Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 98 от 23.XI

РЕШЕНИЕ № 82 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ ПОДВИЖНА РАДИОСЛУЖБА

 

РЕШЕНИЕ № 82 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ ПОДВИЖНА РАДИОСЛУЖБА

В сила от 09.03.2019 г.
Издадено от Комисията за регулиране на съобщенията

Обн. ДВ. бр.19 от 5 Март 2019г., отм. ДВ. бр.98 от 23 Ноември 2021г.

Отменено основание. Виж § 4 от заключителни разпоредби на Правилата за използване на радиочестотния спектър за електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба след издаване на разрешение - ДВ, бр. 98 от 23 ноември 2021 г., в сила от 27.11.2021 г.

На основание чл. 32, т. 2 от Закона за електронните съобщения Комисията за регулиране на съобщенията приема Технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от подвижна радиослужба.ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ ПОДВИЖНА РАДИОСЛУЖБА


(Отделени като самостоятелен акт)