Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 62 от 14.VII

УКАЗ № 132 ОТ 07.07.2020 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 

УКАЗ № 132 ОТ 07.07.2020 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Обн. ДВ. бр.62 от 14 Юли 2020г.

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Да се обнародва в "Държавен вестник" Законът за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, приет от 44-то Народно събрание на 1 юли 2020 г.

Издаден в София на 7 юли 2020 г.

Подпечатан с държавния печат.