернум

662

7,56

06.07

Рентгенография на ребра

11 288

7,56

06.08

Рентгеноскопия на бял дроб

2 058

7,56

06.09

Рентгенография на крайници

3 620

7,56

06.10

Рентгенография на длан и пръсти

35 239

7,56

06.11

Рентгенография на стерноклавикуларна става

436

7,56

06.12

Рентгенография на сакроилиачна става

1 965

7,56

06.13

Рентгенография на тазобедрена става

39 865

7,56

06.14

Рентгенография на бедрена кост

4 678

7,56

06.15

Рентгенография на колянна става

111 118

7,56

06.16

Рентгенография на подбедрица

13 343

7,56

06.17

Рентгенография на глезенна става

37 710

7,56

06.18

Рентгенография на стъпало и пръсти

49 515

7,56

06.19

Рентгенография на клавикула

1 499

7,56

06.20

Рентгенография на акромиоклавикуларна става

548

7,56

06.21

Рентгенография на скапула

334

7,56

06.22

Рентгенография на раменна става

37 806

7,56

06.23

Рентгенография на хумерус

3 104

7,56

06.24

Рентгенография на лакетна става

12 256

7,56

06.25

Рентгенография на антебрахиум

6 672

7,56

06.26

Рентгенография на гривнена става

27 885

7,56

06.28

Рентгенография на череп

3 465

13,77

06.29

Рентгенография на гръбначни прешлени

190 661

13,77

06.30

Рентгенография на гръден кош и бял дроб

510 369

13,77

06.31

Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум

1 190

13,77

06.32

Обзорна рентгенография на корем

13 950

13,77

06.33

Рентгенография на таз

41 563

13,77

06.34

Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи

134 991

13,77

06.35

Томография на гръден кош и бял дроб

41

21,60

06.37

Рентгеново изследване на хранопровод, стомах

11 110

21,60

06.38

Рентгеново изследване на тънки черва

522

21,60

06.39

Иригография

2 619

21,60

10.01

Компютърна аксиална или спирална томография

49 466

76,94

10.02

Ядрено-магнитен резонанс

40 940

225,41

10.03

Мамография на двете млечни жлези

180 105

18,35

10.04

Ехография на млечна жлеза

14 866

13,77

10.58

Хистеросалпингография

48

21,60

10.59

Интравенозна холангиография

1

21,60

10.60

Венозна урография

663

21,60

10.62

Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (Ортопантомография)

74 967

13,77

07

Обща и клинична патология

297 016

 

07.01

Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от храчка

23

8,90

07.02

Цитологично изследване на две проби от седимент от урина

8

8,90

07.03

Цитологично изследване на две проби от секрет от млечна жлеза

208

8,90

07.04

Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пикочен мехур

1

8,90

07.05

Цитологично изследване на две проби от секрет от външна фистула

1

8,90

07.06

Цитологично изследване на две проби от секрет от рана (включително оперативна)

3

8,90

07.07

Цитологично изследване на две проби от синовиална течност

31

8,90

07.08

Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от уретери

38

8,90

07.09

Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от женски полови органи

291 864

8,90

07.10

Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от устна кухина

14

8,90

07.11

Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от очни лезии

1

8,90

07.12

Цитологично изследване на две проби от материал от кожни лезии

102

8,90

07.13

Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пиелон

1

8,90

10.38

Хистобиопсично изследване на две проби от лимфен възел

85

16,96

10.39

Хистобиопсично изследване на две проби от млечна жлеза

332

16,96

10.40

Хистобиопсично изследване на две проби от простата

43

16,96

10.41

Хистобиопсично изследване на две проби от щитовидна жлеза

75

16,96

10.42

Хистобиопсично изследване на две проби от слюнчена жлеза

1

16,96

10.43

Хистобиопсично изследване на две проби от коремен орган

290

16,96

10.44

Хистобиопсично изследване на две проби от бял дроб, ларингс и трахея

1

16,96

10.45

Хистобиопсично изследване на две проби от медиастинум

1

16,96

10.46

Хистобиопсично изследване на две проби от туморни формации в коремната кухина

31

16,96

10.47

Хистобиопсично изследване на две проби от полов орган

1 109

16,96

10.48

Хистобиопсично изследване на две проби от устна кухина, фаринкс и хранопровод

51

16,96

10.49

Хистобиопсично изследване на две проби от кожа и кожни лезии

2 201

16,96

10.50

Хистобиопсично изследване на две проби от мускул

17

16,96

10.51

Хистобиопсично изследване на две проби от подкожен тумор

442

16,96

10.52

Хистобиопсично изследване на две проби от органи на пикочната система

7

16,96

10.53

Хистобиопсично изследване на две проби от око и очни лезии

26

16,96

10.54

Хистобиопсично изследване на две проби от става

1

16,96

10.55

Хистобиопсично изследване на две проби от външно ухо

2

16,96

10.56

Хистобиопсично изследване на две проби от нос

5

16,96

10.57

Хистобиопсично изследване на две проби от костен мозък

1

16,96

09

Клинична имунология

1 904

 

01.38

Изследване на С-реактивен протеин

1

3,74

02.10

Изследване на ревматоиден фактор

2

3,67

09.01

Определяне на криоглобулини

33

6,27

09.02

Определяне на общи имуноглобулини IgM

212

9,79

09.03

Определяне на общи имуноглобулини IgG

253

9,79

09.04

Определяне на общи имуноглобулини IgА

186

9,79

09.05

Определяне на С3 компонент на комплемента

117

9,79

09.06

Определяне на С4 компонент на комплемента

103

9,79

10.05

Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити - стандартен панел

22

123,20

10.06

Определяне на оксидативния взрив на периферни неутрофили и моноцити с Нитроблау тетразолов тест

1

32,82

10.07

Флоуцитометрично определяне на фагоцитозата

1

47,94

10.08

fT4

214

10,34

10.09

TSH

274

10,34

10.27

Определяне на Anti-TPO

1

10,34

10.29

Определяне на общи IgE

152

41,89

10.30

Определяне на антинуклеарни антитела в серум

332

41,89

12

Имунохематология

41 359

 

10.35

Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест-реагенти с анти-IgG и анти-комплементарен (С') тест-реагент

56

11,76

10.36

Определяне на специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод

137

23,41

10.37

Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод

492

16,35

12.01

Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0)

27 605

7,06

12.02

Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти с анти-А и анти-Н

3 850

4,14

12.03

Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs

428

31,58

12.04

Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите - чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум, при свободни антитела в серума - чрез аглутинационен или ензимен метод

544

21,06

12.05

Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум

8 183

31,58

12.06

Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тест-реагенти

64

29,23

"

§ 24. В чл. 177, ал. 2 думите "и към 31.03.2019 г." се заличават.

§ 25. Създава се чл. 177а със следното съдържание:

"Чл. 177а. (1) В съответствие с чл. 55а ЗЗО НЗОК и БЛС планират и договарят закупуването за ЗОЛ на медицинска помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 ЗЗО в рамките на договорените обеми по чл. 174а, 175а и 176а, както и в съответствие с параметрите на разходите по бюджета на НЗОК, определени в ЗБНЗОК за 2019 г.

(2) В изпълнение на чл. 3, ал. 4 ЗБНЗОК за 2019 г. представителите по чл. 54, ал. 1 ЗЗО извършват текущо наблюдение и анализ за изпълнението на договорените обеми, както и за изпълнение на бюджета на НЗОК за здравноосигурителни плащания към 31.03.2019 г., 30.06.2019 г., 30.09.2019 г. и към 31.12.2019 г. БЛС получава на тримесечие информация за касовото изпълнение на здравноосигурителните плащания по бюджета на НЗОК.

(3) В случай че при анализа по ал. 2 към 30.09.2019 г. се установи очаквано превишение на договорените обеми и/или очакван преразход на средства за здравноосигурителни плащания за ПИМП, СИМП и/или МДД към 31 декември 2019 г., надхвърлящ с повече от 3 на сто предвидените средства, в срок до 20-о число на месеца, следващ анализа, НЗОК и БЛС договарят коригирани обеми в рамките на оставащите средства по бюджетните параграфи за съответното здравноосигурително плащане.

(4) Когато в срока по ал. 3 не се постигне договореност, НЗОК едностранно намалява обемите.

(5) В случай че при анализа по ал. 2 към 30.09.2019 г. се установи очаквано неизпълнение на договорените обеми и/или очаквано неусвояване на средства за здравноосигурителни плащания за ПИМП, СИМП и/или МДД към 31 декември 2019 г. с повече от 3 на сто от предвидените средства, в едномесечен срок от анализа страните договарят промени в договорените обеми в рамките на бюджетните средства на НЗОК за съответните здравноосигурителни плащания, което създава основание за промяна в сключените договори с изпълнителите на ИМП.

(6) Текущо през периода на действие на този НРД в зависимост от оказаната на ЗОЛ медицинска помощ, когато по някоя дейност се достигне договореният обем, преди да е извършена актуализацията по ал. 3, 4 и 5, тези дейности се заплащат в рамките на наличните средства за съответния вид здравноосигурителни плащания по бюджета на НЗОК.

(7) Надзорният съвет на НЗОК може да одобрява компенсирани промени между елементите на разходите по отделните видове дейност в случай на отклонение от параметрите по чл. 174а, 175а и 176а в рамките на средствата по бюджета на НЗОК за съответните периоди.

(8) Националната здравноосигурителна каса осъществява контрол по реда на глава двадесета на изпълнителите на извънболничната медицинска помощ за дейностите, за които при анализа по ал. 2 се наблюдава превишение на обемите по чл. 174а, 175а и 176а, водещо до преразход на средства за здравноосигурителни плащания."

§ 26. Създава се чл. 178а със следното съдържание:

"Чл. 178а. Методиката на образуване на стойностите, за които НЗОК през 2019 г. има финансов капацитет да закупи дейностите по пакета медицинска помощ по чл. 45, ал. 2 ЗЗО, се състои от следните последователни етапи:

1. дефиниране на обхвата на медицинската помощ по пакета по чл. 45, ал. 2 ЗЗО, заплащан от съответния вид здравноосигурителни плащания по ЗБНЗОК за 2019 г., съгласно разделите на този НРД, регламентиращи условия и ред за оказване на помощта;

2. определяне на отделните дейности в обхвата на всеки вид здравноосигурителни плащания по т. 1, в разделите за обеми, цени и методика за закупуване на медицинската помощ на този НРД;

3. определяне на прогнозните обеми по всяка отделна дейност по т. 2 за заплащане през 2019 г. съобразно:

3.1. информацията за отчетения и заплатен годишен брой дейности от съответния вид през 2016 г. - 2018 г.;

3.2. отчетените тенденции в годишния ръст на обемите;

3.3. промени в пакетите през предходните периоди, съотносими към съответната дейност по пакета медицинска помощ по чл. 45, ал. 2 ЗЗО за 2019 г.;

3.4. налична информация за промени във външни фактори, които оказват влияние на обема на извършване на съответния вид дейност:

а) демографски фактори и тенденции;

б) промени в нормативната уредба;

в) промени в заболеваемостта;

г) промени в медицинската практика и технология;

д) други значими фактори;

3.5. експертно становище от националните консултанти и бордовете по специалности за очакваните/необходимите годишни обеми за нови (незаплащани през предходните години) дейности по пакета за 2019 г.;

4. определяне на прогнозните стойности на необходимите средства за закупуване на прогнозните обеми по т. 3 по действащите през 2018 г. цени и експертно становище от националните консултанти и бордовете по специалности за цените за нови (незаплащани през предходните години) дейности по пакета за 2019 г.;

5. формиране на стойности, за които НЗОК има финансов капацитет да закупи обемите дейности по т. 3, подлежащи на заплащане през 2019 г. по този НРД, с цел балансиране на прогнозните стойности по т. 4 с размера на финансовата рамка за съответните здравноосигурителни плащания по ЗБНЗОК за 2019 г. чрез прилагане на:

а) еднакви коефициенти за увеличаване/намаляване на действащите през 2018 г. цени на дейностите от обхвата на съответните здравноосигурителни плащания (включително и предложените от националните консултанти цени на новите дейности);

б) различни коефициенти за увеличаване/намаляване на действащите през 2018 г. цени на дейностите от обхвата на съответните здравноосигурителни плащания (включително и предложените от националните консултанти цени на новите дейности), съобразени с налични данни за оценяване на съответната дейност."

§ 27. В чл. 179 ал. 2 се изменя така:

"(2) Националната здравноосигурителна каса заплаща на ОПЛ за всяко поставяне на препоръчителна ваксина по национални програми по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗЗ съгласно ЗБНЗОК за 2018 г. и ЗБНЗОК за 2019 г."

§ 28. В чл. 183, ал. 6 думата "основния" се заличава, а след думата "пакет" се добавя "ПИМП".

§ 29. В чл. 184 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 т. 2 се отменя.

2. Алинеи 5 и 6 се отменят.

§ 30. В чл. 187, ал. 3, т. 5 цифрата "35" се заменя с "40".

§ 31. В чл. 202, в ал. 1 след думите "чл. 3 от ЗБНЗОК за 2018 г." се добавя "и чл. 3 от ЗБНЗОК за 2019 г.".

§ 32. В чл. 208 ал. 7 се изменя така:

"(7) Дейностите по поставяне на препоръчителни ваксини по национални програми по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗЗ се заплащат от НЗОК след представяне на отделни документи по ал. 1, придружени със съответната отчетна документация."

§ 33. В чл. 226 т. 10 придобива следното съдържание:

"10. удостоверение за актуално членство в БЛС с номер от Националния регистър (УИН) по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗСОЛЛДМ, издадено от съответната РК на БЛС или генерирано и отпечатано от електронната система на Националния регистър, съдържащо уникален буквено-цифров код, баркод и сканиран подпис - за лекарите, които ръководят, съответно работят в лечебното заведение;".

§ 34. В чл. 239 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1, т. 2 след думите "§ 2, ал. 1 ЗБНЗОК за 2018 г." се добавя "и § 2, ал. 1 ЗБНЗОК за 2019 г.".

2. В ал. 2 след думите "§ 2 ЗБНЗОК за 2018 г." се добавя "и § 2 ЗБНЗОК за 2019 г.".

§ 35. В чл. 260:

1. Алинея 3 се изменя така:

"(3) В случай че лекар със специалност, посочен в приложение № 1, ползва последователно повече от 30 работни дни неплатен или платен отпуск, същият се изключва (заличава) от приложение № 1."

2. Алинея 4 и 5 се отменят.

§ 36. Създава се чл. 260а:

"Чл. 260а. По изключение лечебните заведения за болнична помощ, които не отговарят на изискването на чл. 260, ал. 1, т. 6, могат да сключат договор по чл. 257 по решение на Надзорния съвет на НЗОК след отправяне на мотивирано предложение от директора на съответната РЗОК в случаите, когато достъпът до медицинска помощ на територията на съответната РЗОК е затруднен поради недостиг на съответни медицински специалисти, съобразно потребностите на населението към момента на подаване на заявлението за сключване на договор по чл. 257."

§ 37. В чл. 265 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 10 се изменя така:

"10. удостоверение за актуално членство в БЛС с номер от Националния регистър (УИН) по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗСОЛЛДМ, издадено от съответната РК на БЛС или генерирано и отпечатано от електронната система на Националния регистър, съдържащо уникален буквено-цифров код, баркод и сканиран подпис - за лекарите, които ръководят, съответно работят в лечебното заведение;".

2. Създава се т. 21:

"21. декларация от управляващия лечебното заведение за наличие на видеоконтрол на входа и изхода на ангиографските зали и в болничните структури, в които се осъществяват съдови инвазивни и интервенционални процедури."

§ 38. В чл. 266, ал. 1, т. 3 след цифрата "14" се добавя "и 21".

§ 39. В чл. 272 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава т. 3:

"3. приемът на пациенти да е съобразен с капацитета на лечебното заведение, разписан като брой и вид болнични легла (съгласно правилника за устройството и дейността на лечебното заведение), посочени в договора на лечебното заведение, с които ще се осигури изпълнението му."

2. Създава се ал. 5 със следното съдържание:

"(5) В случаите по ал. 1, т. 3 изпълнителят на болнична помощ е длъжен да осигурява не по-малко от 10 на сто от общия брой болнични легла за активно лечение във всяка болнична структура, с изключение на болничните структури по медицинска онкология, лъчелечение и нуклеарна медицина, за прием на пациенти в спешно състояние."

§ 40. В чл. 275, ал. 1, т. 4 след думата "легла" се добавя следният текст "(съгласно правилника за устройството и дейността на лечебното заведение и за срока на договора)".

§ 41. Член 279 се изменя така:

"Чл. 279. Лекар специализант, посочен в приложение № 1а, може да извършва медицински процедури само в присъствието и под ръководството на лекар със съответна специалност и посочен в приложение № 1. В този случай медицинската документация се подписва и от двамата лекари."

§ 42. В чл. 280, ал. 2 думите "действие на този НРД" се заменят с "календарната година".

§ 43. Създава се чл. 281а:

"Чл. 281а. (1) Лечебните заведения, изпълнители на болнична медицинска помощ, задължително осъществяват видеоконтрол в ангиографските зали и болничните структури, в които се осъществяват съдови инвазивни и интервенционални процедури, като в обхвата на видеокамерите влиза наблюдение само на входовете и изходите на същите. Записите от видеокамерите се съхраняват за срок не по-малко от един месец от датата на извършване на интервенция.

(2) При поискване от контролните органи на НЗОК лечебното заведение предоставя необходимата видеоинформация на електронен носител. При получаване на електронния носител се изготвя приемно-предавателен протокол."

§ 44. Създава се чл. 281б:

"Чл. 281б. (1) При осъществяване на съдови инвазивни и интервенционални процедури задължително се прави видеозапис на същите. Образните изследвания се регистрират и съхраняват в PACS система (picture archiving and communication system) за срока на съхранение на "История на заболяването" съгласно Наредба № 9 от 2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт по "Образна диагностика".

(2) При поискване от контролните органи на НЗОК лечебното заведение предоставя видеоинформация за съдови инвазивни и интервенционални процедури, конвенционални рентгенови изследвания, рентгенологични изследвания на гърда, ултразвукови изследвания чрез специализирани ехографски методи, компютърно-томографски изследвания, магнитно-резонансни томографски образни изследвания и хибридни образни изследвания на електронен носител. При получаване на електронния носител се изготвя приемно-предавателен протокол."

§ 45. Създава се чл. 281в:

"Чл. 281в. Всички медицински изделия, използвани за осъществяването на основни диагностични и оперативни процедури, посочени в диагностично-лечебния алгоритъм на КП/АПр, които НЗОК не заплаща извън стойността на КП/АПр, се доставят от лечебното заведение, заприходяват се и се отпускат от болничната аптека на същото."

§ 46. Създава се чл. 281г:

"Чл. 281г. (1) Лечебните заведения, определени от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, проследяват ефекта на лекарствените продукти, за които съгласно чл. 259, ал. 1, т. 10 от ЗЛПХМ е определен режим на проследяване.

(2) Лечебните заведения по ал. 1 събират информацията за всеки конкретен лекарствен продукт и я предоставят на НЗОК.

(3) Националната здравноосигурителна каса и Министерството на здравеопазването извършват анализ на събраната от лечебните заведения информация по ал. 1 при условията и по реда на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти."

§ 47. В чл. 285 се създава ал. 6:

"(6) При хоспитализации - планов прием, изпълнителите за извънболнична медицинска помощ издават само "Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури" (бл. МЗ-НЗОК № 7) и приемащите лечебни заведения не могат да изискват от тях да назначават допълнителни консултации и/или изследвания, изискуеми за изпълнение на КП."

§ 48. В чл. 287, ал. 3:

1. Точка 6 се изменя така:

"6. параклинични изследвания; хистологичен резултат, потвърждаващ окончателната диагноза;".

2. Точка 8 се изменя така:

"8. терапевтична схема - задължително вписване на използваните в хода на лечението на ЗОЛ вид лекарства;".

§ 49. В чл. 289 т. 14 се изменя така:

"14. при взет материал за хистологично изследване в медицинската документация се прилага резултатът (с положени име и подпис на лекаря, осъществил изследването) с посочената диагноза и пореден номер от патоанатомичния журнал;".

§ 50. Създава се чл. 313а:

"Чл. 313а. (1) Клинична процедура № 5 "Лечение на новородени деца с вродени сърдечни малформации, претърпели сърдечна оперативна интервенция до навършване на 1-годишна възраст" се извършва в полза на ЗОЛ, на които е издадено "Медицинско направление за провеждане на клинични процедури/амбулаторни процедури" (бл. МЗ-НЗОК № 8а) от лекар от лечебно заведение - изпълнител на процедурата.

(2) Нови процедури се провеждат при наличие на показания за продължаване на лечението."

§ 51. В чл. 314 след думите "чл. 313, ал. 1" се добавя "и чл. 313а, ал. 1".

§ 52. В чл. 322 думите "ал. 18" да се заменят с "ал. 20".

§ 53. В чл. 324:

1. Текстът на чл. 324 става ал. 1.

2. Създават се ал. 2 и 3:

"(2) Болничната аптека води журнал за разтваряне на лекарствени продукти за лечение на онкологични/онкохематологични заболявания по образец съгласно приложение № 8д от Наредба № 4 от 2008 г., в който данните се регистрират ежедневно.

(3) В случай че след приготвяне на индивидуалните дози за деня от даден лекарствен продукт се формира остатък, който не може да бъде приложен в срока му на годност, посочен в кратката характеристика на лекарствения продукт, остатъкът се отразява в опис на неизползваемите остатъци от лекарствени продукти за лечението на онкологични/онкохематологични заболявания по образец съгласно приложение № 8е от Наредба № 4 от 2008 г."

§ 54. В чл. 325, ал. 1 след думите "ал. 3" се поставя запетая и се добавят "4 и 5".

§ 55. Член 326 се отменя.

§ 56. Създава се чл. 328а:

"Чл. 328а. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща извън цената на КП, АПр и/или КПр лекарствени продукти, които на основание чл. 45, ал. 20 ЗЗО са включени в пакета, определен с наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО, при животозастрашаващи кръвоизливи, спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии.

(2) Лекарствените продукти по ал. 1 се предписват, отпускат и прилагат в условията на болничната помощ при спазване на диагностично-лечебния алгоритъм на АПр № 38, както и на следните изисквания:

1. пациентът е с установено заболяване и лекарственият продукт е включен в списъка по чл. 262, ал. 6, т. 2 от ЗЛПХМ (приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък);

2. необходимостта от приложение на лекарствени продукти по ал. 1 се заявява от приемащото лечебно заведение; лекарствените продукти се осигуряват и отпускат от лечебно заведение - изпълнител на АПр № 38;

3. отпуснатите лекарствени продукти по ал. 1 се прилагат от лечебното заведение, провеждащо лечението на основното заболяване;

4. приложените лекарствени продукти се отчитат и заплащат на лечебното заведение, провело АПр № 38, като при отчитането им в РЗОК се представят и посочените в алгоритъма на амбулаторната процедура документи."

§ 57. В чл. 330 се правят следните изменения:

1. Алинея 3 се изменя така:

"(3) Договорените обеми и цени от 1.04.2018 г. обхващат дейностите по реда на този НРД и подлежат на заплащане, както следва:

1. през 2018 г. по ЗБНЗОК за 2018 г. - обеми и цени по чл. 331, 332 и 333;

2. през 2019 г. по ЗБНЗОК за 2019 г. - обеми и цени по чл. 331а, 332а и 333а."

2. В ал. 4 след думите "чл. 334" се добавя "и чл. 334а".

§ 58. В чл. 331, ал. 1 след думата "договарят" се добавя "за периода 1.04.2018 - 31.12.2018 г.".

§ 59. Създава се чл. 331а:

"Чл. 331а. (1) Националната здравноосигурителна каса и БЛС договарят за периода 1.01 - 31.12.2019 г. закупуването на следните обеми за дейностите по КП, посочени по приложение № 9 към чл. 1 от наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО, по цени, както следва:


Код

Номенклатура

Обем

(бр.)

Цена (лв.)

1

2

3

4

 

Клинични пътеки

2 202 361

 

001

Стационарни грижи при бременност с повишен риск

32 948

400

002

Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск

6 917

800

003

Оперативни процедури за задържане на бременност

404

150

004

Преждевременно прекъсване на бременността

 

 

004.1

Преждевременно прекъсване на бременността: при прекъсване на бременността до 13 гест. с. вкл.

6 980

170

004.2

Преждевременно прекъсване на бременността: при прекъсване на бременността над 13 гест. с.

1 190

280

005

Раждане

49 008

750

006

Грижи за здраво новородено дете

33 394

220

007

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест

15 948

800

008

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест

5 134

1 200

009

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест

3 214

900

010

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест

3 326

1 300

011

Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама

927

3 600

012

Диагностика и лечение на дете с вродени аномалии

2 714

1 200

013

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест

1 119

2 000

014

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест

773

3 200

015

Диагностика и интензивно лечение на новородени с приложение на сърфактант

 

 

015.1

Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант

242

3 300

015.2

Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант

1 111

5 900

016

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение

7 516

350

017

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания

18 623

750

018

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация

112

1 320

019

Постоянна електрокардиостимулация

 

 

019.1

Постоянна електрокардиостимулация - с имплантация на антибрадикарден пейсмейкър - еднокамерен или двукамерен

3 749

550

019.2

Постоянна електрокардиостимулация - с имплантация на ресинхронизираща система за стимулация или автоматичен кардиовертер дефибрилатор

436

1 100

020

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания

11 919

3 318

021

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии

1 136

3 318

022

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации

37

3 318

023

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация

46

3 600

024

Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове

1

370

025

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване

21 480

900

026

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение

15 850

3 430

027

Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик

99

2 750

028

Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение

9 541

4 540

029

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация

89 234

520

030

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация

500

1 300

031

Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит

283

4 950

032

Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда

2 646

462

033

Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения

33 028

435

034

Диагностика и лечение на артериална хипертония в детската възраст

430

700

035

Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст

10

750

036

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик

4 844

700

037

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик

224

2 600

038

Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест - остра екзацербация

13 316

550

039

Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст

40 756

580

040

Диагностика и лечение на бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп

 

 

040.1

Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст

7 836

550

040.2

Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст

3 982

650

041

Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система

 

 

041.1

Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години

1 983

400

041.2

Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години

17 393

500

042

Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система

 

 

042.1

Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години

13 806

780

042.2

Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години

68

1 200

043

Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията

2 597

280

044

Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията

3 966

800

045

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система

20 211

650

046

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система в детска възраст

44

1 200

047

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация

167

1 540

048

Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст

44 017

700

049

Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст

17 360

570

050

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза

50 126

730

051

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

 

 

051.1

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

695

3 300

051.2

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с интервенционално лечение

100

1 800

052

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив

2 408

1 150

053

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив

211

1 200

054

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре)

208

7 000

055

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация

5

10 000

056

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми

98 542

300

057

Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити

2 548

2 000

058

Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст

454

700

059

Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи централната нервна система и моторния неврон (ЛАС)

4 069

550

060

Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък

326

480

061

Диагностика и лечение на мултиплена склероза

2 384

650

062

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи

6 990

400

063

Лечение на епилептичен статус

1 038

600

064

Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми

 

 

064.1

Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица на възраст над 18 г.

340

500

064.2

Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица на възраст под 18 г.

25

657

065

Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация

3

6 000

066

Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация

11

8 000

067

Диагностика и лечение на паркинсонова болест

504

231

068

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт

28 404

400

069

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт

24 236

600

070

Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит

3 794

1 400

071

Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво

18 063

400

072

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт

14 192

600

073

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума

16 593

1 700

074

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума

46 371

920

075

Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)

13 076

1 300

076

Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания

14 080

700

077

Диагностика и лечение на хронични диарии, с начало в детската възраст

1

400

078

Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет

 

 

078.1

Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

43 183

660

078.2

Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години

1 046

610

079

Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза

4 333

341

080

Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека

 

 

080.1

Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18 години

3 057

500

080.2

Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под 18 години

1 202

650

081

Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна

 

 

081.1

Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица над 18 години

458

450

081.2

Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица под 18 години

67

450

082

Диагностика на лица с метаболитни нарушения

6 973

630

083

Лечение на лица с метаболитни нарушения

1 030

630

084

Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит

35 130

500

085

Диагностика и лечение на гломерулонефрити - остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания - новооткрити

2 199

950

086

Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити - остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания

 

 

086.1

Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити - остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания - при лица над 18 години

10 791

950

086.2

Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити - остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания - при лица под 18 години

354

1 050

087

Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност

 

 

087.1

Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

3 001

900

087.2

Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

71

1 050

088

Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност

 

 

088.1

Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

4 531

400

088.2

Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

148

400

089

Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан

 

 

089.1

Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години

4 807

500

089.2

Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18 години

220

580

090

Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания

 

 

090.1

Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години

26 532

750

090.2

Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години

1 338

770

091

Диагностика и лечение на дегенеративни и обменни ставни заболявания

8 180

500

092

Диагностика и лечение на тежкопротичащи булозни дерматози

343

770

093

Диагностика и лечение на тежкопротичащи бактериални инфекции на кожата

7 302

500

094

Диагностика и лечение на тежкопротичащи форми на псориазис - обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен

1 555

550

095

Диагностика и лечение на островъзникнали и тежкопротичащи еритродермии с генерализиран екзантем

902

400

096

Лечение на кожни прояви при съединителнотъканни заболявания и васкулити

299

434

097

Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на вторичен и третичен сифилис) с кристален пеницилин

38

250

098

Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром

24 121

620

099

Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги

1 710

520

100

Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е

2 307

1 100

101

Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D

979

1 277

102

Диагностика и лечение на паразитози

47

457

103

Диагностика и лечение на покривни инфекции

104

457

104

Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остропротичащи, с усложнения

4 478

500

105

Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески

20

1 000

106

Диагностика и лечение на токсоалергични реакции

 

 

106.1

Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица над 18 години

5 574

500

106.2

Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица под 18 години

5 745

550

107

Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови

7 708

750

108

Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне

13

2 200

109

Диагностика и лечение на токсична епидермална некролиза (болест на Лайел)

12

1 650

110

Лечение на доказани първични имунодефицити

125

2 163

111

Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст

6 529

250

112

Диагностика и лечение на муковисцидоза

104

1 200

113

Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип

 

 

113.1

Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 48 часа

323

200

113.2

Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни

19 656

400

114

Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

2 205

2 200

115

Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми

662

2 500

116

Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица над 18 години

1 580

10 100

117

Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение при лица от 0 до 18 години. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица от 0 до 18 години

59

10 100

118

Оперативно лечение на деца до 1 година с критични вродени сърдечни малформации в условията на екстракорпорално кръвообращение

89

18 000

119

Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много голям обем и сложност в условия на екстракорпорално кръвообращение

2 899

13 500

120

Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция

 

 

120.1

Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция

900

13 500

120.2

Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция с продължителна механична вентилация

100

20 000

121

Оперативно лечение на заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица над 18 години

1 121

3 450

122

Оперативно лечение на заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица под 18 години

33

4 500

123

Оперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им

8 559

3 500

124

Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент

5 457

1 919

125

Оперативно лечение на клонове на аортната дъга

645

1 709

126

Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии)

1 939

1 100

127

Консервативно лечение на съдова недостатъчност

7 121

520

128

Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност

1

330

129

Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията ѝ

263

400

130

Оперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност

5 691

300

131

Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност

1 612

410

132

Кератопластика

628

1 000

133

Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми

14 651

273

134

Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му

5 845

249

135

Оперативно лечение при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми, засягащи задния очен сегмент

2 864

700

136

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност

2 709

2 950

137

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност

9 658

1 500

138

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност

14 616

650

139

Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести

5 340

450

140

Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести

1 295

150

141

Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур

5 484

1 000

142

Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур

39

4 000

143

Трансуретрална простатектомия

3 608

1 100

144

Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения

576

1 100

145

Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища

23 520

774

146

Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система

698

2 500

147

Оперативни процедури върху мъжка полова система

12 863

600

148

Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност

656

2 600

149

Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност

1 235

1 160

150

Оперативни процедури при инконтиненция на урината

134

612

151

Реконструктивни операции в урологията

833

1 000

152

Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища

15 364

520

153

Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища

589

1 000

154

Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност

4 233

2 300

155

Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност

2 589

950

156

Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия

255

3 200

157

Радикална простатектомия

620

2 800

158

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани

30 927

550

159

Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

2 362

700

160

Нерадикално отстраняване на матката

6 809

1 100

161

Радикално отстраняване на женски полови органи

986

1 100

162

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи

6 892

770

163

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи

29 517

330

164

Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената

1 660

806

165

Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход

12 832

460

166

Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената

162

650

167

Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация

1 067

2 200

168

Високотехнологична асистирана с робот гинекологична хирургия

312

8 000

169

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок

165

1 500

170

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването

27

6 800

171

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

3 107

2 800

172

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години

36

3 100

173

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години

288

1 780

174

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години

61

1 780

175

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

12 515

2 600

176

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години

219

2 650

177

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години

3 229

1 100

178

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години

69

1 150

179

Оперативни процедури върху апендикс

3 479

650

180

Хирургични интервенции за затваряне на стома

213

650

181

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

13 643

500

182

Оперативни процедури при хернии

14 867

650

183

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

3 281

700

184

Конвенционална холецистектомия

792

1 150

185

Лапароскопска холецистектомия

4 618

950

186

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища

1 538

2 300

187

Оперативни процедури върху черен дроб

1 667

3 350

188

Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест

120

1 450

189

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност

916

4 950

190

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност

69

1 820

191

Оперативни процедури върху далака

 

 

191.1

Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

188

1 000

191.2

Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години

20

1 500

192

Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции

7 046

1 200

193

Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M 0-1

4 823

1 300

194

Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия

4 029

300

195

Оперативно лечение при остър перитонит

4 228

2 200

196

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

172

1 500

197

Консервативно лечение при остри коремни заболявания

26 825

750

198

Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани

8 541

2 200

199

Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени и доброкачествени новообразувания

 

 

199.1

Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени новообразувания

4 795

550

199.2

Лечение на тумори на кожа и лигавици - доброкачествени новообразувания

6 568

305

200

Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния

162

800

201

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям и много голям обем и сложност

993

1 000

202

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност

1 125

800

203

Хирургично лечение при надбъбречни заболявания

106

1 500

204

Тежка черепно-мозъчна травма - оперативно лечение

646

3 400

205

Тежка черепно-мозъчна травма - консервативно поведение

542

1 330

206

Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии (невронавигация, невроендоскопия и интраоперативен ултразвук)

 

 

206.1

Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии (невроендоскопия и интраоперативен ултразвук)

2 369

3 800

206.2

Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии (невронавигация)

500

4 900

207

Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин

903

2 300

208

Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми

14 562

400

209

Хирургично лечение при травма на главата

1 321

1 052

210

Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) - оперативно лечение

2 675

800

211

Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност

2 775

2 450

212

Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем и сложност

4 132

1 819

213

Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена

2 151

2 700

214

Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести, засягащи двата бели дроба при болести със съчетана белодробна и друга локализация

428

3 300

215

Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания

2 698

1 650

216

Спешни състояния в гръдната хирургия

2 184

550

217

Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник

 

 

217.1

Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник

18 086

2 050

217.2

Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазобедрената и колянната става

1 014

4 700

217.3

Оперативни процедури при множествени счупвания и/или луксации на таза, горни и долни крайници

113

5 350

218

Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна ста