Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 28 от 8.IV

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА СЪДЕБНИ ПРЕВОДАЧИ ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД - СЛИВЕН, ЗА 2020 Г.

 

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА СЪДЕБНИ ПРЕВОДАЧИ ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД - СЛИВЕН, ЗА 2020 Г.

Издаден от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.29 от 27 Март 2020г., отм. ДВ. бр.28 от 8 Април 2022г.

Изтекъл срок на действие.

Актуален списък за 2022 г. - ДВ, бр. 28 от 8 април 2022 г.

Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:


СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд - Сливен, за 2020 г.

Преводачи - английски език

Ваня Костадинова Димова, образование - висше, специалности "Право"; "Международен туризъм"; "Счетоводен и финансов мениджмънт"; сертификат английски език - С2, съгласно Общата европейска езикова рамка.

Антон Тодоров Йорданов, образование - висше; специалност "Английска филология"; допълнителна квалификация "Педагог"; сертификат за ниво по английски език - С2, съгласно Общата европейска езикова рамка.

Преводачи - полски език

Десислава Янушова Желязкова, Българска филология; сертификат полски език - С1, съгласно Общата европейска езикова рамка.

Преводачи - сръбски език

Илка Иванова Енчева, образование - висше, образователно-квалификационна степен "Магистър"; професионална квалификация "Филолог, учител по български език и литература"; специалност "Славянска филология - сръбски, хърватски език, и сръбска, хърватска и словенска литература".

Преводачи - хърватски език

Илка Иванова Енчева, образование - висше, образователно-квалификационна степен "Магистър"; професионална квалификация "Филолог, учител по български език и литература"; специалност "Славянска филология - сръбски, хърватски език, и сръбска, хърватска и словенска литература".

Преводачи - словенски език

Илка Иванова Енчева, образование - висше, образователно-квалификационна степен "Магистър"; професионална квалификация "Филолог, учител по български език и литература"; специалност "Славянска филология - сръбски, хърватски език, и сръбска, хърватска и словенска литература".


Извадка от Неофициален раздел бр. 29 от 27.03.2020 г. на ДВ

Промени настройката на бисквитките