Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 93 от 9.XI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 348 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2019 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 348 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2019 Г.

В сила от 18.12.2019 г.

Обн. ДВ. бр.101 от 27 Декември 2019г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2020г., изм. ДВ. бр.19 от 6 Март 2020г., изм. ДВ. бр.58 от 30 Юни 2020г., изм. ДВ. бр.106 от 15 Декември 2020г., изм. ДВ. бр.93 от 9 Ноември 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи за 2019 г. в общ размер на 136 122 488 лв., разпределени, както следва:

1. по бюджета на Община Белица - 950 000 лв. за: "Реконструкция и ремонт на уличната и пътната мрежа в населените места на територията на Община Белица" - 700 000 лв.; "Доизграждане на канализационна мрежа на с. Краище" - 250 000 лв.;

2. по бюджета на Община Благоевград - 5 800 000 лв. за проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците, регион Благоевград, обслужваща общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево - I етап";

3. по бюджета на Община Гоце Делчев - 750 000 лв. за "Реконструкция, рехабилитация и ремонт на улици в селата Брезница, Корница, Лъжница и Буково, община Гоце Делчев";

4. по бюджета на Община Гърмен - 850 000 лв. за частично финансиране на: "Ремонт на довеждащ водопровод в с. Рибново" - 360 000 лв.; "Изграждане на многофункционална сграда в с. Дебрен" - 350 000 лв.; "Ремонт на улици в с. Рибново, община Гърмен" - 140 000 лв.;

5. по бюджета на Община Кресна - 1 621 786 лв. за "Реконструкция на водопроводна мрежа и резервоар 100 куб. м в с. Стара Кресна, община Кресна";

6. по бюджета на Община Петрич - 1 500 000 лв. за "Основен ремонт на ул. "Цар Симеон" и прилежащата ѝ водопроводна мрежа, гр. Петрич";

7. по бюджета на Община Разлог - 1 500 000 лв. за "Ремонт на улична мрежа в с. Баня, община Разлог";

8. по бюджета на Община Сатовча - 870 000 лв. за: "Ремонт на улици в населени места на Община Сатовча, както следва: с. Сатовча, с. Вълкосел, с. Плетена, с. Ваклиново, с. Годешево, с. Фъргово, с. Жижево, с. Долен и с. Крибул" - 603 000 лв.; "Ремонт на площадно пространство, с. Вълкосел" - 122 000 лв.; "Доизграждане на зала за обществени мероприятия, с. Сатовча" - 145 000 лв.;

9. по бюджета на Община Симитли - 2 000 000 лв. за: "Ремонт на улична мрежа на територията на община Симитли";

10. по бюджета на Община Хаджидимово - 400 000 лв. за: "Рехабилитация и благоустрояване на улици, с. Абланица, с. Копривлен и с. Теплен" - 290 000 лв.; "Изграждане на спортна площадка в с. Копривлен" - 110 000 лв.;

11. по бюджета на Община Якоруда - 870 000 лв. за дофинансиране на проект "Реконструкция и обновяване на площад и градска градина, УПИ III и УПИ V, кв. 67 по плана на град Якоруда" - 767 388 лв., и за "Ремонт на част от уличната мрежа на територията на община Якоруда - гр. Якоруда, с. Бунцево и с. Черна Места" - 102 612 лв.;

12. по бюджета на Община Бургас - 3 700 000 лв. за ремонт и рехабилитация на: ул. "Димитър Димов" - 2 300 000 лв.; ул. "Транспортна" - 1 400 000 лв., гр. Бургас, община Бургас;

13. по бюджета на Община Поморие - 480 000 лв. за ремонт и рехабилитация на улици в с. Белодол - 120 000 лв., с. Косовец - 120 000 лв., с. Страцин - 120 000 лв., и с. Порой - 120 000 лв., община Поморие;

14. по бюджета на Община Руен - 1 300 000 лв. за: "Ремонт на улици в населени места на територията на Община Руен" - 1 100 000 лв.; "Изграждане на мини футболно игрище в с. Припек, община Руен" - 100 000 лв.; "Изграждане на мини футболно игрище в с. Мрежичко, община Руен" - 100 000 лв.;

15. по бюджета на Община Созопол - 1 713 806 лв. за "Реконструкция и рехабилитация на общински път BGS 1212 /с. Атия - с. Росен - с. Равна гора/ от км 8+750.00 до км 11+458.36";

16. по бюджета на Община Ветрино - 90 000 лв. за "Основен ремонт на спортна площадка в с. Белоградец, община Ветрино";

17. по бюджета на Община Дългопол - 794 603 лв. за "Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в община Дългопол";

18. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2020 г., в сила от 30.06.2020 г.) по бюджета на Община Горна Оряховица - 3 000 000 лв. за: "Ремонт на улици и площади на територията на община Горна Оряховица" - 1 493 040 лв.; "Инженеринг на мултифункционални игрища в гр. Долна Оряховица, с. Драганово, с. Поликраище и с. Първомайци, община Горна Оряховица" - 1 506 960 лв.;

19. по бюджета на Община Павликени - 1 499 928 лв. за "Реконструкция, саниране и газификация на Народно читалище "Братство - 1884", гр. Павликени";

20. по бюджета на Община Белоградчик - 305 490 лв. за "Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа под централен градски площад "Възраждане" в гр. Белоградчик, община Белоградчик";

21. по бюджета на Община Димово - 500 000 лв. за: "Ремонт на улици в гр. Димово" - 100 000 лв.; "Ремонт на улици в с. Арчар" - 200 000 лв.; "Ремонт на улици в с. Гара Орешец" - 200 000 лв.;

22. по бюджета на Община Борован - 550 000 лв. за "Ремонт на улична мрежа на територията на община Борован";

23. по бюджета на Община Бяла Слатина - 2 200 000 лв. за "Ремонт на улична мрежа на територията на община Бяла Слатина";

24. по бюджета на Община Враца - 3 000 000 лв. за "Ремонт на път VRC 1036/Девене - Чирен - път II-15/ на Община Враца";

25. по бюджета на Община Козлодуй - 2 000 000 лв. за "Ремонт на улична мрежа на територията на община Козлодуй";

26. по бюджета на Община Криводол - 1 000 000 лв. за "Ремонт на улична мрежа на територията на община Криводол";

27. по бюджета на Община Мизия - 1 200 000 лв. за "Ремонт на улична мрежа на територията на община Мизия";

28. по бюджета на Община Оряхово - 1 500 000 лв. за: "Реконструкция и разширение на спортна зала по борба, гр. Оряхово" - 450 000 лв.; "Ремонт на улична мрежа на територията на община Оряхово" - 1 050 000 лв.;

29. по бюджета на Община Роман - 350 000 лв. за "Ремонт и реконструкция на улици на територията на община Роман";

30. по бюджета на Община Хайредин - 550 000 лв. за "Ремонт и рехабилитация на улици на територията на община Хайредин";

31. по бюджета на Община Севлиево - 3 691 100 лв. за "Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в гр. Севлиево и с. Агатово, община Севлиево";

32. по бюджета на Община Трявна - 500 000 лв. за "Благоустрояване на терен "Божковска поляна" и изграждане на мостово съоръжение по плана на квартал "Божковци", гр. Трявна, община Трявна";

33. по бюджета на Община Крушари - 550 000 лв. за "Ремонт на улична мрежа в община Крушари";

34. по бюджета на Община Ардино - 900 000 лв. за: "Ремонт на улична мрежа и общински пътища на територията на община Ардино" - 650 000 лв.; "Ремонт на общински сгради" - 250 000 лв.;

35. по бюджета на Община Джебел - 900 000 лв. за "Ремонт на улична мрежа на територията на община Джебел";

36. по бюджета на Община Кирково - 1 050 000 лв. за "Ремонт на улична мрежа и общински пътища на територията на община Кирково";

37. по бюджета на Община Крумовград - 956 545 лв. за: "Реконструкция, доизграждане и обновление на градски парк зона А" - 856 545 лв.; "Реконструкция и рехабилитация на ул. "Кирил и Методий", Крумовград, от о.т. 80 - о.т. 400 - о.т. 438 - о.т. 437 до о.т. 439" - 100 000 лв.;

38. по бюджета на Община Кърджали - 1 900 000 лв. за: "Ремонт и реконструкция на улици в с. Широко поле, с. Чифлик, с. Мост, с. Опълченско, с. Костино, с. Бойно, с. Стремци, с. Перперек и с. Миладиново и квартали в гр. Кърджали - кв. Гледка, кв. Горна гледка, кв. Боровец, кв. Възрожденци, кв. Байкал, община Кърджали" - 1 000 000 лв.; "Водоснабдяване на населени места в община Кърджали - първи етап - с. Конево, с. Бяла поляна, с. Черна скала, с. Болярци, с. Бащино, с. Долна Бленика и с. Мост" - 800 000 лв.; "Водоснабдяване на с. Звиница" - 100 000 лв.;

39. по бюджета на Община Момчилград - 950 000 лв. за "Ремонт на общински пътища на територията на община Момчилград";

40. по бюджета на Община Черноочене - 900 000 лв. за частично финансиране на проект "Рехабилитация на общински път KRZ 1430 /1-5, Николово - Черноочене/ - с. Пчеларово - с. Минзухар - с. Драганово /III-5071/";

41. по бюджета на Община Кюстендил - 3 000 000 лв. за "Ремонт на общински пътища, улична мрежа, сгради на кметства и читалища в населените места на територията на община Кюстендил, придобиване на дълготрайни материални активи за сметосъбиране и снегопочистване";

42. по бюджета на Община Априлци - 870 000 лв. за "Изграждане на парк за отдих - кв. Острец, и брегоукрепителни съоръжения";

43. по бюджета на Община Ловеч - 1 500 000 лв. за: "Реконструкция, рехабилитация и въвеждане на енергоспестяващо осветление на ул. "Крайречна" и "Основен ремонт на ул. "Нарцис", гр. Ловеч";

44. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2021 г., в сила от 09.11.2021 г.) по бюджета на Община Луковит - 1 070 000 лв. за: "Изграждане на пристройка и надстройка на съществуващи сгради на ЦДГ "Слънце", гр. Луковит" - 521 273 лв.; "Пристрояване към съществуваща сграда към НУ "Инж. Георги Ив. Вълков", гр. Луковит" - 485 204 лв.; "Изграждане на спортна площадка в двора на Начално училище "Инж. Георги Ив. Вълков", гр. Луковит - 63 523 лв.;

45. по бюджета на Община Угърчин - 1 200 000 лв. за "Рехабилитация на улична мрежа в с. Лесидрен, с. Кирчево, с. Катунец и гр. Угърчин";

46. по бюджета на Община Берковица - 300 000 лв. за "Ремонт на улична мрежа на територията на община Берковица";

47. по бюджета на Община Вършец - 160 000 лв. за "Изграждане на ул. "5-а", кв. "Изток", в гр. Вършец - етап 1";

48. по бюджета на Община Монтана - 3 000 000 лв. за "Ремонт на уличната мрежа на територията на община Монтана";

49. по бюджета на Община Батак - 474 738 лв. за: "Ремонт и рехабилитация на ул. "Люлин", с. Нова Махала" - 64 538 лв.; "Ремонт и рехабилитация на ул. "Стара планина", с. Нова Махала" - 270 000 лв.; "Ремонт и рехабилитация на ул. "Двадесет и първа" в с. Фотиново, община Батак" - 140 200 лв.;

50. по бюджета на Община Велинград - 609 717 лв. за: "Изграждане на общински път с. Абланица - с. Магерово, община Велинград" - 299 346 лв.; "Ремонт на улица в с. Пашови" - 87 949 лв.; "Ремонт на ул. "Изгрев" в с. Света Петка" - 111 972 лв., и "Ремонт на ул. "Кап. Петко Войвода" в с. Драгиново" - 110 450 лв.;

51. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2020 г., в сила от 27.02.2020 г.) по бюджета на Община Пещера - 1 215 907 лв. за "Изграждане на канализация по ул. "Георги Кьосеиванов", реконструкция на водопровод по ул. "Трети март" от о.т. 191д до о.т. 404, реконструкция на водопровод по ул. "Иван Вазов" от о.т. 313 до о.т. 338 и по ул. "Изгрев" от о.т. 148 до о.т. 312, изграждане на канализация по ул. "Изгрев" от о.т. 148 до о.т. 319, рехабилитация на ул. "Стефан Караджа" от о.т. 359 до о.т. 366 и ул. "Стефан Караджа" от о.т. 298б до о.т. 366, гр. Пещера";

52. по бюджета на Община Ракитово - 369 200 лв. за реализиране на: "Реконструкция и изграждане на канализация за отпадни води по ул. "Здравец", ул. "Обиколна", ул. "В. Левски" до о.т. 139, гр. Костандово" - 239 500 лв.; "Благоустрояване и отводняване на ул. "Кокиче", с. Дорково" - 129 700 лв.;

53. по бюджета на Община Септември - 1 627 550 лв. за обект "Изграждане на околовръстен път на гр. Септември";

54. по бюджета на Община Сърница - 570 000 лв. за "Ремонт на улична мрежа в община Сърница";

55. по бюджета на Община Брезник - 2 059 000 лв. за "Реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Брезник, община Брезник";

56. по бюджета на Община Перник - 3 226 968 лв. за основен ремонт и реконструкция на Пречиствателна станция за питейни води на гр. Перник, община Перник;

57. по бюджета на Община Никопол - 350 000 лв. за "Рехабилитация и реконструкция на ул. "Любен Дочев", ул. "Витоша", ул. "Мусала", ул. "Хр. Смирненски" и ул. "Пирин" в гр. Никопол, община Никопол";

58. по бюджета на Община Асеновград - 400 000 лв. за довършване на сградата на физкултурния салон в ОУ "Панайот Волов", кв. Долни Воден, Асеновград;

59. по бюджета на Община Карлово - 207 240 лв. за: "Основен ремонт на ул. "Братя Миладинови" в с. Розино, община Карлово" - 90 429 лв.; "Основен ремонт на ул. "Стражата" в с. Розино, община Карлово" - 116 811 лв.;

60. по бюджета на Община Лъки - 350 000 лв. за "Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Лъки - ул. "Речна" между о.т. 209 и 261, ул. "Възраждане" между о.т. 153 и 154, ул. "Освобождение" между о.т. 154 и 218 и ул. "Миньорска" между о.т. 218 и 213, община Лъки";

61. по бюджета на Община "Марица" - 1 803 580 лв. за: "Ремонт на улична мрежа в населени места на територията на община "Марица", в т.ч. за ул. "15-а", с. Войсил - 45 400 лв.; за ул. "17-а", с. Войсил - 49 600 лв.; за ул. "31-ва" и пътно кръстовище с ул. "29-а" и ул. "34-та", с. Костиево" - 208 580 лв.;

62. по бюджета на Община Първомай - 1 442 557 лв. за "Реконструкция и рехабилитация на ул. "Стефан Стамболов" и разположения по трасето ѝ водопровод, гр. Първомай";

63. по бюджета на Община Раковски - 1 000 000 лв. за "Реконструкция на ул. "Предел", ул. "Река Сребърна", ул. "8-ми март", ул. "Плодородие" и ул. "Виктор Юго", гр. Раковски, община Раковски";

64. по бюджета на Община Садово - 1 436 240 лв. за "Доизграждане за детска градина "Детски свят" - корпус А от общинска сграда, в УПИ IV, гр. Садово, и оборудване и обзавеждане";

65. по бюджета на Община Куклен - 140 000 лв. за "Основен ремонт на ул. "Бяла черква" от ул. "Персенк" до ул. "Иглика" в гр. Куклен";

66. по бюджета на Община Завет - 800 000 лв. за: "Ремонт на улична мрежа в населените места на община Завет" - 690 000 лв.; "Изграждане на комбинирана спортна площадка в с. Веселец, община Завет" - 110 000 лв.;

67. по бюджета на Община Исперих - 1 000 000 лв. за "Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в гр. Исперих и в населени места в община Исперих";

68. по бюджета на Община Кубрат - 800 000 лв. за: "Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населени места на община Кубрат" - 700 000 лв.; "Оборудване и обзавеждане на приют за безстопанствени кучета и котки в гр. Кубрат и закупуване на специализирано МПС за нуждите на приюта" - 100 000 лв.;

69. по бюджета на Община Лозница - 800 000 лв. за ремонт на участъци от общинска пътна и улична мрежа в населени места на община Лозница;

70. по бюджета на Община Разград - 300 000 лв. за: "Ремонт на улична мрежа в с. Дянково, община Разград" - 150 000 лв.; "Ремонт на улична мрежа в с. Раковски, община Разград" - 150 000 лв.;

71. по бюджета на Община Самуил - 750 000 лв. за: "Укрепване на свлачище на път с. Самуил - с. Кривица и възстановяване на пътя" - 280 000 лв.; "Реконструкция и разширение на общинска сграда в с. Самуил" - 400 000 лв.; "Ремонт на улична мрежа в населени места на община Самуил" - 70 000 лв.;

72. по бюджета на Община Цар Калоян - 770 000 лв. за: "Изграждане на сграда за социални услуги в гр. Цар Калоян" - 620 000 лв.; "Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Езерче - етап 1 "Довеждащ водопровод от каптаж "Баш Бунар" - 150 000 лв.;

73. по бюджета на Община Ветово - 1 000 000 лв. за "Реконструкция и рехабилитация на общинска улична и ВиК мрежа на територията на община Ветово";

74. по бюджета на Община Две могили - 1 011 420 лв. за проекти: "Ремонт и рехабилитация на улична мрежа на участък от ул. "Крали Марко" и ул. "Пети пехотен Дунавски полк" в гр. Две могили" - 316 689 лв.; "Изграждане на кът за отдих и игра на открито в гр. Две могили" - 59 000 лв.; "Ремонт на сграда "Здравен участък" в с. Помен, община Две могили" - 59 900 лв.; "Изграждане на водопроводи в стопански двор "Изток", гр. Две могили, включващ следните подобекти: ПИ 20184.1.2852 - улица; ПИ 20184.1.2854 - улица; ПИ 20184.1.2853 - улица; ПИ 20184.1.2855 - улица; ПИ 20184.1.2851 - улица; ПИ 20184.1.2758 - улица от бивш "Фуражен цех" до края на гр. Две могили" - 575 831 лв.;

75. по бюджета на Община Иваново - 300 000 лв. за "Укрепване на скат по ул. "Шести септември" между о.т. 229 и 230 в с. Тръстеник, община Иваново";

76. по бюджета на Община Алфатар - 500 000 лв. за "Ремонт и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Алфатар и с. Кутловица";

77. по бюджета на Община Главиница - 800 000 лв. за: "Ремонт на улична мрежа в община Главиница" - 500 000 лв.; "Доставка на осветителни тела за улично осветление в община Главиница" - 300 000 лв.;

78. по бюджета на Община Дулово - 2 000 000 лв. за "Ремонт на улична и пътна мрежа в община Дулово";

79. по бюджета на Община Кайнарджа - 500 000 лв. за "Ремонт на улична мрежа на територията на община Кайнарджа";

80. по бюджета на Община Силистра - 2 000 000 лв. за "Ремонт на улична мрежа в община Силистра";

81. по бюджета на Община Ситово - 660 000 лв. за: "Ремонт на улична и пътна мрежа" - 500 000 лв.; "Саниране на сградата на кметството в с. Любен и изграждане на съоръжения за достъп на хора с увреждания" - 50 000 лв.; "Изграждане на спортна площадка в с. Ситово" - 110 000 лв.;

82. по бюджета на Община Тутракан - 300 000 лв. за: "Рехабилитация на улици в с. Цар Самуил, община Тутракан" - 150 000 лв.; "Рехабилитация на улици в с. Търновци, община Тутракан" - 150 000 лв.;

83. по бюджета на Община Котел - 1 000 000 лв. за "Ремонт и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Котел";

84. по бюджета на Община Сливен - 1 400 000 лв. за "Разширение на ОУ "Св. Паисий Хилендарски", с. Тополчане, община Сливен";

85. по бюджета на Община Баните - 1 302 000 лв. за "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Баните";

86. по бюджета на Община Борино - 800 000 лв. за "Реконструкция на външен довеждащ водопровод до с. Кожари, община Борино" - 360 000 лв.; "Ремонт на улична мрежа на територията на община Борино" - 440 000 лв.;

87. по бюджета на Община Девин - 900 000 лв. за: "Доизграждане на ул. "Хан Аспарух" и паркинг към нея, гр. Девин" - 120 000 лв.; "Рехабилитация и реконструкция на улици в с. Селча, с. Грохотно и с. Триград, община Девин" - 780 000 лв.;

88. по бюджета на Община Доспат - 1 500 000 лв. за "Изграждане на градски център в квартали 8 и 9 по кадастралната карта на гр. Доспат";

89. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2020 г., в сила от 09.12.2020 г.) по бюджета на община Златоград - 1 320 000 лв. за: "Основен ремонт на улична мрежа в община Златоград" - 564 808 лв.; "Изграждане на подпорни стени за укрепване на улици в община Златоград" - 585 192 лв.; "Ремонт на многофункционална спортна площадка в гр. Златоград - 170 000 лв.;

90. по бюджета на Община Мадан - 1 250 000 лв. за: "Реконструкция на улична мрежа и съпътстваща инфраструктура в кв. Батанци, община Мадан - Етап-1" - 1 120 325 лв.; "Реконструкция и рехабилитация на ул. "Спартак", ул. "Трети март" и ул. "Извор" в гр. Мадан, община Мадан" - 129 675 лв.;

91. по бюджета на Община Неделино - 350 000 лв. за "Ремонт на улична мрежа в община Неделино";

92. по бюджета на Община Рудозем - 1 155 804 лв. за: "Реконструкция и рехабилитация на общински пътища, улици и прилежащи пространства в община Рудозем" - 700 000 лв.; "Благоустрояване на централната част, с. Елховец и с. Чепинци" - 329 084 лв.; "Реконструкция и благоустрояване на детска площадка на ул. "Капитан Петко Войвода", гр. Рудозем" - 126 720 лв.;

93. по бюджета на Община Смолян - 2 000 000 лв. за "Рехабилитация на улична мрежа на територията гр. Смолян и с. Смилян";

94. по бюджета на община Чепеларе - 1 000 000 лв. за "Реконструкция на улична мрежа на територията на община Чепеларе";

95. по бюджета на Община Долна баня - 700 000 лв. за "Ремонт и реконструкция на централната улица в гр. Долна баня и разположения по трасето ѝ водопровод";

96. по бюджета на Община Елин Пелин - 500 000 лв. за "Изграждане и реконструкция на ВиК мрежа на с. Лесново, община Елин Пелин";

97. по бюджета на Община Етрополе - 531 470 лв. за "Рехабилитация на ул. "Китка" от ул. "Здравец" до ул. "Прогон", на ул. "Поповец" от бул. "М. Искър" до бул. "Руски" и на ул. "Йорданка Николова" от ул. "Христо Ботев" до бул. "Кърчищница", община Етрополе";

98. по бюджета на Община Ихтиман - 450 000 лв. за "Основен ремонт и оборудване на сградата на ДГ "Радост" и прилежащото дворно пространство";

99. по бюджета на Община Костинброд - 598 159 лв. за: "Изграждане и оборудване на спортна площадка в с. Безден, община Костинброд" - 119 997 лв.; "Реконструкция и рехабилитация на път SFO3409 - III-811, Богьовци - Опицвет - Безден в участък от център за онкохематологични заболявания до входа на с. Опицвет" - 478 162 лв.;

100. по бюджета на Община Правец - 1 379 359 лв. за "Рехабилитация и реконструкция на централна зона - площадно и парково пространство, гр. Правец";

101. по бюджета на Ощина Самоков - 421 333 лв. за "Изграждане на част от Колектор 2 за канализационна мрежа на ул. "Христо Смирненски" и ул. "Захари Хаджигюров";

102. по бюджета на Община Своге - 700 000 лв. за частично финансиране на проект "Основен ремонт на улична мрежа - гр. Своге - ул. "Кирил и Методий", ул. "Проф. Михаил Събев", ул. "Искър", ул. "Георги Костов", ул. "Ропотамо", ул. "8-ми март" и ул. "Манастирски ливади";

103. по бюджета на Община Сливница - 334 000 лв. за "Реконструкция на част от водоснабдителна система по ул. "Ротмистър Атанас Бендерев", гр. Сливница, община Сливница";

104. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2020 г., в сила от 27.02.2020 г.) по бюджета на Община Гълъбово - 400 000 лв. за "Реконструкция на: ул. "Резовска", ул. "Железни врата" и участък от ул. "8-ми март" от о.т. 410 до о.т. 577, в гр. Гълъбово, община Гълъбово";

105. по бюджета на община Гурково - 300 000 лв. за "Ремонт на пътна и улична мрежа на територията на община Гурково" - 300 000 лв.;

106. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2020 г., в сила от 27.12.2019 г.) по бюджета на Община Казанлък - 427 000 лв. за "Ремонт на улици във: с. Бузовград - 30 000 лв., с. Долно Изворово - 43 000 лв., с. Копринка - 63 500 лв., гр. Крън - 52 500 лв., с. Кънчево - 38 500 лв., с. Хаджидимитрово - 71 500 лв., с. Шейново - 38 000 лв., и с. Ясеново - 40 000 лв."; "Ремонт на участък от общински път за връх Бузлуджа" - 50 000 лв.;

107. по бюджета на Община Николаево - 170 000 лв. за "Ремонт на улична мрежа в гр. Николаево, с. Едрево и с. Нова махала, община Николаево";

108. по бюджета на Община Павел баня - 549 800 лв. за: "Ремонт на ул. "Демокрация", с. Осетеново" - 50 000 лв.; "Ремонт на ул. "Мир", с. Александрово" - 50 000 лв.; "Ремонт на ул. "Соколна", с. Габарево" - 50 000 лв.; "Ремонт на водопровод на ул. "Мария-Луиза", с. Манолово" - 50 000 лв.; "Ремонт на ул. "Ген. Габарев", с. Габарево, от о.т. 20 до о.т. 62" - 72 000 лв.; "Ремонт на канализация по ул. "Доктор Алексиев", с. Габарево, от о.т. 208 до о.т. 215" - 54 500 лв.; "Ремонт на водопровод по ул. "Доктор Алексиев", с. Габарево, от о.т. 208 до о.т. 215" - 50 000 лв.; "Ремонт на водопровод по ул. "Доктор Алексиев", с. Габарево от о.т. 174 до о.т. 129" - 78 100 лв.; "Ремонт на общински път от II-56, Шипка - Павел баня/(Асен - Скобелево)" - 95 200 лв.;

109. по бюджета на Община Антоново - 700 000 лв. за "Основен ремонт на Народно читалище "Хр. Ботев - 1921" в гр. Антоново;

110. по бюджета на община Омуртаг - 999 000 лв. за: "Изграждане на приют за безстопанствени животни - етапно изпълнение, УПИ IV, кв. 3, с. Средище, община Омуртаг" - 386 000 лв.; "Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община Омуртаг" - 613 000 лв.;

111. по бюджета на Община Опака - 700 000 лв. за: "Ремонт на улици в с. Голямо Градище, община Опака" - 500 000 лв.; "Ремонт на улици на територията на община Опака" - 200 000 лв.;

112. по бюджета на Община Търговище - 2 000 000 лв. за "Ремонт и рехабилитация на пътна мрежа на територията на община Търговище";

113. по бюджета на Община Димитровград - 3 000 000 лв. за "Рехабилитация на улична мрежа на територията на Димитровград";

114. по бюджета на Община Маджарово - 650 000 лв. за: "Изграждане на водопроводна мрежа на с. Ръженово и рехабилитация на напорен резервоар 150 куб. м в землището на с. Тополово, община Маджарово" - 500 000 лв.; "Основен ремонт на ДГ "Лиляна Димитрова" в гр. Маджарово" - 150 000 лв.;

115. по бюджета на Община Минерални бани - 1 734 388 лв. за проект "Рехабилитация и доизграждане на местен път HKV2128/от път II-506, Горски извор - Караманци на км 0+000 до кръстовището с път PDV1218 Воден - Езерово, на км 4+136 с обща дължина 4136 м/";

116. по бюджета на Община Стамболово - 700 000 лв. за: "Реконструкция на улици в с. Жълти бряг, с. Царева поляна и с. Балкан, община Стамболово" - 560 683 лв.; "Реконструкция на общински път HKV 1248 Жълти бряг - Царева поляна - Балкан" - 139 317 лв.;

117. по бюджета на Община Хасково - 350 400 лв. за "Изграждане на канализационна мрежа и възстановяване на улично платно на ул. "Враца", кв. "Хисаря", община Хасково";

118. по бюджета на Община Венец - 930 000 лв. за: "Рехабилитация на улици в населени места с. Борци, с. Боян, с. Габрица, с. Изгрев и с. Капитан Петко на територията на община Венец" - 650 000 лв.; "Ремонт на сградата на Народно читалище "Изгрев - 1929", с. Венец, и рехабилитация на площадното пространство пред читалището" - 255 000 лв.; "Ремонт на сграда на кметството в с. Денница, община Венец" - 25 000 лв.;

119. по бюджета на Община Върбица - 900 000 лв. за ремонт на улична мрежа на територията на община Върбица;

120. по бюджета на Община Каолиново - 1 120 000 лв. за: "Реконструкция, рехабилитация и ремонт на улична мрежа в населени места в община Каолиново" - 800 000 лв.; "Изграждане на спортни площадки в община Каолиново" - 320 000 лв.;

121. по бюджета на Община Нови пазар - 1 882 400 лв. за: "Основен ремонт на ул. "Цар Асен", ул. "Хан Аспарух", ул. "Вапцаров" и ул. "Раковски", с. Памукчии, община Нови пазар" - 612 400 лв.; "Корекция на речно корито на р. Крива в гр. Нови пазар" - 1 270 000 лв.;

122. по бюджета на Община Шумен - 1 200 000 лв. за "Изграждане на довеждаща инфраструктура до индустриална зона "Индустриален парк Шумен", община Шумен".

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1, т. 1 - 122 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2019 г.

Чл. 2. (1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи в общ размер на 67 390 лв. за възнаграждения през 2019 г. на външните членове на одитните комитети към общините, както следва:

1. по бюджета на Община Свищов - 1780 лв.;

2. по бюджета на Община Стражица - 12 529 лв.;

3. по бюджета на Община Велинград - 5638 лв.;

4. по бюджета на Община Асеновград - 2240 лв.;

5. по бюджета на Община Кричим - 1941 лв.;

6. по бюджета на Община "Марица" - 4385 лв.;

7. по бюджета на Община Първомай - 13 440 лв.;

8. по бюджета на Община Сливен - 14 237 лв.;

9. по бюджета на Столична община - 11 200 лв.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2019 г.

Чл. 3. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. в размер до 21 415 744 лв., разпределени, както следва:

1. за Българската православна църква - Българска патриаршия - 1 970 000 лв., в т.ч.:

а) за ремонтно-възстановителни дейности по Бачковския манастир - 500 000 лв.;

б) за ремонт на сградата на Старото гръцко училище, гр. Пловдив, за нуждите на Пловдивската митрополия - 500 000 лв.;

в) за строително-монтажни дейности по манастирския комплекс "Св. Йоан Предтеча", гр. Кърджали - 970 000 лв.;

2. за изграждане на Граничен контролно-пропускателен пункт "Рудозем - Ксанти" и подходен път - до 18 445 744 лв., в т.ч. 4 963 054 лв. авансови средства, които подлежат на възстановяване по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V - А "Гърция - България 2014 - 2020 г."; възстановените средства не могат да бъдат разходвани за други цели;

3. за разплащане на местни данъци и такси - до 1 000 000 лв.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2019 г.

Чл. 4. Със сумата по чл. 3, ал. 1, т. 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на правото на вероизповедание", бюджетна програма "Вероизповедания", по бюджета на Министерския съвет за 2019 г.

Чл. 5. Със сумата по чл. 3, ал. 1, т. 2 и 3 да се увеличат разходите по "Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България", бюджетна програма "Осъществяване на държавната политика на областно ниво", по бюджета на Министерския съвет за 2019 г.

Чл. 6. Със сумата по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 да се увеличат показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

Чл. 7. По бюджета на Министерския съвет за 2019 г., по "Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България", бюджетна програма "Осъществяване на държавната политика на областно ниво", да се създаде администриран разходен параграф "Изграждане на ГКПП" в размер на сумата по чл. 3, ал. 1, т. 2.

Чл. 8. Главният секретар на Министерския съвет да извърши съответните промени по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 9. (1) Одобрява допълнителен трансфер за Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г. в размер 965 000 лв. за ремонтни дейности на Университетския спортен комплекс с басейн.

(2) Одобрява допълнителен трансфер за Русенския университет "Ангел Кънчев" в размер 1 000 000 лв. чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г. за изграждане на нов учебно-изследователски корпус - втори етап.

(3) Средствата по ал. 1 и 2 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2019 г.

(4) Министърът на образованието и науката да извърши налагащите се промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 10. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г. в размер на 1 400 000 лв., от които 400 000 лв. за неотложни строително-ремонтни дейности в "МБАЛ - Силистра" - АД, гр. Силистра, и 1 000 000 лв. за закупуване на ангиографски апарат за коронарна и периферно-съдова диагностика и интервенционални процедури за "УМБАЛ "Д-р Георги Странски" - ЕАД, Плевен.

(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г. по "Политика в областта на диагностиката и лечението", бюджетна програма "Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението", и показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2019 г.

(4) Министърът на здравеопазването да извърши налагащите се промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 11. Министърът на финансите да извърши произтичащите от това постановление промени по централния бюджет за 2019 г., включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2019 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а, чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 75 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. и във връзка с чл. 28, ал. 5 от Закона за вероизповеданията.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на главния секретар на Министерския съвет, на ректора на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", на ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев", на министъра на образованието и науката, на министъра на здравеопазването и на кметовете на съответните общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 18 декември 2019 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 373 ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2019 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 27.12.2019 Г.)


§ 7. Постановлението влиза в сила от 27 декември 2019 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 ОТ 28 ФЕВРУАРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 27.02.2020 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от 27 февруари 2020 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141 ОТ 26 ЮНИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТРОЯН ЗА 2020 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 30.06.2020 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 360 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 106 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 09.12.2020 Г.)


§ 5. Постановлението влиза в сила от 9 декември 2020 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 376 ОТ 5 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 09.11.2021 Г.)


§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".