Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 17 от 25.II

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 ОТ 20 ФЕВРУАРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. (ДВ, БР. 15 ОТ 2003 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 ОТ 20 ФЕВРУАРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. (ДВ, БР. 15 ОТ 2003 Г.)

Обн. ДВ. бр.17 от 25 Февруари 2020г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. Членове 9 и 10 се изменят така:

"Чл. 9. Общата администрация е организирана във:

1. дирекция "Човешки ресурси и връзки с обществеността";

2. дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността";

3. дирекция "Анализ и административно обслужване";

4. дирекция "Информационни системи";

5. дирекция "Правна и обществени поръчки".

Чл. 10. Дирекция "Човешки ресурси и връзки с обществеността":

1. осъществява организацията по набиране и назначаване на служителите в агенцията;

2. изготвя всички актове, които са свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения, в съответствие със законовите разпоредби; оформя, води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите в агенцията;

3. изготвя и актуализира длъжностните и поименните щатни разписания на агенцията;

4. оказва организационна и методическа помощ по цялостния процес на разработване, актуализиране и утвърждаване на длъжностните характеристики на служителите в агенцията;

5. организира въвеждането и прилагането на система за оценка на изпълнението на длъжността, заплащането и израстването в кариерата на служителите в агенцията;

6. планира и организира обучението и развитието на служителите, като предлага и осъществява програми за обучение и професионална квалификация на служителите в агенцията;

7. участва в изготвянето на система от индикатори за измерване на изпълнението и обвързването ѝ с правилата за определяне на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служителите в агенцията;

8. организира и координира дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в агенцията;

9. регистрира и съхранява декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за установяване конфликт на интереси на служителите в агенцията и води нормативно предвидените регистри за тях;

10. организира, координира и контролира публичните изяви на изпълнителния директор, заместник изпълнителните директори, главния секретар и служителите на агенцията и представянето на дейността на агенцията пред обществеността."

§ 2. Създава се чл. 10г:

"Чл. 10г. Дирекция "Правна и обществени поръчки":

1. оказва правна помощ на изпълнителния директор, заместник изпълнителните директори, главния секретар и на административните звена на агенцията с оглед на законосъобразното осъществяване на техните функции, като дава мотивирани становища по правни въпроси;

2. изготвя становища по законосъобразността на проектите на административни актове на изпълнителния директор на агенцията;

3. осъществява процесуалното представителство на агенцията, с изключение на делата за финансиране със средства от фондове на Европейския съюз;

4. предприема правни действия за своевременното събиране на вземанията на агенцията, с изключение на вземанията от фондове на Европейския съюз;

5. участва в изготвянето на проекти на нормативни актове, които засягат дейността на агенцията, както и дава становища по проекти на нормативни актове, които са получени от други държавни органи за съгласуване;

6. изготвя проекти на договори, които са свързани с дейността на агенцията, и дава становища за законосъобразността на проекти на договори;

7. изготвя правни становища по сигнали и предложения по реда на Административнопроцесуалния кодекс и по заявления по Закона за достъп до обществена информация;

8. планира, програмира, координира и контролира дейностите във връзка с подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки и участва в разработването на документациите им, с изключение на процедурите на обществени поръчки, финансирани със средства от фондове на Европейския съюз;

9. подготвя и провежда централизираните процедури за възлагане на обществени поръчки и изготвя договорите за възлагането им, като осъществява наблюдение и контрол върху изпълнението им съвместно с отговорните административни звена, с изключение на процедурите на обществени поръчки, финансирани със средства от фондове на Европейския съюз;

10. осъществява наблюдение и контрол за законосъобразност на договорната и административната дейност на агенцията;

11. води регистър за проведените процедури за възлагане на обществени поръчки."

§ 3. В приложението към чл. 7, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. Ред "дирекция "Човешки ресурси и правно обслужване" 25" се заменя с "дирекция "Човешки ресурси и връзки с обществеността" 16".

2. След ред "дирекция "Информационни системи" 19" се създава ред "дирекция "Правна и обществени поръчки" 9".

Заключителни разпоредби

§ 4. Постановлението се приема на основание чл. 5, ал. 7 от Закона за социално подпомагане и чл. 55 от Закона за администрацията.

Промени настройката на бисквитките