Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 42 от 18.V

РЕШЕНИЕ № 1833-МИ ОТ 7 ЮЛИ 2020 Г. ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ ОБРАЗЦИ НА ИЗБОРНИ КНИЖА ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА НОВИ И ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ

 

РЕШЕНИЕ № 1833-МИ ОТ 7 ЮЛИ 2020 Г. ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ ОБРАЗЦИ НА ИЗБОРНИ КНИЖА ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА НОВИ И ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ

Издадено от Централната избирателна комисия

Обн. ДВ. бр.62 от 14 Юли 2020г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2021г., доп. ДВ. бр.42 от 18 Май 2021г., изм. ДВ. бр.43 от 21 Май 2021г.

На основание чл. 6, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия


РЕШИ:


Утвърждава образци на изборни книжа за произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и за кметове с номера от 1-МИ-НЧ до 103-МИ-НЧ, приложени към настоящото решение.

Решението се обнародва в "Държавен вестник".

Приложения


(Изм. - ДВ, бр. 5 от 2021 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2021 г, изм. - ДВ, бр. 43 от 2021 г.)


(Отделени като самостоятелен акт)