Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 93 от 9.XI

РЕШЕНИЕ № 560 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА НЕЗАВИСИМИ КОНСУЛТАНТИ И ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ ПО ЧЛ. 87, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ФИЗИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

 

РЕШЕНИЕ № 560 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА НЕЗАВИСИМИ КОНСУЛТАНТИ И ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ ПО ЧЛ. 87, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ФИЗИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Издадено от Комисията за регулиране на съобщенията

Обн. ДВ. бр.7 от 22 Януари 2019г., изм. ДВ. бр.90 от 15 Ноември 2019г., изм. ДВ. бр.96 от 10 Ноември 2020г., изм. ДВ. бр.93 от 9 Ноември 2021г.

На основание чл. 87, ал. 1 и 6 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура във връзка с писмо изх. № 03-06-1 от 3.09.2018 г. на Комисията за регулиране на съобщенията Комисията за регулиране на съобщенията реши:

1. Утвърждава Списък на независими консултанти и външни експерти по чл. 87, ал. 1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура съгласно приложението към настоящото решение.

2. Списъкът по т. 1 да бъде изпратен за обнародване в "Държавен вестник" и да се публикува на интернет страницата на Комисията.

Приложение


(Изм. с Решение № 406 от 31 октомври 2019 г. за актуализиране на Списък на независими консултанти и външни експерти по чл. 87, ал. 1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура - ДВ, бр. 90 от 15 ноември 2019 г., в сила от 19.11.2019 г., изм. с Решение № 385 от 29 октомври 2020 г. за актуализиране на Списъка на независими консултанти и външни експерти по чл. 87, ал. 1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура - ДВ, бр. 96 от 2020 г., в сила от 14.11.2020 г., изм. с Решение № 385 от 28 октомври 2021 г. за актуализиране на Списък на независими консултанти и външни експерти по чл. 87, ал. 1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура - ДВ, бр. 93 от 2021 г.)


Списък на независими консултанти и външни експерти по чл. 87, ал. 1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура


(Утвърден с Решение № 560 от 21.12.2018 г. - ДВ, бр. 7 от 2019 г., и актуализиран с решения № 406 от 31.10.2019 г. - ДВ, бр. 90 от 2019 г., и № 385 от 29.10.2020 г. - ДВ, бр. 96 от 2020 г., № 385 от 28.10.2021 г. - ДВ, бр. 93 от 2021 г.)


1. Доц. д-р инж. Радослав Кючуков.

2. Д-р инж. Пенчо Златев.

3. Маг. инж. Веселин Миланов.

4. Маг. инж. Живко Желев.

5. Маг. инж. Васил Николов.

6. Проф. д-р инж. Илинка Иванова.

7. Росен Костов.

8. Доц. д-р инж. Кирил Велков.

9. Д-р инж. Коста Костов.

10. Арх. Анастасия Бошнакова.

11. К.д.п. инж. Николай Апостолов.

12. Инж. Румяна Стоянова.

13. Проф. д-р инж. Валентин Николов.

14. Д-р инж. Стойна Костова.

15. Проф. д-р инж. Ивайло Ганев.

16. Проф. д.т.н. инж. Ненчо Ненов.

17. Инж. Владимир Жиянски.

18. Инж. Ясен Ишев.

19. Проф. д-р инж. Стойо Тодоров.

20. Д-р инж. Ирена Сулай.

21. Доц. д-р инж. Тодор Желязов.

22. Арх. Людмила Пенчева.

23. Инж. Йорданка Митева.

24. Инж. Мария Найденова.

25. Инж. Зорница Маринова.

26. Инж. Катя Кърсердарева-Шербетова.

27. Д-р инж. Боян Борисов.

28. Арх. Стояна Чавдарова.

29. Инж. Станимир Парцалев.

30. Инж. Нина Постолова.

31. Инж. Момчил Терзийски.

32. Доц. д-р инж. Любомир Здравков.

33. Гл. ас. д-р инж. Албена Апостолова.

34. Проф. д-р инж. Милчо Георгиев Лепоев.

35. Гл. ас. д-р инж. Христо Пламенов Грозданов.

36. Инж. Красимир Василев Миленов.

37. Инж. Лилия Иванова Василева-Аладжем.

38. Инж. Любомир Бориславов Грънчаров.

39. Инж. Теодора Стефанов Стоилкова.

40. Инж. Румен Георгиев Иванов.

41. Инж. Петър Здравков Календеров.

42. Инж. Красимир Любенов Велинов.

43. Инж. Ради Димов Пипев.

44. Инж. Кирил Йосифов Ганев.

45. Инж. Елвира Иванова Стойкова.

46. Инж. Антон Ангелов Мишев.

47. Инж. Марин Кирилов Младенов.

48. Инж. Атанас Пенков Илиев.

49. Инж. Мирослава Цветкова Йорданова.

50. Инж. Керанка Тодорова Николова.

51. Инж. Нина Въчкова Христова.

52. Инж. Татяна Георгиева Василева.

53. Инж. Веселин Стоянов Георгиев.

54. Инж. Татяна Георгиева Василева.

55. Инж. Анета Петрова Славова.

56. Инж. Станка Георгиева Керинова.

57. Инж. Кирил Тодоров Лазаров.

58. Инж. Тодор Иванов Джелатов.

59. Инж. Ивайло Николов Димитров.

60. Инж. Пламен Мирков Алексиев.