Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 42 от 18.V

НАРЕДБА № 24 ОТ 5 НОЕМВРИ 2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕНИРОВЪЧНА И СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ИЗВЪН УЧЕБНИЯ ПЛАН

 

НАРЕДБА № 24 ОТ 5 НОЕМВРИ 2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕНИРОВЪЧНА И СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ИЗВЪН УЧЕБНИЯ ПЛАН

В сила от 15.11.2019 г.
Издадена от министъра на образованието и науката и министъра на младежта и спорта

Обн. ДВ. бр.90 от 15 Ноември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.42 от 18 Май 2021г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за организиране и провеждане на тренировъчната и състезателната дейност на децата и учениците извън учебния план в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Чл. 2. Организирането и провеждането на тренировъчната и състезателната дейност на децата и учениците извън учебния план се осъществява в съответствие със Закона за физическото възпитание и спорта, Закона за предучилищното и училищното образование и действащата нормативна уредба.

Чл. 3. Училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие по чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, както и Националният дворец на децата, наричани по-нататък "центрове", общините, спортните федерации и членуващите в тях спортни клубове създават условия за тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън училищната подготовка по чл. 75 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Чл. 4. Тренировъчната и състезателната дейност по чл. 1 е доброволна и е свързана с развитие на интересите, способностите и потребностите в областта на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност, насърчаване към здравословен начин на живот, развитие и усъвършенстване на спортно-техническите умения, осъществяване на подбор на спортни таланти и създаване на възможности за изява в областта на спорта.

Чл. 5. Тренировъчната и състезателната дейност на децата и учениците извън учебния план се осъществява от педагогически специалисти с професионална квалификация "учител по физическо възпитание и спорт" или "треньор" по вид спорт.

Чл. 6. Наредбата не се прилага за организиране и провеждане на тренировъчната и състезателната дейност на учениците в спортните училища.

Раздел II.
Организиране и провеждане на тренировъчната дейност на децата и учениците извън учебния план

Чл. 7. (1) Тренировъчната дейност на децата и учениците извън учебния план се организира от училищата и центровете и се провежда от многоспортовите клубове за учащи, училищните спортни отбори и спортните клубове по един или сходни спортове.

(2) Тренировъчната дейност по ал. 1 включва планирани занимания по вид спорт или други спортни и спортно-туристически дейности за съответната учебна година.

(3) Заниманията по видове спорт и другите спортни и спортно-туристически дейности се планират по предложение на педагогическите специалисти по чл. 5 след проучване на желанията на децата и учениците в съответствие с наличната или предоставената за ползване спортна база.

(4) Дейностите по ал. 3 за съответната учебна година се избират от децата и учениците с подаване на заявление, както следва:

1. на възраст от 6 до 13 години - от техните родители;

2. за навършилите 14 години - от учениците със съгласието на техните родители.

(5) Заниманията по ал. 2 се организират и провеждат по график, утвърден от директора на училището, извън задължителните, избираемите, факултативните учебни часове и учебните часове, предвидени за изучаване на специалните учебни предмети в училището.

(6) Заниманията по ал. 2 за децата и учениците, които се обучават в център, се организират по график, утвърден от директора на съответния център.

(7) Графикът се разработва за всяка учебна година от педагогическите специалисти по чл. 5 и съдържа наименованието на вида спорт, спортната или спортно-туристическата дейност, спорта за хора с увреждания, мястото на провеждане, разпределението на заниманията по дни, седмици и месеци и имената на педагогическия специалист, който осъществява дейността.

(8) Тренировъчните занимания се организират и провеждат в групи по вид спорт от ученици от близки класове и възрасти и от един пол. За децата и учениците с увреждания заниманията се организират и провеждат съобразно индивидуалните им възможности за участие, в случай че упражняването на вида спорт не е противопоказно за тяхното здраве, което е удостоверено с медицински документ.

(9) Спортните и спортно-туристическите дейности може да се организират в смесени групи от деца и от ученици от един или от различни класове, възрасти и пол съобразно спецификата на дейността.

(10) Броят на децата и учениците в групите по вид спорт за провеждане на тренировъчната дейност се определя съгласно приложение № 7 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 81 от 2017 г.).

(11) Тренировъчната дейност може да се провежда в училището, центъра или в спортни обекти извън тяхната територия.

(12) Ползването на общински, държавни или частни спортни обекти извън територията на училището или центъра за организиране и провеждане на тренировъчна дейност се урежда между директора на институцията и собственика/ползвателя на съответния спортен обект съгласно действащата нормативна уредба.

Раздел III.
Организиране и провеждане на състезателната дейност на децата и учениците извън учебния план

Чл. 8. (1) Състезателната дейност на децата и учениците извън учебния план се организира от училищата, центровете, лицензирани спортни федерации и членуващите в тях спортни клубове.

(2) Състезателната дейност по ал. 1 обхваща организирани спортни прояви и състезания по един или няколко вида спорт и/или спортни и спортно-туристически дейности.

Чл. 9. (1) Състезателната дейност може да се провежда в училището, центъра или на спортни обекти извън тяхната територия.

(2) Ползването на общински, държавни или частни спортни обекти извън територията на училищата или центровете за организиране и провеждане на състезателна дейност се урежда между организатора на проявата/състезанието и собственика/ползвателя на съответния спортен обект съгласно действащата нормативна уредба.

Чл. 10. Многоспортовите клубове за учащи, лицензираните спортни федерации и членуващите в тях спортни клубове организират и провеждат състезателната дейност по чл. 8, ал. 1 в съответствие със Закона за физическото възпитание и спорта.

Чл. 11. (1) За участие в дейностите по чл. 8, ал. 2 в училищата може да се организират един или повече училищни спортни отбори по вид спорт и дейност.

(2) Училищният спортен отбор по вид спорт не е спортна организация по смисъла на глава трета от Закона за физическото възпитание и спорта и не членува в спортна организация.

(3) Училищният спортен отбор се организира от учител по физическо възпитание и спорт от съответното училище и/или от треньор по вид спорт след сключен договор с директора на училището.

(4) Училищният спортен отбор по вид спорт включва ученици, близки по възраст и класове. Създава се по инициатива на педагогическите специалисти по чл. 5 и след решение на педагогическия съвет. Списъкът на отбора се утвърждава от директора на училището.

(5) Училищният спортен отбор представлява училището в спортни и спортно-туристически прояви и състезания, включени в Спортния календар на Министерството на образованието и науката, утвърден от министъра на образованието и науката, както и в други ученически състезания, организирани на местно и общинско ниво.

(6) При участието си в спортни прояви и състезания училищният спортен отбор се ръководи и представлява само от педагогическите специалисти по чл. 5.

(7) Училищният спортен отбор взаимодейства с центровете, лицензираните спортни федерации и туристическите дружества чрез директора на училището.

Чл. 12. Многоспортовият клуб за учащи е спортна организация за развитието на повече от един спорт и извършва дейността си в съответствие със Закона за физическото възпитание и спорта.

Чл. 13. Състезателната дейност по чл. 8 се организира и провежда в съответствие със:

1. Спортния календар на Министерството на образованието и науката, който е съвкупност от целесъобразно подредени във времето национални и международни спортни и спортно-туристически прояви за съответната учебна година;

2. спортния календар на лицензираните спортни федерации, който включва спортни прояви и състезания по съответния вид спорт/видове спорт/дейности за календарната година, публикуван на интернет страниците им;

3. Общинския спортен календар и/или общинската програма за развитие на спорта и спортно-туристическите дейности, включващ спортни прояви и състезания за календарната година, утвърден от общинския съвет и публикуван на интернет страницата на съответната община;

4. спортния календар на училището и спортния календар на центъра за съответната учебна година.

Чл. 14. (1) Предложенията за включване на национални и международни спортни и спортно-туристически прояви в Спортния календар на Министерството на образованието и науката се внасят в Министерството на образованието и науката в срок до 15 юли на календарната година от съответната лицензирана спортна федерация, след съгласуване с Министерството на младежта и спорта, от Националната организация за спортно-туристическа дейност и от Националния дворец на децата.

(2) Спортният календар на Министерството на образованието и науката се утвърждава от министъра на образованието и науката в срок до 15 септември.

(3) Спортният календар на училището се утвърждава от директора и се публикува на интернет страницата му в срок до 30 септември.

(4) Спортният календар на центъра се утвърждава от директора и се публикува на интернет страницата му в срок до 31 октомври.

Чл. 15. Условията и редът за организиране и провеждане и изискванията за участие на учениците в състезателна дейност по чл. 8, ал. 2 се определят от организатора на съответната проява в съответствие с действащата нормативна уредба.

Чл. 16. (1) Условията и редът за организиране и провеждане и изискванията за участие на учениците в състезанията от Ученическите игри, включени в Спортния календар на Министерството на образованието и науката, включително за учениците с увреждания, се определят с правила за всяка учебна година.

(2) Предложенията за правила по ал. 1 и проектите на финансови планове се разработват и се внасят в Министерството на младежта и спорта в срок до 15 септември от съответните лицензирани спортни федерации.

(3) Министърът на младежта и спорта назначава експертна комисия, която разглежда предложенията, изготвя и представя проект на правила за организиране и провеждане на състезанията от Ученическите игри за съответната учебна година.

(4) Правилата се утвърждават до 20 октомври на съответната учебна година от министъра на младежта и спорта след съгласуване с министъра на образованието и науката.

(5) Неразделна част от правилата по ал. 4 са финансови планове за финансиране на Ученическите игри със средства от бюджетите на Министерството на младежта и спорта и Министерството на образованието и науката.

(6) Финансирането на състезанията от Ученическите игри със средства от бюджетите на общините и от лицензираните спортни федерации се извършва в съответствие с финансовите условия, определени в правилата по ал. 4.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2021 г., в сила от 18.05.2021 г.) (1) За участие в състезания и спортни прояви учениците преминават задължителен предсъстезателен физикален медицински преглед. Прегледът се извършва след писмено съгласие на родителите на учениците за участие в състезателна дейност и след изразено информирано съгласие съгласно чл. 87 от Закона за здравето.

(2) Медицинският преглед по ал. 1 се извършва не по-рано от 72 часа преди състезанието от избрания общопрактикуващ лекар на ученика или от лекар, осигурен от училището, центъра, общината или организатора на състезанието, за целия отбор на училището/центъра.

(3) За извършения от общопрактикуващия лекар на ученика предсъстезателен медицински преглед се издава медицинско удостоверение, в което се включват резултатите от прегледа и разрешение или забрана за участие в състезанието. Посочват се името и фамилията на лекаря, извършил прегледа, час, дата и място на прегледа, състезанието, във връзка с което се извършва прегледът, подпис на лекаря и печат на лечебното заведение.

(4) Удостоверението по ал. 3 се издава по образец съгласно приложение № 1 в два екземпляра - за ученика, което се представя на организатора на състезанието, и за лечебното заведение, където се съхранява за срок от 6 месеца.

(5) За извършения предсъстезателен медицински преглед от лекар, осигурен от училището, центъра, общината или организатора на състезанието, се издава медицинско удостоверение, в което се включват имената на учениците от отбора, резултатите от прегледа и разрешение или забрана за участие в състезанието за всеки от тях. Посочват се името и фамилията на лекаря, извършил прегледа, час, дата и място на прегледа, състезанието, във връзка с което се извършва прегледът, подпис на лекаря и печат на лечебното заведение.

(6) Удостоверението по ал. 5 се издава по образец съгласно приложение № 2 в два екземпляра - за ръководителя на отбора, което се представя на организатора на състезанието, и за лечебното заведение, където се съхранява за срок от 6 месеца.

(7) По преценка на лекаря, извършил прегледа по ал. 1, може да се извършат допълнителни медицински дейности и/или изследвания.

(8) Лицата, които извършват медицинското осигуряване на спортното състезание, нямат право да извършват предсъстезателни медицински прегледи на учениците в деня на провеждане на състезанието.

(9) Медицинското осигуряване и мерките за опазване на реда и сигурността на спортните състезания/прояви за деца и ученици са задължителни и се осигуряват от организатора на съответното състезание или проява.

Раздел IV.
Финансиране и контрол

Чл. 18. (1) Тренировъчната и състезателната дейност на децата и учениците извън учебния план се финансират от държавния бюджет чрез бюджетите на Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта и общините по национални и международни програми и проекти, както и от бюджетите на организаторите на съответните дейности.

(2) Тренировъчната и състезателната дейност на децата и учениците извън учебния план се финансират и със средства на физически и юридически лица.

(3) Състезанията по чл. 16, включени в Спортния календар на Министерството на образованието и науката, се финансират съгласно утвърдените правила и финансов план, представляващ неразделна част от правилата.

Чл. 19. Контролът при организирането и провеждането на национални и международни състезания и прояви, включени в Спортния календар на Министерството на образованието и науката, се осъществява от министъра на образованието и науката и министъра на младежта и спорта.

Чл. 20. Контролът при организиране и провеждане на спортни прояви, включени в Общинския спортен календар и/или общинската програма за развитие на спорта и спортно-туристическите дейности, се осъществява от кмета на общината-домакин.

Чл. 21. Контролът при организиране и провеждане на тренировъчната и състезателната дейност в училищата и центровете се осъществява от директора на съответното училище и център, началника на регионалното управление на образованието и кмета на общината.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Започнатите процедури до влизане в сила на наредбата се довършват по досегашния ред.

§ 2. Тази наредба отменя Наредба № 3 от 2014 г. за организиране на извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност (ДВ, бр. 47 от 2014 г.).

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 55, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта.

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 24 ОТ 05.11.2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕНИРОВЪЧНА И СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ИЗВЪН УЧЕБНИЯ ПЛАН

Заключителни разпоредби

(ОБН. - ДВ, БР. 42 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 18.05.2021 Г.)


§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 17, ал. 4


(Ново - ДВ, бр. 42 от 2021 г., в сила от 18.05.2021 г.)


УДОСТОВЕРЕНИЕ

за извършен предсъстезателен физикален медицински преглед

 

1. Име, презиме и фамилия на ученика: ................................................

....................................................................................................................

2. Дата на раждане: .................................................................................,

ЕГН: ..........................................................................................................

3. Вид спорт: .............................................................................................

4. Състезание: ...........................................................................................

Дата на провеждане: ................................................................................

Място на провеждане: .............................................................................

5. Дата и час на провеждане на прегледа: .............................................

6. Лечебно заведение: ..............................................................................

7. Населено място: ...................................................................................

8. Анамнеза и физикално изследване:

....................................................................................................................

Въз основа на резултатите от извършения преглед

 

РАЗРЕШАВАМ

 

ЗАБРАНЯВАМ

 

(Моля, отбележете вярното с Х в квадратчето.)

участието на ученика в посоченото състезание.

 

Печат на                                         Име, фамилия, медицинска
лечебното                                      специалност и подпис на

заведение:                                      лекаря, извършил прегледа:

                                                        .......................................................Приложение № 2 към чл. 17, ал. 6


(Ново - ДВ, бр. 42 от 2021 г., в сила от 18.05.2021 г.)


Списък на състезателите, преминали предсъстезателен физикален медицински преглед

Лечебно заведение:

Гр. (с.)

Ученици от отбор от ...................................................................., гр./с. ...................................,

                                    (наименование на училището, центъра)

подложени на предсъстезателен физикален медицински преглед

в ................................................

на .............................. 20....... г.

(място на прегледа)

час на прегледа .....................................................................

за състезанието по ......................................................................... на ........................... 20..... г.

                                          (вид спорт/спортна дисциплина)

Име, презиме, фамилия

Резултати от прегледа

Разрешавам/забранявам

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

...

 

 

 

Печат на лечебното заведение:            Име, фамилия, медицинска специалност

                                                            и подпис на лекаря, извършил прегледа:

                                                           ...................................................................................

                                                           ...................................................................................

                                                           ...................................................................................