Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 12 от 8.II

РЕШЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПО ДЕЛА СРЕЩУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2017 Г.

 

РЕШЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПО ДЕЛА СРЕЩУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2017 Г.

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.12 от 8 Февруари 2019г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България


РЕШИ:


Приема Годишния доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България за 2017 г.

-------------------------

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 6 февруари 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.