Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 93 от 9.XI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 373 ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2019 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 373 ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2019 Г.

В сила от 27.12.2019 г.

Обн. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2020г., изм. ДВ. бр.93 от 9 Ноември 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи за 2019 г. в общ размер 47 839 500 лв., разпределени по бюджетите на общини за 2019 г., както следва:

1. по бюджета на Община Варна - 25 775 500 лв. за "Изграждане на бул. Васил Левски от км 0+150 до км 2+924, в участъка от ул. Подвис до ул. Девня, по плана на райони Приморски, Одесос, Младост, гр. Варна";

2. по бюджета на Община Бойница - 600 000 лв. за "Ремонт и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Бойница";

3. по бюджета на Община Брегово - 1 000 000 лв. за "Изграждане и реконструкция на енергоспестяващо осветление в община Брегово";

4. по бюджета на Община Кула - 1 000 000 лв. за "Изграждане на спортна зала в гр. Кула, община Кула";

5. по бюджета на Община Ново село - 500 000 лв. за "Основен ремонт на площадни пространства в с. Неговановци и с. Ново село, община Ново село";

6. по бюджета на Община Ружинци - 500 000 лв. за "Изграждане на физкултурен салон към СУ "Никола Й. Вапцаров" в с. Ружинци, община Ружинци";

7. по бюджета на Община Чупрене - 600 000 лв. за "Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населените места на територията на община Чупрене";

8. по бюджета на Община Севлиево - 100 000 лв. за "Ремонт на улична мрежа в с. Агатово, община Севлиево";

9. по бюджета на Община Берковица - 1 000 000 лв. за "Основен ремонт на мост "Лонджата" и подпорните стени към него" и "Реконструкция на ул. Добруджа и ремонт на разположения по трасето ѝ водопровод, община Берковица";

10. по бюджета на Община Брусарци - 600 000 лв. за "Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населените места на територията на община Брусарци";

11. по бюджета на Община Вълчедръм - 600 000 лв. за "Рехабилитация на ул. Клокотница, I етап, в гр. Вълчедръм, община Вълчедръм";

12. по бюджета на Община Вършец - 600 000 лв. за "Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на улична инфраструктура в гр. Вършец, община Вършец";

13. по бюджета на Община Георги Дамяново - 600 000 лв. за "Ремонт и рехабилитация на ВиК съоръжения и улична мрежа на територията на община Георги Дамяново";

14. по бюджета на Община Лом - 2 000 000 лв. за "Основен ремонт на напорен тръбопровод от ПС "Добри дол" до HP V 300 м3 - III и IV етап, гр. Лом, община Лом" и "Основен ремонт на улична мрежа в гр. Лом, община Лом";

15. по бюджета на Община Чипровци - 1 200 000 лв. за "Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населените места на територията на община Чипровци";

16. по бюджета на Община Якимово - 600 000 лв. за "Ремонт и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Якимово";

17. по бюджета на Община Белово - 240 000 лв. за "Основен ремонт на площад пред кметството на с. Сестримо, община Белово";

18. по бюджета на община Червен бряг - 1 600 000 лв. за "Ремонт и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Червен бряг";

19. по бюджета на Община Кубрат - 150 000 лв. за "Основен ремонт на Народно читалище "Напредък - Юпер 1815", с. Юпер, община Кубрат";

20. по бюджета на Община Лозница - 1 074 000 лв. за "Ремонт на улична мрежа: в с. Трапище - 298 000 лв., в с. Ловско - 392 000 лв., и в с. Сейдол - 384 000 лв., община Лозница";

21. по бюджета на Община Бяла, област Русе - 1 800 000 лв. за "Изграждане на многофункционална спортна зала в гр. Бяла и прилежаща инфраструктура към залата";

22. по бюджета на Община Костенец - 1 200 000 лв. за "Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населени места на територията на община Костенец";

23. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2021 г., в сила от 09.11.2021 г.) по бюджета на Община Стара Загора - 4 500 000 лв., в т.ч. за: Проучвателни и проектни работи - 580 000 лв.; Основен ремонт на ул. Промишлена, кв. Индустриален (Промишлена зона), гр. Стара Загора - 1 820 000 лв.; Изграждане на довеждаща инфраструктура за общински търговски център "Руски пазар" - ул. Капитан Петко Войвода и ул. Христо Ботев - 2 100 000 лв.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1, т. 1 - 23 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2019 г.

Чл. 2. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. в размер 917 096 лв., разпределени, както следва:

1. 204 646 лв. - за Българската православна църква - Българска патриаршия, за строителни и ремонтни дейности на храмове в Ловчанската епархия, в т.ч. за катедрален храм "Св. св. Кирил и Методий", гр. Ловеч - 100 000 лв., от които за изографисване на храма - 70 000 лв., и за изработка и поставяне на витражи - 30 000 лв.; храм "Св. Троица" - с. Лисец - 21 293 лв.; храм "Св. Йоан Рилски" - кв. Гозница, гр. Ловеч - 20 408 лв.; храм "Св. Димитър" - с. Бели Осъм - 13 745 лв.; храм "Св. Параскева" - с. Дебнево - 20 000 лв.; храм "Св. Вмчк Димитър" - с. Добродан - 10 000 лв.; храм "Св. Николай Чудотворец" - с. Своде - 19 200 лв.;

2. 712 450 лв. - за започване на строително-монтажни работи по консервация, реставрация и адаптация на Ибрахим паша джамия, Разград.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2019 г.

Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 2, ал. 1, т. 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на правото на вероизповедание", бюджетна програма "Вероизповедания", по бюджета на Министерския съвет за 2019 г.

(2) Със сумата по чл. 2, ал. 1, т. 2 да се увеличат разходите по "Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България", бюджетна програма "Осъществяване на държавната политика на областно ниво", по бюджета на Министерския съвет за 2019 г.

Чл. 4. Увеличава показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., както следва:

1. максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. - със сума в размер 2 704 646 лв.;

2. максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. - със сума в размер 917 096 лв.

Чл. 5. По бюджета на Министерския съвет за 2019 г., по "Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България", бюджетна програма "Осъществяване на държавната политика на областно ниво", да се създаде администриран разходен параграф "Консервация, реставрация и адаптация на Ибрахим паша джамия, Разград" в размер на сумата по чл. 2, ал. 1, т. 2.

Чл. 6. Главният секретар на Министерския съвет да извърши съответните промени по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 7. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2019 г. в размер 1 200 000 лв. за подпомагане на организирането и провеждането на Световната купа по ски алпийски дисциплини за жени на 25 и 26 януари 2020 г. в гр. Банско.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2019 г.

(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на спорта за високи постижения", бюджетна програма "Спорт за високи постижения", по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2019 г.

(4) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 25, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

(5) Министърът на младежта и спорта да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2019 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 8. Министърът на финансите да извърши произтичащите от това постановление промени по централния бюджет за 2019 г., включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2019 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 75 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. и във връзка с чл. 28, ал. 5 от Закона за вероизповеданията.

§ 2. В Постановление № 348 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 101 от 2019 г.) за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. в чл. 1, ал. 1 т. 106 се изменя така:

"106. по бюджета на Община Казанлък - 427 000 лв. за "Ремонт на улици във: с. Бузовград - 30 000 лв., с. Долно Изворово - 43 000 лв., с. Копринка - 63 500 лв., гр. Крън - 52 500 лв., с. Кънчево - 38 500 лв., с. Хаджидимитрово - 71 500 лв., с. Шейново - 38 000 лв., и с. Ясеново - 40 000 лв."; "Ремонт на участък от общински път за връх Бузлуджа" - 50 000 лв.;".

§ 3. В Постановление № 164 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. (ДВ, бр. 53 от 2019 г.) се създава чл. 4а:

"Чл. 4а. Неусвоената към 31 декември 2019 г. част от сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 в размер 828 906 лв. се превежда от бюджета на Министерския съвет за 2019 г. по негова банкова сметка за чужди средства за извършване на плащанията за дейностите по чл. 1, ал. 1, т. 1 и се отразява като разход за 2019 г. по съответната област на политика и бюджетна програма по чл. 2."

§ 4. В Постановление № 101 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2019 г. (ДВ, бр. 37 от 2019 г.) се създава чл. 4:

"Чл. 4. Сумата по чл. 1, ал. 1 се превежда от бюджета на Министерството на културата за 2019 г. по негова банкова сметка за чужди средства за извършване на плащанията за дейностите по чл. 1, ал. 1 и се отразява като разход за 2019 г. по съответната област на политика и бюджетна програма по чл. 2, т. 1."

§ 5. В Постановление № 344 на Министерския съвет от 2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. (обн., ДВ, бр. 107 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 5, 58 и 62 от 2019 г.), в чл. 44, ал. 1 след думата "остатък" се добавя "от приключили обекти", а думите "31 декември 2019 г." се заменят с "31 януари 2020 г.".

§ 6. Изпълнението на постановлението се възлага на главния секретар на Министерския съвет, министъра на младежта и спорта и на кметовете на съответните общини.

§ 7. Постановлението влиза в сила от 27 декември 2019 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 376 ОТ 5 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 09.11.2021 Г.)


§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".