Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 62 от 14.VII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152 ОТ 9 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ОТМЕНЯНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152 ОТ 9 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ОТМЕНЯНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.

В сила от 15.07.2020 г.

Обн. ДВ. бр.62 от 14 Юли 2020г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. Правилникът за устройството и дейността на Националния военен университет "Васил Левски", приет с Постановление № 200 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 83 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 56 от 2005 г. и бр. 109 от 2008 г.), се отменя.

Заключителни разпоредби

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на отбраната.

§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 114 от Конституцията на Република България.

§ 4. Постановлението влиза в сила от 15 юли 2020 г.