Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 17 от 25.II

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 96 ОТ 2006 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ДВ, БР. 71 ОТ 2006 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 96 ОТ 2006 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ДВ, БР. 71 ОТ 2006 Г.)

В сила от 25.02.2020 г.
Издадена от министъра на земеделието, храните и горите

Обн. ДВ. бр.17 от 25 Февруари 2020г.

§ 1. В допълнителните разпоредби в § 3 след думите "(ОВ, L 166 от 27. 06. 2009 г.)" съюзът "и" се заменя със запетая, а накрая се добавя "и Директива за изпълнение (ЕС) 2019/990 на Комисията от 17 юни 2019 г. за изменение на списъка на родовете и видовете в член 2, параграф 1, буква б) от Директива 2002/55/ЕО на Съвета, в приложение II към Директива 2008/72/ЕО на Съвета и в приложението към Директива 93/61/ЕИО на Комисията (ОВ, L 160, 18.06.2019 г.)".

§ 2. (В сила от 01.07.2020 г.) Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 се изменя така:

"Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2


Списък на родовете и видовете зеленчукови култури


Allium cepa L.

- Лукова група (Лук, шалот)

- Сборна група (Шалот)

Allium fistulosum L. (Лук батун)

- всички сортове

Allium porrum L. (Праз)

- всички сортове

Allium sativum L. (Чесън)

- всички сортове

Allium schoenoprasum L. (Лук резанец)

- всички сортове

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (Кервел)

- всички сортове

Apium graveolens L.

- Група "Листна и дръжкова целина"

- Група "Кореновидна целина"

Asparagus officinalis L. (Аспержи)

- всички сортове

Beta vulgaris L.

- Група "Градинско цвекло" (салатно цвекло, включително Cheltenham)

- Група "Листно цвекло" (листно цвекло или манголд)

Brassica oleracea L.

- Група "Листно зеле"

- Група "Цветно зеле"

- Група "Главесто зеле" (Червено главесто зеле и Бяло главесто зеле)

- Група "Брюкселско зеле"

- Група "Алабаш"

- Група "Савойско зеле"

- Група "Броколи" (тип калабрезе и тип броколини)

- Група "Тосканско зеле"

- Група Tronchuda (португалско зеле)

Brassica rapa L.

- Група "Китайско зеле"

- Група "Турнепс"

Capsicum annuum L. (Лют пипер или пипер)

- всички сортове

Cichorium endivia L. (Ендивия)

- всички сортове

Cichorium intybus L.

- Група "Обикновена цикория"

- Група "Листна цикория" (Широколистна цикория или италианска цикория)

- Група "Индустриална (коренова) цикория"

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (Дини)

- всички сортове

Cucumis melo L. (Пъпеши)

- всички сортове

Cucumis sativus L.

- Група "Краставици"

- Група "Корнишони"

Cucurbita maxima Duchesne (Тиква)

- всички сортове

Cucurbita pepo L. (Тиквички, в т.ч. узрели обикновени тикви и патисони, или Тиквички, в т.ч. неузрели патисони)

- всички сортове

Cynara cardunculus L.

- Група "Артишок"

- Група "Кардун"

Daucus carota L. (Моркови и фуражни моркови)

- всички сортове

Foeniculum vulgare Mill. (Резене)

- Група Azoricum (Кореновидно резене)

Lactuca sativa L. (Салата)

- всички сортове

Solanum lycopersicum L. (Домати)

- всички сортове

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

- Група "Листен магданоз"

- Група "Кореновиден магданоз"

Phaseolus coccineus L. (Многоцветен фасул)

- всички сортове

Phaseolus vulgaris L.

- Група "Фасул пешак"

- Група "Фасул вейков"

Pisum sativum L.

- Група "Кръгъл градински грах"

- Група "Набръчкан градински грах"

- Група "Захарен градински грах"

Raphanus sativus L.

- Група "Репички"

- Група "Ряпа"

Rheum rhabarbarum L. (Ревен)

- всички сортове

Scorzonera hispanica L. (Черен корен)

- всички сортове

Solanum melongena L. (Патладжан)

- всички сортове

Spinacia oleracea L. (Спанак)

- всички сортове

Valerianella locusta (L.) Laterr. Полска (кълнова) салата

- всички сортове

Vicia faba L. (Бакла)

- всички сортове

Zea mays L.

- Група "Захарна царевица"

- Група "Пуклива царевица"

Всички гореизброени хибриди на видове и групи."

§ 3. (В сила от 01.07.2020 г.) В приложение № 3 към чл. 11, т. 3, в т. 3, буква "а", колона "Видове", наименованията:

"Beta vulgaris - салатно цвекло

(Cheltenham beet)

Beta vulgaris - различно от салатно

цвекло (Cheltenham beet)

Brassica oleracea - карфиол

Brassica oleracea - (други, различни от карфиол)

Brassica rapa - китайско зеле

Brassica rapa (turnip) - турнепс

Capsicum annuum - пипер

Cichorium intybus (partim) - цикория,

цикория дълголистна (италианска)

Cichorium intybus (partim) – цикория

индустриална"

се заменят със:

"Beta vulgaris (група "Градинско цвекло")

Beta vulgaris (различни от "Градинско цвекло")

Brassica oleracea (група "Цветно зеле")

Brassica oleracea (различни от група "Цветно зеле")

Brassica rapa (група "Китайско зеле")

Brassica rapa (група "Турнепс")

Capsicum annuum

Cichorium intybus (група "Обикновена цикория", група "Листна цикория")

Cichorium intybus (група "Индустриална (коренова) цикория")".

§ 4. (В сила от 01.07.2020 г.) В приложение № 4 към чл. 31, ал. 2 в т. 2, в колона "Видове" наименованията:

"Cichorium intybus (partim) - цикория,

цикория дълголистна (италианска)

Cichorium intybus (partim) - цикория

индустриална"

се заменят със:

"Cichorium intybus (група "Обикновена

цикория", група "Листна цикория")

Cichorium intybus (група "Индустриална

(коренова) цикория")".

Заключителни разпоредби

§ 5. В Наредба № 13 от 2004 г. за реда за регистрация на търговци на посевен и посадъчен материал (обн., ДВ, бр. 40 от 2004 г.; изм., бр. 26 от 2005 г., бр. 73 от 2008 г., бр. 103 от 2011 г., бр. 87 от 2018 г. и бр. 45 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 15 ал. 2 се отменя.

2. В чл. 18:

а) в т. 2 думата "БУЛСТАТ" се заменя с "ЕИК";

б) в т. 3 след думата "лице" се добавя "или едноличен търговец, или две имена на физическо лице", а думите "и служебен факс" се заличават;

в) в т. 6 думите "търговски обект - за търговците" се заменят с "населено място по седалище на търговеца".

3. В чл. 21в:

а) в ал. 1 думите "издава допълнение към" се заменят с "преиздава";

б) в ал. 2 думите "Допълнението към" се заличават.

4. В приложение № 2 към чл. 13, ал. 1 думите "служебен факс" се заличават, а в колона "посадъчен материал" се добавя " зеленчукови култури".

§ 6. В Наредба № 19 от 2004 г. за производство и търговия на посадъчен материал от зеленчукови култури (обн., ДВ, бр. 51 от 2004 г.; изм., бр. 42 от 2006 г., бр. 20 и 45 от 2007 г., бр. 18 от 2014 г. и бр. 30 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В допълнителните разпоредби в § 1а накрая се добавя "и Директива за изпълнение (ЕС) 2019/990 на Комисията от 17 юни 2019 г. за изменение на списъка на родовете и видовете в член 2, параграф 1, буква б) от Директива 2002/55/ЕО на Съвета, в приложение II към Директива 2008/72/ЕО на Съвета и в приложението към Директива 93/61/ЕИО на Комисията (ОВ, L 160 от 18.6.2019 г.)".

2. (В сила от 01.07.2020 г.) Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 се изменя така:

"Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2


Списък на родовете и видовете зеленчукови култури


Allium cepa L.

- Лукова група (Лук, шалот)

- Сборна група (Шалот)

Allium fistulosum L. (Лук батун)

- всички сортове

Allium porrum L. (Праз)

- всички сортове

Allium sativum L. (Чесън)

- всички сортове

Allium schoenoprasum L. (Лук резанец)

- всички сортове

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (Кервел)

- всички сортове

Apium graveolens L.

- Група "Листна и дръжкова целина"

- Група "Кореновидна целина"

Asparagus officinalis L. (Аспержи)

- всички сортове

Beta vulgaris L.

- Група "Градинско цвекло" (салатно цвекло, включително "Cheltenham")

- Група "Листно цвекло" (листно цвекло или манголд)

Brassica oleracea L.

- Група "Листно зеле"

- Група "Цветно зеле"

- Група "Главесто зеле" (Червено главесто зеле и Бяло главесто зеле)

- Група "Брюкселско зеле"

- Група "Алабаш"

- Група "Савойско зеле"

- Група "Броколи" (тип калабрезе и тип броколини)

- Група "Тосканско зеле"

- Група Tronchuda (португалско зеле)

Brassica rapa L.

- Група "Китайско зеле"

- Група "Турнепс"

Capsicum annuum L. (Лют пипер и пипер)

- всички сортове

Cichorium endivia L. (Ендивия)

- всички сортове

Cichorium intybus L.

- Група "Обикновена цикория"

- Група "Листна цикория" (Широколистна цикория или италианска цикория)

- Група "Индустриална (коренова) цикория"

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (Дини)

- всички сортове

Cucumis melo L. (Пъпеши)

- всички сортове

Cucumis sativus L.

- Група "Краставици"

- Група "Корнишони"

Cucurbita maxima Duchesne (Тиква)

- всички сортове

Cucurbita pepo L. (Tиквички, в т.ч. узрели обикновени тикви и патисони, или Тиквички, в т.ч. неузрели патисони)

- всички сортове

Cynara cardunculus L.

- Група "Артишок"

- Група "Кардун"

Daucus carota L. (Моркови и фуражни моркови)

- всички сортове

Foeniculum vulgare Mill. (Резене)

- Група Azoricum (Кореновидно резене)

Lactuca sativa L. (Салата)

- всички сортове

Solanum lycopersicum L. (Домати)

- всички сортове

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

- Група "Листен магданоз"

- Група "Кореновиден магданоз"

Phaseolus coccineus L. (Многоцветен фасул)

- всички сортове

Phaseolus vulgaris L.

- Група "Фасул пешак"

- Група "Фасул вейков"

Pisum sativum L.

- Група "Кръгъл градински грах"

- Група "Набръчкан градински грах"

- Група "Захарен градински грах"

Raphanus sativus L.

- Група "Репички"

- Група "Ряпа"

Rheum rhabarbarum L. (Ревен)

- всички сортове

Scorzonera hispanica L. (Черен корен)

- всички сортове

Solanum melongena L. (Патладжан)

- всички сортове

Spinacia oleracea L. (Спанак)

- всички сортове

Valerianella locusta (L.) Laterr. Полска (кълнова) салата

- всички сортове

Vicia faba L. (partim) (Бакла)

- всички сортове

Zea mays L.

- Група "Захарна царевица"

- Група "Пуклива царевица"."

3. (В сила от 01.07.2020 г.) В приложение № 2 към чл. 7, ал. 2 в колона "Род или вид" се правят следните изменения:

а) наименованието "Allium ascalonicum" се заменя с "Allium cepa - сборна група";

б) наименованието "Allium cepa" се заменя с "Allium cepa - Лукова група";

в) наименованието "Brassica pekinensis" се заменя с "Brassica rapa - група Китайско зеле";

г) наименованието "Lycopersicon lycopersicum" се заменя със "Solanum lycopersicum".

§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник" с изключение на § 2, § 3, § 4 и § 6, т. 2 и 3, които влизат в сила от 1 юли 2020 г.

Промени настройката на бисквитките