Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 37 от 17.V

НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-3 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ДЕНТАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2020 - 2022 Г.

 

НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-3 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ДЕНТАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2020 - 2022 Г.

В сила от 01.01.2020 г.
Издаден от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.4 от 14 Януари 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.36 от 14 Април 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 1 Септември 2020г., изм. ДВ. бр.105 от 11 Декември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.111 от 31 Декември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.37 от 17 Май 2022г., изм. ДВ. бр.92 от 18 Ноември 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 20 Декември 2022г., изм. ДВ. бр.18 от 24 Февруари 2023г., изм. ДВ. бр.48 от 2 Юни 2023г., отм. ДВ. бр.77 от 8 Септември 2023г.

Отменен с § 2, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Националния рамков договор № РД-НС-01-3 от 1 септември 2023 г. за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2023 - 2025 г. - ДВ, бр. 77 от 8 септември 2023 г., в сила от 01.09.2023 г.


Днес, 23.12.2019 г., в София между Националната здравноосигурителна каса, от една страна, и Българския зъболекарски съюз, от друга страна, се сключи настоящият договор.

Този договор е национален, защото има действие на цялата територия на Република България.

Този договор е рамков, защото определя здравно-икономически, финансови, медицински, организационно-управленски, информационни и правно-деонтологични рамки, в съответствие с които се сключват договорите между НЗОК и изпълнителите на дентална помощ.

Всички клаузи на този Национален рамков договор (НРД) са в съответствие с действащото българско законодателство. Законите и актовете в областта на здравеопазването, здравното осигуряване и свързаните с тях обществени отношения, с които е съобразен този НРД, са изброени в приложение № 1.

Част първа.
ОБЩА ЧАСТ

Глава първа.
ПРЕДМЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР

Чл. 1. (1) Предмет на НРД са правата и задълженията по оказването на дентална помощ в рамките на чл. 55 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) на:

1. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и районните здравноосигурителни каси (РЗОК);

2. Българския зъболекарски съюз (БЗС) и неговите районни колегии;

3. изпълнителите на дентална помощ (ИДП);

4. здравноосигурените лица (ЗОЛ).

(2) Дейности за повишаване на квалификацията на медицински специалисти не са предмет на НРД.

Глава втора.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО НРД

Чл. 2. (1) Националната здравноосигурителна каса има следните права и задължения по този договор:

1. възлага чрез сключване на договори с ИДП оказването в полза на ЗОЛ на дентална помощ, договорена по вид, обхват, обем, качество и цена в НРД, съгласно чл. 55, ал. 2 ЗЗО;

2. осигурява равнопоставеност на ИДП при сключване на договорите с РЗОК за оказване на дентална помощ при условията и по реда на НРД;

3. отказва сключване на договори за оказване на дентална помощ с изпълнители на такава помощ, които не отговарят на условията, изискванията и реда за сключване на договори, определени в ЗЗО, Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), Закона за бюджета на НЗОК (ЗБНЗОК) за съответната година и НРД;

4. упражнява контрол върху оказаната дентална помощ съгласно ЗЗО и НРД;

5. упражнява контрол за спазване правата и задълженията на ЗОЛ;

6. изисква, получава от ИДП и обработва установената документация в сроковете, определени в НРД;

7. заплаща напълно или частично договорените в НРД цени за извършените и отчетени дентални дейности;

8. заплаща напълно или частично лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), предназначени за домашно лечение на заболявания, определени по реда на чл. 45, ал. 4 ЗЗО;

9. поддържа и обработва регистрите и информацията, съдържащи се в информационната система на НЗОК, съгласно чл. 63 ЗЗО;

10. предоставя информация на ЗОЛ относно мерките за опазване и укрепване на здравето им;

11. предоставя при поискване информация по изпълнение на НРД на БЗС;

12. осъществява съвместно наблюдение на вида, обема и качеството на оказваната дентална помощ чрез РЗОК и експерти, посочени от регионалните структури на БЗС.

(2) Българският зъболекарски съюз има следните права и задължения по този договор:

1. представлява своите членове при сключване на НРД;

2. съдейства за спазването и прилагането на НРД от страна на ИДП;

3. участва чрез свои представители в арбитражните комисии при условията и по реда на чл. 75 ЗЗО;

4. предоставя при поискване информация на НЗОК по прилагането на НРД;

5. осъществява съвместно с РЗОК наблюдение на вида, обема и качеството на оказваната дентална помощ чрез регионалните структури на БЗС;

6. ръководствата на БЗС съвместно с НЗОК осъществяват наблюдение по изпълнението на НРД;

7. защитава правата и интересите на ИДП при сключване и изпълнение на договори за оказване на дентална помощ с НЗОК с отделните изпълнители.

Чл. 3. Управителят на НЗОК заедно с председателя на БЗС или с упълномощени от него лица издават съвместно указания, инструкции и други към изпълнители на дентална помощ по прилагането и тълкуването на НРД.

Глава трета.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

Чл. 4. Националният рамков договор създава условия за гарантиране и упражняване на правата на ЗОЛ в съответствие с действащото законодателство в Република България.

Чл. 5. Всички ЗОЛ имат равни права и достъп при получаване на дентална помощ независимо от тяхната раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Чл. 6. Здравноосигурените лица имат права и задължения съгласно действащото законодателство в Република България.

Чл. 7. С правата и задълженията на ЗОЛ се ползват и лицата, за които се прилагат схемите за социална сигурност на ЕС, както и лицата, включени в международни спогодби за социално осигуряване, по които Република България е страна.

Чл. 8. Здравноосигурените лица имат право да подават жалби пред директора на съответната РЗОК, когато не са удовлетворени от денталните дейности, свързани с оказаната дентална помощ. Жалбата се подава по реда на глава втора, раздел X от ЗЗО, като в нея се описват причините и се посочва най-малко едно от следните основания:

1. отчетена, но неизвършена дентална дейност;

2. качество на денталната помощ, което не съответства на критериите за качество, определени в НРД;

3. отказан достъп до медицинска документация;

4. получени от изпълнител на дентална помощ суми без правно основание.

Чл. 9. Националната здравноосигурителна каса съблюдава спазването на правата и задълженията на ЗОЛ от страна на ИДП чрез:

1. включване в медицинската документация, която е неразделна част от този НРД, на изисквания, гарантиращи спазване правата на ЗОЛ;

2. приемане, разглеждане и изготвяне на мотивиран отговор на жалби, подадени от ЗОЛ до НЗОК;

3. осъществяване на контрол по изпълнението на договорите с ИДП.

Глава четвърта.
ВИДОВЕ ДЕНТАЛНА ПОМОЩ, ЗАКУПУВАНА ОТ НЗОК В ПОЛЗА НА ЗОЛ

Чл. 10. (1) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2020 г., в сила от 01.09.2020 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2022 г., в сила от 01.04.2022 г.) Националната здравноосигурителна каса закупува видовете дентална помощ по чл. 45, ал. 1 ЗЗО по обеми и цени, договорени в НРД.

(2) Денталната помощ по ал. 1 се определя като пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, съгласно Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (Наредба № 9 от 2019 г.).

Чл. 11. Денталната помощ по чл. 10, ал. 2 е извънболнична дентална помощ, която включва здравно-информационни дейности, промоция на здравето и диагностично-лечебна дейност, която е първична извънболнична дентална помощ (ПИДП) и специализирана извънболнична дентална помощ (СИДП) съгласно приложение № 3 към чл. 1 на Наредба № 9 от 2019 г.

Глава пета.
ФИНАНСОВА РАМКА

Чл. 12. (1) Финансовата рамка на НРД съответства на годишните разходи за здравноосигурителни плащания за дентална помощ съгласно чл. 1, ал. 2 ЗБНЗОК за 2020 г. - 179 800 хил. лв., както следва:

1. за дентални дейности без дейностите по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна и/или долна челюст на ЗОЛ - 167 000 хил. лв., и

2. за дейностите по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна и/или долна челюст на ЗОЛ - 12 800 хил. лв.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2020 г., в сила от 01.09.2020 г.) Финансовата рамка по ал. 1 обхваща плащания за дейности по НРД за денталните дейности, извършени в периода 1.12.2019 г. - 30.11.2020 г., подлежащи на заплащане през 2020 г., в това число и заплащане за работа при неблагоприятни условия, свързани с обявено извънредно положение, съответно извънредна епидемична обстановка за период, определен със закон.

(3) Към финансовата рамка по ал. 1 се включват допълнително и средства от резерва по ЗБНЗОК за 2020 г. в размер 8 990 хил. лв. при прогнозно отклонение от очаквания разход за здравноосигурителни плащания за дентална помощ, предвидени по ЗБНЗОК за 2020 г.

(4) След приемане на бюджета на НЗОК за съответната година НЗОК и БЗС определят финансовата рамка за обемите и цените на дейностите, подлежащи на заплащане през съответната календарна година от периода на действие на настоящия НРД.

(5) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2020 г., в сила от 01.09.2020 г.) Разходите за здравноосигурителни плащания, в т.ч. и сумите за неблагоприятни условия на работа при обявено извънредно положение, съответно извънредна епидемична обстановка, се разпределят и извършват в рамките на определените параметри в ЗБНЗОК за 2020 г. и в съответствие с параметрите на разходите за здравноосигурителни плащания и събраните приходи по бюджета на НЗОК за 2020 г.

Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 111 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) (1) Финансовата рамка на НРД съответства на годишните разходи за здравноосигурителни плащания за дентална помощ съгласно чл. 1, ал. 2 от ЗБНЗОК за 2021 г. - 197 386 хил. лв.

(2) Финансовата рамка по ал. 1 обхваща плащания за дейности по НРД за денталните дейности, извършени в периода 1.12.2020 г. - 30.11.2021 г., подлежащи на заплащане през 2021 г., в т.ч. и заплащане за работа при неблагоприятни условия, свързани с обявено извънредно положение, съответно извънредна епидемична обстановка, за период, определен със закон.

(3) Разходите за здравноосигурителни плащания, в т.ч. и сумите за неблагоприятни условия на работа при обявено извънредно положение, съответно извънредна епидемична обстановка, се разпределят и извършват в рамките на определените параметри в ЗБНЗОК за 2021 г. и в съответствие с параметрите на разходите за здравноосигурителни плащания и събраните приходи по бюджета на НЗОК за 2021 г.

Чл. 12б. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) (1) Финансовата рамка на НРД съответства на годишните разходи за здравноосигурителни плащания за дентална помощ съгласно чл. 1, ал. 2 от ЗБНЗОК за 2022 г. - 239 709,8 хил. лв.

(2) Финансовата рамка по ал. 1 обхваща плащания за дейности по НРД за денталните дейности, извършени в периода 1.12.2021 г. - 30.11.2022 г., подлежащи на заплащане през 2022 г., в т.ч. и заплащане за работа при неблагоприятни условия, свързани с обявено извънредно положение, съответно извънредна епидемична обстановка, за период, определен със закон.

(3) Разходите за здравноосигурителни плащания, в т.ч. и сумите за неблагоприятни условия на работа при обявено извънредно положение, съответно извънредна епидемична обстановка, се разпределят и извършват в рамките на определените параметри в ЗБНЗОК за 2022 г. и в съответствие с параметрите на разходите за здравноосигурителни плащания и събраните приходи по бюджета на НЗОК за 2022 г.


Глава шеста.
ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ

Чл. 13. Изпълнители на извънболнична дентална помощ по НРД могат да бъдат следните лечебни заведения по чл. 8, ал. 1 ЗЛЗ:

1. индивидуални практики за първична дентална помощ;

2. групови практики за първична дентална помощ;

3. индивидуални практики за специализирана дентална помощ;

4. групови практики за специализирана дентална помощ;

5. дентални центрове;

6. медико-дентални центрове.

Чл. 14. (1) Изпълнителите на дентална помощ по НРД извършват в полза на ЗОЛ договорените от НЗОК дейности.

(2) Лечебните заведения, желаещи да сключат договор с НЗОК, могат да кандидатстват при настоящите условия и ред за извършване на видове дейности от пакета, за които лечебното заведение е регистрирано в Изпълнителна агенция "Медицински надзор" (ИАМН) / Регионалната здравна инспекция (РЗИ).

Чл. 15. (1) Изпълнителите на дентална помощ съобразно нуждите и обема на извършваната лечебна дейност могат да наемат персонал със съответно образование и квалификация. Наетите лица могат да бъдат:

1. лекари по дентална медицина, други специалисти с образователно-квалификационна степен "магистър" или "доктор", участващи в диагностично-лечебния процес;

2. медицински и немедицински специалисти с образователно-квалификационна степен "специалист" или "бакалавър" или "магистър" - за извършване на дейности в рамките на тяхната правоспособност;

3. други лица, извършващи административни и помощни дейности.

(2) Лекарите по дентална медицина без придобита специалност могат да извършват дейности от областите на СИДП в присъствие и под ръководство и контрол на лекар по дентална медицина с придобита специалност, който извършва дентална дейност в същото лечебно заведение по договор с НЗОК и носи отговорност за това.

(3) Лицата по ал. 1, т. 3 не могат да участват в диагностични, лечебни и рехабилитационни процедури.

(4) Трудовоправните и приравнените на тях отношения между ИДП и наетите от тях лица не са предмет на този НРД.

Глава седма.
ОБЩИ УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ

Чл. 16. (1) Националната здравноосигурителна каса сключва договори с лечебни заведения, които:

1. отговарят на следните общи условия:

а) не са с отнети права да упражняват медицинска професия в Република България - за лекарите по дентална медицина, които ръководят, съответно работят в лечебното заведение;

б) лекарите по дентална медицина, които ръководят, съответно работят в лечебните заведения, са членове на съответната РК на БЗС;

в) лекари по дентална медицина - граждани на държави - членки на Европейския съюз, и други членки на ЕИП, Швейцария, както и на трети държави, отговарят на условията на закона и НРД;

г) лекарите по дентална медицина, които работят в съответното лечебно заведение за извънболнична помощ, не са членове на Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК)/Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК);

2. отговарят на специалните условия съгласно глава седемнадесета от специалната част.

(2) Общите и специалните условия по ал. 1 следва да са налице през цялото време на действие на вече сключения договор.

Чл. 17. (1) Директорът на РЗОК от името и за сметка на НЗОК сключва договори за оказване на дентална помощ с лечебни заведения за извънболнична дентална помощ, които имат регистриран в ИАМН/РЗИ адрес, на който се осъществява дейността, намиращ се на територията, обслужвана от съответната РЗОК.

(2) Лечебните заведения за извънболнична дентална помощ, кандидатстващи за сключване на договор със съответната РЗОК, представят документите, посочени в специалната част, глава седемнадесета, раздел І.

Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 111 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) (1) Националната здравноосигурителна каса сключва договори/допълнителни споразумения с лечебните заведения за извънболнична дентална помощ, които отговарят на общите условия по чл. 16 и специалните условия, посочени в специалната част.

(2) Лечебните заведения, кандидатстващи за сключване на договор/допълнително споразумение със съответната РЗОК, представят документите, посочени в специалната част, глава седемнадесета, раздел І.

Чл. 17б. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2022 г., в сила от 17.05.2022 г.) (1) През 2022 г. НЗОК сключва договори/допълнителни споразумения с лечебните заведения за извънболнична дентална помощ, които отговарят на общите условия по чл. 16 и специалните условия, посочени в специалната част.

(2) Лечебните заведения, кандидатстващи за сключване на договор/допълнително споразумение със съответната РЗОК, представят документите, посочени в специалната част, глава седемнадесета, раздел І.

Чл. 18. (1) Лечебни заведения, кандидатстващи за сключване на договор с НЗОК за оказване на извънболнична дентална помощ, подават заявления и представят документи в РЗОК в 30-дневен срок от влизане в сила на НРД съгласно чл. 59а ЗЗО.

(2) При непълнота на представените документи директорът на РЗОК в срок до 7 дни от установяването ѝ писмено уведомява лечебното заведение за това обстоятелство и определя срок до 14 дни за нейното отстраняване.

(3) Директорът на РЗОК в срок 30 дни от подаване на заявлението сключва договор с изпълнителите, които отговарят на условията по чл. 55, ал. 2, т. 1 ЗЗО и на критериите за осигуряване на достъпност и качество на медицинската помощ по чл. 59в ЗЗО. Директорът на РЗОК има право да провери на място в лечебното заведение съответствието със специалните изисквания, за чието удостоверяване е предвидена декларация.

(4) Когато непълнотата е отстранена в определения от директора на РЗОК срок, който изтича след срока по ал. 3, договор може да се сключи и след изтичането му.

Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 111 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) (1) На основание чл. 59а, ал. 1 от ЗЗО лечебните заведения, които не са били изпълнители на дентална помощ през предходната 2020 г., кандидатстващи за сключване на договор/допълнително споразумение с НЗОК, подават заявления и представят документи в РЗОК в 30-дневен срок от влизане в сила на този договор за изменение и допълнение на НРД.

(2) При непълнота на представените документи директорът на РЗОК в срок до 7 дни от установяването ѝ писмено уведомява лечебното заведение за това обстоятелство и определя срок до 14 дни за нейното отстраняване.

(3) Директорът на РЗОК в срок 30 дни от подаване на заявлението сключва договор с изпълнителите, които отговарят на условията по чл. 55, ал. 2, т. 1 от ЗЗО и на критериите за осигуряване на достъпност и качество на медицинската помощ по чл. 59в от ЗЗО. Директорът на РЗОК или упълномощено от него длъжностно лице има право да провери на място в лечебното заведение съответствието със специалните изисквания, за чието удостоверяване е предвидена декларация.

(4) Когато непълнотата е отстранена в определения от директора на РЗОК срок, който изтича след срока по ал. 3, договор може да се сключи и след изтичането му.

Чл. 18б. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2022 г., в сила от 17.05.2022 г.) (1) На основание чл. 59а, ал. 1 от ЗЗО лечебните заведения, които не са били изпълнители на дентална помощ до влизане в сила на този Договор за изменение и допълнение на НРД за денталните дейности за 2020 - 2022 г., кандидатстващи за сключване на договор/допълнително споразумение с НЗОК, подават заявления и представят документи в РЗОК в 30-дневен срок от влизане в сила на този договор за изменение и допълнение на НРД.

(2) При непълнота на представените документи директорът на РЗОК в срок до 7 дни от установяването ѝ писмено уведомява лечебното заведение за това обстоятелство и определя срок до 14 дни за нейното отстраняване.

(3) Директорът на РЗОК в срок 30 дни от подаване на заявлението сключва договор с изпълнителите, които отговарят на условията по чл. 55, ал. 2, т. 1 от ЗЗО и на критериите за осигуряване на достъпност и качество на медицинската помощ по чл. 59в от ЗЗО. Директорът на РЗОК или упълномощено от него длъжностно лице има право да провери на място в лечебното заведение съответствието със специалните изисквания, за чието удостоверяване е предвидена декларация.

(4) Когато непълнотата е отстранена в определения от директора на РЗОК срок, който изтича след срока по ал. 3, договор може да се сключи и след изтичането му.

Чл. 19. (1) (Доп. - ДВ, бр. 111 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2022 г., в сила от 17.05.2022 г.) Когато въз основа на оценка на потребностите и установена недостатъчност съгласно Националната здравна карта е налице потребност от дентална помощ, директорът на РЗОК може да сключва договори и след изтичане на срока по чл. 18, ал. 3 или чл. 18а, ал. 3 или чл. 18б, ал. 3 с лечебни заведения, които отговарят на изискванията на закона и НРД.

(2) В случаите по ал. 1 директорът на РЗОК сключва договори или издава мотивирани откази за сключване на договори в срок до 30 дни от подаването на документите. При установяване на непълнота на представените документи се прилага чл. 18, ал. 2.

Чл. 20. (1) Типовите индивидуални договори за ИДП се изготвят от НЗОК и се утвърждават от управителя на НЗОК след съгласуване с председателя на УС на БЗС.

(2) Предметът на договорите и на допълнителните споразумения, сключени с РЗОК, не може да се разширява.

(3) Алинея 2 не се прилага, когато въз основа на оценка на потребностите и установена недостатъчност съгласно Националната здравна карта е налице потребност от дентална помощ.

Чл. 21. (1) Директорът на РЗОК отказва да сключи договор при:

1. условие, че лечебното заведение не отговаря на изисквания на закона, което се установява от представените документи или при проверка;

2. липса на някое от настоящите общи или специални изисквания и условия за сключване на договор, което се установява от представените документи или при проверка;

3. непълнота на изискуемата документация, която не е била отстранена в определения срок;

4. невъзможност на съответното лечебно заведение да осъществява денталната помощ, за изпълнението на която кандидатства, което се установява от представените документи или при проверка;

5. подаване на документи за сключване на договор извън установения срок по чл. 59а, ал. 1 ЗЗО независимо от причините за това, с изключение на случаите по чл. 19;

6. наложена санкция "прекратяване на договор".

(2) В случаите по ал. 1, т. 6 директорът на РЗОК може да сключи договор след изтичане на 12 месеца от влизане в сила на санкцията "прекратяване на договор".

(3) (Доп. - ДВ, бр. 111 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2022 г., в сила от 17.05.2022 г.) Директорът на РЗОК издава заповед, с която прави мотивиран отказ за сключване на договор с ИДП в сроковете по чл. 18, чл. 18а, чл. 18б и 19.

(4) Заповедта по ал. 3 се издава в писмена форма и съдържа:

1. правните и фактическите основания за издаване на отказа;

2. пред кой орган и в какъв срок отказът може да бъде обжалван;

3. дата на издаване, подпис на директора и печат на РЗОК.

(5) Заповедта по ал. 3 се връчва на лицето, което представлява лечебното заведение, или се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в срок 7 работни дни от издаването му.

(6) Заповедта, с която директорът на РЗОК отказва да сключи договор с изпълнител на ИДП, подлежи на обжалване съгласно чл. 59б, ал. 3 ЗЗО по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като оспорването не спира изпълнението на заповедта.

Чл. 21а. (Нов - ДВ, бр. 111 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) В случаите, в които не се разширява предметът на договорите и допълнителните споразумения, сключени през 2020 г., изпълнителите на дентална помощ сключват допълнителни споразумения, които съдържат промени, произтичащи от настоящия договор за изменение и допълнение на НРД.

Чл. 21б. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2022 г., в сила от 17.05.2022 г.) В случаите, в които не се разширява предметът на договорите и допълнителните споразумения, сключени до влизане в сила на този Договор за изменение и допълнение на НРД за денталните дейности за 2020 - 2022 г., изпълнителите на дентална помощ сключват допълнителни споразумения, които съдържат промени, произтичащи от настоящия договор за изменение и допълнение на НРД.

Глава осма.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ

Чл. 22. Изпълнителите на дентална помощ осъществяват дейността си съгласно изискванията на ЗЛЗ, ЗЗО, ЗЗ, Кодекса за професионална етика на лекарите по дентална медицина, ЗЛПХМ, подзаконови нормативни актове и НРД.

Чл. 23. (1) Изпълнителите на дентална помощ имат право да получат договореното заплащане за извършените дейности при условията и по реда на глава седемнадесета.

(2) Изпълнителите на дентална помощ имат право да получават текуща информация и съдействие от РЗОК относно възложените им за изпълнение дейности.

Чл. 24. (1) Изпълнителите на дентална помощ нямат право да прилагат диагностични и лечебни методи, които:

1. не са утвърдени в медицинската практика, противоречат на медицинската наука и създават повишен риск за здравето и живота на пациента;

2. водят до временна промяна в съзнанието, освен ако за прилагането им пациентът е дал съгласието си или ако са налице обстоятелствата по чл. 89, ал. 2 ЗЗ.

(2) На лицата, които възпрепятстват оказването на дентална помощ или накърняват личното и професионалното достойнство на лекаря, може да не се окаже такава с изключение на състояния, застрашаващи живота им.

Чл. 25. Изпълнителите на дентална помощ се задължават да:

1. осигуряват на ЗОЛ договорената дентална помощ съгласно условията на НРД и изпълняват правилата за добра медицинска практика;

2. предоставят дентална помощ по вид, обем и качество, съответстваща на договорената;

3. предписват за домашно лечение лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК;

4. предписват лекарствени продукти по вид и количества, съобразени с обективното състояние на пациента и изискванията на НРД и други действащи нормативни актове;

5. не изискват плащане или доплащане от осигуреното лице за видове дейност, която се заплаща изцяло от НЗОК, с изключение на случаите на заплащане и/или доплащане за дентални дейности от ЗОЛ при условията и по реда на НРД съгласно чл. 45, ал. 19 ЗЗО;

6. предоставят задължително изискваната от НЗОК информация в срокове, структура и формат, посочени в договора;

7. осигуряват на длъжностните лица на РЗОК и НЗОК достъп до документи, свързани с отчитането и контрола на извършените дейности;

8. не разпространяват данни, свързани с личността на ЗОЛ, станали им известни при или по повод оказване на дентална помощ, освен в случаите, предвидени със закон;

9. предоставят на пациента ясна и достъпна информация за здравословното му състояние и методите за евентуалното му лечение.

Глава девета.
КАЧЕСТВО НА ДЕНТАЛНАТА ПОМОЩ

Чл. 26. (1) Страните по договора извършват системно и планирано оценяване, мониториране и непрекъснато подобряване на качеството на денталните услуги, с което се осигурява равенство в достъпа, ефективността и сигурността на договорените дентални услуги и повишаване на удовлетвореността на пациентите.

(2) Изпълнителите на дентална помощ оказват договорените дентални дейности съгласно критериите за качество и достъпност на денталната помощ, посочени в глава седемнадесета, раздел ІІІ.

(3) Критерии за качество и достъпност на денталната помощ се изготвят и актуализират в съответствие с правилата за добра медицинска практика след приемането им по предвидения в закона ред, както и с наредбата по чл. 19, ал. 7, т. 15 ЗЗО.

(4) Директорът на съответната РЗОК прави оценка по критериите за качеството и достъпност на оказаната помощ от ИДП за период от 6 месеца за срока на действие на този НРД съгласно методика, разработена от НЗОК и БЗС, и я използва в случаите по чл. 59, ал. 11, т. 4 ЗЗО.

Глава десета.
ДОКУМЕНТАЦИЯ И ДОКУМЕНТООБОРОТ

Чл. 27. (1) Здравната документация във връзка с оказването на дентална помощ по реда на ЗЗО включва:

1. първични медицински документи съгласно приложение № 2 "Първични медицински документи";

2. медицински документи на МЗ, утвърдени по съответния ред;

3. удостоверителни документи за право на обезщетения в натура в случай на болест, майчинство, трудови злополуки или професионални заболявания, издадени по реда на Европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност и двустранни спогодби, "Удостоверение за регистрация към НЗОК на лица, осигурени в друга държава" и "Декларация при упражняване от осигурени лица на права на спешна и неотложна помощ от здравноосигурителния пакет на НЗОК срещу представена Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК)" или "Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК", или двуезичен формуляр за право на медицинска помощ при престой на територията на Република България, издаден по реда на действащи двустранни договори за социално осигуряване, съгласно приложение № 3 "Документи, свързани с оказване на дентална помощ на лица, осигурени в други държави".

(2) Отчетната документация във връзка с оказването на дентална помощ по реда на ЗЗО включва:

1. здравната документация по ал. 1;

2. финансово-отчетни документи съгласно Закона за счетоводството.

(3) С документите по ал. 2 се отчита и закупува извършената дейност по договора с НЗОК.

Чл. 28. Изпълнителите на дентална помощ осигуряват за своя сметка формуляри на първични медицински документи.

Чл. 29. Документацията и документооборотът за ИДП се уреждат в специалната част на НРД, глава седемнадесета, раздел VІ.

Глава единадесета.
ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ, ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК

Раздел I.
Списък с лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2022 г., в сила от 17.05.2022 г.) Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната, включени в приложение № 1 на Позитивния лекарствен списък по чл. 262 ЗЛПХМ, публикуван на интернет страницата на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, за които са подадени заявления за заплащане по реда на Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (Наредба № 10 от 2009 г.).

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2022 г., в сила от 17.05.2022 г.) Лекарствените продукти от приложение № 1 на ПЛС, които се заплащат от НЗОК, са посочени в "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, който се публикува на интернет страницата на НЗОК и е задължителен за ИДП.

Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2022 г., в сила от 17.05.2022 г.) За един и същ период на лечение НЗОК заплаща до три лекарствени продукта, предписани на ЗОЛ за едно заболяване, независимо от реда и начина на извършване на предписанията, вида и броя на електронните предписания, на които те са предписани.

(2) Националната здравноосигурителна каса заплаща предписаните и отпуснати на ЗОЛ лекарствени продукти при условия, по ред, начин и срокове, посочени в Наредба № 10 от 2009 г., в списъка по чл. 31 и в сключените договори с аптеки.

(3) Националната здравноосигурителна каса извършва постоянен мониторинг и анализ на предписаните, отпуснати и заплатени изцяло или частично от НЗОК лекарствени продукти, както и по отделните заболявания по МКБ.

(4) Националната здравноосигурителна каса не заплаща лекарствени продукти, предписани и отпуснати на:

1. лица с прекъснати здравноосигурителни права по чл. 109, ал. 1 ЗЗО към момента на предписване и отпускане на лекарствени продукти;

2. лица, които са освободени от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски съгласно чл. 40а, ал. 1 ЗЗО.

Чл. 33. (1) Извън списъка по чл. 31 НЗОК заплаща напълно или частично до размера на получените трансфери от Агенцията за социално подпомагане:

1. лекарствени продукти, предписани и отпуснати на ветерани от войните при условията и по реда на наредбата по чл. 5, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за ветераните от войните (ППЗВВ);

2. лекарствени продукти, предписани и отпуснати на военноинвалиди и военнопострадали по чл. 15, ал. 1 и 2 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите (ЗВВ), при условията и по реда на наредбата по чл. 15, ал. 5 ЗВВ.

(2) Лекарствените продукти по ал. 1, т. 1 са определени в списък, утвърден от министъра на здравеопазването на основание чл. 5, ал. 1 ППЗВВ, а лекарствените продукти по ал. 1, т. 2 - в списък, утвърден от министъра на здравеопазването на основание чл. 15, ал. 1 и 2 ЗВВ.

(3) Средствата за лекарствените продукти по ал. 1 са за сметка на държавния бюджет и се изплащат от Агенцията за социално подпомагане чрез НЗОК.

Раздел II.
Условия и ред за предписване на лекарствени продукти

Чл. 34. (1) Право да предписват лекарствени продукти от списъка по чл. 31 имат лекари по дентална медицина от лечебни заведения за извънболнична дентална помощ, работещи в изпълнение на договор с НЗОК.

(2) Извън случаите по ал. 1 право да предписват лекарствени продукти от списъка по чл. 31 на лишени от свобода лица имат и лекари по дентална медицина, работещи в лечебните заведения към Министерството на правосъдието.

(3) Лицата по ал. 1 и 2 предписват лекарствени продукти за домашно лечение на ЗОЛ на територията на страната с установени заболявания в съответствие с наредбата по чл. 45, ал. 3 ЗЗО.

(4) Лекарствените продукти от списъка по чл. 31 се предписват на лица с непрекъснати здравноосигурителни права, лица с право на здравно осигуряване, удостоверено от друга държава - членка на ЕС, от друга държава от ЕИП или съгласно двустранни спогодби към датата на извършване на предписанието.

(5) Лекарствените продукти се предписват на основание чл. 56, ал. 1 ЗЗО и при спазване изискванията на действащото законодателство, настоящия НРД и сключените с НЗОК договори за оказване на дентална помощ.

Чл. 35. (1) Лекарствените продукти се предписват само след извършен преглед, който се удостоверява с подписа на ЗОЛ в амбулаторния лист.

(2) Лекарят по дентална медицина е длъжен да уведоми ЗОЛ, респ. негов родител, настойник или попечител, за вида на предписаните лекарствени продукти, тяхното действие/прилагане, странични реакции, ред и начин на приемане, както и дали се заплащат частично от НЗОК.

Чл. 36. (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2022 г., в сила от 17.05.2022 г.) Назначаването и предписването на лекарствени продукти се извършва електронно с електронно предписание в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (Наредба № 4 от 2009 г.), на настоящия НРД и кратките характеристики на лекарствените продукти.

Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2022 г., в сила от 17.05.2022 г.) Не се допуска за лечението на едно ЗОЛ едновременно предписване на лекарствени продукти, принадлежащи към едно и също международно непатентно наименование, за повече от едно заболяване (един МКБ код) независимо от вида и броя на издадените електронни предписания.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2022 г., в сила от 17.05.2022 г.) Не се допуска предписване от лекар по дентална медицина на повече от три лекарствени продукта за едно заболяване (един МКБ код), както и дублиране на предписанията в рамките на валидността на електронното предписание, респ. на отделната част от електронно предписание съгласно Наредба № 4 от 2009 г.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2022 г., в сила от 17.05.2022 г.) Не се допуска за лечението на едно ЗОЛ на едно и също електронно предписание независимо от ползвания образец предписване на напълно и частично заплащани лекарствени продукти.

Чл. 38. При предписване на лекарствени продукти всички данни съгласно приложение № 2 се отразяват в амбулаторния лист и в електронния отчет за извършената дейност на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат.

Чл. 39. Право да предписват лекарствени продукти от списъците по чл. 5, ал. 1 ППЗВВ и чл. 15, ал. 1 и 2 ЗВВ имат лекари по дентална медицина от лечебни заведения за извънболнична дентална помощ, работещи в изпълнение на договор с НЗОК, при условията и по реда на наредбата по чл. 5, ал. 5 ППЗВВ, респ. наредбата по чл. 15, ал. 5 ЗВВ.

Раздел III.
Условия и ред за отпускане на лекарствени продукти

Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2022 г., в сила от 17.05.2022 г.) Издадените от лицата по чл. 34 електронни предписания се изпълняват в аптека, открита от притежател на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, сключил договор с НЗОК по реда на чл. 45, ал. 17 ЗЗО.

Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2022 г., в сила от 17.05.2022 г.) Електронните предписания имат срок на валидност, установен в Наредба № 4 от 2009 г.

Чл. 42. (1) Лекарствените продукти, предписани на ветерани от войните, на военноинвалиди и военнопострадали, се отпускат в аптеки, открити от притежатели на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, сключили договори с НЗОК на основание наредбата по чл. 5, ал. 5 ППЗВВ, респ. наредбата по чл. 15, ал. 5 ЗВВ.

(2) Отпускането на лекарствените продукти се осъществява при условията и по реда, установени в наредбите по ал. 1.

Глава дванадесета.
ДЕЙНОСТ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА

Чл. 43. (1) Лечебните заведения, сключили договор за оказване на дентална помощ с НЗОК, осъществяват дейностите и водят документация, свързани с медицинската експертиза на работоспособността, при условията и по реда на ЗЗ, Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността, Наредба № 9 от 2019 г., Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (Правилника) и настоящия НРД.

(2) В изпълнение на сключените с НЗОК договори за оказване на дентална помощ при необходимост лекарите по дентална медицина извършват:

1. медицинска експертиза на временната неработоспособност:

а) издаване на първичен болничен лист;

б) издаване на продължение на болничен лист;

2. насочване за медицинска експертиза към лекарска консултативна комисия (ЛКК);

3. подготвяне на документи за представяне пред ТЕЛК съобразно Наредба № 9 от 2019 г.;

4. насочване към ТЕЛК при условията и по реда на чл. 22, ал. 2 от Правилника.

(3) В изпълнение на сключените с НЗОК договори за оказване на дентална помощ при необходимост ЛКК от лечебните заведения за СИДП извършват:

1. освидетелстване на лицата съгласно чл. 23, ал. 1 от Правилника;

2. подготвяне на документи за представяне пред ТЕЛК съобразно Наредба № 9 от 2019 г.

Чл. 44. По преценка на лекар по дентална медицина от лечебно заведение за дентална помощ за нуждите на медицинската експертиза на работоспособността същият издава на ЗОЛ:

1. "Талон за медицинска експертиза" (бл. МЗ - НЗОК № 6) - при необходимост от прегледи и консултации със съответен специалист;

2. "Направление за медико-диагностична дейност" (бл. МЗ - НЗОК № 4) - при необходимост от секторна рентгенография на зъби и/или ортопантомография.

Чл. 45. (1) Когато нормативната уредба предвижда медицинската експертиза да се извършва от ЛКК, лекарят по дентална медицина от лечебно заведение за дентална помощ насочва ЗОЛ към ЛКК с "Талон за медицинска експертиза" (бл. МЗ - НЗОК № 6).

(2) При насочване към ЛКК лекарят по ал. 1 представя необходимата медицинска документация.

(3) При подготовката за ЛКК ЗОЛ се насочва за прегледи към специалисти от лечебни заведения за СИДП, сключили договор с НЗОК, с "Талон за медицинска експертиза" (бл. МЗ - НЗОК № 6).

(4) Лекарската консултативна комисия, сформирана в лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ, може да назначи допълнителни консултации с "Талон за медицинска експертиза" (бл. МЗ - НЗОК № 6) и изследвания с "Направление за медико-диагностична дейност" (бл. МЗ - НЗОК № 4) за извършване на секторна рентгенография на зъби и/или ортопантомография консултации, ако са необходими.

(5) Член на ЛКК, сформирана в лечебно заведение за СИДП, няма право да насочи ЗОЛ за допълнителни изследвания или консултации към самия себе си.

Чл. 46. (1) Районната здравноосигурителна каса е задължена да уведомява по подходящ начин лечебните заведения за извънболнична дентална помощ, сключили договор с НЗОК, за сформираните ЛКК на територията на съответната област, профила им и графика за работата.

(2) Председателите на ЛКК, сформирани в лечебни заведения за СИДП, представят ежемесечни отчети пред РЗОК. Отчетът съдържа обобщен списък на ЗОЛ, номерата на протоколите от заседанията на комисията, състава на комисията и взетите решения.

(3) Към отчета по ал. 2 се прилага общата част на талона за медицинска експертиза, с който пациентът е изпратен за експертиза на работоспособността.

Чл. 47. (1) Когато нормативната уредба предвижда медицинската експертиза да се извършва от ТЕЛК, ЛКК подготвя необходимата документация на ЗОЛ и я насочва за експертиза пред ТЕЛК.

(2) За насочване към ТЕЛК ЛКК съставя медицински протокол и прилага съответната медицинска документация във вид и обем по Наредба № 9 от 2019 г.

(3) Пациентът представя в регионалната картотека на медицинските експертизи (РКМЕ) медицинския протокол по ал. 2, придружен от молба и съответната медицинска документация.

(4) Когато се прецени, че представеният протокол не е достатъчно изчерпателен съгласно приложения № 4 и 5 на Наредба № 9 от 2019 г., регионалната картотека на медицинските експертизи (РКМЕ) е в правото си да го върне на съответната ЛКК за допълнителни такива.

(5) При необходимост ЛКК назначава допълнителни изследвания или консултации по реда на чл. 45, ал. 4.

Чл. 48. (1) Дейността на лечебното заведение, свързана с изясняването и уточняването на здравословното състояние на лицата и с подготовката им за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК или НЕЛК, се осигурява от НЗОК.

(2) В случай че за нуждите на медицинската експертиза на работоспособността в частта подготовка за преосвидетелстване от ТЕЛК (НЕЛК) са необходими:

1. прегледи и консултации със съответен специалист, лекарят по дентална медицина или ЛКК издава на ЗОЛ "Талон за медицинска експертиза" (бл. МЗ - НЗОК № 6);

2. специализирани медико-диагностични изследвания (СМДИ) - секторна рентгенография на зъби и/или ортопантомография, лекарят по дентална медицина или ЛКК издава на ЗОЛ "Направление за медико-диагностична дейност" (бл. МЗ - НЗОК № 4).

Чл. 49. Преосвидетелстването се осъществява както по искане на освидетелстваното лице, така и по преценка на ТЕЛК (НЕЛК). За нуждите на преосвидетелстването лечебните заведения осъществяват дейност по реда, описан по-горе и регламентиращ процеса на освидетелстване по НРД.

Чл. 50. При подготовка за ТЕЛК (НЕЛК) (за освидетелстване или преосвидетелстване) лечебните заведения за ПИДП и СИДП осъществяват дейност съобразно конкретните заболявания и в обхват, регламентирани в Наредба № 9 от 2019 г.

Глава тринадесета.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ИНФОРМАЦИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ И ОБМЕНА НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 51. (1) Изпълнителите на дентална помощ са задължени да събират, поддържат и съхраняват информация:

1. на хартиен носител, съгласуван с БЗС - за документи, за които се изисква подпис на пациента;

2. финансово-отчетни документи - в електронен вид;

3. в електронен вид в определен от НЗОК формат, съгласуван с БЗС - за отчитане на ИДП пред съответната РЗОК за извършената от тях дейност в полза на ЗОЛ.

(2) Изпълнителите на дентална помощ са задължени да предоставят на НЗОК/РЗОК само отчетните документи по ал. 1, т. 2 и информацията по ал. 1, т. 3.

(3) Обемът и видът на информацията по ал. 1 се използват за изграждане и поддържане на регистрите на НЗОК по чл. 63, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 3а ЗЗО.

(4) С цел гарантиране сигурността на обменяните данни и защита на информацията при осъществяване на дейностите по ал. 1 и 2 ИДП следва да спазват минималните изисквания за мрежова информационна сигурност в изпълнение на изискванията на Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, приета с ПМС № 186 от 2019 г.

Чл. 52. (1) Обемът и видът на предоставяната информация са определени в НРД, като се спазват реквизитите на установените в този договор документи.

(2) Националната здравноосигурителна каса публикува на своята официална интернет страница формати на електронния документ за отчет на извършената дейност и електронни финансови документи, изисквани от НРД.

Чл. 53. (1) Изпълнителите на дентална помощ са задължени да предоставят изискваната с НРД информация във формат, начин и в срокове, определени в глави десета и седемнадесета и приложение № 2.

(2) Националната здравноосигурителна каса предоставя обратна информация на УС на БЗС за изпълнението на бюджета на НЗОК в частта на здравноосигурителните плащания за извънболнична дентална помощ съгласно чл. 121.

Чл. 54. Изпълнителите на дентална помощ са задължени да предоставят съхраняваната при тях информация по чл. 51 при проверка от контролните органи на НЗОК/РЗОК.

Чл. 55. При промени в нормативната база, които налагат изменение на работните процедури и изискванията към медицинския софтуер, промените се публикуват на официалната интернет страница на НЗОК в срок не по-малък от 30 дни преди прилагането им, в случай че срокът не противоречи на влизането в сила на нормативния акт.

Чл. 56. Лечебното заведение - ИДП, своевременно уведомява НЗОК/РЗОК при промяна на личния професионален код (ЛПК) на лекарите по дентална медицина, работещи по договор с НЗОК в това лечебно заведение.

Чл. 57. Националната здравноосигурителна каса е задължена да съхранява данните за ЗОЛ и ИДП за периода, регламентиран в чл. 67 ЗЗО.

Чл. 58. Националната здравноосигурителна каса е задължена да използва и предоставя данните, свързани с личността на ЗОЛ и ИДП, в съответствие с изискванията по чл. 68, ал. 1 и 2 ЗЗО и Закона за защита на личните данни.

Чл. 59. (1) Националната здравноосигурителна каса е задължена да предоставя на ЗОЛ при поискване информация за ИДП, сключили договор с РЗОК, съдържаща данните по чл. 64, ал. 2 ЗЗО, чрез портала на НЗОК.

(2) Националната здравноосигурителна каса предоставя на ИДП електронна услуга за проверка на актуалната здравноосигурителна книжка на ЗОЛ и извършените и отчетени в НЗОК дентални дейности на едно ЗОЛ.

Чл. 60. (1) На основание чл. 50 ЗЗО при ползване на дентална помощ лечебното заведение - изпълнител на дентална помощ, изисква от лицата представяне на документи, удостоверяващи самоличността им съгласно Закона за българските лични документи.

(2) От лицата, на които не се издават документи по ал. 1, се изискват документи, удостоверяващи самоличността им съгласно националното законодателство на държавата, чиито граждани са лицата.

(3) Лицата в производство за предоставяне на статут на бежанец или право на убежище представят удостоверяващ самоличността им документ, издаден от Държавната агенция за бежанците.

(4) Лицата в процедура по издаване на документ, удостоверяващ самоличността им, поради изгубване, кражба, повреждане, унищожаване, подмяна и промяна в данните представят декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи или друг документ, удостоверяващ изброените обстоятелства, издаден от съответните компетентни органи.

Глава четиринадесета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРИТЕ

Чл. 61. (1) Контролът по изпълнение на договорите за оказване на дентална помощ се извършва в съответствие с раздел Х от ЗЗО и глава осемнадесета.

(2) Условията и редът за осъществяване на контрол по ал. 1 се определят в глава осемнадесета и с инструкция, издадена от управителя на НЗОК на основание чл. 72, ал. 10 ЗЗО, която се публикува на официалната интернет страница на НЗОК.

Чл. 62. (1) Управителят на НЗОК упражнява цялостен контрол върху изпълнението на договорите чрез:

1. длъжностни лица - служители на НЗОК;

2. длъжностни лица от РЗОК - контрольори.

(2) Директорът на РЗОК упражнява контрол върху изпълнението на договорите чрез длъжностни лица на РЗОК - контрольори.

Чл. 63. (1) Длъжностните лица - служители на НЗОК, длъжностни лица от РЗОК - контрольори, осъществяват внезапен контрол по изпълнение на договорите с изпълнителите на дентална помощ, контрол преди заплащане на оказаната медицинска помощ и последващ контрол.

(2) Контролът по ал. 1 може да се извършва и чрез проверки по постъпили жалби от здравноосигурени лица в случаите по чл. 35, ал. 2 ЗЗО.

(3) Контролът по ал. 1 и 2 по изпълнението на договорите с ИДП се урежда в глава осемнадесета.

Чл. 64. (1) Изпълнителите на дентална помощ са длъжни да:

1. оказват съдействие на контролните органи на НЗОК и РЗОК при изпълнение на служебните им задължения;

2. предоставят на контролните органи на НЗОК и РЗОК при поискване всички документи по сключените договори, както и отчетната документация по чл. 27, ал. 2.

(2) Контролната дейност се осъществява по начин и във време, незатрудняващи основната дейност на изпълнителите на дентална помощ.

Чл. 65. Здравноосигурените лица могат да бъдат поканени за съдействие на контролните органи на НЗОК (РЗОК) за уточняване на обстоятелства във връзка с дейността на ИДП, включително и в писмен вид.

Глава петнадесета.
САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИТЕ

Чл. 66. При констатирани нарушения от длъжностните лица по чл. 72, ал. 2 ЗЗО по изпълнение на договорите за оказване на дентална помощ се налагат санкции, предвидени в глава деветнадесета, и/или глоби или имуществени санкции съгласно административнонаказателните разпоредби на ЗЗО.

Чл. 67. (1) На територията, обслужвана от РЗОК, се конституират арбитражни комисии за оспорване на констатациите на длъжностните лица по чл. 72, ал. 2 ЗЗО:

1. длъжностни лица - служители на НЗОК;

2. длъжностни лица от РЗОК - контрольори.

(2) Арбитражните комисии по ал. 1 се създават в съответствие с чл. 75 ЗЗО и осъществяват своята дейност при условията и по реда, определени в глава деветнадесета.

Глава шестнадесета.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ

Чл. 68. (1) Договорът с ИДП се прекратява, без която и да е от страните да дължи предизвестие:

1. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;

2. с изтичане на уговорения срок;

3. при смърт или поставяне под запрещение на лекаря по дентална медицина, регистрирал индивидуална практика за извънболнична дентална помощ - от момента на смъртта или от датата на постановяване на съдебното решение за поставяне под запрещение;

4. при заличаване на регистрацията в ИАМН на лечебното заведение - изпълнител, при условията на чл. 45 ЗЛЗ - от датата на съобщаване на акта на заличаването на лечебното заведение;

5. при заличаване на лекаря по дентална медицина, регистрирал индивидуалната практика за първична или специализирана медицинска помощ, от регистъра на БЗС, за което председателят на районната колегия (РК) на БЗС незабавно уведомява РЗОК - от датата на влизане в сила на акта на заличаването;

6. при прекратяване, ликвидация или обявяване в несъстоятелност на изпълнител - юридическо лице или едноличен търговец - от момента на настъпване на съответното юридическо събитие;

7. при настъпила обективна невъзможност за изпълнение на целия или на част от договора - изцяло, или частично - по отношение на съответната част;

8. при отнемане на правото на лекар по дентална медицина, регистрирал индивидуална практика, да упражнява медицинска професия в Република България.

(2) В случаите на заличаване от регистъра на съответната РК на БЗС при настъпила обективна невъзможност за изпълнение на договора или отнемане на правото да упражнява медицинска професия на лекар по дентална медицина, работещ в лечебно заведение, което не е регистрирано като индивидуална практика, договорът се прекратява частично по отношение на този лекар по дентална медицина.

Чл. 69. (1) Договорът с ИДП се прекратява без предизвестие от страна на НЗОК, когато:

1. изпълнителят не представи отчети за извършена дейност повече от 3 последователни месеца;

2. в случай че изпълнителят не отговаря на условията за извършване на съответната дейност, установени в нормативен акт или НРД.

(2) Договорът може да се прекрати с писмено предизвестие от страна на ИДП в срок един месец, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от три месеца.

Чл. 70. В случаите по чл. 59, ал. 11, т. 1 и 2 ЗЗО договорът с ИДП се прекратява от страна на НЗОК по реда на глава деветнадесета.

Чл. 71. (1) Прекратяването на договор с ИДП не освобождава НЗОК от задължението да заплати на същия извършените дейности до прекратяването на договора по представени отчетни документи.

(2) Прекратяването на договор с изпълнител на извънболнична дентална помощ не освобождава ИДП от задълженията за възстановяване на суми по реда на глава деветнадесета.

Част втора.
СПЕЦИАЛНА ЧАСТ

Глава седемнадесета.
ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ

Раздел I.
Условия, ред и необходими документи за сключване на договори за оказване на извънболнична дентална помощ

Чл. 72. Страна по договор за оказване на извънболнична дентална помощ (ИзвбДП) с НЗОК може да бъде лечебно заведение, което отговаря на общите условия по чл. 16, ал. 1, т. 1 и на следните специални условия:

1. регистрация съгласно ЗЛЗ в ИАМН/РЗИ с адрес, на който се осъществява дейността, намиращ се на територията на съответната РЗОК, с предмет на дейност/дейности, за който желае да сключи договор;

2. разполага и поддържа за срока на действие на договора изискуемо дентално и техническо оборудване и обзавеждане съгласно приложение № 4 "Изисквания на НЗОК за сключване на договор с изпълнители на извънболнична дентална помощ".

Чл. 73. Страна по договор за оказване на специализирана хирургична извънболнична дентална помощ може да бъде лечебно заведение за ИзвбДП, което отговаря на условията по чл. 72 и в което работи лекар по дентална медицина с призната специалност "Орална хирургия" и/или "Лицево-челюстна хирургия"/"Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия".

Чл. 74. Страна по договор за оказване на СИДП по специалност "Детска дентална медицина" може да бъде лечебно заведение за ИзвбДП, което отговаря на условията по чл. 72 и в което работи лекар по дентална медицина с призната специалност "Детска дентална медицина".

Чл. 75. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2022 г., в сила от 17.05.2022 г.) Страна по договор за оказване на ПИДП или СИДП под обща анестезия за ЗОЛ с психични заболявания може да бъде лечебно заведение, което отговаря на условията по чл. 72 и в което работят общопрактикуващ лекар по дентална медицина, лекар по дентална медицина с призната специалност "Детска дентална медицина" и/или лекар по дентална медицина с призната специалност "Орална хирургия" или "Лицево-челюстна хирургия"/"Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия". Лечебното заведение трябва да отговаря на медицинския стандарт "Анестезия и интензивно лечение".

Чл. 76. Страна по договор за извършване на секторна рентгенография на зъби и ортопантомография може да бъде лечебно заведение за ИзвбДП, регистрирано в ИАМН/РЗИ, с предмет на дейност рентгенография, което отговаря на условията по чл. 72 и в което работи лекар по дентална медицина, притежаващ издадено по реда на Закона за безопасно използване на ядрената енергия удостоверение за съответната правоспособност съгласно чл. 11, ал. 5 ЗЛЗ.

Чл. 77. Ако лечебното заведение - изпълнител на дентална помощ по договор с НЗОК, притежава подвижни структури, регистрирани в ИАМН/РЗИ, те трябва да отговарят на условията по чл. 72 и 74. Националната здравноосигурителна каса закупува дейности, извършени в подвижни структури, само ако последните работят в населени места с неблагоприятни условия и дейностите се извършват непрекъснато в едно и също населено място не по-малко от 3 месеца.

Чл. 78. Националната здравноосигурителна каса сключва само по един договор с изпълнител на ИзвбДП в рамките на една РЗОК за всеки един от предметите на дейност (първична, специализирана), като изпълнението може да се осъществява на няколко места на територията на съответната РЗОК.

Чл. 79. Лечебните заведения за ИзвбДП, желаещи да сключат договор със съответната РЗОК, на чиято територия е регистриран адрес, на който се осъществява дейността, представят заявление по образец, утвърден от управителя на НЗОК, към което прилагат:

1. данни за идентификационния код на търговеца или кооперацията от търговския регистър, а за дружествата, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, или в държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава;

2. копие от удостоверението за регистрация на лечебното заведение в ИАМН/РЗИ с всички адреси на лечебното заведение;

3. декларация на хартиен носител по образец, посочен в приложение № 4, за дейността на лечебното заведение за ИзвбДП;

4. удостоверение за актуално членство в съответната РК на БЗС с номер от националния регистър (ЛПК) по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗСОЛЛДМ, издадено от съответната РК на БЗС, както и декларация, че не са с отнети права да упражняват дентална медицинска професия в Република България - за лекарите по дентална медицина, които работят в лечебните заведения;

5. копие от удостоверение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия, както и удостоверение за признаване на специализация, издадени от министъра на здравеопазването по реда на Закона за признаване на професионални квалификации - за лекарите чужденци;

6. необходимите квалификационни документи, удостоверяващи условията по чл. 73 - 75, съгласно наредбата по чл. 181, ал. 1 ЗЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването; както и удостоверение, удостоверяващо условията по чл. 76, за съответната правоспособност, издадено по реда на Закона за безопасно използване на ядрената енергия съгласно чл. 11, ал. 5 ЗЛЗ;

7. декларация за работа в лечебно заведение, регистрирано на територията на друга РЗОК - за лекарите по дентална медицина, които работят в лечебни заведения на територията на друга РЗОК;

8. регистрация по БУЛСТАТ (за лечебните заведения, които са учредени от физически лица - лекари по дентална медицина);

9. график и маршрут на подвижните структури - за лечебните заведения с разкрити подвижни структури.

Чл. 80. Изпълнителите на ИзвбДП, сключили договор с НЗОК в съответствие с НРД за денталните дейности за 2018 г., прилагат само следните документи:

1. в случай на настъпили промени - документи по чл. 79, т. 1, 2, 5, 6 и 8, или декларация за липса на промени;

2. декларации по чл. 79, т. 3, 4 и 7 - на хартиен носител;

3. документ по чл. 79, т. 4 и 9.

Чл. 81. Директорът на РЗОК не може да изисква от лечебното заведение за дентална помощ други документи при сключване на договор с НЗОК освен посочените в чл. 79 и 80.

Чл. 82. При промяна на всяко от обстоятелствата по чл. 72 - 76, 78 и 79 ИДП е длъжен да уведоми РЗОК, като изпрати и копие от съответния документ в 7-дневен срок от настъпване на промяната.

Чл. 83. Заявления за сключване на договори с НЗОК с приложени към тях документи и декларации по чл. 79 и 80, както и документи по чл. 82 могат да се подават и чрез използване на услугата за електронна препоръчана поща, а именно Система за електронно връчване, съгласно разписаните правила за използване на услугата, предоставена от Държавната агенция за електронно управление и публикувана на https://edelivery.egov.bg.

Раздел II.
Условия и ред за оказване на извънболнична дентална помощ

Чл. 84. (1) Изпълнителите на дентална медицинска помощ:

1. осигуряват достъпна дентална медицинска помощ и спазват правилата за добра дентална практика;

2. предоставят дентална помощ по вид, обем и качество, съответстващи на договорената;

3. предписват лекарства по вид и количества, съобразени с изискванията на НРД;

4. предоставят задължително изискваната от НЗОК информация в срокове, структура и формат, посочени в договора;

5. осигуряват на длъжностните лица на РЗОК/НЗОК достъп до документи, свързани с осъществяването на дейността по договор с НЗОК;

6. не разпространяват данни, свързани с личността на ЗОЛ, станали им известни при или по повод оказване на дентална помощ, освен в случаите, предвидени със закон.

(2) Извънболнична дентална медицинска помощ при условията и по реда на този раздел се оказва на ЗОЛ, осъществили правото си на свободен избор, преглед и лечение от лекар по дентална медицина в лечебно заведение за ИзвбДП, сключило договор с НЗОК, в амбулаторията, включително в подвижната структура, посочена в договора с ИДП.

(3) Изборът по ал. 2 се осъществява в лечебно заведение съгласно наредбата по чл. 81, ал. 3 ЗЗ.

Чл. 85. За лицата, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, за лицата, задържани под стража, лишените от свобода, които нямат достъп до дентална медицинска помощ поради липса на лекар по дентална медицина, работещ в съответното заведение, изборът на лекар по дентална медицина се осъществява служебно от директора на съответната РЗОК и председателя на съответната РК на БЗС съгласувано с ръководителя на съответната структура.

Чл. 86. (1) Здравноосигурените лица могат свободно да осъществяват или променят избора си на лекар по дентална медицина за всяка от договорените дейности през срока на действие на НРД.

(2) Здравноосигурените лица получават договорената дентална помощ само след доказване на здравноосигурителните си права и представяне на валидна здравноосигурителна книжка/притурка към ЗОК на избрания лекар по дентална медицина. За предоставяне на невалидна здравноосигурителна книжка/притурка към ЗОК и представяне на неверни данни ЗОЛ носи отговорност съгласно законодателството на Република България.

(3) Контролните органи на НЗОК/РЗОК не могат да задължават лекарите по дентална медицина да изискват и да им предоставят здравноосигурителната книжка на ЗОЛ.

(4) За обстоятелствата, че здравноосигурителните му права не са прекъснати и разполага само с една валидна здравноосигурителна книжка, ЗОЛ попълва при поискване от лекаря по дентална медицина декларация съгласно приложение № 5 "Притурка към здравноосигурителната книжка и декларации".

(5) За обстоятелствата, че му е поставена плакова зъбна протеза и е информиран, че цената на денталната услуга не включва материала за протезата и медико-техническата дейност за изработката ѝ, ЗОЛ попълва декларация съгласно приложение № 5.

(6) Лекарят по дентална медицина има право да провери чрез предоставена електронна услуга от НЗОК номера на актуалната здравноосигурителна книжка на ЗОЛ и извършените и отчетени в НЗОК дентални дейности на същото ЗОЛ.

Чл. 87. (1) Часовете за прием на ЗОЛ се уговарят предварително между изпълнителя на ИзвбДП и ЗОЛ.

(2) Лекарите по дентална медицина, работещи в лечебни заведения за ИзвбДП, поставят на видно място в амбулаторията списък с информация относно:

1. пакетите, обемите и стойностите на договорените дейности, за които е сключен договор;

2. категориите лица по чл. 37, ал. 4 ЗЗО, освободени от заплащане на потребителска такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО, както и списък на заболяванията, при които тези лица са освободени.

Чл. 88. (1) При първо посещение за съответната календарна година лекарят по дентална медицина задължително извършва обстоен преглед със снемане на орален статус на ЗОЛ.

(2) Общопрактикуващият лекар по дентална медицина и лекарят по дентална медицина - специалист, задължително попълват за всяко ЗОЛ месечен "Амбулаторен лист" (бл. МЗ - НЗОК № 2), в който се отразява обстоен преглед със снемане на орален статус и/или оказаната дентална помощ.

Чл. 89. (1) Всеки лекар по дентална медицина отчита извършени дентални дейности съобразно определено времетраене за всяка дентална дейност съгласно чл. 97, но не повече от 6 часа средно дневно считано при петдневна работна седмица, изчислено за един календарен месец, независимо от броя сключени договори като изпълнител и/или като наето лице.

(2) Алинея 1 не се прилага за лекарите, изпълняващи пакет специализирана хирургична дентална помощ, като последните оказват тази помощ на база "Направление за консултация" (бл. МЗ 119А).

Чл. 90. (1) В случаите на временно отсъствие на лекар по дентална медицина от лечебно заведение за ПИДП и СИДП (за всички видове лечебни заведения за извънболнична дентална помощ) той може да бъде заместен от лекар по дентална медицина или лекар по дентална медицина със съответната специалност.

(2) За обстоятелството по ал. 1 лечебното заведение уведомява РЗОК в срок до 5 работни дни от началото на заместването.

(3) Заместникът попълва всички амбулаторни листове за извършена дейност с личните си данни (ЛПК и трите имена) и ЛПК на замествания.

(4) Всички отчетни документи заместникът подписва и подпечатва с личния си печат за срока на заместване, като вписва и регистрационния номер на лечебното заведение, в което е заместник.

(5) Лицата, определени за заместници, трябва да притежават съответната правоспособност и да са вписани в съответния регистър по ЗСОЛЛДМ.

Чл. 91. (1) Документацията, която е длъжен да води всеки изпълнител на ИзвбДП по този договор, включва:

1. здравноосигурителна книжка (ЗОК)/притурка към ЗОК за извършени дентални дейности на ЗОЛ;

2. първични медицински и финансово-отчетни документи, които се съхраняват от изпълнителя на ИзвбДП.

(2) В ЗОК/притурка към ЗОК за извършени дентални дейности на ЗОЛ се отбелязват данните на лекаря по дентална медицина, извършил дейността, подписът и печатът на същия, кодът на дейността и кодът на съответния зъб по договора с НЗОК и датата на извършването.

(3) При изчерпване на страниците в ЗОК се използва допълнителен лист - притурка към нея по образец.

(4) Националната здравноосигурителна каса отпечатва притурката по ал. 3 и я предоставя на ЗОЛ чрез РЗОК след представяне на ЗОК и на последната заверена притурка в случаите, когато има издадена такава.

(5) При попълване на ЗОК на ЗОЛ се спазва хронологията по календарни години, като всяка календарна година се води на отделна страница.

Чл. 92. (1) При подмяна на ЗОК или притурката към нея РЗОК служебно вписва извършените и отчетените за последната и настоящата календарна година дентални дейности до момента на подмяна на ЗОК или издаване на притурка.

(2) В случаите на установено по реда на чл. 72, ал. 2 ЗЗО отчитане от ИДП на дейност, която не е извършена, РЗОК, на чиято територия е констатирано нарушението, анулира вписаните неизвършени дейности в ЗОК или в притурката при предоставянето им от страна на ЗОЛ.

Чл. 93. При необходимост от оказване на специализирана хирургична извънболнична дентална помощ общопрактикуващият лекар по дентална медицина или специалист по "Детска дентална медицина" насочва ЗОЛ към лекар със специалност "Орална хирургия" и/или "Лицево-челюстна хирургия"/"Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия" с "Направление за консултация" (бл. МЗ 119А).

Чл. 94. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2022 г., в сила от 17.05.2022 г.) При необходимост от дентално лечение под обща анестезия на ЗОЛ с психични заболявания общопрактикуващият лекар по дентална медицина или лекарят по дентална медицина - специалист, насочва ЗОЛ към лекар със специалност "Психиатрия" с "Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение" (бл. МЗ - НЗОК № 3), а към специалист по "Анестезиология и интензивно лечение" - с "Медицинско направление за извършване на високоспециализирани медицински дейности" (бл. МЗ - НЗОК № 3А).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2022 г., в сила от 17.05.2022 г.) Въз основа на издадените от специалиста психиатър "Амбулаторен лист" (бл. МЗ - НЗОК № 1), съдържащ диагноза и заключение за необходимостта от това лечение, общопрактикуващият лекар по дентална медицина или лекарят по дентална медицина - специалист, насочва ЗОЛ с психични заболявания към изпълнител на първична или специализирана извънболнична дентална помощ за лечение под обща анестезия с "Направление за консултация" (бл. МЗ 119А). Копие от получения чрез пациента амбулаторен лист от специалиста психиатър се прилага към екземпляра на амбулаторния лист на ЗОЛ, издаден от лекаря по дентална медицина, който формира амбулаторния му журнал.

(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2022 г., в сила от 17.05.2022 г.) Насочването по ал. 2 се прилага, в случай че общопрактикуващият лекар по дентална медицина или лекарят по дентална медицина - специалист, не изпълнява дейностите от съответния пакет под обща анестезия по договор с НЗОК.

(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2022 г., в сила от 17.05.2022 г.) Всеки лекар по дентална медицина, оказващ ПИДП или СИДП, осъществява дейностите под обща анестезия за ЗОЛ с психични заболявания в рамките на своята компетентност и съответния пакет дентални дейности, за който е сключил договор с НЗОК.


Чл. 95. При необходимост от извършване на СМДИ от пакет "Образна диагностика" (секторна рентгенография на зъби и ортопантомография) лекарят по дентална медицина или лекарят по дентална медицина - специалист, насочва ЗОЛ към изпълнител, сключил договор по пакет "Образна диагностика", за секторна рентгенография на зъби и ортопантомография с "Направление за медико-диагностична дейност" (бл. МЗ - НЗОК № 4).

Чл. 96. За оказаната дентална помощ потребителска такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО не се заплаща от категориите лица по чл. 37, ал. 4 ЗЗО, както и от лицата със заболявания, посочени в приложение № 6 "Списък на заболяванията, при които ЗОЛ са освободени от потребителска такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО".

Раздел III.
Критерии за качество и достъпност в извънболничната дентална помощ

Чл. 97. Критериите за качество и достъпност на лечебната дейност в денталната медицина са:

1. за достъпност:

а) спазване на предварително уговорените часове за прием на ЗОЛ;

б) оказване на дентална медицинска помощ в рамките на договорените пакети и обеми дейности;

2. за качество на лечението:

а) орален статус - пълен и правилно вписан;

б) диагноза - пълна и правилно вписана;

в) съобразен с диагнозата лечебен метод;

г) оформяне на оклузалната повърхност и контакта на обтурацията със съседния зъб;

д) оформяне на обтурацията в гингивалната основа;

е) правилно проведено ендодонтско лечение;

ж) ефективност на проведеното обезболяване;

з) правилно проведено лечение на възпалителното заболяване;

и) правилно проведено лечение за възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостно обеззъбени ЗОЛ с цяла плакова горна и/или долна зъбна протеза;

3. спазване на установеното времетраене, както следва:

а) обстоен преглед със снемане на орален статус и изготвяне на амбулаторен лист - 15 мин.;

б) обтурация с амалгама или химичен композит - 26 мин.;

в) екстракция на временен зъб, включително анестезията - 17 мин.;

г) екстракция на постоянен зъб, включително анестезията - 22 мин.;

д) лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб (включва всички дейности без обтурацията) - 39 мин.;

е) лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб (включва всички дейности без обтурацията) - 141 мин.;

ж) специализиран обстоен преглед - 15 мин.;

з) инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия - 20 мин.;

и) екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб, включително анестезия - 45 мин.;

й) контролен преглед на някоя от дейностите по букви "з" и "и" (инцизия в съединителнотъканни ложи или екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб) - 10 мин.;

к) дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч и контролни прегледи - 240 мин.;

л) дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч и контролни прегледи - 240 мин.;

4. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2022 г., в сила от 17.05.2022 г.) критериите за спазване на установеното времетраене не се отнасят за лечението на лица с психични заболявания.

Чл. 98. (1) Извършените и отчетени дейности (с изключение на последвали усложнения на същите в пулпити и периодонтити и лечението на пулпити и периодонтити) са за срок 12 последователни месеца от датата на извършване на дейността.

(2) Извършените и отчетени дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна и/или долна челюст на ЗОЛ са за срок от 4 последователни години от датата на извършване на дейността.

Раздел IV.
Обеми и цени на закупуваните от НЗОК дейности в извънболничната дентална помощ

Чл. 99. (1) Националната здравноосигурителна каса закупува, респ. заплаща, изцяло или частично денталните дейности по пакета дентална дейност, оказани на ЗОЛ, съгласно Наредба № 9 от 2019 г. в обеми и цени, определени по реда на настоящия раздел.

(2) На основание чл. 37, ал. 6 ЗЗО и по реда, определен в Постановление № 193 на Министерския съвет от 2012 г., от държавния бюджет чрез Министерството на здравеопазването (МЗ) НЗОК заплаща на ИДП разликата между сумите по чл. 37, ал. 1 и 2 ЗЗО за всяко посещение на лицата, които са упражнили правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Чл. 100. Изпълнителите на първична дентална помощ извършват дейностите, определени в пакета дентални дейности за първична дентална помощ по Наредба № 9 от 2019 г., диференцирани по възрастови групи, както следва:

1. при ЗОЛ на възраст до 18 години:

а) обстоен преглед със снемане на орален статус и изготвяне на амбулаторен лист и един допълнителен преглед за бременни;

б) обтурация с амалгама или химичен композит;

в) екстракция на временен зъб, включително анестезия;

г) екстракция на постоянен зъб, включително анестезия;

д) лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб;

е) лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб;

2. при ЗОЛ на възраст над 18 години:

а) обстоен преглед със снемане на орален статус и изготвяне на амбулаторен лист и един допълнителен преглед за бременни;

б) обтурация с амалгама или химичен композит;

в) екстракция на постоянен зъб, включително анестезия;

3. при цялостно обеззъбени ЗОЛ, независимо от възрастта:

а) дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години;

б) дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години.

Чл. 101. (1) Изпълнителите на специализирана хирургична дентална помощ извършват следните видове дейности, определени в пакета дентални дейности за хирургична дентална помощ съгласно Наредба № 9 от 2019 г.:

1. при ЗОЛ на възраст до 18 години:

а) специализиран обстоен преглед;

б) инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия;

в) екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб, включително анестезия;

г) контролен преглед след някоя от дейностите по букви "б" и "в";

2. при ЗОЛ на възраст над 18 години:

а) специализиран обстоен преглед;

б) инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия;

в) екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб, включително анестезия;

г) контролен преглед след някоя от дейностите по букви "б" и "в".

(2) Изпълнителите на специализирана ИзвбДП по специалност "Детска дентална медицина" извършват следните видове дейности, определени в пакета дентални дейности за детска дентална помощ съгласно Наредба № 9 от 2019 г. при ЗОЛ до 18 години:

1. обстоен преглед със снемане на орален статус и изготвяне на амбулаторен лист и един допълнителен преглед за бременни;

2. обтурация с амалгама или химичен композит;

3. екстракция на временен зъб, включително анестезия;

4. екстракция на постоянен зъб, включително анестезия;

5. лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб;

6. лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб.

(3) Изпълнителите по ал. 1 и 2 извършват следните дейности, определени в пакета дентални дейности по т. ІІІ, буква "В" от Наредба № 9 от 2019 г.:

а) дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години;

б) дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години.

Чл. 102. Националната здравноосигурителна каса закупува, респ. заплаща, изцяло денталните дейности, определени в Наредба № 9 от 2019 г., за първична дентална помощ и специализирана дентална помощ в обеми и цени по реда на настоящия раздел за следните лица:

1. лицата, настанени в домове за медико-социални услуги;

2. децата, настанени в специалните училища и домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, включително след навършване на 18-годишна възраст;

3. лицата, задържани под стража.

Чл. 103. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2022 г., в сила от 17.05.2022 г.) Националната здравноосигурителна каса закупува, респ. заплаща, договорената и извършената дентална дейност по пакета, определен в Наредба № 9 от 2019 г., от изпълнителите на ПИДП или специализирана ИзвбДП под обща анестезия за ЗОЛ с психични заболявания, както следва:

1. обстоен преглед от лекар по дентална медицина със снемане на орален статус и изготвяне на амбулаторен лист с насочване към специалист психиатър;

2. обща анестезия с продължителност:

а) не повече от 180 минути дневно за едно ЗОЛ - в лечебни заведения за специализирана извънболнична дентална помощ;

б) не повече от 360 минути дневно за едно ЗОЛ - в лечебни заведения за болнична помощ;

3. обтурация с амалгама или химичен композит;

4. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2022 г., в сила от 17.05.2022 г.) екстракция на временен зъб - за ЗОЛ до 18 години;

5. екстракция на постоянен зъб;

6. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2022 г., в сила от 17.05.2022 г.) лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб - за ЗОЛ до 18 години;

7. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2022 г., в сила от 17.05.2022 г.) лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб - за ЗОЛ до 18 години;

8. инцизия в съединителнотъканни ложи;

9. екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб;

10. контролен преглед след някоя от горните две дейности;

11. 24-часово активно наблюдение при необходимост - след общата анестезия;

12. дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостно обеззъбени ЗОЛ:

а) дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години;

б) дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години.

Чл. 104. (1) Всяко ЗОЛ, потърсило дентална помощ, има право да получи следния обем дейности, диференцирано по възрастови групи:

1. при ЗОЛ до 18-годишна възраст:

а) обстоен преглед със снемане на орален статус веднъж за съответната календарна година и допълнителен преглед за бременни;

б) до четири лечебни дейности за съответната календарна година, като в тях се включват до две лечения на пулпит или периодонтит на постоянен зъб;

2. при ЗОЛ над 18-годишна възраст:

а) обстоен преглед със снемане на орален статус веднъж за съответната календарна година и допълнителен преглед за бременни;

б) до три лечебни дейности за съответната календарна година;

3. обемът дейности по т. 1 и 2, както и до две дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при обеззъбени ЗОЛ (съответно по една за горна и долна челюст), в т.ч. и контролни прегледи, полагащи се за срок от 4 години.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2022 г., в сила от 17.05.2022 г.) Всяко ЗОЛ с психични заболявания, потърсило дентална помощ, има право да получи дейностите под обща анестезия без ограничение на обема.

Чл. 105. (1) Страните договарят за периода на дейност 1.01. - 31.12.2020 г. следните цени на дейностите в извънболничната дентална помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от ЗЗО, определена като пакет дентална дейност, гарантиран от бюджета на НЗОК, в приложение № 3 към чл. 1 на Наредба № 9 от 2019 г., както следва:


Код

Номенклатура

Договорен брой дейности

брой дейности

цена

(в лв.),

заплащана от НЗОК

цена

(в лв.),

заплащана от пациента

1

2

3

4

5

 

Общо ДП:

6 284 774

 

 

1

Първична дентална помощ

6 093 435

 

 

 

Първична дентална помощ за ЗОЛ до 18 години, изцяло или частично заплащана от НЗОК

1 226 719

 

 

10111

Обстоен преглед със снемане на орален статус - в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

331 674

10,20

1,80

30111

Обтурация с амалгама или химичен композит

643 071

39,18

0,00

50811

Екстракция на временен зъб с анестезия

99 048

15,74

0,00

50911

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

3 693

39,18

0,00

33211

Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб

78 765

21,92

4,70

33311

Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб

70 466

68,93

12,30

83211

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

83311

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

 

Първична дентална помощ за ЗОЛ над 18 години, частично заплащана от НЗОК

4 858 724

 

 

10112

Обстоен преглед със снемане на орален статус - в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

1 461 515

10,20

1,80

30112

Обтурация с амалгама или химичен композит

2 733 290

35,18

4,00

50912

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

599 947

35,18

4,00

83212

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

33 739

200,00

0,00

83312

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

30 233

200,00

0,00

 

Неблагоприятни условия на работа по чл. 122, ал. 4

 

 

 

 

Първична дентална помощ за ЗОЛ до 18 години, изцяло заплащана от НЗОК за ЗОЛ, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, вкл. и след навършване на 18-годишна възраст, и за лицата, задържани под стража

2 479

 

 

101111

Обстоен преглед със снемане на орален статус - в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

753

12,00

0,00

301111

Обтурация с амалгама или химичен композит с анестезия

1 149

51,39

0,00

508111

Екстракция на временен зъб с анестезия

137

15,74

0,00

509111

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

14

39,18

0,00

332111

Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб с анестезия

60

36,60

0,00

333111

Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб с анестезия

364

91,21

0,00

832111

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

833111

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

 

Първична дентална помощ за ЗОЛ над 18 години, изцяло заплащана от НЗОК за ЗОЛ, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, вкл. и след навършване на 18-годишна възраст, и за лицата, задържани под стража

5 513

 

 

101121

Обстоен преглед със снемане на орален статус - в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

2 625

12,00

0,00

301121

Обтурация с амалгама или химичен композит с анестезия

1 599

51,39

0,00

509121

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

1 285

39,18

0,00

832121

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

3

200,00

0,00

833121

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

2

Специализирана дентална помощ

191 335

 

 

 

Специализирана дентална помощ, извършвана от специалист по детска дентална медицина на ЗОЛ до 18 години, заплащана изцяло или частично от НЗОК

25 817

 

 

10121

Обстоен преглед със снемане на орален статус - в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

8 351

11,06

1,80

30121

Обтурация с амалгама или химичен композит

11 405

41,28

0,00

50821

Екстракция на временен зъб с анестезия

2 718

17,55

0,00

50921

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

5

41,28

0,00

33221

Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб

2 911

24,58

4,70

33321

Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб

427

77,05

12,30

83221

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

83321

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

 

Специализирана дентална помощ, извършвана от специалист по детска дентална медицина на ЗОЛ до 18 години, заплащана изцяло от НЗОК за ЗОЛ, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, и за лицата, задържани под стража

110

 

 

101211

Обстоен преглед със снемане на орален статус - в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

50

12,86

0,00

301211

Обтурация с амалгама или химичен композит с анестезия

33

55,13

0,00

508211

Екстракция на временен зъб с анестезия

13

18,76

0,00

509211

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

1

41,28

0,00

332211

Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб с анестезия

7

39,26

0,00

333211

Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб с анестезия

4

99,33

0,00

832211

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

833211

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

 

Специализирана хирургична извънболнична помощ за лица до 18 години, частично заплащана от НЗОК

7 857

 

 

102214

Специализиран обстоен преглед

2 349

11,06

1,80

520214

Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезията

1 070

16,40

3,00

510214

Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб с анестезия

3 074

41,05

5,00

544214

Контролен преглед след някоя от горните две дейности

1 362

3,80

0,80

832214

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

833214

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

 

Специализирана хирургична извънболнична помощ за лица над 18 години, частично заплащана от НЗОК

127 920

 

 

102224

Специализиран обстоен преглед

35 884

11,06

1,80

520224

Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезията

16 791

11,90

7,50

510224

Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб с анестезия

50 985

31,86

13,50

544224

Контролен преглед след някоя от горните две дейности

24 254

3,80

0,80

832224

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

5

200,00

0,00

833224

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

 

Специализирана хирургична извънболнична помощ, заплащана изцяло от НЗОК за ЗОЛ, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, до 18-годишна възраст, вкл. и за лицата, задържани под стража

61

 

 

1022114

Специализиран обстоен преглед

13

12,86

0,00

5202114

Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезията

3

19,40

0,00

5102114

Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб с анестезия

40

46,46

0,00

5442114

Контролен преглед след някоя от горните две дейности

3

4,60

0,00

8322114

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

8332114

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

 

Специализирана хирургична извънболнична помощ, заплащана изцяло от НЗОК за ЗОЛ, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, над 18-годишна възраст, и за лицата, задържани под стража

106

 

 

1022214

Специализиран обстоен преглед

32

12,86

0,00

5202214

Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезията

6

19,40

0,00

5102214

Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб с анестезия

58

46,46

0,00

5442214

Контролен преглед след някоя от горните две дейности

6

4,60

0,00

8322214

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

2

200,00

0,00

8332214

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

2

200,00

0,00

 

Специализирана дентална помощ за ЗОЛ с психични заболявания до 18 години под обща анестезия

21 470

 

 

903212

24-часово активно наблюдение при необходимост след общата анестезия

833

25,30

0,00

101212

Обстоен преглед със снемане на орален статус - в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

1 446

19,30

0,00

301212

Обтурация с амалгама или химичен композит

11 807

51,41

0,00

508212

Екстракция на временен зъб с анестезия

617

24,15

0,00

509212

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

33

51,41

0,00

332212

Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб

4 134

42,60

0,00

333212

Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб

665

139,70

0,00

520212

Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезията

292

30,60

0,00

510212

Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб с анестезия

1 394

67,68

0,00

544212

Контролен преглед след някоя от горните две дейности

247

8,05

0,00

832212

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

833212

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

 

Обща анестезия за лица с психични заболявания до 18 години

7 994

 

 

901212

Обща анестезия в извънболнично лечебно заведение

7 993

41,25 (на час, максимална продължителност

180 минути)

0,00

902212

Обща анестезия в болнично лечебно заведение

1

41,25 (на час, максимална продължителност

360 минути)

0,00

3

Медицинска експертиза

4

 

 

261

Подготовка за ЛКК

1

7,00

0,00

262

ЛКК

1

7,00

0,00

263

По искане на ЛКК

1

7,00

0,00

(2) Цената по ал. 1, заплащана от НЗОК за възстановяване функцията на дъвкателния апарат при обеззъбени ЗОЛ, не включва материала за протезата и медико-техническата дейност за изработката ѝ.

(3) В съответствие с чл. 55а от ЗЗО НЗОК и БЗС планират и договарят закупуването за ЗОЛ на дентална помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от ЗЗО в съответствие с параметрите на разходите по бюджета на НЗОК за 2020 г. в частта на здравноосигурителните плащания за дентална помощ по цени, определени в ал. 1 (заплащани от НЗОК), и в рамките на договорения брой дейности на годишна основа. Управителният съвет на БЗС и Надзорният съвет на НЗОК наблюдават и анализират на тримесечие изпълнението на дейностите по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна и/или долна челюст с горна и/или долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години.

(4) Текущо през периода на действие на този НРД в зависимост от оказаната на ЗОЛ дентална помощ, когато по някоя дейност се достигне договореният брой дейности на годишна основа, преди да е извършена корекцията на цените по чл. 121, тези дейности се заплащат в рамките на наличните средства за здравноосигурителните плащания за дентална помощ по бюджета на НЗОК.

(5) Надзорният съвет на НЗОК може да одобрява компенсирани промени между елементите на разходите по отделни видове дейности в случай на отклонение на параметрите по ал. 1 в рамките на средствата по бюджета на НЗОК за съответните периоди.

Чл. 105а. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2020 г., в сила от 01.09.2020 г.) (1) Националната здравноосигурителна каса и БЗС договарят за периода на дейност 1.09. - 30.11.2020 г. следните обеми и цени за дейностите в извънболничната дентална помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от ЗЗО, включени в приложение № 3 "Дентална извънболнична медицинска помощ" към чл. 1 от Наредба № 9 от 2019 г.:


Код

Номенклатура

Обем (бр.)

Цена (лв.)

заплащана от НЗОК

заплащана от пациента

1

2

3

4

5

1

Първична дентална помощ

1 762 830

 

 

 

Първична дентална помощ за ЗОЛ до 18 години, изцяло или частично заплащана от НЗОК

366 544

 

 

10111

Обстоен преглед със снемане на орален статус - в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

91 100

11,36

1,80

30111

Обтурация с амалгама или химичен композит

199 842

42,96

0,00

50811

Екстракция на временен зъб с анестезия

31 386

17,26

0,00

50911

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

1 120

42,96

0,00

33211

Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб

21 804

24,49

4,70

33311

Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб

21 290

76,77

12,30

83211

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

83311

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

 

Първична дентална помощ за ЗОЛ над 18 години, частично заплащана от НЗОК

1 393 830

 

 

10112

Обстоен преглед със снемане на орален статус - в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

395 367

11,36

1,80

30112

Обтурация с амалгама или химичен композит

812 396

38,96

4,00

50912

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

179 907

38,96

4,00

83212

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

3 356

200,00

0,00

83312

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

2 804

200,00

0,00

 

Неблагоприятни условия на работа по чл. 122, ал. 4

 

 

 

 

Първична дентална помощ за ЗОЛ до 18 години, изцяло заплащана от НЗОК за ЗОЛ, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, вкл. и след навършване на 18-годишна възраст, и за лицата, задържани под стража

822

 

 

101111

Обстоен преглед със снемане на орален статус - в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

261

13,16

0,00

301111

Обтурация с амалгама или химичен композит с анестезия

365

56,35

0,00

508111

Екстракция на временен зъб с анестезия

52

17,26

0,00

509111

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

5

42,96

0,00

332111

Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб с анестезия

23

40,13

0,00

333111

Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб с анестезия

114

100,01

0,00

832111

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

833111

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

 

Първична дентална помощ за ЗОЛ над 18 години, изцяло заплащана от НЗОК за ЗОЛ, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, вкл. и след навършване на 18-годишна възраст, и за лицата, задържани под стража

1 634

 

 

101121

Обстоен преглед със снемане на орален статус - в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

668

13,16

0,00

301121

Обтурация с амалгама или химичен композит с анестезия

595

56,35

0,00

509121

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

369

42,96

0,00

832121

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

833121

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

2

Специализирана дентална помощ

61 165

 

 

 

Специализирана дентална помощ, извършвана от специалист по детска дентална медицина на ЗОЛ до 18 години, заплащана изцяло или частично от НЗОК

7 165

 

 

10121

Обстоен преглед със снемане на орален статус - в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

1 875

12,30

1,80

30121

Обтурация с амалгама или химичен композит

3 605

45,26

0,00

50821

Екстракция на временен зъб с анестезия

769

19,24

0,00

50921

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

4

45,26

0,00

33221

Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб

791

27,41

4,70

33321

Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб

119

85,67

12,30

83221

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

83321

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

 

Специализирана дентална помощ, извършвана от специалист по детска дентална медицина на ЗОЛ до 18 години, заплащана изцяло от НЗОК за ЗОЛ, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, и за лицата, задържани под стража

26

 

 

101211

Обстоен преглед със снемане на орален статус - в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

9

14,10

0,00

301211

Обтурация с амалгама или химичен композит с анестезия

6

60,45

0,00

508211

Екстракция на временен зъб с анестезия

3

20,57

0,00

509211

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

1

45,26

0,00

332211

Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб с анестезия

3

43,05

0,00

333211

Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб с анестезия

2

108,92

0,00

832211

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

833211

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

 

Специализирана хирургична извънболнична помощ за лица до 18 години, частично заплащана от НЗОК

2 801

 

 

102214

Специализиран обстоен преглед

821

12,30

1,80

520214

Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезията

401

18,27

3,00

510214

Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб с анестезия

1 071

45,49

5,00

544214

Контролен преглед след някоя от горните две дейности

506

4,24

0,80

832214

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

833214

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

 

Специализирана хирургична извънболнична помощ за лица над 18 години, частично заплащана от НЗОК

41 415

 

 

102224

Специализиран обстоен преглед

11 574

12,30

1,80

520224

Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезията

5 602

13,77

7,50

510224

Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб с анестезия

16 540

36,24

13,50

544224

Контролен преглед след някоя от горните две дейности

7 697

4,24

0,80

832224

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

833224

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

 

Специализирана хирургична извънболнична помощ, заплащана изцяло от НЗОК за ЗОЛ, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, до 18-годишна възраст, вкл. и за лицата, задържани под стража

16

 

 

1022114

Специализиран обстоен преглед

3

14,10

0,00

5202114

Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезията

1

21,27

0,00

5102114

Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб с анестезия

9

50,94

0,00

5442114

Контролен преглед след някоя от горните две дейности

1

5,04

0,00

8322114

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

8332114

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

 

Специализирана хирургична извънболнична помощ, заплащана изцяло от НЗОК за ЗОЛ, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, над 18-годишна възраст, и за лицата, задържани под стража

29

 

 

1022214

Специализиран обстоен преглед

9

14,10

0,00

5202214

Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезията

2

21,27

0,00

5102214

Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб с анестезия

15

50,94

0,00

5442214

Контролен преглед след някоя от горните две дейности

1

5,04

0,00

8322214

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

8332214

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

 

Специализирана дентална помощ за ЗОЛ с психични заболявания до 18 години под обща анестезия

7 149

 

 

903212

24-часово активно наблюдение при необходимост след общата анестезия

256

27,74

0,00

101212

Обстоен преглед със снемане на орален статус - в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

460

21,16

0,00

301212

Обтурация с амалгама или химичен композит

3 807

56,37

0,00

508212

Екстракция на временен зъб с анестезия

208

26,48

0,00

509212

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

21

56,37

0,00

332212

Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб

1 522

46,71

0,00

333212

Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб

179

153,18

0,00

520212

Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезията

101

33,55

0,00

510212

Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб с анестезия

518

74,21

0,00

544212

Контролен преглед след някоя от горните две дейности

75

8,83

0,00

832212

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

833212

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

 

Обща анестезия за лица с психични заболявания до 18 години

2 564

 

 

901212

Обща анестезия в извънболнично лечебно заведение

2 563

45,23

0,00

902212

Обща анестезия в болнично лечебно заведение

1

45,23

0,00

3

Медицинска експертиза

4

 

 

261

Подготовка за ЛКК

1

7,68

0,00

262

ЛКК

1

7,68

0,00

263

По искане на ЛКК

1

7,68

0,00

264

По искане на ТЕЛК

1

7,68

0,00

(2) Представителите по чл. 54, ал. 2 от ЗЗО ежемесечно до 20-о число на месеца, следващ отчетния, на базата на информацията от отчетите по чл. 113, наблюдават и анализират договорените в ал. 1 цени и обеми и параметрите на разходите за здравноосигурителните плащания за дентална помощ.

(3) При констатирани при анализа по ал. 2 отклонения двете страни до 30-о число на месеца, следващ отчетния, предприемат мерки и действия с цел недопускане на преразход по заложените в ЗБНЗОК за 2020 г. средства за здравноосигурителните плащания за дентална помощ.

(4) Когато отчетената от ИДП дейност, за заплащане до 31.12.2020 г., надвишава средствата по чл. 12, ал. 1 и допълнителните средства по чл. 12, ал. 3, цените по ал. 1 се намаляват процентно в рамките на оставащите средства за здравноосигурителните плащания за дентална помощ и договорените допълнителни средства.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2020 г., в сила от 01.12.2020 г.) За дейност м. декември 2020 г., подлежаща на заплащане от бюджета на НЗОК за 2021 г., се прилагат цените по ал. 1.

Чл. 105б. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2020 г., в сила от 01.09.2020 г.) Със средствата от увеличението на цените по настоящия Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности за 2020 - 2022 г. ИДП осигуряват приоритетно увеличение на разходи за персонал, нает от лечебните заведения.

Чл. 105в. (Нов - ДВ, бр. 111 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) (1) Страните договарят за периода на дейност 1.01. - 31.12.2021 г. следните цени на дейностите в извънболничната дентална помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от ЗЗО, определена като пакет дентална дейност, гарантиран от бюджета на НЗОК, в приложение № 3 към чл. 1 на Наредба № 9 от 2019 г., както следва:


Код

Номенклатура

Обем (бр.)

Цена (лв.)

заплащана от НЗОК

заплащана от пациента

1

2

3

4

5

1

Първична дентална помощ

5 875 153

 

 

 

Първична дентална помощ за ЗОЛ до 18 години, изцяло или частично заплащана от НЗОК

1 221 447

 

 

10111

Обстоен преглед със снемане на орален статус - в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

330 730

11,36

1,80

30111

Обтурация с амалгама или химичен композит

640 480

42,96

0,00

50811

Екстракция на временен зъб с анестезия

99 036

17,26

0,00

50911

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

3 693

42,96

0,00

33211

Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб

77 932

24,49

4,70

33311

Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб

69 571

76,77

12,30

83211

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

4

200,00

0,00

83311

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

 

Първична дентална помощ за ЗОЛ над 18 години, частично заплащана от НЗОК

4 645 752

 

 

10112

Обстоен преглед със снемане на орален статус - в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

1 457 361

11,36

1,80

30112

Обтурация с амалгама или химичен композит

2 528 812

38,96

4,00

50912

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

596 770

38,96

4,00

83212

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

34 888

200,00

0,00

83312

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

27 921

200,00

0,00

 

Неблагоприятни условия на работа по чл. 122, ал. 4

 

 

 

 

Първична дентална помощ за ЗОЛ до 18 години, изцяло заплащана от НЗОК за ЗОЛ, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, вкл. и след навършване на 18-годишна възраст, и за лицата, задържани под стража

2 506

 

 

101111

Обстоен преглед със снемане на орален статус - в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

791

13,16

0,00

301111

Обтурация с амалгама или химичен композит с анестезия

1 143

56,35

0,00

508111

Екстракция на временен зъб с анестезия

141

17,26

0,00

509111

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

14

42,96

0,00

332111

Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб с анестезия

57

40,13

0,00

333111

Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб с анестезия

358

100,01

0,00

832111

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

833111

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

 

Първична дентална помощ за ЗОЛ над 18 години, изцяло заплащана от НЗОК за ЗОЛ, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, вкл. и след навършване на 18-годишна възраст, и за лицата, задържани под стража

5 448

 

 

101121

Обстоен преглед със снемане на орален статус - в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

2 592

13,16

0,00

301121

Обтурация с амалгама или химичен композит с анестезия

1 594

56,35

0,00

509121

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

1 218

42,96

0,00

832121

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

24

200,00

0,00

833121

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

20

200,00

0,00

2

Специализирана дентална помощ

189 935

 

 

 

Специализирана дентална помощ, извършвана от специалист по детска дентална медицина на ЗОЛ до 18 години, заплащана изцяло или частично от НЗОК

25 534

 

 

10121

Обстоен преглед със снемане на орален статус - в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

8 270

12,30

1,80

30121

Обтурация с амалгама или химичен композит

11 301

45,26

0,00

50821

Екстракция на временен зъб с анестезия

2 677

19,24

0,00

50921

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

16

45,26

0,00

33221

Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб

2 847

27,41

4,70

33321

Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб

421

85,67

12,30

83221

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

83321

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

 

Специализирана дентална помощ, извършвана от специалист по детска дентална медицина на ЗОЛ до 18 години, заплащана изцяло от НЗОК за ЗОЛ, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, и за лицата, задържани под стража

158

 

 

101211

Обстоен преглед със снемане на орален статус - в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

50

14,10

0,00

301211

Обтурация с амалгама или химичен композит с анестезия

63

60,45

0,00

508211

Екстракция на временен зъб с анестезия

15

20,57

0,00

509211

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

4

45,26

0,00

332211

Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб с анестезия

12

43,05

0,00

333211

Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб с анестезия

12

108,92

0,00

832211

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

833211

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

 

Специализирана хирургична извънболнична помощ за лица до 18 години, частично заплащана от НЗОК

7 776

 

 

102214

Специализиран обстоен преглед

2 324

12,30

1,80

520214

Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезията

1 061

18,27

3,00

510214

Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб с анестезия

3 031

45,49

5,00

544214

Контролен преглед след някоя от горните две дейности

1 358

4,24

0,80

832214

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

833214

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

 

Специализирана хирургична извънболнична помощ за лица над 18 години, частично заплащана от НЗОК

126 866

 

 

102224

Специализиран обстоен преглед

35 564

12,30

1,80

520224

Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезията

16 718

13,77

7,50

510224

Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб с анестезия

50 529

36,24

13,50

544224

Контролен преглед след някоя от горните две дейности

23 994

4,24

0,80

832224

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

34

200,00

0,00

833224

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

27

200,00

0,00

 

Специализирана хирургична извънболнична помощ, заплащана изцяло от НЗОК за ЗОЛ, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, до 18-годишна възраст, вкл. и за лицата, задържани под стража

45

 

 

1022114

Специализиран обстоен преглед

9

14,10

0,00

5202114

Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезията

3

21,27

0,00

5102114

Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб с анестезия

28

50,94

0,00

5442114

Контролен преглед след някоя от горните две дейности

3

5,04

0,00

8322114

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

8332114

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

 

Специализирана хирургична извънболнична помощ, заплащана изцяло от НЗОК за ЗОЛ, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, над 18-годишна възраст, и за лицата, задържани под стража

107

 

 

1022214

Специализиран обстоен преглед

32

14,10

0,00

5202214

Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезията

8

21,27

0,00

5102214

Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб с анестезия

61

50,94

0,00

5442214

Контролен преглед след някоя от горните две дейности

4

5,04

0,00

8322214

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

8332214

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

 

Специализирана дентална помощ за ЗОЛ с психични заболявания до 18 години под обща анестезия

21 544

 

 

903212

24-часово активно наблюдение при необходимост след общата анестезия

868

27,74

0,00

101212

Обстоен преглед със снемане на орален статус - в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

1 455

21,16

0,00

301212

Обтурация с амалгама или химичен композит

11 629

56,37

0,00

508212

Екстракция на временен зъб с анестезия

616

26,48

0,00

509212

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

40

56,37

0,00

332212

Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб

4 232

46,71

0,00

333212

Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб

671

153,18

0,00

520212

Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезията

331

33,55

0,00

510212

Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб с анестезия

1 411

74,21

0,00

544212

Контролен преглед след някоя от горните две дейности

289

8,83

0,00

832212

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

833212

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

 

Обща анестезия за лица с психични заболявания до 18 години

7 905

 

 

901212

Обща анестезия в извънболнично лечебно заведение

7 904

45,23

0,00

902212

Обща анестезия в болнично лечебно заведение

1

45,23

0,00

3

Медицинска експертиза

4

 

 

261

Подготовка за ЛКК

1

7,68

0,00

262

ЛКК

1

7,68

0,00

263

По искане на ЛКК

1

7,68

0,00

264

По искане на ТЕЛК

1

7,68

0,00

(2) Цената по ал. 1, заплащана от НЗОК за възстановяване функцията на дъвкателния апарат при обеззъбени ЗОЛ, не включва материала за протезата и медико-техническата дейност за изработката ѝ.

(3) В съответствие с чл. 55а от ЗЗО НЗОК и БЗС планират и договарят закупуването за ЗОЛ на дентална помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от ЗЗО в съответствие с параметрите на разходите по бюджета на НЗОК за 2021 г. в частта на здравноосигурителните плащания за дентална помощ по цени, определени в ал. 1 (заплащани от НЗОК), и в рамките на договорения брой дейности на годишна основа. Управителният съвет на БЗС и Надзорният съвет на НЗОК наблюдават и анализират на тримесечие изпълнението на дейностите по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна и/или долна челюст с горна и/или долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години.

(4) Текущо през периода на действие на този НРД в зависимост от оказаната на ЗОЛ дентална помощ, когато по някоя дейност се достигне договореният брой дейности на годишна основа, преди да е извършена корекцията на цените по чл. 121, тези дейности се заплащат в рамките на наличните средства за здравноосигурителните плащания за дентална помощ по бюджета на НЗОК.

(5) Надзорният съвет на НЗОК може да одобрява компенсирани промени между елементите на разходите по отделни видове дейности в случай на отклонение на параметрите по ал. 1 в рамките на средствата по бюджета на НЗОК за съответните периоди.

Чл. 105г. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) (1) Страните договарят за периода на дейност 1.01. - 31.12.2022 г. следните цени на дейностите в извънболничната дентална помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от ЗЗО, определена като пакет дентална дейност, гарантиран от бюджета на НЗОК, в приложение № 3 към чл. 1 на Наредба № 9 от 2019 г., както следва:

Код

Номенклатура

Обем
(бр.)

Цена (в лв.)

заплащана
от НЗОК

заплащана
от пациента

1

2

3

4

5

1

Първична дентална помощ

5 272969

 

 

 

Първична дентална помощ за ЗОЛ до 18 години, изцяло или частично заплащана от НЗОК

1 059 275

 

 

10111

Обстоен преглед със снемане на орален статус - в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

290 727

15,31

1,80

30111

Обтурация с амалгама или химичен композит

561 155

55,85

0,00

50811

Екстракция на временен зъб с анестезия

88 484

22,44

0,00

50911

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

3 506

55,85

0,00

33211

Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб

64 388

33,25

4,70

33311

Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб

51 015

109,79

(В сила от 17.05.2022 г.)

6,00

 

Първична дентална помощ за ЗОЛ над 18 години, частично заплащана от НЗОК

4 178165

 

 

10112

Обстоен преглед със снемане на орален статус - в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

1 301 936

15,31

1,80

30112

Обтурация с амалгама или химичен композит

2 341 563

51,85

4,00

50912

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

534 666

51,85

4,00

 

Неблагоприятни условия на работа по чл. 122, ал. 4

 

 

 

 

Първична дентална помощ за ЗОЛ до 18 години, изцяло заплащана от НЗОК за ЗОЛ, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, вкл. и след навършване на 18-годишна възраст, и за лицата, задържани под стража

1 916

 

 

101111

Обстоен преглед със снемане на орален статус - в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

627

17,11

0,00

301111

Обтурация с амалгама или химичен композит с анестезия

854

73,26

0,00

508111

Екстракция на временен зъб с анестезия

106

22,44

0,00

509111

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

16

55,85

0,00

332111

Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб с анестезия

44

52,17

0,00

333111

Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб с анестезия

269

130,01

0,00

 

Първична дентална помощ за ЗОЛ над 18 години, изцяло заплащана от НЗОК за ЗОЛ, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, вкл. и след навършване на 18-годишна възраст, и за лицата, задържани под стража

3 999

 

 

101121

Обстоен преглед със снемане на орален статус - в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

1 921

17,11

0,00

301121

Обтурация с амалгама или химичен композит с анестезия

1 215

73,26

0,00

509121

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

863

55,85

0,00

 

Първична дентална помощ за ЗОЛ с психични заболявания до 18 години под обща анестезия

17 482

 

 

101112

Обстоен преглед със снемане на орален статус - в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

1 525

27,51

0,00

301112

Обтурация с амалгама или химичен композит

10 586

73,28

0,00

508112

Екстракция на временен зъб с анестезия

675

34,42

0,00

509112

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

21

73,28

0,00

332112

Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб

4 181

60,72

0,00

333112

Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб

494

199,13

0,00

 

Първична дентална помощ за ЗОЛ с психични заболявания над 18 години под обща анестезия

12 132

 

 

101122

Обстоен преглед със снемане на орален статус - в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

1 525

27,51

0,00

301122

Обтурация с амалгама или химичен композит

10 586

73,28

0,00

509122

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

21

73,28

0,00

2

Специализирана дентална помощ

169 027

 

 

 

Специализирана дентална помощ, извършвана от специалист по детска дентална медицина на ЗОЛ до 18 години, заплащана изцяло или частично от НЗОК

23 394

 

 

10121

Обстоен преглед със снемане на орален статус - в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

7 462

16,53

1,80

30121

Обтурация с амалгама или химичен композит

10 280

58,84

0,00

50821

Екстракция на временен зъб с анестезия

2 753

25,01

0,00

50921

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

11

58,84

0,00

33221

Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб

2 541

37,04

4,70

33321

Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб

347

121,36

(В сила от 17.05.2022 г.)

6,00

 

Специализирана дентална помощ, извършвана от специалист по детска дентална медицина на ЗОЛ до 18 години, заплащана изцяло от НЗОК за ЗОЛ, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, и за лицата, задържани под стража

158

 

 

101211

Обстоен преглед със снемане на орален статус - в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

61

18,33

0,00

301211

Обтурация с амалгама или химичен композит с анестезия

56

78,59

0,00

508211

Екстракция на временен зъб с анестезия

23

26,74

0,00

509211

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

2

58,84

0,00

332211

Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб с анестезия

9

55,97

0,00

333211

Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб с анестезия

7

141,60

0,00

 

Специализирана хирургична извънболнична помощ за лица до 18 години, частично заплащана от НЗОК

7 037

 

 

102214

Специализиран обстоен преглед

2 095

16,53

1,80

520214

Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезията

925

24,65

3,00

510214

Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб с анестезия

2 623

60,64

5,00

544214

Контролен преглед след някоя от горните две дейности

1 394

5,75

0,80

 

Специализирана хирургична извънболнична помощ за лица над 18 години, частично заплащана от НЗОК

114 651

 

 

102224

Специализиран обстоен преглед

32 242

16,53

1,80

520224

Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезията

14 703

20,15

7,50

510224

Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб с анестезия

45 921

51,16

13,50

544224

Контролен преглед след някоя от горните две дейности

21 785

5,75

0,80

 

Специализирана хирургична извънболнична помощ, заплащана изцяло от НЗОК за ЗОЛ, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, до 18-годишна възраст, вкл. и за лицата, задържани под стража

28

 

 

1022114

Специализиран обстоен преглед

6

18,33

0,00

5202114

Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезията

2

27,65

0,00

5102114

Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб с анестезия

17

66,22

0,00

5442114

Контролен преглед след някоя от горните две дейности

3

6,55

0,00

 

Специализирана хирургична извънболнична помощ, заплащана изцяло от НЗОК за ЗОЛ, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, над 18-годишна възраст, и за лицата, задържани под стража

251

 

 

1022214

Специализиран обстоен преглед

54

18,33

0,00

5202214

Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезията

19

27,65

0,00

5102214

Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб с анестезия

165

66,22

0,00

5442214

Контролен преглед след някоя от горните две дейности

13

6,55

0,00

 

Специализирана дентална помощ за ЗОЛ с психични заболявания до 18 години под обща анестезия

19 952

 

 

101212

Обстоен преглед със снемане на орален статус - в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

1 556

27,51

0,00

301212

Обтурация с амалгама или химичен композит

10 946

73,28

0,00

508212

Екстракция на временен зъб с анестезия

689

34,42

0,00

509212

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

33

73,28

0,00

332212

Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб

4 150

60,72

0,00

333212

Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб

564

199,13

0,00

520212

Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезията

321

43,62

0,00

510212

Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб с анестезия

1 398

96,47

0,00

544212

Контролен преглед след някоя от горните две дейности

295

11,48

0,00

 

Специализирана дентална помощ за ЗОЛ с психични заболявания над 18 години под обща анестезия

3 556

 

 

102222

Специализиран обстоен преглед

1 525

27,51

0,00

520222

Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезията

331

43,62

0,00

510222

Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб с анестезия

1 411

96,47

0,00

544222

Контролен преглед след някоя от горните две дейности

289